Παράταση υπηρεσίας επιτίμων Πρόξενων της Ελλάδας στην αλλοδαπή

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8212a9e6-288e-43de-81c1-73cfa727198e 821296

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΣΤ1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά για την παράταση υπηρεσίας Επίτιμων Προξένων της Ελλάδας στην αλλοδαπή.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΣΤ1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ


Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Οι προϊστάμενοι (Επίτιμοι Γενικοί Πρόξενοι ή Επίτιμοι Πρόξενοι) άμισθων προξενικών αρχών της Ελλάδας στην αλλοδαπή, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 75ο έτος της ηλικίας τους (όριο ηλικίας αποχώρησης από την υπηρεσία), μπορεί να παραμείνουν στην υπηρεσία με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, εφόσον το επιβάλλουν υπηρεσιακές ανάγκες. Η παράταση χορηγείται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος , με δυνατότητα ανανέωσης εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες εξακολουθούν να υφίστανται και το επόμενο έτος ή τα επόμενα έτη.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Δήλωση

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Δήλωση συμφωνίας παραμονής στην υπηρεσία.

Σημειώσεις

Η εισήγηση παράτασης υπηρεσίας προϊσταμένου άμισθης προξενικής αρχής της Ελλάδας στην αλλοδαπή, που έχει υπερβεί το 75ο έτος της ηλικίας του , εφόσον το επιβάλλουν υπηρεσιακές ανάγκες υποβάλλεται από την οικεία Πρεσβεία, ή ελλείψει αυτής, την ανώτερη ή ισόβαθμη έμμισθη προξενική αρχή στην εποπτεία και τον έλεγχο της οποίας υπάγεται η άμισθη προξενική αρχή αλλά θα πρέπει να συμφωνεί και ο προϊστάμενος της άμισθης προξενικής αρχής. Η δήλωση συμφωνίας μπορεί να γίνει και προφορικά στον προϊστάμενο της οικείας Αρχής.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24

    του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή, η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή, το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός εάν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική

    προθεσμία

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Παράταση για λόγους υπηρεσιακών αναγκών της υπηρεσίας προϊσταμένων άμισθων προξενικών αρχών της Ελλάδας στην αλλοδαπή

      Επίσημος τίτλος

      Παράταση υπηρεσίας Επίτιμων Προξένων της Ελλάδας στην αλλοδαπή

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Εισήγηση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,,,,


      • 1 Ηλικιακές Συμπλήρωση από τον Επίτιμο Γενικό Πρόξενο ή Επίτιμο Πρόξενο κατά νόμον του 75ου έτους της ηλικίας του (ως ημέρα που συμπληρώνεται το όριο ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του οικείου έτους).

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Να υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες για παράταση της υπηρεσίας. Η ύπαρξη υπηρεσιακών αναγκών βεβαιώνεται με έγγραφο της οικείας Πρεσβείας ή ελλείψει αυτής, της έμμισθης προξενικής αρχής στην οποία υπάγεται και από την οποία εποπτεύεται η άμισθη προξενική αρχή.

       Όχι Όχι

      • 3 Συναίνεσης Σύμφωνη γνώμη του Επίτιμου Γενικού Προξένου ή Επίτιμου Προξένου για συνέχιση της υπηρεσίας του παρά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας αποχώρησης από την υπηρεσία. Η δήλωση μπορεί να γίνει και προφορικώς στον προϊστάμενο της οικείας Αρχής στην οποία υπάγεται και από την οποία εποπτεύεται η άμισθη προξενική αρχή.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 305 4781 2021 31 Α

       Περιγραφή Στην παράγραφο 4 του άρθρου 305 του ν. 4781/2021 καθορίζεται ως όριο ηλικίας για την αποχώρηση από την υπηρεσία προϊσταμένου άμισθης προξενικής αρχής το εβδομηκοστό πέμπτο έτος. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών η υπηρεσία τους μπορεί να παρατείνεται εάν το επιβάλλουν υπηρεσιακές ανάγκες.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100031

      • Νόμος 5 4451 2017 16 Α

       Περιγραφή Με το άρθρο 5 του ν. 4451/2017 προστέθηκε παράγραφος 3α στο άρθρο 58 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών (κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του ν. 3566/2007). με το κάτωθι περιεχόμενο : 3α. Ως όριο ηλικίας προϊσταμένων άμισθων προξενικών αρχών για την αποχώρηση από την υπηρεσία ορίζεται το 70ό έτος, εφόσον η κατάσταση της υγείας τους το επιτρέπει επί τη βάσει υποβολής στην ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού πιστοποιητικού υγείας από το 67 έτος και ετησίως. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών η υπηρεσία τους μπορεί να παρατείνεται εάν το επιβάλλουν υπηρεσιακές ανάγκες.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100016

      • Εγκύκλιος Α.Π.Φ. Π6-56196 2021

       Περιγραφή Σύμφωνα με την Εγκύκλιο, όλες οι Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας, οι οποίες έχουν υπό την εποπτεία τους Άμισθα Προξενεία, οφείλουν να διαβιβάζουν το αργότερο έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους τις έγγραφες εισηγήσεις τους για όσους εκ των προϊσταμένων άμισθων προξενικών αρχών έχουν συμπληρώσει το 75ο έτος της ηλικίας τους και κρίνεται απαραίτητη η παράταση της θητείας τους για το επόμενο έτος για λόγους υπηρεσιακών αναγκών. Επί τη βάσει των διαβιβαζομένων εισηγήσεων η ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού & Διοικητικής Οργάνωσης θα συντάσσει σχέδιο απόφασης για την ετήσια παράτασης της θητείας των εν λόγω Επίτιμων Προξένων ή την απαλλαγή τους λόγω υπέρβασης ορίου ηλικίας, αντιστοίχως.


      • 1 Έγγραφο υπενθύμισης Εγκυκλίου διαβίβασης εισηγήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού & Διοικητικής Οργάνωσης διαβιβάζει στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας στα τέλη Οκτωβρίου κάθε έτους έγγραφο υπενθύμισης της Εγκυκλίου Α.Π.Φ.Π6-56196/26.10.2021, προκειμένου αυτές να αποστείλουν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου , τις αιτιολογημένες εισηγήσεις τους περί αναγκαιότητας ή μη παράτασης υπηρεσίας για όσους εκ των προϊσταμένων (Επίτιμων Γενικών Προξένων – Επίτιμων Προξένων) άμισθων προξενικών αρχών υπό την εποπτεία τους έχουν ήδη συμπληρώσει ή θα συμπληρώσουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, το 75ο έτος της ηλικίας τους.

       Όχι Όχι


      • 2 Εισηγήσεις Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προξενική Αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας (Πρεσβείες ή ελλείψει αυτών, έμμισθες προξενικές αρχές) στις οποίες υπάγονται και από τις οποίες εποπτεύονται άμισθες προξενικές αρχές, διαβιβάζουν στην ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού & Διοικητικής Οργάνωσης τις αιτιολογημένες εισηγήσεις τους περί αναγκαιότητας ή μη παράτασης της υπηρεσίας προϊσταμένων άμισθων προξενικών αρχών που έχουν ήδη συμπληρώσει ή θα συμπληρώσουν το 75ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του συγκεκριμένου έτους.

       Σημειώσεις Η εισήγηση περί αναγκαιότητας παράτασης πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση σύμφωνης γνώμης του προϊσταμένου της άμισθης προξενικής αρχών να συνεχίσει την παροχή προξενικών καθηκόντων και μετά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας αποχώρησης από την υπηρεσία. Η δήλωση μπορεί να είναι προφορική, όπως εκφράστηκε από τον προϊστάμενο της άμισθης προξενικής αρχής στην οικεία Πρεσβεία ή έμμισθη προξενική αρχή, οπότε γίνεται σχετική αναφορά στο οικείο έγγραφο.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη σχεδίου ετήσιας απόφασης παράτασης υπηρεσίας ή απαλλαγής και προσυπογραφή της

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Ο χειριστής της ΣΤ1 Διεύθυνσης Προσωπικού & Διοικητικής Οργάνωσης συντάσσει σχέδιο απόφασης παράτασης υπηρεσίας για υπηρεσιακούς λόγους προϊσταμένων άμισθων προξενικών αρχών που έχουν συμπληρώσει το προβλεπόμενο όριο ηλικίας ή αποχώρησης τους από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας. Η απόφαση μονογράφεται από το χειριστή και εν συνεχεία προωθείται για έλεγχο στον Προσωπάρχη (Διευθυντή της ΣΤ1 Διεύθυνσης) και προωθείται για τελική υπογραφή στο αρμόδιο όργανο.

       Σημειώσεις Η απόφαση παράτασης υπηρεσίας ή απαλλαγής λόγω συμπλήρωσης του προβλεπομένου ορίου ηλικίας περιλαμβάνει στο προοίμιο την οικεία εξουσιοδοτική διάταξη του ν. 4781/2021 και τις έγγραφες εισηγήσεις των Πρεσβειών περί αναγκαιότητας ή μη παράτασης της υπηρεσίας των προϊσταμένων άμισθων προξενικών αρχών της Ελλάδας στην αλλοδαπή.

       Όχι Όχι


      • 4 Περίληψη απόφασης και αποστολή της προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Σύνταξη περίληψης της υπογραφείσας απόφασης, υποβολή για έλεγχο και υπογραφή στον Προσωπάρχη και εν συνεχεία ψηφιακή υπογραφή αυτής ως ακριβές αντίγραφο και αποστολή της στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

       Όχι Όχι


      • 5 Λήψη ΚΑΔ από το Εθνικό Τυπογραφείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Το Εθνικό Τυπογραφείο αποστέλλει τον ΚΑΔ της περίληψης της απόφασης παράτασης υπηρεσίας μέχρι ένα έτος ή απαλλαγής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

       Σημειώσεις Αναμονή για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της περίληψης απόφασης παράτασης υπηρεσίας ή απαλλαγής (μέσος χρόνος αναμονής 15 ημέρες). Η αρμόδια Διεύθυνση ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τον αριθμό ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η περίληψη της απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 6 Δημοσίευση της περίληψης απόφασης παράτασης υπηρεσίας ή απαλλαγής .

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της περίληψης απόφασης παράτασης υπηρεσίας μέχρι ένα έτος προϊσταμένων άμισθων προξενικών αρχών για υπηρεσιακούς λόγους ή απαλλαγής λόγω συμπλήρωσης του προβλεπομένου ορίου ηλικίας.

       Όχι Όχι


      • 7 Ανάρτηση στη Διαύγεια.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά τη δημοσίευση της περίληψης της απόφασης σε ΦΕΚ, η πράξη αναρτάται στο πρόγραμμα Διαύγεια.

       Όχι Όχι


      • 8 Ανακοίνωση δημοσίευσης της περίληψης απόφασης παράτασης ή απαλλαγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος χειριστής συντάσει έγγραφο ανακοίνωσης της δημοσίευσης με συνημμένο το απόσπασμα του οικείου ΦΕΚ όπου δημοσιεύθηκε η περίληψη της απόφασης παράτασης υπηρεσίας προϊσταμένων άμισθων προξενικών αρχών της Ελλάδας στην αλλοδαπή για υπηρεσιακούς λόγους ή απαλλαγής τους λόγω συμπλήρωσης του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας. Το έγγραφο υπογράφεται από τον Προσωπάρχη και διαβιβάζεται στις οικείες Πρεσβείες, στις οποίες υπάγονται οι άμισθες προξενικές αρχές για τις σχετικές ενημερώσεις. Το έγγραφο κοινοποιείται επίσης στην Γενική Επιθεώρηση.

       Σημειώσεις Η Γενική Επιθεώρηση στην περίπτωση απαλλαγής, λόγω συμπλήρωσης του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας, αποστέλλει οδηγίες για την σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής ή έκθεσης απογραφής των αξιών και του υλικού της άμισθης προξενικής αρχής.

       Όχι Όχι


      • 9 Ενημέρωση προϊσταμένων άμισθων προξενικών αρχών για την χορηγηθείσα παράταση υπηρεσίας τους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προξενική Αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η οικεία Πρεσβεία, ή ελλείψει αυτής η ανώτερη ή ισόβαθμη έμμισθη προξενική αρχή, στην οποία υπάγεται και από την οποία εποπτεύεται η άμισθη προξενική αρχή, ενημερώνει τον προϊστάμενο της αρχής (Επίτιμο Γενικό Πρόξενο ή Επίτιμο Πρόξενο) για την χορήγηση παράτασης υπηρεσίας για λόγους υπηρεσιακών αναγκών και το χρονικό διάστημα ισχύος της παράτασης, όπως αναγράφεται στην δημοσιευθείσα απόφαση (η παράταση μπορεί να είναι μέχρι ένα έτος ή για μικρότερο χρονικό διάστημα).

       Ναι Ναι


      • 10 Ενημέρωση για την απαλλαγή προϊσταμένων άμισθων προξενικών αρχών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προξενική Αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η οικεία Πρεσβεία, ή ελλείψει αυτής η ανώτερη ή ισόβαθμη έμμισθη προξενική αρχή, στην οποία υπάγεται και από την οποία εποπτεύεται η άμισθη προξενική αρχή, ενημερώνει για την απαλλαγή λόγω υπέρβασης του προβλεπομένου ορίου ηλικίας τον προϊστάμενο της άμισθης προξενικής αρχής καθώς και τις αρμόδιες αρχές (συνήθως το Υπουργείο Εξωτερικών) της χώρας όπου εδρεύει η άμισθη προξενική αρχή.

       Ναι Όχι


      • 11 Πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής ή Έκθεση απογραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προξενική Αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Επιθεώρησης και κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 304 του ν. 4781/2021 συντάσσεται είτε Πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής των υλικών και αξιών της άμισθης προξενικής αρχής, το οποίο υπογράφεται από τον παραδίδοντα και τον παραλαμβάνοντα είτε Έκθεση απογραφής.

       Σημειώσεις Το Άμισθο Γενικό Προξενείο ή Άμισθο Προξενείο άνευ προϊσταμένου ή ύπαρξης αναπληρωτή αυτού, κατά νόμον, περιέρχεται σε καθεστώς αναστολής λειτουργίας.

       Ναι Όχι


      • 12 Ενημέρωση ιστοσελίδας και πίνακα άμισθων προξενικών αρχών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά τη διαβίβαση από την οικεία Πρεσβεία της έγγραφης ενημέρωσης απαλλαγής προϊσταμένου άμισθης προξενικής αρχής λόγω συμπλήρωσης του προβλεπομένου ορίου ηλικίας, η αρμόδια ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης επικαιροποιεί τον τηρούμενο στο αρχείο της πίνακα άμισθων προξενικών αρχών και ενημερώνει με ηλεκτρονικό μήνυμα το αρμόδιο τμήμα ιστοσελίδας του Υπουργείου Εξωτερικών για να αφαιρεθεί το όνομα του παυθέντος επίτιμου προξένου από τα στοιχεία της άμισθης προξενικής αρχής. Εφόσον στην άμισθη προξενική αρχή δεν υπάρχει κατά νόμον αντικαταστάτης, το τμήμα ιστοσελίδας ενημερώνεται ότι η άμισθη προξενική αρχή περιήλθε σε καθεστώς αναστολής λειτουργίας και αφαιρούνται όλα τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνα, e-mail κ.λπ).

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.