Παραχώρηση Μεταλλείου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5492a06e-1366-4405-9b11-e1bc2e42d8dd 572474

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, Διευθύνσεις Ανάπτυξης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

10.000 + (
2.641 έως 3.815
) €

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έτος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αλληλουχία ενεργειών που οδηγούν στην έκδοση προεδρικού διατάγματος περί παραχώρησης δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας, ήτοι αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης μεταλλευτικών ορυκτών, πλην αυτών για τα οποία δικαίωμα αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης έχει μόνο το Δημόσιο.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθύνσεις Ανάπτυξης

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

50 έτη

Παρατηρήσεις

Έμμεσα εμπλεκόμενοι φορείς οι οποίοι συντελούν, στην επίτευξη του στόχου μας, ήτοι στη σύσταση/παραχώρηση δικαιώματος μεταλλειοκτησίας είναι οι ακόλουθοι Περιφέρεια, Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.), Τμήμα Μεταλλευτικών & Ενεργειακών Ορυκτών της Δ/νσης Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών (ΔΜΕΒΟ), Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, Εθνικό Τυπογραφείο.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για παραχώρηση μεταλλείου

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Ως απαραίτητο στοιχείο κατά την εξέλιξη της διαδικασίας, πριν την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος περί παραχώρησης μεταλλείου, θεωρείται βεβαίωση του εκάστοτε Διοικητικού Πρωτοδικείου της οικείας Περιφέρειας του μεταλλείου, περί μη άσκησης προσφυγής κατά της προκήρυξης του Περιφερειάρχη περί παραχώρησης μεταλλείου.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Μέριμνα για τη σύσταση δικαιώματος μεταλλειοκτησίας Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος παραχώρησης μεταλλείου

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος παραχώρησης μεταλλείου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Το δικαίωμα κυριότητας επί μεταλλείου (μεταλλειοκτησία) παραχωρείται μετά προηγουμένη μεταλλευτική έρευνα σε ορισμένη περιοχή προς τον σκοπό διαπιστώσεως κοιτασμάτων μεταλλευτικών ορυκτών. Ο λαβών άδεια μεταλλευτικών ερευνών δικαιούται κατά τη διάρκεια της ισχύος της, εφ’ όσον διαπίστωσε κοιτάσματα μεταλλευτικών ορυκτών, να υποβάλει αίτηση, περί παραχωρήσεως σε αυτόν εν όλω ή εν μέρει του χώρου της αδείας (Άρθρα 15-44 Μεταλλευτικού Κώδικα - ν.δ.210/73, όπως ισχύει.)

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Θετική Γνωμοδότηση της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) περί της διαπίστωσης της μεταλλοφορίας και των ερευνών που έγιναν, καθώς και της ακρίβειας και επάρκειας της οικονομοτεχνικής μελέτης.

       Όχι Όχι

      • 3 Δικαστικές Ως απαραίτητο στοιχείο κατά την εξέλιξη της διαδικασίας, πριν την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος περί παραχώρησης μεταλλείου, θεωρείται βεβαίωση του εκάστοτε Διοικητικού Πρωτοδικείου της οικείας Περιφέρειας του μεταλλείου, περί μη άσκησης προσφυγής κατά της προκήρυξης του Περιφερειάρχη περί παραχώρησης μεταλλείου.

       Όχι Όχι

      • 1 Το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής εξαρτάται από την έκταση. 2641 € - 3815 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης

       Είδος κόστους Εγγυητική επιστολή

       Όχι

      • 2 Παραχώρηση μεταλλείου. 10000 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2274

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Απόφαση χορήγησης άδειας μεταλλευτικών ερευνών του αιτούντoς, χρονικής διάρκειας τριών (3) ετών. Απόφαση

       Απόφαση χορήγησης άδειας μεταλλευτικών ερευνών του αιτούντoς, χρονικής διάρκειας τριών (3) ετών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πρέπει να προϋπάρχει η απόφαση χορήγησης άδειας μεταλλευτικών ερευνών (χρονικής διάρκειας 3 ετών) του αιτούντoς, η οποία έχει εκδοθεί από την καθ ύλην αρμόδια υπηρεσία της οικείας περιφερειακής ενότητας και διαθέτει αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 2 Οικονομοτεχνική μελέτη, επαρκής και ακριβής, υπογραφομένη από γεωλόγο και μηχανικό μεταλλείων η οποία περιλαμβάνει: α) Καθορισμό των θέσεων που έγιναν οι μεταλλευτικές έρευνες και τρόπο προσπελάσεως σ΄ αυτές. β) Γεωλογική και κοιτασματολογική μελέτη των, εντός του προς παραχώρησιν χώρου, περιοχών, μετά των απαραιτήτων γεωλογικών τομών. γ) Περιγραφή των μελετών, ερευνών και των γενομένων δαπανών. δ) Την εκ των ερευνών προκύψασα περιεκτικότητα των εντός του διαπιστωθέντος κοιτάσματος μεταλλευτικών ορυκτών και των προσμίξεων. ε) Περιγραφή του είδους και του μεγέθους του ανευρεθέντος κοιτάσματος ως και των τυχόν υπολογισθέντων πιθανών και δυνατών αποθεμάτων. στ) Προμελέτη οικονομικής εκμεταλλεύσεως του κοιτάσματος ως και αναφορά των προοπτικών αξιοποιήσεως του μεταλλευτικού χώρου, και ζ) Το είδος και την έκταση των τυχόν απαιτούμενων μελετών, ερευνητικών εργασιών, ή εργαστηριακών ερευνών στην ευρύτερη περιοχή. η) Τις προγραμματιζόμενες εγκαταστάσεις, εργασίας και τις δαπάνες για την έναρξη της εκμεταλλεύσεως. Οικονομική μελέτη

       Οικονομοτεχνική μελέτη, επαρκής και ακριβής, υπογραφομένη από γεωλόγο και μηχανικό μεταλλείων η οποία περιλαμβάνει: α) Καθορισμό των θέσεων που έγιναν οι μεταλλευτικές έρευνες και τρόπο προσπελάσεως σ΄ αυτές. β) Γεωλογική και κοιτασματολογική μελέτη των, εντός του προς παραχώρησιν χώρου, περιοχών, μετά των απαραιτήτων γεωλογικών τομών. γ) Περιγραφή των μελετών, ερευνών και των γενομένων δαπανών. δ) Την εκ των ερευνών προκύψασα περιεκτικότητα των εντός του διαπιστωθέντος κοιτάσματος μεταλλευτικών ορυκτών και των προσμίξεων. ε) Περιγραφή του είδους και του μεγέθους του ανευρεθέντος κοιτάσματος ως και των τυχόν υπολογισθέντων πιθανών και δυνατών αποθεμάτων. στ) Προμελέτη οικονομικής εκμεταλλεύσεως του κοιτάσματος ως και αναφορά των προοπτικών αξιοποιήσεως του μεταλλευτικού χώρου, και ζ) Το είδος και την έκταση των τυχόν απαιτούμενων μελετών, ερευνητικών εργασιών, ή εργαστηριακών ερευνών στην ευρύτερη περιοχή. η) Τις προγραμματιζόμενες εγκαταστάσεις, εργασίας και τις δαπάνες για την έναρξη της εκμεταλλεύσεως.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Έλεγχος πληρότητας και τεχνικής ορθότητας της οικονομοτεχνικής μελέτης σύμφωνα με το άρθρο 103, του Κώδικα Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4868

      • Νομοθετικό Διάταγμα 59, 60 210 1973 277 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις περί προσφυγών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19730100277

      • Νομοθετικό Διάταγμα 180 1974 347 Α

       Περιγραφή Περί θεμάτων ανακυπτόντων κατά την εφαρμογήν του Μεταλλευτικού Κώδικος λόγω καταργήσεως των Περιφερειακών Διοικήσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19740100347

      • Νόμος 4273 2014 146 Α

       Περιγραφή Περί θεμάτων ανακυπτόντων κατά την εφαρμογήν του Μεταλλευτικού Κώδικος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100146

      • Νόμος 64 4512 2018 5 Α

       Περιγραφή Αλλαγή της διαδικασίας χορήγησης Α.Μ.Ε.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100005

      • Νόμος 8, 9 274 1976 50 Α

       Περιγραφή Περί τροποποιήσεως του Μεταλλευτικού Κώδικος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19760100050

      • 1 Παραλαβή της αίτησης από οικεία Περιφέρεια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση φακέλου από την οικεία Περιφέρεια με την αίτηση και τα δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Παραλαβή φακέλου, έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 4 Επιστροφή φακέλου στην οικεία Περιφέρεια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση διαπίστωσης της συνδρομής λόγου αυτοδίκαιης ακυρότητας της αίτησης για παραχώρηση μεταλλείου τότε ο φάκελος επιστρέφεται στην οικεία Περιφέρεια για την κατ άρθρο 50 του Μ.Κ. έκδοση απορριπτικής απόφασης από τον Περιφερειάρχη.

       Ναι Ναι


      • 5 Απόφαση απόρριψης αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Ναι Ναι


      • 6 Διαβίβαση υποβληθείσας οικονομοτεχνικής μελέτης στην Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών για γνωμοδότηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διαβίβαση υποβληθείσας οικονομοτεχνικής μελέτης στην Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών για γνωμοδότηση περί της διαπιστωθείσας μεταλλοφορίας και των ερευνών που έγιναν εντός του αιτούμενου προς παραχώρηση χώρου και τη διαπίστωση της ακρίβειας και επάρκειας της μελέτης.

       Ναι Όχι


      • 7 Παραλαβή γνωμοδότησης της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ), διαπίστωση περί της επάρκειας και ακρίβειας της οικονομοτεχνικής μελέτης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 8 Επιστροφή φακέλου στην οικεία Περιφέρεια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Επιστροφή φακέλου στην οικεία Περιφέρεια προκειμένου να εκδώσει προκήρυξη περί παραχώρησης μεταλλείου.

       Ναι Όχι


      • 9 Παραλαβή φακέλου από οικεία Περιφέρεια με όλα τα δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία της προκήρυξης


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή φακέλου από οικεία Περιφέρεια με όλα τα δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία της προκήρυξης για έλεγχο και διαπίστωση πληρότητας εφόσον δεν έχουν ασκηθεί προσφυγές εντός σαράντα (40) ημερών από την κοινοποίηση της προκήρυξης στον αιτούντα.

       Ναι Όχι


      • 10 Αίτημα καθορισμού τυχόν τεχνικών όρων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εισήγηση από το Τμήμα Μεταλλευτικών και Ενεργειακών Ορυκτών της Διεύθυνσης περί καθορισμού τυχόν τεχνικών όρων για την απόκτηση του δικαιώματος μεταλλειοκτησία, οι οποίοι θα περιληφθούν στο Προεδρικό Διάταγμα.

       Ναι Όχι


      • 11 Σύνταξη σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος παραχώρησης μεταλλείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος παραχώρησης μεταλλείου και σχετικής Αιτιολογικής Έκθεσης και προώθηση τους για υπογραφές.

       Ναι Όχι


      • 12 Υπογραφή σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Ναι Όχι


      • 13 Εκτύπωση παπύρου και προώθησή του για υπογραφή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο πάπυρος υπογράφεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

       Ναι Όχι


      • 14 Μέριμνα για τη δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος στο ΦΕΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 15 Ενημέρωση των εμπλεκομένων για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος Παραχώρησης Μεταλλείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ενημέρωση του αιτούντα, της οικείας Περιφέρειας, του Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων του οικείου Σώματος Επιθεώρησης για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος Παραχώρησης Μεταλλείου.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.