Παραλαβή και διεκπεραίωση των δηλώσεων που άπτονται της φορολογίας χαρτοσήμου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0303e8f5-61e0-4472-a4c3-3cbe36fc892a 392804

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

11 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε χαρτοσήμανση μιας πράξης ή ενός εγγράφου, αστικής ή εμπορικής φύσης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣΑίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Α200 - Αίτηση απόδοσης τελών χαρτοσήμου

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Παραλαβή και διεκπεραίωση των διάφορων δηλώσεων που άπτονται της φορολογίας Χαρτοσήμου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Σύναψη σύμβασης δανείου ή μεταβίβασης ή αποζημιώσεων.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Εκδοθέντα λογιστικά αρχεία (παραστατικά) χαρτοσήμου επί τόκων ή επί αμοιβών ή επί ασφαλιστικών συναλλαγών ή επί αποδείξεων – οικονομικών ενισχύσεων ή επί τιμολογίων.

       Ναι Ναι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Κατοχή κωδικών taxisnet για είσοδο στο www.myaade.gr

       Όχι Όχι

      • 1 Συμβάσεις (ενδεικτικά: σύστασης εταιρίας κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα, αύξηση κεφαλαίου εταιρείας κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα, συμβιβασμού, εκχώρησης απαίτησης, χρησιδανείου, αναγνώρισης χρέους, αναδοχής χρέους, άφεσης χρέους,επιστροφής αρραβώνα λόγω ακύρωσης προσυμφώνου, μίσθωσης ακινήτου (εκμισθωτής το Δημόσιο), παρεπομένων συμφώνων και λοιπών π.χ. αποκτήματα γάμου, υπό αίρεση, υπόσχ. χρέους κλπ) Συμβολαιογραφικό έγγραφο

       Συμβάσεις (ενδεικτικά: σύστασης εταιρίας κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα, αύξηση κεφαλαίου εταιρείας κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα, συμβιβασμού, εκχώρησης απαίτησης, χρησιδανείου, αναγνώρισης χρέους, αναδοχής χρέους, άφεσης χρέους,επιστροφής αρραβώνα λόγω ακύρωσης προσυμφώνου, μίσθωσης ακινήτου (εκμισθωτής το Δημόσιο), παρεπομένων συμφώνων και λοιπών π.χ. αποκτήματα γάμου, υπό αίρεση, υπόσχ. χρέους κλπ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, Δημόσιους υπαλλήλους, ΝΠΙΔ, Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3139

      • 2 Φορολογικό στοιχείο ή εγγραφή που εκδίδεται ή τηρείται από την κατά περίπτωση οντότητα (ενδεικτικά μεταβίβασης κινητών αγαθών από μη υποκ. σε ΦΠΑ-χωρίς τιμολόγιο, μεταβίβαση πλωτών μέσων, πλοίων κλπ, μεταβίβαση επιχείρησης ως συνόλου, κλάδου ή μέρους αυτής, τόκων συμβατικών χωρίς έκδοση τιμολογίου, τόκων υπερημερίας χωρίς έκδοση τιμολογίου, τιμολογίων αγοράς κινητών αγαθών από μη υποκείμ. σε ΦΠΑ, τιμολογίων αποζημιώσης που καταβάλλονται από το Δημόσιο, τιμολογίων για λοιπές αποζημιώσεις, τιμολόγια συμβατικών τόκων, τιμολογία τόκων υπερημερίας, τιμολόγια μεταβιβασης επιχείρησεων ως συνόλου, κλάδου ή μέρους αυτής, λοιπά τιμολόγια, αποζημιώσεις λόγω πρόωρης λύσης μίσθωση ή αποζημειώσεις που καταβάλλονται από το Δημόσιο ή λοιπών αποζημιώσεων - χωρίς έκδοση τιμολογίου, αμοιβών τρίτων - χωρίς παρακράτηση Φ.Ε., αμοιβών-μη τακτές αμοιβές μελών ΔΣ, διαχειριστών .ΕΠΕ, υπερωριακής εργασίας κλπ) Φορολογικά πιστοποιητικά

       Φορολογικό στοιχείο ή εγγραφή που εκδίδεται ή τηρείται από την κατά περίπτωση οντότητα (ενδεικτικά μεταβίβασης κινητών αγαθών από μη υποκ. σε ΦΠΑ-χωρίς τιμολόγιο, μεταβίβαση πλωτών μέσων, πλοίων κλπ, μεταβίβαση επιχείρησης ως συνόλου, κλάδου ή μέρους αυτής, τόκων συμβατικών χωρίς έκδοση τιμολογίου, τόκων υπερημερίας χωρίς έκδοση τιμολογίου, τιμολογίων αγοράς κινητών αγαθών από μη υποκείμ. σε ΦΠΑ, τιμολογίων αποζημιώσης που καταβάλλονται από το Δημόσιο, τιμολογίων για λοιπές αποζημιώσεις, τιμολόγια συμβατικών τόκων, τιμολογία τόκων υπερημερίας, τιμολόγια μεταβιβασης επιχείρησεων ως συνόλου, κλάδου ή μέρους αυτής, λοιπά τιμολόγια, αποζημιώσεις λόγω πρόωρης λύσης μίσθωση ή αποζημειώσεις που καταβάλλονται από το Δημόσιο ή λοιπών αποζημιώσεων - χωρίς έκδοση τιμολογίου, αμοιβών τρίτων - χωρίς παρακράτηση Φ.Ε., αμοιβών-μη τακτές αμοιβές μελών ΔΣ, διαχειριστών .ΕΠΕ, υπερωριακής εργασίας κλπ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • 3 Συμβάσεις Δανείων στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, Δανείων-Κινούμενων ως Τρεχούμενων Δοσοληπτικών Λογαριασμών,.Εγγραφή στα βιβλία περί καταθέσεων ή αναλήψεων ή Δανείων-Προκαταβολής μισθών εργαζομένων (ως δάνεια) ή Δανείων-Λοιπών δανείων. Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Συμβάσεις Δανείων στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, Δανείων-Κινούμενων ως Τρεχούμενων Δοσοληπτικών Λογαριασμών,.Εγγραφή στα βιβλία περί καταθέσεων ή αναλήψεων ή Δανείων-Προκαταβολής μισθών εργαζομένων (ως δάνεια) ή Δανείων-Λοιπών δανείων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 4 Αποδείξεις Οικονομικής Ενίσχυσης (ενδεικτικά: Συνδρομές - εισφορές μελών οντοτήτων, Επιχορηγήσεις επιδοτήσεις από το Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και λοιπών επιχορηγήσεων – επιδοτήσεων) Αποδεικτικό πληρωμής / απόδειξη

       Αποδείξεις Οικονομικής Ενίσχυσης (ενδεικτικά: Συνδρομές - εισφορές μελών οντοτήτων, Επιχορηγήσεις επιδοτήσεις από το Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και λοιπών επιχορηγήσεων – επιδοτήσεων)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 5 Εκδοθέν απο ασφαλιστικές εταιρίες στοιχείο ασφαλιστικών συναλλαγών για υπεραπόδοση μαθηματικού αποθέματος ή δανείων επί ασφαλιστηρίων ζωής ή λοιπών συναλλαγών ασφαλ. εταιρειών ή ασφαλίστρων οδικής βοήθειας από μη ασφαλιστικες εταιρίες Αποδεικτικό

       Εκδοθέν απο ασφαλιστικές εταιρίες στοιχείο ασφαλιστικών συναλλαγών για υπεραπόδοση μαθηματικού αποθέματος ή δανείων επί ασφαλιστηρίων ζωής ή λοιπών συναλλαγών ασφαλ. εταιρειών ή ασφαλίστρων οδικής βοήθειας από μη ασφαλιστικες εταιρίες

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • Νόμος 13 παρ 1α, δ, ε, στ, 15 παρ. 1α ε, 5γ, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21 23, 15ε παρ. 7, 29 4755 1930 239 Α

       Περιγραφή Περί Κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19310100239

      • Αναγκαστικός Νόμος 2 219 1967 230 Α

       Περιγραφή Αι συμβάσεις χορηγήσεως δανείων, επί εμπραγμάτω ή μη ασφαλείας, υπό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων πρός νομικά ή φυσικά πρόσωπα, περί ων το προηγούμενον άρθρον, υπόκεινται εις το τέλος χαρτοσήμου εν επί τοις εκατόν (1%).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19670100230

      • Αναγκαστικός Νόμος 1-4 4955 2022 139 Α

       Περιγραφή Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2019 για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης (αναδιατύπωση) (L 58), άσκηση της τελωνειακής αντιπροσώπευσης και ρύθμιση επαγγέλματος τελωνειακού αντιπροσώπου, λοιπές τελωνειακές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100139

      • Νόμος 8 2364 1953 83 Α

       Περιγραφή Πληθώρα ειδικών φορολογικών ρυθμίσεων (26709)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19530100083

      • Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 1 21 2001 288 Α

       Περιγραφή Αρμοδιότητα των δικαστηρίων σε υποθέσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100288

      • Νόμος Άρθρο 1 2990 2002 30 Α

       Περιγραφή Κύρωση ΠΝΠ 21.12.2001 (αρμοδιότητα επί απαλλοτριώσεων)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100030

      • Νόμος 11 παρ. 1, εδάφιο γ΄ 4169 1961 81 Α

       Περιγραφή ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19610100081

      • Νομοθετικό Διάταγμα 6 παρ. 1 4435 1964 217 Α

       Περιγραφή Θέματα ασφάλισης μεταξύ ΟΓΑ-ΤΕΒΕ-Εισφορά επί χαρτοσήμου κλπ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19640100217

      • Υπουργική Απόφαση 1085832/3312/0014 1989 589 Β

       Περιγραφή Τρόπος και χρόνος απόδοσης του τέλους χαρτοσήμου, που οφείλεται στις αμοιβές τρίτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19890200589

      • Εγκύκλιος ΠΟΛ.1060 1990

       Περιγραφή Αρμόδιος προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. για τη χαρτοσήμανση των εγγράφων γενικά


      • Εγκύκλιος ΠΟΛ.1004 1998

       Περιγραφή Τέλη χαρτοσήμου κατά την εξόφληση των πρόσθετων φόρων και προστίμων, που επιβάλλονται με τις διατάξεις του 2523/1997


      • Εγκύκλιος ΠΟΛ.1029 2014

       Περιγραφή Χρόνος απόδοσης οφειλόμενων τελών χαρτοσήμου σε ειδικές περιπτώσεις καθώς και της ειδικής εισφοράς δακοκτονίας

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%92%CE%99%CE%A8%CE%9E%CE%97-89%CE%94

       ΑΔΑ ΒΙΨΞΗ-89Δ

      • Εγκύκλιος ΠΟΛ.1125 2015

       Περιγραφή Τέλη χαρτοσήμου κατά την εξόφληση των πρόσθετων φόρων και προστίμων

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9F8%CE%98%CE%97-%CE%A7%CE%A4%CE%A6

       ΑΔΑ 6Ο8ΘΗ-ΧΤΦ

      • Εγκύκλιος ΠΟΛ.1035 2017

       Περιγραφή Χρόνος απόδοσης οφειλόμενων τελών χαρτοσήμου επί δανείων κινούμενων ως τρεχούμενων δοσοληπτικών λογαριασμών

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A34%CE%A6%CE%97-%CE%A0%CE%99%CE%93

       ΑΔΑ 7Σ4ΦΗ-ΠΙΓ

      • Νόμος 172 4972 2022 181 Α

       Περιγραφή Αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής της φορολογίας χαρτοσήμου ως προς τα δάνεια, τις λοιπές χρηματοδοτήσεις και τους τόκους αυτών - Τροποποίηση περ. β παρ. 1 άρθρου 63 ν. 2859/2000, Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100181

      • 1 Υποβολή της δήλωσης μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της ΑΑΔΕ «Τα Αιτήματά μου»

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Υποβολή δήλωσης με χρήση του ηλεκτρονικού εντύπου Α200

       Όχι Όχι


      • 2 Καταχώρηση αίτησης χαρτοσήμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Καταχώρηση αιτήματος και λήψη αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησης

       Όχι Όχι


      • 3 Ενημέρωση φορολογούμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://login.gsis.gr/mylogin/login.jsp?bmctx=1DB55AB50C08F2B418903DE4EB7466AD47038BC455E39B9EA82B1EB28CE52BC6&contextType=external&username=string&password=secure string&challenge url=https%3A%2F%2Flogin.gsis.gr%2Fmylogin%2Flogin.jsp&ssoCookie=disablehttponly&request id=6665371896245091440&authn try count=0&locale=el&resource url=https%253A%252F%252Fwww1.aade.gr%252Fsaadekef%252Feticketaade

       Περιγραφή Ενημέρωση, μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της ΑΑΔΕ «Τα Αιτήματά μου» για την έκβαση της αίτησης του.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.