Παραχώρηση με Δημοπρασία Απλής Χρήσης Αιγιαλού, Παραλίας, Όχθης και Παρόχθιας Ζώνης κλπ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1b697b9d-eb7f-4ee8-9034-d00379bbbcc0 956525

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, Διευθύνσεις Οικονομκών Υπηρεσιών.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 4

Κόστος

(
Κυμαινόμενο
)

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην παραχώρηση με δημοπρασία της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών από δήμο, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκονται οι εν λόγω κοινόχρηστοι χώροι, με αντάλλαγμα χρήσης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθύνσεις Οικονομκών Υπηρεσιών.


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Άδεια λειτουργίας /γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατά περίπτωση.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ειδική Διοικητική Προσφυγή άρθρου 227 ν. 3852/2010
    
    Οι αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των ΟΤΑ μπορούν να προσβληθούν από τους έχοντες έννομο συμφέρον ενώπιον του Επόπτη ΟΤΑ εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση ή την ανάρτησή της. Ο Επόπτης ΟΤΑ αποφαίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Παραχώρηση με δημοπρασία απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών από ΟΤΑ α΄ βαθμού με αντάλλαγμα χρήσης.

      Επίσημος τίτλος

      Παραχώρηση με δημοπρασία της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών από δήμο με αντάλλαγμα χρήσης.


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Εισήγηση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,,,


      • 1 Χρήσης Δικαιούμενοι τη παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών είναι: 1. Υφιστάμενες δημοτικές ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 266 του ν. 3463/2006, εφόσον περιλαμβάνεται στους σκοπούς της για ιδία χρήση και χωρίς δικαίωμα περαιτέρω παραχώρησης. 2. Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping), κέντρα αναψυχής, εκμεταλλευτές αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου αναψυκτηρίου (καντίνες). 3. Ναυταθλητικά σωματεία αναγνωρισμένα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εφόσον προβλέπεται από το καταστατικό τους η άσκηση δραστηριοτήτων που είναι συναφείς με την εξυπηρέτηση των λουομένων και την αναψυχή του κοινού. 4. Επιχειρήσεις θαλάσσιων μέσων αναψυχής, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμ. 20, όπως ισχύει. 5. Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ομπρελών και ξαπλωστρών.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Σύμφωνη γνώμη αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, καθώς και του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, στις περιπτώσεις που, ο προς παραχώρηση χώρος, βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής αρμοδιότητάς τους.

       Όχι Όχι

      • 1 Κατάθεση εγγυητικής επιστολής ποσού ίσου με το 1/10 του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς.

       Υπολογισμός κόστους Ποσοστό

       Τρόπος Πληρωμής Ασφαλιστικές Εταιρίες, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Ταμείο τραπέζης

       Είδος κόστους Εγγυητική επιστολή

       Όχι

      • 1 Έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ). Βεβαίωση

       Έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Πιστοποιητικό περί μη οφειλής στον οικείο δήμο. Δημοτική ενημερότητα

       Πιστοποιητικό περί μη οφειλής στον οικείο δήμο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8011

      • 3 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) σύστασης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, καθώς και ΦΕΚ μεταγενέστερων τροποποιήσεων αυτών. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) σύστασης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, καθώς και ΦΕΚ μεταγενέστερων τροποποιήσεων αυτών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 4 Yπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του ν. 4281/2014, ή υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «OPEN» της ΕΚΧΑ ΑΕ., ή απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας όπου αυτός υφίσταται, ελεγμένο και θεωρημένο από τον Δήμο. Γεωχωρικά διαγράμματα / χάρτες

       Yπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του ν. 4281/2014, ή υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «OPEN» της ΕΚΧΑ ΑΕ., ή απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας όπου αυτός υφίσταται, ελεγμένο και θεωρημένο από τον Δήμο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στο εν λόγω υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη ή απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος αποτυπώνονται: α) ο προς παραχώρηση χώρος και β) ο χώρος μέσα στον οποίο είναι δυνατή η παραχώρηση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5476

      • Προεδρικό Διάταγμα 270 1981 77 Α

       Περιγραφή Καθορισμός οργάνων, διαδικασίας και όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19810100077

      • Νόμος 13, 15, 16A 2971 2001 285 Α

       Περιγραφή Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100285

      • Νόμος 42 (παρ. 6) 4607 2019 65 Α

       Περιγραφή Καθορισμός ανταλλάγματος

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100065

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 38609 2023 1432 Β

       Περιγραφή Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης,υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών.

       Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/pdfimageSummaryviewer.html?args=sppFfdN7IQP5 cc--m0e10i4EorMbPZLs46mvH0tMsy8rzSZFxgk-emR9UVVX3p9kAYi3ORfmaqC8PUTp-mcpMLyRogxyOYm75h8iB-tM3 vKMSuwFT8g8jMbcMCublFfxlNP8qam0ZVMaRmyu9jQ9eWge1wyPQhnkU5AY4nsYWHZY4goBDtyg..

      • Νόμος 67 3852 2010 87 Α

       Περιγραφή Άρθρο 67: Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

      • Νομοθετικό Διάταγμα 9, 53, 54 5056 2023 163 Α

       Περιγραφή Άρθρο 9 Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής - Προσθήκη άρθρου 74 Α στον ν. 3852/2010, Άρθρο 53 «Καταργούμενες διατάξεις», Άρθρο 54 «Έναρξη ισχύος»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230100163

      • 1 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτική Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνει απόφαση για τον καθορισμό του ανταλλάγματος των προς παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων, ανά τετραγωνικό μέτρο.

       Σημειώσεις Ανάρτηση στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

       Όχι Όχι


      • 2 Έγκριση Κτηματικής Υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η οικεία Κτηματική Υπηρεσία εγκρίνει το καθορισθέν αντάλλαγμα.

       Όχι Όχι


      • 3 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Δημοτικό Συμβούλιο καθορίζει τις προς δημοπράτηση παραχωρούμενες θέσεις.

       Σημειώσεις Ανάρτηση στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

       Όχι Όχι


      • 4 Απόφαση Κατάρτισης Όρων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτική Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Δημοτική Επιτροπή καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης.

       Σημειώσεις Στους όρους διακήρυξης συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων και η τιμή εκκίνησης του καταβλητέου ανταλλάγματος. Ανάρτηση στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

       Όχι Όχι


      • 5 Σύνταξη σχεδίου διακήρυξης και αποστολή για έγκριση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο τμήμα συντάσσει σχέδιο διακήρυξης και το αποστέλλει στην οικεία Κτηματική για έγκριση.

       Όχι Όχι


      • 6 Έγκριση σχεδίου διακήρυξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας εγκρίνει το σχέδιο διακήρυξης.

       Σημειώσεις Τυχόν υποδείξεις του ενσωματώνονται επί ποινή ακυρότητας της διακήρυξης. Ανάρτηση στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

       Όχι Όχι


      • 7 Δημοσίευση διακήρυξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η διακήρυξη δημοσιεύεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας.

       Όχι Όχι


      • 8 Διενέργεια δημοπρασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική και διενεργείται από Επιτροπή Διεξαγωγής.

       Σημειώσεις Τα πρακτικά της δημοπρασίας υπογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής, τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του και αποστέλλονται στη Δημοτική Επιτροπή για έγκριση. Στη συνέχεια αποστέλλονται στην οικεία Κτηματική Υπηρεσία για έλεγχο και σύνταξη Υπηρεσιακού Σημειώματος.

       Όχι Όχι


      • 9 Σύνταξη Υπηρεσιακού Σημειώματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Κτηματική Υπηρεσία συντάσσει οίκοθεν υπηρεσιακό σημείωμα με το υπέρ του Δημοσίου ποσό του ανταλλάγματος, το οποίο αποστέλλει στο δήμο για κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο. Παρόμοια διαδικασία ακολουθεί και ο δήμος, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να καταβάλει το αντίστοιχο ποσό στην ταμειακή του υπηρεσία.

       Όχι Όχι


      • 10 Καταβολή μισθωτικού ανταλλάγματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ενέργεια από φυσικό/νομικό πρόσωπο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο πλειοδότης καταβάλλει τα αναλογούντα ποσά στην ΔΟΥ και την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.

       Όχι Όχι


      • 11 Πρόσκληση πλειοδότη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο πλειοδότης καλείται να συνυπογράψει με το Δήμαρχο το σχέδιο της σύμβασης σε τρία (3) αντίτυπα.

       Όχι Όχι


      • 12 Προσυπογραφή σχέδιου σύμβασης παραχώρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Τα τρία (3) αντίτυπα του οριστικού σχεδίου σύμβασης παραχώρησης - με συνημμένο το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλόμενου ποσού υπέρ του δημοσίου στην αρμόδια ΔΟΥ - αποστέλλονται στον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας για προσυπογραφή.

       Σημειώσεις Τα δύο (2) αντίτυπα της σύμβασης επιστρέφονται στο δήμο, προκειμένου το ένα να δοθεί στον ενδιαφερόμενο. Η σύμβαση παραχώρησης αναρτάται στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.