Παραίτηση Δοκίμων Αστυφυλάκων και Δοκίμων Υπαστυνόμων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8f8881ab-198e-4883-bbe0-c1970ce4d6a5 482926

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην παραίτηση Δοκίμων Αστυνομικών και απευθύνεται στους Δόκιμους Αστυφύλακες και Δόκιμους Υπαστυνόμους των Σχολών Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας που παραιτούνται από την εκπαίδευση.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

1. Ως παραίτηση θεωρείται και η μη παρουσίαση στη Σχολή, όσων επέτυχαν στις εισιτήριες εξετάσεις, μέσα στην οριζόμενη προθεσμία, εκτός αν η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία, γεγονός το οποίο είναι υποχρεωμένος να αποδείξει ο ενδιαφερόμενος. Ως ανώτερη βία, για την περίπτωση αυτή, θεωρείται ιδίως η βαριά ασθένεια ή η έλλειψη συγκοινωνίας, εφόσον η απουσία του για τους λόγους αυτούς δεν υπερβεί τις 15 ημέρες.Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία κινείται αυτεπάγγελτα. 2. Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης αρχίζει από την υποβολή της αίτησης παραίτησης Δόκιμου Αστυφύλακα ή Δόκιμου Υπαστυνόμου ή τη γνωστοποίηση - αναφορά μη παρουσίασής του στη Σχολή Αστυφυλάκων ή Αξιωματικών, αντίστοιχα, κατά την οριζόμενη προθεσμία, στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση παραίτησης από την εκπαίδευση.

Σημειώσεις

1. Επί της αίτησης συντάσσεται έκθεση εγχειρίσεως επ αυτής. 2. Η αίτηση παραίτησης δεν ανακαλείται.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απόφαση αποδοχής παραίτησης Δοκίμων Αστυφυλάκων και Δοκίμων Υπαστυνόμων. Διαγραφή Δοκίμων Αστυφυλάκων και Δοκίμων Υπαστυνόμων από τη Σχολή Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

      Επίσημος τίτλος

      Παραίτηση Δοκίμων Αστυφυλάκων και Δοκίμων Υπαστυνόμων.


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Υποβολή σχετικής αίτησης.

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Η μη παρουσίαση στη Σχολή, όσων επέτυχαν στις εισιτήριες εξετάσεις, μέσα στην οριζόμενη προθεσμία, εκτός αν η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία, γεγονός το οποίο είναι υποχρεωμένος να αποδείξει ο ενδιαφερόμενος.

       Ναι Ναι

      • 1 Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 2 Βεβαίωση διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου. Βεβαίωση

       Βεβαίωση διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Νόμος 27 παρ. 5 1481 1984 152 Α

       Περιγραφή Διάταξη που αφορά στο χρόνο υπηρεσίας στην Ελληνική Αστυνομία των κατατασσομένων και στην εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840100152

      • Προεδρικό Διάταγμα 25 παρ. 1 περ. α΄ 319 1995 174 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στη διακοπή φοίτησης των Δοκίμων Υπαστυνόμων από τη Σχολή Αξιωματικών όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 ΠΔ 113/2008.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950100174

      • Προεδρικό Διάταγμα 44 παρ. 1 περ. α΄ 352 1995 187 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αφορούν στη διακοπή φοίτησης των Δοκίμων Αστυφυλάκων από τη Σχολή Αστυφυλάκων, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 20 ΠΔ 113/2008.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950100187

      • Νόμος 6 2226 1994 122 Α

       Περιγραφή Διάταξη με την οποία ορίζονται ειδικές υποχρεώσεις για όσους κατατάσσονται στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980100138

      • 1 Παραίτηση Δόκιμου Αστυφύλακα ή Δόκιμου Υπαστυνόμου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή 1. Παραλαβή της αίτησης παραίτησης Δόκιμου Αστυφύλακα ή Δόκιμου Υπαστυνόμου από την εκπαίδευση ή 2. Αναφορά αρμόδιας Σχολής, που γνωστοποιεί ότι Δόκιμος Αστυφύλακας ή Δόκιμος Υπαστυνόμος που επέτυχε στις εισιτήριες εξετάσεις, δεν παρουσιάστηκε στη Σχολή, μέσα στην οριζόμενη προθεσμία.

       Όχι Όχι


      • 2 Έκδοση απόφασης αποδοχής παραίτησης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης αποδοχής της παραίτησης Δόκιμου Αστυφύλακα ή Δόκιμου Υπαστυνόμου, διαγραφής από τη Σχολή Αστυφυλάκων ή Σχολή Αξιωματικών κατά περίπτωση, από την επομένη της υποβολής της αίτησης παραίτησης ή αναφοράς μη παρουσίασης στην εκπαίδευση και απόλυσης αυτού/ής, από την Ελληνική Αστυνομία, από τον Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι


      • 3 Κοινοποίηση απόφασης αποδοχής παραίτησης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Kοινοποίηση της απόφασης αποδοχής παραίτησης, αφού δημοσιευθεί στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης και αναρτηθεί στον ιστότοπο Διαύγεια, στη Σχολή Αστυφυλάκων ή Αξιωματικών κατά περίπτωση και στη Διεύθυνση Αστυνομίας του τόπου διαμονής του/της Δόκιμου Αστυφύλακα ή Δόκιμου Υπαστυνόμου για την επίδοσή της.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.