Παραχώρηση ακινήτου του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατά χρήση, δωρεάν, σε νομικά πρόσωπα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση950346d7-200a-4585-85d3-3a916188c024 258856

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

14 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση απόφασης παραχώρησης ακινήτου δωρεάν για χρήση από δημόσιους φορείς και νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για κοινωφελείς σκοπούς, όπως είναι οι δωρεάν πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, η παροχή εκπαίδευσης, η φιλοξενία αστέγων κ.α..

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης της διαδικασίας ποικίλει ανάλογα με τον χρόνο ανταπόκρισης των λοιπών εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων, εκτός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως του οικείου Δήμου ή της αρμόδιας κατά περίπτωση Εφορείας Αρχαιοτήτων.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Αίτηση για παραχώρηση ακινήτου

Σημειώσεις

Στην αίτηση περιγράφεται το ακίνητο, κατά εμβαδόν, θέση και συντεταγμένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς και προσδιορίζεται η χρονική διάρκεια και ο σκοπός της παραχώρησης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση Θεραπείας, Ιεραρχική προσφυγή, Δικαστική προσφυγή
    
    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Παραχώρηση ακινήτου, κατά χρήση, δωρεάν, σε νομικά πρόσωπα


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές Ο σκοπός της χρήσης του προς παραχώρηση ακινήτου πρέπει να έχει κοινωφελή χαρακτήρα.

       Όχι Όχι

      • 1 Απόφαση δημοτικού ή διοικητικού συμβουλίου Απόφαση

       Απόφαση δημοτικού ή διοικητικού συμβουλίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 2 Οικονομοτεχνική μελέτη Έκθεση

       Οικονομοτεχνική μελέτη

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 3 Τοπογραφικό διάγραμμα ακινήτου σε ΕΓΣΑ 87 Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Τοπογραφικό διάγραμμα ακινήτου σε ΕΓΣΑ 87

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • Νόμος 4 4061 2012 66 Α

       Περιγραφή Στην παράγραφο 1, περ. β προβλέπεται η παραχώρηση, κατά χρήση, δωρεάν ακινήτων στο Δημόσιο και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για κοινωφελείς σκοπούς.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100066

      • 1 Παραλαβή αιτήματος και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Περιουσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παραλαμβάνει την αίτηση και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, βάσει νομοθεσίας.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα εξετάζει την πληρότητα της αίτησης και των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση απόφασης προσδιορισμού χρήσης γης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Γραμματέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ζητεί την έκδοση απόφασης προσδιορισμού χρήσης γης από την αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η απόφαση εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού.

       Σημειώσεις Η παραπάνω απόφαση δεν είναι αναγκαία όταν ο σκοπός της παραχώρησης της χρήσης ή μίσθωσης δεν μεταβάλλει την υφιστάμενη χρήση των εκτάσεων.

       Όχι Όχι


      • 4 Παροχή απόψεων από αρμόδιες υπηρεσίες εκτός ΥπΑΑΤ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Απόψεις από Εφορεία Αρχαιοτήτων, Υπηρεσία Νεώτερων Μνημείων, Δασαρχείο, Υπηρεσία Δόμησης-Πολεοδομία αρμόδιου Δήμου και πληροφόρηση από την οιεία Περιφερειακή Ενότητα - Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

       Σημειώσεις Όσον αφορά το ακίνητο για ζητήματα όπως πχ. αν βρίσκεται σε προστατευόμενο χώρο ή ζώνη μνημείων, ως προς τη μορφή του ή το νομικό και πραγματικό καθεστώς του.

       Όχι Όχι


      • 5 Παροχή απόψεων από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων του ΥπΑΑΤ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Περιουσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ζητεί από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων του ιδίου Υπουργείου, να παρέχει απόψεις για την παραχώρηση.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση απόφασης παραχώρησης ακινήτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης "Παραχώρησης ακινήτου, κατά χρήση, δωρεάν" από τη Γενική Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥπΑΑΤ, η οποία αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο ηλεκτρονικά.

       Σημειώσεις Σύμφωνα με το περιεχόμενο των απόψεων των αρμόδιων υπηρεσιών εντός και εκτός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.