Παραχώρηση Αιγίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εκπαιδευτικές δράσεις και πρωτοβουλίες

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6e90cb75-14c6-4357-8015-e3666e9ef377 306011

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αιγίδας από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σε επιλεγμένες δράσεις που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από φορείς με αντικείμενο που με σαφήνεια εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Π/θμια και Δ/θμιας Εκπαίδευσης και άπτονται των γενικότερων στόχων της για την ενίσχυση πρωτοβουλιών και δράσεων που αφορούν τις εν λόγω βαθμίδες εκπαίδευσης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Με τον όρο "αιγίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ." νοείται η παραχώρηση ηθικής υποστήριξης του επίσημου αρμόδιου για θέματα Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης κρατικού φορέα της χώρας σε δράσεις που διοργανώνονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και επιταγές του Κανονισμού χορήγησης αιγίδας και δεν συνεπάγεται οικονομική ή υλική υποχρέωση για τη Γενική Δ/νση Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης και το Υ.ΠΑΙ.Θ.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης αιγίδας

Σημειώσεις

Η αίτηση κατατίθεται στη Γενική Δ/νση Σπουδών Π/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης της δράσης για την οποία αιτείται την αιγίδα. Στην αίτηση για χορήγηση της αιγίδας περιλαμβάνεται πλήρης περιγραφή της δράσης (των σκοπών, του χαρακτήρα, της μεθόδου αξιολόγησης, του αναλυτικού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων επιβεβαιωμένων ημερομηνιών, στοιχείων σχετικά με πιθανούς ή επιβεβαιωμένους εταίρους και/ή προστάτες κτλ.), συνημμένο έντυπο αξιολόγησης της δράσης (κατάλληλα δομημένο ερωτηματολόγιο, απευθυνόμενο προς τους συμμετέχοντες στη δράση ή/και άλλο έντυπο υλικό με βάση τη μέθοδο αξιολόγησης) και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση αιγίδας σε δράσεις


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Κριτήρια επιλεξιμότητας δράσης: 1) Μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας δράσης 2) Συνάφεια της δράσης με τους σκοπούς και την αποστολή της Γενικής Δ/νσης Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης 3) Προστιθέμενη αξία της δράσης για την Π/θμια και Δ/θμια βαθμίδα Εκπ/σης 4) Συμφωνία της δράσης με το περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας και των Συνθηκών ή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5) Μη κομματικός πολιτικός χαρακτήρας της δράσης

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Κριτήρια επιλεξιμότητας φορέα: 1) Ο αιτών φορέας πρέπει να διαθέτει επαρκείς και κατάλληλες ικανότητες, τεχνογνωσία, εμπειρία και κίνητρα, ώστε να φέρει επιτυχώς σε πέρας την προτεινόμενη δραστηριότητα 2) Ο αιτών φορέας πρέπει να διαθέτει επαρκείς πόρους χρηματοδότησης ή/και να έχει εξασφαλίσει χορηγίες σε είδος, που καθιστούν βιώσιμη τη δράση καθ' όλη τη διάρκειά της 3) Ο αιτών φορέας πρέπει να μην έχει εκκρεμότητα υποβολής απολογισμού δράσης (έκθεση πεπραγμένων) ή οικονομικού απολογισμού από παλαιότερη επιχορήγηση ή χρηματοδότηση ή κάθε είδους οικονομική ενίσχυση που έχει λάβει απ' το Υ.ΠΑΙ.Θ., καθώς και να μην εκκρεμεί επιστροφή ποσού που τυχόν καταλογίστηκε. Σε περίπτωση υποβληθέντος από τον φορέα απολογισμού δράσης και οικονομικού απολογισμού, πρέπει αυτός να μην έχει απορριφθεί από την υπηρεσία.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Ο αιτών φορέας δεσμεύεται να προβαίνει σε ρητή και δημόσια ανακοίνωση ότι η δράση πραγματοποιείται "υπό την αιγίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.".

       Όχι Όχι

      • 4 Χρονικής προθεσμίας Η αίτηση κατατίθεται στη Γενική Δ/νση Σπουδών Π/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης της δράσης για την οποία ο φορέας αιτείται την αιγίδα.

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο καταστατικού ή ιδρυτικής πράξης του φορέα Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Αντίγραφο καταστατικού ή ιδρυτικής πράξης του φορέα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλεται, εφόσον υπάρχει, αντίγραφο του καταστατικού ή της ιδρυτικής πράξης του φορέα (με στόχο τον έλεγχο του σκοπού που επιτελεί), σε περίπτωση συλλόγου, αντίγραφο ή απόσπασμα καταστατικού για Ομόρρυθμη (Ο.Ε.) και Ετερόρρυθμη Περιορισμένης Ευθύνης Εταιρεία (Ε.Π.Ε.) καθώς και φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) για Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 2 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν. 1599/1989 (Α' 75) Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν. 1599/1989 (Α' 75)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Συνυποβάλλεται επίσης υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν. 1599/1989 (Α' 75) του νομίμου εκπροσώπου του αιτούντος φορέα, στην οποία α) περιγράφεται ο τρόπος χρηματοδότησης της δράσης και αναγράφεται με σαφήνεια η ύπαρξη χορηγών (ή υποψηφίων χορηγών, στην περίπτωση μη οριστικοποίησης της χρηματοδότησης) και β) βεβαιώνεται η μη ύπαρξη εκκρεμότητας υποβολής απολογισμού δράσης (έκθεση πεπραγμένων) ή οικονομικού απολογισμού από παλαιότερη επιχορήγηση ή χρηματοδότηση ή κάθε είδους οικονομική ενίσχυση που έχει λάβει από το Υ.ΠΑΙ.Θ., καθώς και η μη εκκρεμότητα επιστροφής ποσού που τυχόν καταλογίστηκε.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 1 Παραλαβή της αίτησης χορήγησης αιγίδας και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την υποβολή της, η αίτηση χορήγησης αιγίδας διαβιβάζεται στην Γενική Δ/νση Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης και στην αρμόδια Δ/νση, ανάλογα με το θεματικό αντικείμενο της δράσης για την οποία αιτείται η αιγίδα.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος και εισήγηση για τη χορήγηση ή απόρριψη του αιτήματος αιγίδας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Δ/νσης ορίζει τον υπάλληλο που θα χειριστεί την αίτηση ο οποίος εξετάζει αν η αίτηση έχει συμπληρωθεί ορθώς, αν έχει κατατεθεί εμπροθέσμως, αν έχουν συνυποβληθεί τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά και την αξιοποιεί σε πρώτο βαθμό. Στη συνέχεια εισηγείται αιτιολογημένα στον/στην Προϊστάμενό του τη χορήγηση ή απόρριψη του αιτήματος αιγίδας.

       Όχι Όχι


      • 3 Απόφαση περί χορήγησης ή μη αιγίδας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η τελική κρίση και απόφαση περί χορήγησης ή μη αιγίδας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του/της Υφυπουργού του Υ.ΠΑΙ.Θ., μετά από σχετική εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης και σε συμφωνία με το πλαίσιο των εκάστοτε πολιτικών προτεραιοτήτων του Υ.ΠΑΙ.Θ. Η Γενική Δ/νση Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης διατηρεί πάντα το δικαίωμα εισήγησης άρσης της αιγίδας, με νεότερη απόφαση του/της Προϊσταμένου της, εφόσον κρίνει ότι δεν τηρούνται οι προαναφερθέντες όροι χορήγησής της ή ανακύπτουν εκ των υστέρων παρατυπίες σε σχέση με το αρχικό αίτημα.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση απόφασης έγκρισης χορήγησης αιγίδας, το αρμόδιο Τμήμα και ο ορισθείς υπάλληλος της Γενικής Δ/νσης Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης που εξέτασε το αίτημα σε πρώτο βαθμό, ορίζεται ως σύνδεσμος επικοινωνίας και εποπτείας της δράσης για την οποία χορηγήθηκε η αιγίδα και ασκεί έλεγχο επί του προγράμματος και των τυχόν συμμετεχόντων φορέων.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκθεση απολογισμού της δράσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση της δράσης υποβάλλεται στο αρμόδιο Τμήμα της Γενικής Δ/νσης Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης έκθεση απολογισμού της δράσης το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσής της.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.