Παραίτηση Εκπαιδευτικού κατά τη Διάρκεια του Έτους για Εξαιρετικούς Λόγους

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5d9fce64-9817-4fbc-b8c4-518923e8d26b 145580

Με μια ματιά

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 + (
3
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην παραίτηση μόνιμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια του έτους για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, οι οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά υγειονομικής επιτροπής ή δημόσιου νοσοκομείου, ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Οι αιτήσεις παραίτησης των μόνιμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλονται καθ όλη τη διάρκεια του έτους εκτός από το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου (που υπολογίζεται από την 1η Φεβρουαρίου έως και την πρώτη εργάσιμη ημέρα που έπεται του πρώτου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου) γίνονται αποδεκτές με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ήτοι τον/την προϊστάμενο/η της Γενικής Δ/νσης Εκπ/κού Προσ/κού Π.Ε. & Δ.Ε.) ύστερα από γνώμη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Κ.Υ.Σ.Π.Ε./Κ.Υ.Σ.Δ.Ε) για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, οι οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά Υγειονομικής Επιτροπής ή Δημόσιου Νοσοκομείου, ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση του/της εκπαιδευτικού, η οποία υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκει οργανικά και διαβιβάζεται με σχετικό έγγραφο από τη Διεύθυνση στα αρμόδια Τμήματα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και όχι από τον/την ίδιο/α εκπαιδευτικό μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Επισημαίνεται ότι ο/η εκπαιδευτικός στην αίτηση παραίτησης θα πρέπει να αναγράφει για ποιο εξαιρετικό λόγο ζητά να παραιτηθεί από την Υπηρεσία π.χ. για λόγους υγείας ή για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους, και όχι για λόγους συνταξιοδότησης, ή για προσωπικούς λόγους ή επαγγελματικούς λόγους, κλπ


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

άδεια οδήγησης) για χειροκίνητη κατάθεση, διαβατήριο, Ταυτοποιητικό έγγραφο (ταυτότητα, ψηφιακή υπογραφή ή υπεύθυνη δήλωση μέσω gov.gr για ψηφιακή κατάθεση

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Υποβολή αιτήσεων παραίτησης μόνιμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια του έτους για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, οι οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά υγειονομικής επιτροπής ή δημόσιου νοσοκομείου, ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους

      Επίσημος τίτλος

      Υποβολή Αιτήσεων Παραίτησης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (πλην του 1ου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου) για Εξαιρετικούς Λόγους


      Μητρώα που τηρούνται

      Datacenter
      Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΣΥΔ, Μητρώο Εκπαιδευτικών
      Πληροφοριακό Σύστημα mySchool, Μητρώο Εκπαιδευτικών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων {άρθρο 148, παρ. 2 του ΥΚ (ν. 3528/2007)} Η παραίτηση θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί αν κατά την υποβολή της εκκρεμεί ποινική δίωξη για πλημμέλημα από τα αναφερόμενα στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ΥΚ (ν. 3528/2007) ή για κακούργημα ή πειθαρχική δίωξη ενώπιον του υπηρεσιακού συμβουλίου για παράπτωμα που μπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης ή αν η ποινική ή πειθαρχική δίωξη ασκηθεί μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή της αίτησης παραίτησης και πριν την αποδοχή της.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές {άρθρο 28, παρ. 5 του ν. 4305/2014)} Αίτηση παραίτησης υπαλλήλου δεν γίνεται δεκτή πριν ολοκληρωθεί ο αυτεπάγγελτος έλεγχος γνησιότητας των υποχρεωτικών και λαμβανομένων υπόψη για το διορισμό ή εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι

      • 3 Εργασιακές {άρθρο 148, παρ. 3 ΥΚ (ν. 3528/2007)} Ο υπάλληλος, που έχει τις υποχρεώσεις του άρθρου 58 (που αναφέρεται σε άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης) του ΥΚ (ν. 3528/2007), δεν έχει δικαίωμα να παραιτηθεί πριν λήξει ο χρόνος που ορίζεται στη διάταξη αυτή. Επίσης, {άρθρο 9, παρ. 1ε ν. 2986/2002, όπως ισχύει)} στις περιπτώσεις υπαίτιας διακοπής της εκπαιδευτικής άδειας του/της εκπαιδευτικού ή αθέτησης των υποχρεώσεων της προσφοράς υπηρεσιών στην εκπαίδευση της βαθμίδας που ανήκει ή άλλης βαθμίδας για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο της εκπαιδευτικής αδείας του και πάντως όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών (από το συνολικό χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον έτη πρέπει να διανυθούν στην εκπαιδευτική βαθμίδα, στην οποία ανήκε ο εκπαιδευτικός κατά την αρχική χορήγηση της εκπαιδευτικής άδειας) επιστρέφονται οι καταβληθείσες πρόσθετες αποζημιώσεις, καθώς και οι καταβληθείσες αποδοχές, ολικά ή μερικά, κατά τα οριζόμενα με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του αρμόδιου για τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών υπηρεσιακού συμβουλίου.

       Όχι Όχι

      • 4 Εκπαιδευτικές Βεβαίωση της Δ/νσης Εκπ/σης του/της εκπαιδευτικού σχετικά με την παρακώλυση, ή μη, της εύρυθμης λειτουργίας της σχολικής μονάδας με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραίτησης και λύσης της υπαλληλικής σχέσης του/της εκπαιδευτικού. Η εν λόγω βεβαίωση δεν είναι υποχρεωτική για την αποδοχή της αίτησης, αλλά βοηθητική για την εισήγηση και την τελική αποδοχή της.

       Όχι Όχι

      • 5 Ασφαλιστικές Υπεύθυνη Δήλωση του/της εκπαιδευτικού που αναφέρει ότι γνωρίζει ότι α) θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή β) δεν θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, προκειμένου να μην επικαλεστεί πλάνη για την καταβολή της σύνταξής του/της και επανέλθει στην Υπηρεσία. {άρθρο 4, παρ. 10 του ν. 4151/2013} Υπάλληλος που αποχωρεί από την Υπηρεσία προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί και λόγω πλάνης περί τα πράγματα δεν πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις για την άμεση καταβολή της σύνταξής του, μπορεί να επανέλθει στην Υπηρεσία μετά από αίτησή του, η οποία υποβάλλεται στον φορέα που αποχώρησε εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που φέρει το έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων, το οποίο και τον πληροφορεί σχετικά.

       Όχι Όχι

      • 6 Χρονικής προθεσμίας {άρθρο 46 παρ. 1 του ν. 4777/2021} Οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υποβάλλονται μετά την πρώτη εργάσιμη ημέρα που έπεται του πρώτου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου, καθώς και κατά τη διάρκεια του αμέσως επόμενου διδακτικού έτους, γίνονται αποδεκτές με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. ή του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., για εξαιρετικούς λόγους. Οι αιτήσεις παραίτησης που υποβάλλονται από 1ης Φεβρουαρίου μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την πάροδο του πρώτου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου δεν εξετάζονται/υποβάλλονται με την παρούσα διαδικασία, καθώς αυτές θεωρείται ότι γίνονται αποδεκτές και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση στις 31 Αυγούστου.

       Όχι Όχι

      • 1 Υπεύθυνη Δήλωση του/της εκπαιδευτικού, στην οποία αναγράφονται: α) οι επικαλούμενοι εξαιρετικοί λόγοι παραίτησης (π.χ. υγείας ή οικογενειακοί) και συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά που τους αποδεικνύουν, β) ότι γνωρίζει ότι θεμελιώνει, ή ότι δεν θεμελιώνει, συνταξιοδοτικό δικαίωμα και πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις για την άμεση καταβολή της σύνταξής του/της. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του/της εκπαιδευτικού, στην οποία αναγράφονται: α) οι επικαλούμενοι εξαιρετικοί λόγοι παραίτησης (π.χ. υγείας ή οικογενειακοί) και συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά που τους αποδεικνύουν, β) ότι γνωρίζει ότι θεμελιώνει, ή ότι δεν θεμελιώνει, συνταξιοδοτικό δικαίωμα και πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις για την άμεση καταβολή της σύνταξής του/της.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Επειδή οι συνταξιοδοτικές διατάξεις είναι πολλές και σύνθετες, προτείνεται οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί να απευθύνονται στο Γ.Λ.Κ. ή στον Ε.Φ.Κ.Α. (προσκομίζοντας πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών και βεβαίωση αποδοχών του τρέχοντος μήνα) προκειμένου να ενημερωθούν έγκυρα για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Στην περίπτωση αίτησης παραίτησης για λόγους υγείας (βαριές και δυσίατες ασθένειες) υποβάλλονται δικαιολογητικά από Δημόσιο Νοσοκομείο ή Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας ή από την Ανώτατη Στρατιωτική Υγειονομική Επιτροπή (Α.Σ.Υ.Ε.) όταν πρόκειται για ειδικές παθήσεις. Πιστοποιητικό υγείας

       Στην περίπτωση αίτησης παραίτησης για λόγους υγείας (βαριές και δυσίατες ασθένειες) υποβάλλονται δικαιολογητικά από Δημόσιο Νοσοκομείο ή Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας ή από την Ανώτατη Στρατιωτική Υγειονομική Επιτροπή (Α.Σ.Υ.Ε.) όταν πρόκειται για ειδικές παθήσεις.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • 3 Στην περίπτωση αίτησης παραίτησης για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους, αναγράφονται υποχρεωτικά (στη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση) οι επικαλούμενοι λόγοι και υποβάλλονται δικαιολογητικά (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση εργασίας συζύγου σε άλλη πόλη/χώρα, κλπ.) που να αποδεικνύουν τους παραπάνω λόγους. Αποδεικτικό

       Στην περίπτωση αίτησης παραίτησης για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους, αναγράφονται υποχρεωτικά (στη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση) οι επικαλούμενοι λόγοι και υποβάλλονται δικαιολογητικά (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση εργασίας συζύγου σε άλλη πόλη/χώρα, κλπ.) που να αποδεικνύουν τους παραπάνω λόγους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 3798

      • 4 Στην περίπτωση αίτησης παραίτησης για (λοιπούς) εξαιρετικούς λόγους (πέραν των λόγων υγείας και των οικογενειακών λόγων), αναγράφονται υποχρεωτικά (στη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση) οι επικαλούμενοι λόγοι και υποβάλλονται δικαιολογητικά που τους αποδεικνύουν. Αποδεικτικό

       Στην περίπτωση αίτησης παραίτησης για (λοιπούς) εξαιρετικούς λόγους (πέραν των λόγων υγείας και των οικογενειακών λόγων), αναγράφονται υποχρεωτικά (στη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση) οι επικαλούμενοι λόγοι και υποβάλλονται δικαιολογητικά που τους αποδεικνύουν.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 3798

      • 5 Διαβιβαστικό της αίτησης του/της εκπαιδευτικού και των λοιπών εγγράφων από την οικεία Δ/νση Εκπ/σης, στο οποίο μεταξύ άλλων πρέπει απαραιτήτως να βεβαιώνεται η παρακώλυση, ή μη, της εύρυθμης λειτουργίας της σχολικής μονάδας με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραίτησης και λύσης της υπαλληλικής σχέσης του/της εκπαιδευτικού. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Διαβιβαστικό της αίτησης του/της εκπαιδευτικού και των λοιπών εγγράφων από την οικεία Δ/νση Εκπ/σης, στο οποίο μεταξύ άλλων πρέπει απαραιτήτως να βεβαιώνεται η παρακώλυση, ή μη, της εύρυθμης λειτουργίας της σχολικής μονάδας με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραίτησης και λύσης της υπαλληλικής σχέσης του/της εκπαιδευτικού.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 6 Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών (Π.Υ.Μ.) από την οικεία Δ/νση Εκπ/σης, το οποίο θα πρέπει είναι πλήρες και να αναγράφονται: Ο αριθμός μητρώου, Η ημερομηνία γέννησης, Η Υπουργική Απόφαση και το Φ.Ε.Κ. διορισμού, Η ορκωμοσία, Η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας, Η ημερομηνία μονιμοποίησης, Η τελευταία βαθμολογική κατάταξη, Οι κατατάξεις σε Μισθολογικά Κλιμάκια (Μ.Κ.) σύμφωνα με τις μισθολογικές διατάξεις που ίσχυαν κάθε φορά, Ο συνολικός χρόνος της αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη (θα πρέπει να αναφέρονται και οι ημερομηνίες που είχε προσφερθεί η συγκεκριμένη προϋπηρεσία), Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας μέχρι και την ημέρα υποβολής της αίτησης παραίτησης, Ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών, Ο χρόνος της υπηρεσιακής άδειας με ή χωρίς αποδοχές, Στην άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές αν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις εκ του νόμου {άρθρο 58 του ν. 3528/2007 (26 Α΄) και του άρθρο 9 του ν. 2986/2002 (24 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει}, Η διευκρίνιση ότι: δεν έχει επιβληθεί ποινή, και δεν εκκρεμεί ποινική ή πειθαρχική δίωξη σε βάρος του/της εκπαιδευτικού και, συνεπώς, πληρούνται οι προϋποθέσεις παραίτησης και δεν συντρέχουν οι λόγοι που περιγράφονται στην παρ. 2 του άρθρου 148 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 – ΦΕΚ 26 Α΄) Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών (Π.Υ.Μ.) από την οικεία Δ/νση Εκπ/σης, το οποίο θα πρέπει είναι πλήρες και να αναγράφονται: Ο αριθμός μητρώου, Η ημερομηνία γέννησης, Η Υπουργική Απόφαση και το Φ.Ε.Κ. διορισμού, Η ορκωμοσία, Η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας, Η ημερομηνία μονιμοποίησης, Η τελευταία βαθμολογική κατάταξη, Οι κατατάξεις σε Μισθολογικά Κλιμάκια (Μ.Κ.) σύμφωνα με τις μισθολογικές διατάξεις που ίσχυαν κάθε φορά, Ο συνολικός χρόνος της αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη (θα πρέπει να αναφέρονται και οι ημερομηνίες που είχε προσφερθεί η συγκεκριμένη προϋπηρεσία), Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας μέχρι και την ημέρα υποβολής της αίτησης παραίτησης, Ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών, Ο χρόνος της υπηρεσιακής άδειας με ή χωρίς αποδοχές, Στην άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές αν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις εκ του νόμου {άρθρο 58 του ν. 3528/2007 (26 Α΄) και του άρθρο 9 του ν. 2986/2002 (24 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει}, Η διευκρίνιση ότι: δεν έχει επιβληθεί ποινή, και δεν εκκρεμεί ποινική ή πειθαρχική δίωξη σε βάρος του/της εκπαιδευτικού και, συνεπώς, πληρούνται οι προϋποθέσεις παραίτησης και δεν συντρέχουν οι λόγοι που περιγράφονται στην παρ. 2 του άρθρου 148 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 – ΦΕΚ 26 Α΄)

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 7 Βεβαίωση Ελέγχου Γνησιότητας Δικαιολογητικών (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 28 του ν. 4305/2014) από την οικεία Δ/νση Εκπ/σης, στην οποία θα αποτυπώνεται με σαφήνεια ότι: από τον έλεγχο που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά είναι γνήσια. Βεβαίωση

       Βεβαίωση Ελέγχου Γνησιότητας Δικαιολογητικών (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 28 του ν. 4305/2014) από την οικεία Δ/νση Εκπ/σης, στην οποία θα αποτυπώνεται με σαφήνεια ότι: από τον έλεγχο που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά είναι γνήσια.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Νόμος 4, παρ. 2 3687 2008 159 Α

       Περιγραφή Οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, γίνονται αποδεκτές με απόφαση του Υπουργού Παιδείας ύστερα από γνώμη του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. ή του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., για εξαιρετικούς λόγους. Έχει τροποποιηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4777/2021 (25 Α΄)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100159

      • Νόμος 46 4777 2021 25 Α

       Περιγραφή Με την παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4777/2021 τροποποιείται ως προς τις προθεσμίες η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3687/2008 (Α' 159) και διαμορφώνεται όπως ισχύει: Οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υποβάλλονται μετά την πρώτη εργάσιμη ημέρα που έπεται του πρώτου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου, καθώς και κατά τη διάρκεια του αμέσως επόμενου διδακτικού έτους, γίνονται αποδεκτές με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. ή του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, οι οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά υγειονομικής επιτροπής ή δημόσιου νοσοκομείου, ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται από 1ης Φεβρουαρίου μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την πάροδο του πρώτου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση στις 31 Αυγούστου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100025

      • Εγκύκλιος 174184/Ε3 2018

       Περιγραφή Οδηγίες σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. για σοβαρούς λόγους υγείας ή για οικογενειακούς λόγους, μέσω ΚΥΣΠΕ / ΚΥΣΔΕ

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΞ6Ξ4653ΠΣ-4ΩΡ

       ΑΔΑ ΩΞ6Ξ4653ΠΣ-4ΩΡ

      • Νόμος 148 και 156 3528 2007 26 Α

       Περιγραφή Οι γενικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) ορίζουν τα περί παραιτήσεων δημοσίων υπαλλήλων (άρθρο 148) και περί λύσης υπαλληλικής σχέσης (άρθρο 156). Επισημαίνεται ότι στους/στις μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς ισχύουν/εφαρμόζονται καταρχήν οι ειδικές διατάξεις σχετικά με τις παραιτήσεις των εκπαιδευτικών (άρθρο 4, παρ. 2 του ν. 3687/2008 και άρθρο 46 του ν. 4777/2021) και συμπληρωματικά οι γενικές διατάξεις του ΥΚ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100026

      • 1 Παραλαβή αίτησης παραίτησης εκπαιδευτικού συνοδευόμενη με υπεύθυνη δήλωση και δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης


       Σημειώσεις Στην περίπτωση που ο/η εκπαιδευτικός ανήκει οργανικά σε Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε. & Δ.Ε., ο αρμόδιος διεκπεραιωτής (Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης) νοείται ο/η Περιφερειακός/ή Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης (ισχύει και για τα επόμενα βήματα).

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση αίτησης παραίτησης εκπαιδευτικού και λοιπών εγγράφων στο αρμόδιο Τμήμα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Δ/νση Εκπ/σης διαβιβάζει κατά προτίμηση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο αρμόδιο Τμήμα (Τμήμα Α΄ Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπ/κού Προσ/κού Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης, ή Τμήμα Β΄ Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπ/κού Προσ/κού Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, ή Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ) την αίτηση παραίτησης και τα λοιπά έγγραφα/δικαιολογητικά

       Σημειώσεις Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Κεντρικό Πρωτόκολλο protocol@minedu.gov.gr, ή Τμήμα Α΄ (Π.Ε.) t09ppe2@minedu.gov.gr, ή Τμήμα Β΄ (Δ.Ε.) t09pde2n@minedu.gov.gr, ή Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ eep-evp@minedu.gov.gr

       Όχι Όχι


      • 3 Διαβίβαση σε συνεδρίαση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Κ.Υ.Σ.Π.Ε./Κ.Υ.Σ.Δ.Ε) της αίτησης με τα λοιπά έγγραφα/δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Σημειώσεις Το αρμόδιο Τμήμα είναι κατά περίπτωση: Το Τμήμα Α΄ Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπ/κού Προσ/κού Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης, ή το Τμήμα Β΄ Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπ/κού Προσ/κού Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, ή το Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ

       Όχι Όχι


      • 4 Διατύπωση γνώμης για την αποδοχή (ή μη) της αίτησης παραίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο


       Περιγραφή Το αρμόδιο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Κ.Υ.Σ.Π.Ε./Κ.Υ.Σ.Δ.Ε) του/της εκπαιδευτικού, διατυπώνει γνώμη η οποία είναι μη δεσμευτική για το τελικώς αποφασίζον όργανο.

       Όχι Όχι


      • 5 Υποβολή σχεδίου απόφασης αποδοχή (ή μη) της αίτησης παραίτησης με βάση τη γνώμη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Κ.Υ.Σ.Π.Ε./Κ.Υ.Σ.Δ.Ε)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Το σχέδιο της απόφασης υποβάλλεται προς (τελική) υπογραφή από την προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Εκπ/κού Προσ/κού Π.Ε. & Δ.Ε. (άρθρο 109 του ν. 4622/2019). Ο/Η προϊστάμενος/η της Γεν. Δ/νσης μπορεί να υπογράψει το σχέδιο της απόφασης όπως της υποβάλλεται, είτε να διατάξει την έκδοση νέου σχεδίου με αντίθετη γνώμη από αυτή του Κ.Υ.Σ.Π.Ε./Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.

       Όχι Όχι


      • 6 Υπογραφή απόφασης απόρριψης της αίτησης παραίτησης εκπαιδευτικού από το αρμόδιο όργανο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής


       Σημειώσεις Αρμόδιο όργανο είναι ο/η προϊστάμενος/η της Γενικής Δ/νσης Εκπ/κού Προσ/κού Π.Ε. & Δ.Ε. (άρθρο 109 του ν. 4622/2019)

       Ναι Όχι


      • 7 Ανακοίνωση της απόρριψης της αίτησης παραίτησης του/της εκπαιδευτικού μέσω της Δ/νσης Εκπ/σης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα εκδίδει σχετικό έγγραφο/ανακοίνωση το οποίο αποστέλλει ηλεκτρονικά στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης και στον/στην εκπαιδευτικό (διαμέσου της Δ/νσης) με το οποίο ανακοινώνεται η απόρριψη της αίτησης παραίτησης του/της εκπαιδευτικού. Επισυνάπτεται - εφόσον έχει εκδοθεί - η σχετική απορριπτική απόφαση.

       Ναι Ναι


      • 8 Υπογραφή απόφασης αποδοχής της αίτησης παραίτησης εκπαιδευτικού από το αρμόδιο όργανο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής


       Σημειώσεις Αρμόδιο όργανο είναι ο/η προϊστάμενος/η της Γενικής Δ/νσης Εκπ/κού Προσ/κού Π.Ε. & Δ.Ε. (άρθρο 109 του ν. 4622/2019)

       Ναι Όχι


      • 9 Διαβίβαση στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση της περίληψης της απόφασης αποδοχής της αίτησης παραίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Ναι Όχι


      • 10 Δημοσίευση σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) της περίληψης της απόφασης αποδοχής της αίτησης παραίτησης εκπαιδευτικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Σημειώσεις Δημοσίευση ΦΕΚ στο Τεύχος Γ΄

       Ναι Όχι


      • 11 Ανακοίνωση της αποδοχής της αίτησης παραίτησης του/της εκπαιδευτικού μέσω της Δ/νσης Εκπ/σης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Όταν δημοσιευθεί η περίληψη της απόφασης αποδοχής της αίτησης παραίτησης, το αρμόδιο Τμήμα αναρτά στο πρόγραμμα Διαύγεια την εν λόγω περίληψη και εκδίδει σχετικό έγγραφο/ανακοίνωση το οποίο αποστέλλει ηλεκτρονικά στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης και στον/στην εκπαιδευτικό (διαμέσου της Δ/νσης). Στο έγγραφο/ανακοίνωση επισυνάπτεται αντίγραφο της απόφασης αποδοχής της αίτησης παραίτησης.

       Σημειώσεις {άρθρο 156 του ΥΚ (ν. 3528/2007)} Η υπαλληλική σχέση λύεται με την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο. Αν η απόφαση αυτή δεν κοινοποιηθεί μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη δημοσίευσή της, η υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδικαίως από την πάροδο του εικοσαήμερου.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.