Παραπομπή στρατευσίμου ή εφέδρου σε Υγειονομική Επιτροπή για επανεξέταση της σωματικής του ικανότητας, κατόπιν αίτησής του

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5dbf74b0-8dda-452a-aa6a-fb8f63a8e725 431530

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Στρατολογικές υπηρεσίες, ΚΕΠ, ΓΕΕΘΑ/Β4 (Διευθυνση Νομικού Σώματος)

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην επανεξέταση της σωματικής ικανότητας στρατευσίμου ή εφέδρου, κατόπιν αιτήσεως του και εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την τελευταία κρίση της σωματικής του ικανότητας, η οποία πραγματοποιείται με παραπομπή του ενδιαφερομένου από τη Στρατολογική Υπηρεσία στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΓΕΕΘΑ/Β4 (Διευθυνση Νομικού Σώματος)

Παρατηρήσεις

Η επανεξέταση του στρατεύσιμου και έφεδρου γίνεται με παραπομπή στις υγειονομικές επιτροπές των Ενόπλων Δυνάμεων με έγγραφο της αρμόδιας Στρατολογικής Υπηρεσίας, που κοινοποιείται στον ίδιο και μέσω ΚΕΠ.

Απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσίαση του παραπεμπόμενου εντός της τασσόμενης στο παραπεμπτικό έγγραφο της Στρατολογικής Υπηρεσίας προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από την κατάθεση του σχετικού αιτήματος στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία.

Ο στρατεύσιμος κρίνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων που ανήκει και ο έφεδρος από την πλησιέστερη στο τόπο διαμονής του Στρατιωτική Υγειονομική Επιτροπή του Στρατού Ξηράς, με εξαίρεση τους έφεδρους που διαμένουν στον νομό Αττικής, οι οποίοι εξετάζονται από την υγειονομική επιτροπή του κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων στην εφεδρεία του οποίου ανήκουν.

Εφόσον ο επανεξεταζόμενος δεν παρουσιασθεί στην καθοριζόμενη προθεσμία, θεωρείται ότι διατηρεί τη σωματική ικανότητα που είχε πριν την παραπομπή του και εφόσον τελεί σε ετήσια ή διετή αναβολή υγείας, η αναβολή αυτή παραμένει ισχυρή.

Ο επανεξεταζόμενος εφόσον κρίνεται ακατάλληλος για στράτευση (Ι/5) απαλλάσσεται από την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων, εφόσον κρίνεται ικανός οποιασδήποτε κατηγορίας, υπέχει στρατιωτικές υποχρεώσεις, από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής γνωμάτευσης της στρατιωτικής υγειονομικής επιτροπής και εφόσον τυγχάνει αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, υποχρεούται να εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις μετά την λήξη της αναβολής.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για επανεξέταση της σωματικής ικανότητας στρατευσίμου ή εφέδρου

Σημειώσεις

Η υποβολή του αιτήματος δύναται να γίνει ψηφιακά, μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλη της δημόσιας διοίκησης gov.gr με τη χρήση κωδικών taxisnet. Επίσης, μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω προξενικής αρχής ή μέσω πληρεξουσίου ή μέσω email ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω ΚΕΠ. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Σε κάθε περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος δύναται να πληροφορηθεί την έκβαση του αιτήματός του μέσω της ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος, με τη χρήση κωδικών taxisnet.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      1. Επανεξέταση της σωματικής ικανότητας στρατεύσιμου ή εφέδρου σε Στρατιωτική Υγειονομική Επιτροπή λόγω αδυναμίας προσέλευσης για κατάταξη για λόγους υγείας

      2. Επανεξέταση της σωματικής ικανότητας στρατεύσιμου ή εφέδρου σε επιτροπή απαλλαγών λόγω αδυναμίας προσέλευσης για κατάταξη για λόγους υγείας 3. Παραπομπή για επανεξέταση της σωματικής ικανότητας στρατευσίμου ή εφέδρου σε Επιτροπή Απαλλαγών, για λόγους υγείας, με αίτησής τους 4. Παραπομπή στρατευσίμου ή εφέδρου σε Υγειονομική Επιτροπή για επανεξέταση της σωματικής του ικανότητας, κατόπιν αίτησής του

      5. Επανεξέταση σωματικής ικανότητας στρατευσίμου ή εφέδρου

      Επίσημος τίτλος

      Επανεξέταση σωματικής ικανότητας στρατευσίμων και εφέδρων


      Μητρώα που τηρούνται

      Αυτοματοποιημένο Σύστημα Στρατολογίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΥ- ΣΕΔ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,


      • 1 Χρονικής προθεσμίας Κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την τελευταία κρίση της σωματικής ικανότητας του ενδιαφερομένου.

       Όχι Όχι

      • 2 Στρατολογικές Εφόσον ο ενδιαφερόμενος τελεί ή προέρχεται από αναβολή υγείας, να του έχει χορηγηθεί ετήσια ή διετής αναβολή και όχι εξάμηνης διάρκειας.

       Όχι Όχι

      • 1 Ιατρική βεβαίωση, από την οποία να προκύπτει βελτίωση ή χειροτέρευση της υγείας του στρατεύσιμου ή του έφεδρου ή υπεύθυνη δήλωση από την οποία να προκύπτουν τα παραπάνω. Πιστοποιητικό υγείας

       Ιατρική βεβαίωση, από την οποία να προκύπτει βελτίωση ή χειροτέρευση της υγείας του στρατεύσιμου ή του έφεδρου ή υπεύθυνη δήλωση από την οποία να προκύπτουν τα παραπάνω.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.stratologia.gr/sites/default/files/plhr ent/46.pdf

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • 2 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης. Εξουσιοδότηση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • Νόμος 32, 33, 34, 35, 36, 37 3421 2005 302 Α

       Περιγραφή Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις. Άρθρο 32 : Υγειονομική εξέταση και επανεξέταση οπλιτών. Άρθρο 33 : Ειδικά Στρατολογικά Συμβούλια, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 33 παρ.1 του ν.4494/2017 (ΦΕΚ 165 Α/02-11-2017, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20170100165) με το άρθρο 25 του ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157 Α/04-08-2014, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20140100157), με το άρθρο 4 παρ.1,2 τουν.4211/2013 (ΦΕΚ 256 Α/28-11-2013, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20130100256). Άρθρο 34 : Υγειονομικές Επιτροπές των Ενόπλων Δυνάμεων. Άρθρο 35 : Διαδικασία – προϋποθέσεις επανεξέτασης σωματικής ικανότητας στρατευσίμων και εφέδρων, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 4 παρ.3 του ν.4211/2013 (ΦΕΚ 256 Α/28-11-2013, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20130100256). Άρθρο 36 : Επανεξέταση σωματικής ικανότητας ακαταλλήλων για στράτευση (Ι/5) με αίτησή τους. Άρθρο 37 : Αδυναμία μετακίνησης για κατάταξη στρατευσίμων, εφέδρων και ανυπότακτων, για λόγους υγείας, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 59 του ν.5018/2023 (ΦΕΚ 25 Α/09-02-2023, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230100025).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100302

      • Υπουργική Απόφαση 18, 19, 20, 21, 22 Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4-1-2006 απόφαση ΥΦΕΘΑ 2006 34 Β

       Περιγραφή Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων. Άρθρο 18 : Υγειονομική εξέταση κι επανεξέταση οπλιτών. Άρθρο 19 : Ειδικά Στρατολογικά Συμβούλια (ΕΣΣ). Άρθρο 20 : Υγειονομικές Επιτροπές των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 1 παρ.9 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/10/494654/Σ.1156/17 (ΦΕΚ 977 Β/23-3-2017, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20170200977) απόφασης ΑΝΥΕΘΑ. Άρθρο 21: Επανεξέταση σωματικής ικανότητας στρατευσίμων, εφέδρων και εκούσια επανεξέταση ακαταλλήλων για στράτευση (Ι/5), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 1 παρ.10 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/10/494654/Σ.1156/17 (ΦΕΚ 977 Β/23-3-2017, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20170200977) απόφασης ΑΝΥΕΘΑ. Άρθρο 22 : Αδυναμία μετακίνησης για κατάταξη στρατευσίμων, εφέδρων και ανυποτάκτων για λόγους υγείας, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/14/351184/Σ.1204/23-7-2013 (ΦΕΚ 1842 Β/29-7-2013, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20130201842) απόφασης ΑΝΥΕΘΑ, το άρθρο 5 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/28/226313/Σ.3002/23 (ΦΕΚ 2747 Β/25-4-2023, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230202747) απόφασης ΥΕΘΑ και με το άρθρο 1 παρ.11 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/10/494654/Σ.1156/03-03-17 (ΦΕΚ 977 Β/23-03-2017, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20170200977) απόφασης ΑΝΥΕΘΑ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200034

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση σελ. 59445-59448 ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/32/42835 2017 4480 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας /Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας/Β Κλάδου/Διεύθυνσης Β4ΓΕΕΘΑ/ΒΚΛ/Β4(ΔΝΣ) και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170204480

      • 1 Κατάθεση Αιτήματος και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Η υποβολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή μέσω email ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης σε ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων και πληρότητας δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 3 Παραπομπή στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Η παραπομπή συντελείται με έγγραφο της αρμόδιας Στρατολογικής Υπηρεσίας προς τον ίδιο εντός δεκαημέρου από την ημερομηνία που κατατίθεται ή περιέρχεται σε αυτή το σχετικό αίτημα. Με το έγγραφο αυτό, το οποίο κοινοποιείται στην Υγειονομική Επιτροπή, ορίζεται στον ενδιαφερόμενο προθεσμία παρουσίασης.

       Σημειώσεις Ο στρατεύσιμος κρίνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων που ανήκει και ο έφεδρος από την πλησιέστερη στο τόπο διαμονής του Επιτροπή Απαλλαγών του Στρατού Ξηράς, με εξαίρεση τους έφεδρους που διαμένουν στον νομό Αττικής, οι οποίοι εξετάζονται από την υγειονομική επιτροπή του κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων στην εφεδρεία του οποίου ανήκουν.

       Όχι Όχι


      • 4 Παρουσίαση στην Επιτροπή και κρίση σωματικής ικανότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι παραπεμπόμενοι οφείλουν να παρουσιάζονται στις υγειονομικές επιτροπές εντός της τασσόμενης στο παραπεμπτικό έγγραφο της Στρατολογικής Υπηρεσίας προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης ή περιέλευσης του σχετικού αιτήματος στην παραπάνω Υπηρεσία. Στην περίπτωση παραπομπής για επανεξέταση των ενδιαφερομένων ύστερα από αίτησή τους, εφόσον δεν παρουσιασθούν μέσα στην καθοριζόμενη προθεσμία, θεωρούνται ότι διατηρούν τη σωματική ικανότητα που είχαν πριν την παραπομπή τους και εφόσον τελούν σε ετήσια ή διετή αναβολή υγείας, η αναβολή αυτή παραμένει ισχυρή.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση γνωμάτευσης και κοινοποίησή της στη Στρατολογική Υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι υγειονομικές επιτροπές υποχρεούνται να εκδίδουν άμεσα γνωματεύσεις για τους επανεξεταζόμενους, οι οποίες θα πρέπει να περιέρχονται στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες το αργότερο εντός δεκαπενθημέρου από την ημερομηνία εξέτασής τους.

       Σημειώσεις Οι επανεξεταζόμενοι : α. Εφόσον κρίνονται ακατάλληλοι για στράτευση (Ι/5), απαλλάσσονται από την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. β. Εφόσον κρίνονται ικανοί οποιασδήποτε κατηγορίας (Ι/1-Ι/4), υπέχουν στρατιωτικές υποχρεώσεις από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής. γ. Εφόσον τυγχάνουν αναβολής κατάταξης λόγω υγείας, υποχρεούνται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις μετά τη λήξη της αναβολής.

       Όχι Όχι


      • 6 Πέρας Διαδικασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.