Παραπομπή στρατευσίμου ή εφέδρου σε Υγειονομική Επιτροπή, λόγω αδυναμίας μετακίνησης για κατάταξη για λόγους υγείας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηbc569e2f-f7bf-43c3-bf5e-d166dec83c8b 306120

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Στρατολογικές υπηρεσίες, ΚΕΠ, ΓΕΕΘΑ/Β4 (Διεύθυνση Νομικού Σώματος)

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε όσους ασθενείς υποχρεούνται σε στράτευση και αδυνατούν να καταταγούν λόγω ανίατης βλάβης ή πάθησης ή η ίαση της βλάβης/πάθησής τους προβλέπεται να διαρκέσει πάνω από τέσσερις (4) μήνες. Απευθύνεται σε όσους αδυνατούν να καταταγούν, μετά από πρόσκληση, σε Μονάδα κατάταξης για λόγους υγείας και δεν νοσηλεύονται σε νοσοκομεία του δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε νοσηλευτικά ιδρύματα του εξωτερικού ή σε κέντρα θεραπείας εξαρτημένων ατόμων (ΚΕΘΕΑ) του εσωτερικού ή αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού. Εξετάζονται ως προς την αδυναμία μετακίνησής τους για κατάταξη από την υγειονομική επιτροπή του Φρουραρχείου του τόπου διαμονής τους ή από το τοπικό συμβούλιο του Δήμου όπου διαμένουν (εφόσον στον Δήμο αυτόν δεν εδρεύει Φρουραρχείο) ή από την ειδική στρατολογική επιτροπή της κατά τόπο προξενικής αρχής (εφόσον διαμένουν στο εξωτερικό). Ακολούθως, συντάσσεται γνωμάτευση και εφόσον πάσχουν από ανίατη βλάβη ή πάθηση, ή η ίαση της βλάβης ή της πάθησής τους προβλέπεται να διαρκέσει πάνω από τέσσερις μήνες, παραπέμπονται από τη Στρατολογική Υπηρεσία στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων για την κρίση της σωματικής τους ικανότητας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΓΕΕΘΑ/Β4 (Διεύθυνση Νομικού Σώματος)

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Για την έκδοση της γνωμάτευσης από την υγειονομική Επιτροπή του Φρουραρχείου ή του Τοπικού Συμβουλίου ή της Ειδικής Στρατολογικής Επιτροπής απαιτείται η παρουσίαση του αιτούντα ενώπιον της. Σε περίπτωση που ο αιτών αδυνατεί να προσέλθει στην Επιτροπή για εξέταση, μεταβαίνει ο ιατρός που μετέχει ως μέλος της Επιτροπής (είτε Φρουραρχείου είτε Τοπικού Συμβουλίου είτε Ειδικής Στρατολογικής Επιτροπής) στον τόπο διαμονής του, για επιτόπια εξέταση και συντάσσει αιτιολογημένη γνωμάτευση.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ή κατάθεσης, που δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, η γνωμάτευση δεν λαμβάνεται υπόψη και σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει άλλους λόγους που να δικαιολογούν την νόμιμη παραμονή του, θα κηρυχθεί ανυπότακτος.

Αρμόδια για την κρίση της σωματικής ικανότητας του στρατεύσιμου, ανυπότακτου και έφεδρου είναι η πλησιέστερη στον τόπο διαμονής τους στρατιωτική υγειονομική επιτροπή του Στρατού Ξηράς, εκτός αν στον ίδιο τόπο λειτουργεί υγειονομική επιτροπή του οικείου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, οπότε αρμόδια είναι η επιτροπή αυτή.

Η αλληλογραφία διαβιβάζεται στην αρμόδια Στρατιωτική Υγειονομική Επιτροπή, η οποία γνωματεύει σχετικά.

Σε περίπτωση που οι ασθενείς κρίνονται από την αρμόδια στρατιωτική υγειονομική επιτροπή ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) μέχρι και τέταρτης (Ι/4), υποχρεούνται να καταταγούν εκτός Εκπαιδευτικής Σειράς Στρατεύσιμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) και οπωσδήποτε εντός πενθημέρου (χωρίς να έχουν δικαίωμα νέας εξέτασης), με σημείωμα κατάταξης, από της κοινοποιήσεως της γνωμάτευσης στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία. Εάν η επιτροπή αποφανθεί ότι δικαιούνται αναβολή λόγω υγείας, η αναβολή αρχίζει από την ημερομηνία που ήταν υποχρεωμένοι να καταταγούν αρχικά. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που θα κριθούν ακατάλληλοι για στράτευση (Ι/5).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για την παραπομπή του ενδιαφερομένου σε Υγειονομική Επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων, λόγω της αδυναμίας μετακίνησής του για κατάταξη.

Σημειώσεις

Η υποβολή του αιτήματος δύναται να γίνει ψηφιακά, μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλη της δημόσιας διοίκησης gov.gr με τη χρήση κωδικών taxisnet. Επίσης, μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω προξενικής αρχής ή μέσω πληρεξουσίου ή μέσω email ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω ΚΕΠ. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      1. Παραπομπή στρατευσίμου ή εφέδρου σε Υγειονομική Στρατιωτική Επιτροπή, λόγω αδυναμίας προσέλευσης για κατάταξη για λόγους υγείας

      2. Παραπομπή στρατευσίμου ή εφέδρου σε Επιτροπή Απαλλαγών, λόγω αδυναμίας προσέλευσης για κατάταξη για λόγους υγείας 3. Παραπομπή στρατευσίμου ή εφέδρου σε Υγειονομική Επιτροπή, λόγω αδυναμίας μετακίνησης για κατάταξη για λόγους υγείας

      4. Αδυναμία μετακίνησης για κατάταξη για λόγους υγείας (πάθηση διάρκειας άνω των 4 μηνών)

      Επίσημος τίτλος

      Αδυναμία μετακίνησης για κατάταξη στρατευσίμων, εφέδρων και ανυπότακτων, για λόγους υγείας


      Μητρώα που τηρούνται

      Αυτοματοποιημένο Σύστημα Στρατολογίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΥ- ΣΕΔ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Στρατολογικές Ο στρατεύσιμος ή ο έφεδρος να αδυνατεί για λόγους υγείας να καταταγεί, μετά από πρόσκληση σε μονάδα κατάταξης.

       Όχι Όχι

      • 2 Υγειονομικές Ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να μην νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε νοσηλευτικό ίδρυμα του εξωτερικού ή σε κέντρο θεραπείας εξαρτημένων ατόμων (ΚΕΘΕΑ) του εσωτερικού ή αντίστοιχο ίδρυμα του εξωτερικού.

       Όχι Όχι

      • 3 Υγειονομικές Ο ενδιαφερόμενος απαιτείται, κατά τη γνωμάτευση του Φρουραρχείου, του Τοπικού Συμβουλίου ή της Ειδικής Στρατολογικής Επιτροπής, να πάσχει από ανίατη βλάβη ή πάθηση, ή η ίαση της βλάβης ή της πάθησης να προβλέπεται ότι θα διαρκέσει πάνω από τέσσερις μήνες.

       Όχι Όχι

      • 4 Χρονικής προθεσμίας Η εξέταση γίνεται κατά την ημερομηνία που ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται για κατάταξη και μέχρι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από αυτή. Για όποιον πάσχει από ανίατη σωματική βλάβη ή πάθηση και είναι καταφανώς ακατάλληλος για στράτευση η εξέταση μπορεί να γίνει και μετά από τις παραπάνω προθεσμίες.

       Όχι Όχι

      • 5 Χρονικής προθεσμίας Η πρωτότυπη γνωμάτευση με όλες τις τυχόν εξετάσεις καθώς και το σημείωμα κατάταξης κατατίθενται εντός πέντε (5) ημερών από την σύνταξη της ή εντός δέκα πέντε (15) ημερών σε περίπτωση ασθενών που διαμένουν στο εξωτερικό και αποστέλλονται στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ή κατάθεσης, που δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, η γνωμάτευση δεν λαμβάνεται υπόψη και σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει άλλους λόγους που να δικαιολογούν την νόμιμη παραμονή του, θα κηρυχθεί ανυπότακτος.

       Όχι Όχι

      • 1 Ιατρική γνωμάτευση από το Φρουραρχείο ή από το Τοπικό Συμβούλιο του Δήμου που διαμένει ο ενδιαφερόμενος ή, για τους διαμένοντες στο εξωτερικό, της Ειδικής Στρατολογικής Επιτροπής, η οποία εδρεύει στις κατά τόπους Ελληνικές Προξενικές Αρχές, από την οποία να προκύπτει ότι η πάθηση θα διαρκέσει πάνω από τέσσερις (4) μήνες. Από τη γνωμάτευση αυτή πιστοποιείται απαραιτήτως: α) η πάθηση ή οι παθήσεις και αν αυτές είναι πρόσκαιρες ή ανίατες, β) το ιστορικό τους και η πιθανή διάρκεια ίασής τους, γ) αν υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης για κατάταξη χωρίς κίνδυνο επιδείνωσης της υγείας του ενδιαφερομένου και, σε καταφατική περίπτωση, να επισημαίνεται ρητά στη γνωμάτευση η υποχρέωση για κατάταξη την ημερομηνία που αναγράφεται στο Σημείωμα Κατάταξης, δ) αν υφίσταται δυνατότητα μετάβασης στην αρμόδια υγειονομική επιιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων (μόνο για τους διαμένοντες στο εσωτερικό). Πιστοποιητικό υγείας

       Ιατρική γνωμάτευση από το Φρουραρχείο ή από το Τοπικό Συμβούλιο του Δήμου που διαμένει ο ενδιαφερόμενος ή, για τους διαμένοντες στο εξωτερικό, της Ειδικής Στρατολογικής Επιτροπής, η οποία εδρεύει στις κατά τόπους Ελληνικές Προξενικές Αρχές, από την οποία να προκύπτει ότι η πάθηση θα διαρκέσει πάνω από τέσσερις (4) μήνες. Από τη γνωμάτευση αυτή πιστοποιείται απαραιτήτως: α) η πάθηση ή οι παθήσεις και αν αυτές είναι πρόσκαιρες ή ανίατες, β) το ιστορικό τους και η πιθανή διάρκεια ίασής τους, γ) αν υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης για κατάταξη χωρίς κίνδυνο επιδείνωσης της υγείας του ενδιαφερομένου και, σε καταφατική περίπτωση, να επισημαίνεται ρητά στη γνωμάτευση η υποχρέωση για κατάταξη την ημερομηνία που αναγράφεται στο Σημείωμα Κατάταξης, δ) αν υφίσταται δυνατότητα μετάβασης στην αρμόδια υγειονομική επιιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων (μόνο για τους διαμένοντες στο εσωτερικό).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.stratologia.gr/sites/default/files/plhr ent/50.pdf

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα δικαιολογητικά που έχουν διατυπωθεί σε ξένη, διεθνώς γνωστή γλώσσα, γίνονται δεκτά μόνο αν είναι θεωρημένα για τη γνησιότητά τους και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.4 του ν.3421/2005 (ΦΕΚ 302 Α/13-12-2005) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παρ.19 του ν.4609/19, (ΦΕΚ 67 Α/03-05-2019). Ως επίσημη μετάφραση νοείται αυτή που έχει γίνει ή έχει επικυρωθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από Ελληνική Προξενική Αρχή ή από δικηγόρο (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Δικηγορικού Κώδικα).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • 2 Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις νοσηλευτικών ιδρυμάτων ή ιδιώτη ιατρού ανάλογης ειδικότητας, που αφορούν στην πάθηση του ασθενή Πιστοποιητικό υγείας

       Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις νοσηλευτικών ιδρυμάτων ή ιδιώτη ιατρού ανάλογης ειδικότητας, που αφορούν στην πάθηση του ασθενή

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.stratologia.gr/sites/default/files/plhr ent/50.pdf

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις νοσηλευτικών ιδρυμάτων ή ιδιώτη ιατρού ανάλογης ειδικότητας, που αφορούν την πάθηση του ασθενή. Τα δικαιολογητικά που έχουν διατυπωθεί σε ξένη, διεθνώς γνωστή γλώσσα, γίνονται δεκτά μόνο αν είναι θεωρημένα για τη γνησιότητά τους και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.4 του ν.3421/2005 (ΦΕΚ 302 Α/13-12-2005) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παρ.19 του ν.4609/19, (ΦΕΚ 67 Α/03-05-2019). Ως επίσημη μετάφραση νοείται αυτή που έχει γίνει ή έχει επικυρωθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από Ελληνική Προξενική Αρχή ή από δικηγόρο (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Δικηγορικού Κώδικα).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • 3 Σημείωμα Κατάταξης, το οποίο παραλαμβάνεται ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού τόπου της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ) gov.gr με χρήση κωδικών taxisnet ή Φύλλο Ατομικής Πρόσκλησης (ΦΑΠ) εφέδρου. Σημείωμα κατάταξης

       Σημείωμα Κατάταξης, το οποίο παραλαμβάνεται ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού τόπου της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ) gov.gr με χρήση κωδικών taxisnet ή Φύλλο Ατομικής Πρόσκλησης (ΦΑΠ) εφέδρου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/strateuse/katataxe/semeioma-katataxes

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4126

      • 4 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης. Εξουσιοδότηση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • Νόμος 37, 32, 33, 34, 35, 36 3421 2005 302 Α

       Περιγραφή Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις. Άρθρο 37 : Αδυναμία μετακίνησης για κατάταξη στρατευσίμων, εφέδρων και ανυπότακτων, για λόγους υγείας, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 59 του ν.5018/2023 (ΦΕΚ 25 Α/09-02-2023, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230100025). Άρθρο 32 : Υγειονομική εξέταση και επανεξέταση οπλιτών. Άρθρο 33 : Ειδικά Στρατολογικά Συμβούλια, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 33 παρ.1 του ν.4494/2017 (ΦΕΚ 165 Α/02-11-2017, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20170100165) με το άρθρο 25 του ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157 Α/04-08-2014, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20140100157), με το άρθρο 4 παρ.1,2 τουν.4211/2013 (ΦΕΚ 256 Α/28-11-2013, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20130100256). Άρθρο 34 : Υγειονομικές Επιτροπές των Ενόπλων Δυνάμεων. Άρθρο 35 : Διαδικασία – προϋποθέσεις επανεξέτασης σωματικής ικανότητας στρατευσίμων και εφέδρων, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 4 παρ.3 του ν.4211/2013 (ΦΕΚ 256 Α/28-11-2013, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20130100256). Άρθρο 36 : Επανεξέταση σωματικής ικανότητας ακαταλλήλων για στράτευση (Ι/5) με αίτησή τους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100302

      • Υπουργική Απόφαση 22, 18, 19, 20, 21 Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4-1-06/Απόφαση ΥΦΕΘΑ 2006 34 Β

       Περιγραφή Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων. Άρθρο 22 : Αδυναμία μετακίνησης για κατάταξη στρατευσίμων, εφέδρων και ανυποτάκτων για λόγους υγείας, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/14/351184/Σ.1204/23-7-2013 (ΦΕΚ 1842 Β/29-7-2013, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20130201842) απόφασης ΑΝΥΕΘΑ, το άρθρο 5 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/28/226313/Σ.3002/23 (ΦΕΚ 2747 Β/25-4-2023, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230202747) απόφασης ΥΕΘΑ και με το άρθρο 1 παρ.11 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/10/494654/Σ.1156/03-03-17 (ΦΕΚ 977 Β/23-03-2017, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20170200977) απόφασης ΑΝΥΕΘΑ. Άρθρο 18 : Υγειονομική εξέταση κι επανεξέταση οπλιτών. Άρθρο 19 : Ειδικά Στρατολογικά Συμβούλια (ΕΣΣ). Άρθρο 20 : Υγειονομικές Επιτροπές των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 1 παρ.9 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/10/494654/Σ.1156/17 (ΦΕΚ 977 Β/23-3-2017, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20170200977) απόφασης ΑΝΥΕΘΑ. Άρθρο 21: Επανεξέταση σωματικής ικανότητας στρατευσίμων, εφέδρων και εκούσια επανεξέταση ακαταλλήλων για στράτευση (Ι/5), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 1 παρ.10 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/10/494654/Σ.1156/17 (ΦΕΚ 977 Β/23-3-2017, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20170200977) απόφασης ΑΝΥΕΘΑ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200034

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση σελ. 59449-59452 ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/32/42835 2017 4480 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας /Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας/Β Κλάδου/Διεύθυνσης Β4ΓΕΕΘΑ/ΒΚΛ/Β4(ΔΝΣ) και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170204480

      • 1 Υγειονομική εξέταση υπόχρεου σε στράτευση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο στρατεύσιμος ή ο έφεδρος που αδυνατεί για λόγους υγείας να καταταγεί, μετά από πρόσκληση σε μονάδα κατάταξης εξετάζεται από την υγειονομική Επιτροπή του Φρουραρχείου ή του Τοπικού Συμβουλίου (εφόσον στον οικείο Δήμο δεν εδρεύει Φρουραρχείο) ή της Ειδικής Στρατολογικής Επιτροπής του κατά τόπο αρμόδιου Προξενικής Αρχής (εφόσον διαμένουν στο εξωτερικό), με αυτοπρόσωπη παρουσίαση του αιτούντα ενώπιον της. Η εξέταση γίνεται κατά την ημερομηνία που ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται για κατάταξη και μέχρι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από αυτή. Για όποιον πάσχει από ανίατη σωματική βλάβη ή πάθηση και είναι καταφανώς ακατάλληλος για στράτευση η εξέταση μπορεί να γίνει και μετά από τις παραπάνω προθεσμίες. Σε περίπτωση που ο αιτών αδυνατεί να προσέλθει στην Επιτροπή για εξέταση, μεταβαίνει ο ιατρός που μετέχει ως μέλος της Επιτροπής (είτε Φρουραρχείου είτε Τοπικού Συμβουλίου είτε Ειδικής Στρατολογικής Επιτροπής) στον τόπο διαμονής του, για επιτόπια εξέταση και συντάσσει αιτιολογημένη γνωμάτευση.

       Σημειώσεις Με τη γνωμάτευση, η οποία συντάσσεται αυθημερόν, πιστοποιούνται τα εξής: α. Η πάθηση ή οι παθήσεις και αν αυτές είναι πρόσκαιρες ή ανίατες. β. Το ιστορικό των παθήσεων και η πιθανή διάρκεια ίασης των πρόσκαιρων παθήσεων. γ. Αν υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης για κατάταξη χωρίς κίνδυνο επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας του και σε καταφατική περίπτωση να επισημαίνεται ρητά στη γνωμάτευση η υποχρέωση για κατάταξη την ημερομηνία που αναγράφεται στο σημείωμα κατάταξης ή σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο πρόσκλησης για εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων. δ. Αν υπάρχει δυνατότητα μετάβασης στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή, μόνο για όσους διαμένουν στο εσωτερικό.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή και πρωτοκόλληση αιτήματος, γνωμάτευσης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται με μέριμνα του ενδιαφερομένου στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, από την σύνταξη της γνωμάτευσης του Φρουραρχείου ή του Τοπικού Συμβουλίου και σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την σύνταξη της Γνωμάτευσης της Ειδικής Στρατολογικής Επιτροπής. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ή κατάθεσης που δεν οφείλεται σε λόγους ανώτερης βίας, η γνωμάτευση δεν λαμβάνεται υπόψη. Η υποβολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης σε ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.

       Όχι Όχι


      • 3 Παραπομπή στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με βάση τη γνωμάτευση των επιτροπών και των συμβουλίων, η αρμόδια κατά περίπτωση Στρατολογική Υπηρεσία ενεργεί σε προθεσμία πέντε ημερών από τη λήψη της, ως εξής: α. Αν πρόκειται για ασθενείς που πάσχουν από ανίατη βλάβη ή πάθηση, ή η ίαση της βλάβης ή της πάθησης προβλέπεται κατά τη γνωμάτευση να διαρκέσει πάνω από τέσσερις μήνες και δεν μπορούν να παρουσιαστούν στη μονάδα κατάταξης, ούτε στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων, η αλληλογραφία διαβιβάζεται σ’ αυτή, η οποία γνωματεύει χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσίασή τους. β. Αν πρόκειται για ασθενείς που πάσχουν από ανίατη βλάβη ή πάθηση, ή η ίαση της βλάβης ή της πάθησής τους προβλέπεται να διαρκέσει πάνω από τέσσερις μήνες και μπορούν να παρουσιαστούν στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων, η αλληλογραφία διαβιβάζεται στην Επιτροπή αυτή η οποία γνωματεύει με την αυτοπρόσωπη παρουσία τους.

       Σημειώσεις Αρμόδια για την κρίση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων, ανυπότακτων και εφέδρων είναι η πλησιέστερη στον τόπο διαμονής τους υγειονομική επιτροπή του Στρατού Ξηράς, εκτός αν στον ίδιο τόπο λειτουργεί υγειονομική επιτροπή του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, οπότε αρμόδια είναι η επιτροπή αυτή.

       Όχι Όχι


      • 4 Εξέταση του ενδιαφερομένου από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όσοι πάσχουν από ανίατη βλάβη ή πάθηση, ή η ίαση της βλάβης ή της πάθησής τους προβλέπεται να διαρκέσει πάνω από τέσσερις μήνες και μπορούν να παρουσιαστούν στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων, παραπέμπονται για να παρουσιαστούν σε αυτή μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία έκδοσης του παραπεμπτικού εγγράφου. Εφόσον δεν παρουσιαστούν, οι υγειονομικές επιτροπές επιστρέφουν τα δικαιολογητικά στις Στρατολογικές Υπηρεσίες και αυτές τους κηρύσσουν ανυπότακτους.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση γνωμάτευσης και κοινοποίησή της στη Στρατολογική Υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή υποχρεούται να εκδίδει αυθημερόν γνωματεύσεις, οι οποίες θα πρέπει να περιέρχονται στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες το αργότερο εντός δεκαπενθημέρου από την ημερομηνία εξέτασης των παραπεμπομένων.

       Όχι Όχι


      • 6 Προγραμματισμός στράτευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αν η Υγειονομική Επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων κρίνει τον ενδιαφερόμενο ως ικανό κατηγορίας πρώτης (Ι/1) μέχρι και τέταρτης (Ι/4), υποχρεούται να καταταγεί εκτός Εκπαιδευτικής Σειράς Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ), με σημείωμα κατάταξης, και οπωσδήποτε εντός πενθημέρου, από της κοινοποιήσεως της γνωμάτευσης στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, χωρίς να έχει το δικαίωμα νέας εξέτασης.

       Ναι Ναι


      • 7 Χορήγηση αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αν η Υγειονομική Επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων αποφανθεί ότι ο ενδιαφερόμενος δικαιούται τη χορήγηση αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, η Στρατολογική Υπηρεσία του χορηγεί τη σχετική αναβολή, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία που ήταν υποχρεωμένος να καταταγεί αρχικά.

       Ναι Ναι


      • 8 Απαλλαγή από την υποχρέωση στράτευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αν η Υγειονομική Επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων αποφανθεί ότι ο ενδιαφερόμενος κρίνεται ακατάλληλος για στράτευση (Ι/5) για λόγους υγείας, η Στρατολογική Υπηρεσία τον απαλλάσσει από την υποχρέωση στράτευσης, ενώ η απαλλαγή του ισχύει από την ημερομηνία που ήταν υποχρεωμένος να καταταγεί αρχικά.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.