Παραχώρηση Αιγίδας της Ελληνικής Αστυνομίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση93c1374f-eec9-4210-9216-0537c41be6c6 226008

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην παραχώρηση της Αιγίδας από την Ελληνική Αστυνομία. Ως «Αιγίδα της Ελληνικής Αστυνομίας» νοείται η παραχώρηση ηθικής ή/και υλικής υποστήριξης της Ελληνικής Αστυνομίας (στο πλαίσιο της αποστολής της) σε δράσεις που διοργανώνονται και υλοποιούνται, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις επιταγές της με αριθμό 26 Κανονιστικής Διαταγής του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας έτους 2017. Απευθύνεται σε φορείς του Δημοσίου, νομικά και φυσικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση παραχώρησης Αιγίδας από τον αιτούντα Φορέα, απευθείας στη Διεύθυνση Επικοινωνίας/Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας (αποστολή και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: communication.dir@astynomia.gr).

Ο αιτών φορέας συμπληρώνει το ειδικό έντυπο του παραρτήματος της με αριθμό 26 Κανονιστικής Διαταγής του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος ένωσης πολιτών, το αίτημα θα υποβάλλεται από εγγράφως εξουσιοδοτημένο άτομο και θα συνοδεύεται μόνο από την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1989.

Σημειώσεις

Στην αίτηση παραχώρησης αιγίδας, ο φορέας τεκμηριώνει με σαφήνεια την προστιθέμενη αξία της δράσης για την Ελληνική Αστυνομία και τον λόγο για τον οποίο εκτιμάται από τους διοργανωτές ότι χρήζει της επίσημης αναγνώρισης και υποστήριξής της. Στην αίτηση εξειδικεύονται στοιχεία που καταδεικνύουν τον καινοτόμο χαρακτήρα ή/και την υψηλή ποιότητα της δράσης. Η αίτηση για την παραχώρηση αιγίδας κατατίθεται τουλάχιστον 20 μέρες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης της σχετικής δράσης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Παραχώρηση Αιγίδας της Ελληνικής Αστυνομίας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Οικονομικές Μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας της δράσης: η παραχώρηση αιγίδας δεν πρέπει να αποσκοπεί ή να καταλήγει στη δημιουργία οικονομικού κέρδους για τον φορέα που υλοποιεί τη δράση.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Συνάφεια της δράσης με τους σκοπούς και την αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας: Η υποψήφια προς παραχώρηση αιγίδας δράση πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να συνάδει και να υπηρετεί τους σκοπούς και την αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 11 του Ν.4249/2014, Α΄73), όπως ενδεικτικά δράση εκπαιδευτική /επιστημονική/ ερευνητική /ενημερωτική / φιλανθρωπική / εθελοντική / σχετική με την προαγωγή της κοινωνικής ειρήνης, την προστασία ανηλίκων / αρχαιοτήτων / περιβάλλοντος και την προστασία ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων. Ειδικότερα, απαιτείται επικουρικά: α) για επιστημονικές δράσεις να διασφαλίζεται η αντικειμενική και επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση και β) για φιλανθρωπικές δράσεις, να παρουσιάζουν υψηλή ποιότητα και το συγκεντρωθέν στο πλαίσιο αυτής χρηματικό ποσό ή τα συγκεντρωθέντα είδη να διασφαλίζεται ότι θα διατεθούν για τον ορισθέντα από τους διοργανωτές σκοπό.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Ο αιτών φορέας πρέπει να έχει νομική προσωπικότητα και να διαθέτει επαρκείς και κατάλληλες ικανότητες, τεχνογνωσία, εμπειρία και κίνητρα, ώστε να φέρει επιτυχώς σε πέρας την προτεινόμενη δράση. Επίσης, πρέπει να διαθέτει επαρκείς πόρους χρηματοδότησης ή/και να έχει εξασφαλίσει χορηγίες σε είδος, που καθιστούν βιώσιμη τη δράση καθ’ όλη τη διάρκειά της. Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να παραχωρηθεί αιγίδα σε δράση που διοργανώνεται από άτυπες ομάδες πολιτών, αν η δράση έχει καινοτόμο και πρωτοπόρο χαρακτήρα και αν η ομάδα τεκμηριώνει επαρκώς την ικανότητά της να φέρει αποτελεσματικά σε πέρας την προτεινόμενη δράση. Προς τον σκοπό αυτό συνεκτιμώνται ιδίως η μαζικότητα και το κίνητρο των μελών της ομάδας.

       Όχι Όχι

      • 4 Χρονικής προθεσμίας Η αίτηση για την παραχώρηση αιγίδας κατατίθεται τουλάχιστον 20 μέρες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης της σχετικής δράσης.

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο της συστατικής πράξης, του καταστατικού ή του οργανισμού του αιτούντος φορέα από τα οποία να προκύπτει ο σκοπός που αυτός επιδιώκει. Συμβολαιογραφικό έγγραφο

       Αντίγραφο της συστατικής πράξης, του καταστατικού ή του οργανισμού του αιτούντος φορέα από τα οποία να προκύπτει ο σκοπός που αυτός επιδιώκει.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3139

      • 2 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος φορέα, στην οποία να αναγράφεται ο τρόπος χρηματοδότησης της δράσης καθώς και η ύπαρξη χορηγών (ή υποψηφίων χορηγών). Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος φορέα, στην οποία να αναγράφεται ο τρόπος χρηματοδότησης της δράσης καθώς και η ύπαρξη χορηγών (ή υποψηφίων χορηγών).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Κανονιστική Διαταγή 26 2017

       Περιγραφή Κανονιστική Διαταγή Α/Α 26 Ελληνικής Αστυνομίας από 12/04/2017- Παραχώρηση αιγίδας από την Ελληνική Αστυνομία.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A93%CE%A9%CE%92465%CE%A7%CE%987-%CE%A52%CE%9C?inline=true

       ΑΔΑ Ω3ΩΒ465ΧΘ7-Υ2Μ

      • 1 Παραλαβή Αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος υποβληθέντων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη Εισηγητικού προς λήψη Απόφασης από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Περί της αποδοχής ή απόρριψης του αιτήματος παραχώρησης αιγίδας, αποφασίζει ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, κατόπιν σχετικής εισήγησης, της Διεύθυνσης Επικοινωνίας και τη διατύπωση γνώμης από τα όργανα της φυσικής ιεραρχίας του Σώματος, κατά την προβλεπόμενη διαδικασία.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση Απόφασης περί παραχώρησης ή μη της Αιγίδας της Ελληνικής Αστυνομίας και αποστολή αυτής στον Αιτούντα και αποστολή στον

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με την έγκριση του αιτήματος παραχώρησης αιγίδας η Διεύθυνση Επικοινωνίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας ορίζεται ως σύνδεσμος επικοινωνίας και εποπτείας της σχετικής δράσης και παρακολουθεί αν ο αιτών φορέας τηρεί τους όρους και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η παραχώρησή της και ενημερώνει αρμοδίως και χωρίς καθυστέρηση για την εξέλιξη της υπό χορήγηση αιγίδας δράσης, καθώς και για την επικαιροποίηση των πληροφοριών που συναρτώνται με αυτήν.

       Όχι Όχι


      • 5 Ενημέρωση του αιτούντος φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστολή της απόφασης περί παραχώρησης της αιγίδας στον αιτούντα φορέα

       Σημειώσεις Η Ελληνική Αστυνομία, διατηρεί το δικαίωμα άρσης της αιγίδας, με νεότερη απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά την οριζόμενη στην παρ.1 διαδικασία, εφόσον κρίνει ότι δεν τηρούνται οι προαναφερθέντες όροι παραχώρησής της ή ανακύπτουν εκ των υστέρων παρατυπίες σε σχέση με το αρχικό αίτημα.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.