Παραχώρηση Κοινόχρηστου Χώρου σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος για Ανάπτυξη Τραπεζοκαθισμάτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση259ab5bd-0d9e-4efc-bd38-6f3f246ab53b 135645

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, Διευθύνσεις Οικονομκών Υπηρεσιών.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 6

Κόστος

Κυμαινόμενο + (
Κυμαινόμενο
)

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στα απαραίτητα βήματα για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθύνσεις Οικονομκών Υπηρεσιών.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση Χορήγησης Άδειας Χρήσης Κοινόχρηστου χώρου

Σημειώσεις

Στην αίτηση αναγράφονται: (α) το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του αιτούντος, το είδος και η διεύθυνση της ασκούμενης επιχείρησης και (β) η θέση, η έκταση και το είδος του αιτούμενου προς χρήση χώρου ως και η χρονική διάρκεια για την οποία αιτείται η παραχώρηση της χρήσης αυτού.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ειδική διοικητική προσφυγή του άρ. 227 του Ν. 3852/2010.
    
    Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής. Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης μέσα σε προθεσμία 15 ημερών.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Παραχώρηση Κοινόχρηστου Χώρου σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος για Ανάπτυξη Τραπεζοκαθισμάτων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά), email

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,


      • 1 Επαγγελματικές Άδεια λειτουργίας ή Γνωστοποίηση Κ.Υ.Ε.

       Όχι Όχι

      • 1 Τέλος χρήσης του άρθρου 13 του β.δ. 20/10/1958 (Α 171), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 1080/1980 και όπως η περίπτωση γ΄ τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3254/2004. Το τέλος ορίζεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και εξαρτάται από την επιφάνεια, τη θέση κλπ του καταλαμβανόμενου χώρου και τη διάρκεια της κατάληψης. Το αναλογούν τέλος καταβάλλεται είτε μετρητοίς είτε διά ισόποσης εγγυητικής επιστολής, της οποίας ο τύπος θα καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο οικείο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο προ της παράδοσης της άδειας χρήσης αναγραφομένου επ` αυτής του αριθμού του γραμματίου είσπραξης ή της εγγυητικής επιστολής. Στην περίπτωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής η είσπραξη του αναλογούντος τέλους γίνεται σε δόσεις, οι οποίες καθορίζονται με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Εάν διαπιστωθεί καθυστέρηση καταβολής των κατά τα ανωτέρω δόσεων ο δήμος ή η κοινότητα προβαίνει άμεσα στις ενέργειες κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής.

       Υπολογισμός κόστους Βάσει συνθήκης, Ποσοτικό, Χρονικής διάρκειας (ετήσιο ή άλλο)

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο τραπέζης

       Είδος κόστους Ετήσιο τέλος

       Όχι

      • 2 Εφόσον έχει υπάρξει ανάλογη προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατατίθεται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της άδειας χρήσης ίσης προς το διακόσια τοις εκατό του αναλογούντος τέλους, η οποία μπορεί να εκπέσει ύστερα από διαπίστωση των αρμόδιων οργάνων ελέγχου κατ` ελάχιστον δύο φορές της παραβίασης των όρων που προβλέπονται. Δεν είναι αναγκαία η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής, αν το τέλος του παραχωρούμενου χώρου είναι μικρότερο των χιλίων διακοσίων ευρώ. Το ύψος και ο τύπος της εγγυητικής καθορίζεται με την ανωτέρω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερο από το διακόσια τοις εκατό του αναλογούντος τέλους (βλ. παρ. 6 άρθρου 13 β.δ., όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 3254/2004).

       Υπολογισμός κόστους Ποσοστό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης

       Είδος κόστους Εγγυητική επιστολή

       Όχι

      • 1 Άδεια Λειτουργίας ή Γνωστοποίηση Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Άδεια

       Άδεια Λειτουργίας ή Γνωστοποίηση Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εάν πρόκειται για εταιρείες θα πρέπει οπωσδήποτε να προσκομίσουν το καταστατικό της εταιρείας σε ισχύ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 2 Ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης. Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5392

      • 3 Σχέδιο κάτοψης της θέσης του καταστήματος (από μηχανικό) καθώς και του αιτούμενου για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Σχέδιο κάτοψης της θέσης του καταστήματος (από μηχανικό) καθώς και του αιτούμενου για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 4 Πρόσφατη Δημοτική Ταμειακή Ενημερότητα. Δημοτική ενημερότητα

       Πρόσφατη Δημοτική Ταμειακή Ενημερότητα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8011

      • 5 Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο. Υπεύθυνη Δήλωση

       Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Εάν ο ενδιαφερόμενος αιτείται την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν παρακείμενου καταστήματος ή κατοικίας, τότε θα κατατίθεται και Υπεύθυνη Δήλωση με την συγκατάθεση του χρησιμοποιούντος ή κατέχοντος τα ακίνητα αυτά. Δεν απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 6 Έγκριση από την Εφορεία Αρχαιοτήτων. Έγκριση

       Έγκριση από την Εφορεία Αρχαιοτήτων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η έγκριση από την Εφορεία Αρχαιοτήτων απαιτείται και για την περίπτωση οικισμών που έχουν χαρακτηριστεί αρχαιολογικοί χώροι, όπως αναφέρεται στην παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 4858/2021 και του ν. 3028/2002. Για επιχειρήσεις που γειτνιάζουν με μνημεία ή επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικού ή άλλου εγγράφου από την Εφορεία Αρχαιοτήτων της Πόλης για τις άδειες τραπεζοκαθισμάτων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές

       Όχι 8880

      • Βασιλικό Διάταγμα 13 24-9 1958 171 Α

       Περιγραφή Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19580100171

      • Νόμος 3 1080 1980 246 Α

       Περιγραφή Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19800100246

      • Νόμος 79 3463 2006 114 Α

       Περιγραφή Έκδοση κανονιστικών αποφάσεων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100114

      • Νόμος 75-83 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Ψηφιακή Διαφάνεια- Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • 1 Έκδοση κανονιστικής απόφασης δήμου


       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο δήμος εκδίδει κανονιστική απόφαση στην οποία προσδιορίζονται μεταξύ άλλων και οι κοινόχρηστοι χώροι των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από ΚΥΕ σύμφωνα και με την ειδικότερη νομοθεσία που ισχύει για τη συγκεκριμένη χρήση.

       Σημειώσεις Η κανονιστική απόφαση αποστέλλεται για έλεγχο νομιμότητας και στη συνέχεια αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Επίσης δημοσιεύεται στον τύπο και στο δημοτικό κατάστημα.

       Όχι Όχι


      • 2 Καταχώρηση αίτησης και διαβίβαση στην αρμόδια υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει την αίτηση για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το αρμόδιο τμήμα ελέγχει τα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 4 Γνωμοδότηση οικείας αστυνομικής αρχής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η αστυνομική αρχή χορηγεί σύμφωνη ή μη γνώμη γα την αιτούμενη παραχώρηση.

       Όχι Όχι


      • 5 Προσδιορισμός αιτούμενου κοινόχρηστου χώρου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση, κατόπιν αυτοψίας τεχνικού κλιμακίου, προσδιορίζει την επιφάνεια του αιτούμενου κοινόχρηστου χώρου.

       Όχι Όχι


      • 6 Προσκόμιση πρόσφατης δημοτικής ενημερότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ενημέρωση από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής στο Δήμο για τέλη, φόρους, πρόστιμα ή εισφορές προς το Δήμο ή νομίμου ρυθμίσεώς τους.

       Όχι Όχι


      • 7 Είσπραξη τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει το τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα που καταλαμβάνει.

       Όχι Όχι


      • 8 Έκδοση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται άδεια χρήσης του κοινόχρηστου χώρου

       Σημειώσεις Η πράξη χορήγησης άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.