Παραπομπή στρατευσίμου ή εφέδρου σε Υγειονομική Επιτροπή για επανεξέταση της σωματικής του ικανότητας, κατόπιν αίτησής του

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5dbf74b0-8dda-452a-aa6a-fb8f63a8e725 431530

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Στρατολογικές υπηρεσίες, ΚΕΠ, ΓΕΕΘΑ/Β4 (Διευθυνση Νομικού Σώματος), ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  3 Μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην επανεξέταση της σωματικής ικανότητας στρατευσίμου και εφέδρου, κατόπιν αιτήσεως του, η οποία πραγματοποιείται με παραπομπή του ενδιαφερομένου από τη Στρατολογική Υπηρεσία στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων. Απευθύνεται σε στρατεύσιμους και έφεδρους, που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης


  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση για επανεξέταση της σωματικής ικανότητας στρατευσίμου ή εφέδρου

  Σημειώσεις

  Ο ενδιαφερόμενος συνυποβάλλει αντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του. Η υποβολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή μέσω email ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης σε ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Άλλο

     Σε κάθε περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος δύναται να πληροφορηθεί την έκβαση του αιτήματός του μέσω της ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος, με τη χρήση κωδικών taxisnet.

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Ενημέρωση Μητρώου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Διαδικασία – προϋποθέσεις επανεξέτασης σωματικής ικανότητας στρατευσίμων και εφέδρων, Αλλαγή σωματικής ικανότητας στρατευσίμων και εφέδρων

       Επίσημος τίτλος

       Επανεξέταση της σωματικής ικανότητας στρατεύσιμου ή εφέδρου σε επιτροπή απαλλαγών λόγω αδυναμίας προσέλευσης για κατάταξη για λόγους υγείας


       Μητρώα που τηρούνται

       Αυτοματοποιημένο Σύστημα Στρατολογίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΥ- ΣΕΔ)

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή)

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,


       • 1 Στρατολογικές Ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να έχει την ιδιότητα του στρατευσίμου ή του εφέδρου, δηλαδή είτε να διατελεί νόμιμα εκτός των Ενόπλων Δυνάμεων είτε να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.

        Όχι Όχι

       • 2 Στρατολογικές Κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την τελευταία κρίση της σωματικής ικανότητας του ενδιαφερομένου.

        Όχι Όχι

       • 3 Στρατολογικές Εφόσον ο ενδιαφερόμενος τελεί ή προέρχεται από αναβολή υγείας, να του έχει χορηγηθεί ετήσια ή διετής αναβολή και όχι εξάμηνης διάρκειας.

        Όχι Όχι

       • 1 Ιατρική βεβαίωση, από την οποία να προκύπτει βελτίωση ή χειροτέρευση της υγείας του στρατεύσιμου ή του έφεδρου ή υπεύθυνη δήλωση από την οποία να προκύπτουν τα παραπάνω. Πιστοποιητικό υγείας

        Ιατρική βεβαίωση, από την οποία να προκύπτει βελτίωση ή χειροτέρευση της υγείας του στρατεύσιμου ή του έφεδρου ή υπεύθυνη δήλωση από την οποία να προκύπτουν τα παραπάνω.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.stratologia.gr/sites/default/files/plhr ent/46.pdf

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 5511

       • Νόμος 35 3421 2005 302 Α

        Περιγραφή Διαδικασία προϋποθέσεις επανεξέτασης σωματικής ικανότητας στρατευσίμων και εφέδρων, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την παρ. 3 του άρθρου τέταρτου του ν. 4211/2013 (Α΄ 256).

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100302

       • Υπουργική Απόφαση 21 Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4-1-2006 απόφαση ΥΦΕΘΑ 2006 34 Β

        Περιγραφή Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200034

       • Νόμος άρθρο τέταρτο 4211 2013 256 Α

        Περιγραφή Στρατολογικές διατάξεις

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100256

       • Υπουργική Απόφαση Φ.429.1/10/494654/Σ.1156/03-03-17 Απόφαση ΑΝΥΕΘΑ 2017 977 Β

        Περιγραφή Τροποποίηση της Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4.1.2006 απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας «Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων» (Β 34).

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170200977

       • 1 Κατάθεση Αιτήματος και πρωτοκόλληση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Σημειώσεις Η υποβολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή μέσω email ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης σε ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων και πληρότητας δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Όχι Όχι


       • 3 Παραπομπή στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


        Περιγραφή Η παραπομπή συντελείται με έγγραφο της αρμόδιας Στρατολογικής Υπηρεσίας προς τον ίδιο εντός δεκαημέρου από την ημερομηνία που κατατίθεται ή περιέρχεται σε αυτή το σχετικό αίτημα. Με το έγγραφο αυτό, το οποίο κοινοποιείται στην Υγειονομική Επιτροπή, ορίζεται στον ενδιαφερόμενο προθεσμία παρουσίασης.

        Σημειώσεις Ο στρατεύσιμος κρίνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων που ανήκει και ο έφεδρος από την πλησιέστερη στο τόπο διαμονής του Επιτροπή Απαλλαγών του Στρατού Ξηράς, με εξαίρεση τους έφεδρους που διαμένουν στον νομό Αττικής, οι οποίοι εξετάζονται από την υγειονομική επιτροπή του κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων στην εφεδρεία του οποίου ανήκουν.

        Όχι Όχι


       • 4 Παρουσίαση στην Επιτροπή και κρίση σωματικής ικανότητας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Οι παραπεμπόμενοι οφείλουν να παρουσιάζονται στις υγειονομικές επιτροπές εντός της τασσόμενης στο παραπεμπτικό έγγραφο της Στρατολογικής Υπηρεσίας προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης ή περιέλευσης του σχετικού αιτήματος στην παραπάνω Υπηρεσία. Στην περίπτωση παραπομπής για επανεξέταση των ενδιαφερομένων ύστερα από αίτησή τους, εφόσον δεν παρουσιασθούν μέσα στην καθοριζόμενη προθεσμία, θεωρούνται ότι διατηρούν τη σωματική ικανότητα που είχαν πριν την παραπομπή τους και εφόσον τελούν σε ετήσια ή διετή αναβολή υγείας, η αναβολή αυτή παραμένει ισχυρή.

        Όχι Όχι


       • 5 Έκδοση γνωμάτευσης και κοινοποίησή της στη Στρατολογική Υπηρεσία

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Οι υγειονομικές επιτροπές υποχρεούνται να εκδίδουν άμεσα γνωματεύσεις για τους επανεξεταζόμενους, οι οποίες θα πρέπει να περιέρχονται στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες το αργότερο εντός δεκαπενθημέρου από την ημερομηνία εξέτασής τους.

        Σημειώσεις Οι επανεξεταζόμενοι : α. Εφόσον κρίνονται ακατάλληλοι για στράτευση (Ι/5), απαλλάσσονται από την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. β. Εφόσον κρίνονται ικανοί οποιασδήποτε κατηγορίας (Ι/1-Ι/4), υπέχουν στρατιωτικές υποχρεώσεις από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής. γ. Εφόσον τυγχάνουν αναβολής κατάταξης λόγω υγείας, υποχρεούνται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις μετά τη λήξη της αναβολής.

        Όχι Όχι


       • 6 Πέρας Διαδικασίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Ναι       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.