Παραχώρηση της χρήσης ακινήτου έναντι τιμήματος, χωρίς δημοπρασία, για σύνδεση ΑΠΕ με Δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας (άρθρο 4 παρ. 10 ν. 4061/2012)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηcd1a8aa8-8dbf-4ae4-9387-2b7fd409bea7 188844

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε κατά χρήση παραχώρηση ακινήτων από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έναντι τιμήματος, χωρίς δημοπρασία, για την εγκατάσταση εναέριων ή υπόγειων γραμμών ή Υποσταθμών ή Κέντρων Υψηλής ή Υπερυψηλής Τάσης ή άλλου είδους υποδομών που απαιτούνται για τη σύνδεση των Σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο Σύστημα ή το Δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας ή και για έργα επέκτασης του Συστήματος ή του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία ξεκινάει κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου, στην οποία περιγράφεται το ακίνητο, κατά εμβαδόν, θέση και συντεταγμένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς, εφόσον ο αιτών προσκομίζει τη σχετική απόφαση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης. Το τίμημα παραχώρησης ακινήτου καθορίζεται από Τριμελή Επιτροπή Καθορισμού Τιμήματος.

Τελευταία ενημέρωση

06/10/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Παραχώρηση της χρήσης ακινήτου έναντι τιμήματος, χωρίς δημοπρασία, για σύνδεση ΑΠΕ με Δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 10 ν. 4061/2012

Σημειώσεις

Η κατάθεση από τον αιτούντα μέσω email γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας, όπως αυτή εμφανίζεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: https://agrophone.minagric.gr/ePhoneBook/

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπου

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή, Αίτηση θεραπείας

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Παραχώρηση της χρήσης δημοσίου ακινήτου έναντι τιμήματος, χωρίς δημοπρασία, για σύνδεση ΑΠΕ με Δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας

      Επίσημος τίτλος

      Παραχώρηση της χρήσης δημοσίου ακινήτου έναντι τιμήματος, χωρίς δημοπρασία, για σύνδεση ΑΠΕ με Δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Περιβαλλοντικές Απαιτείται η προηγούμενη Περιβαλλοντική Αδειοδότηση, δηλαδή η προηγούμενη έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)

       Όχι Όχι

      • 1 Κατατίθενται τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα ανά νομικό πρόσωπο (ενδεικτικά αναφέρονται καταστατικό, πιστοποιητικό ΓΕΜΗ κ.α.) Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Κατατίθενται τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα ανά νομικό πρόσωπο (ενδεικτικά αναφέρονται καταστατικό, πιστοποιητικό ΓΕΜΗ κ.α.)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 2 Τοπογραφικό διάγραμμα βασισμένο στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς του 1987 (ΕΓΣΑ 87) Γεωχωρικό διάγραμμα / χάρτης

       Τοπογραφικό διάγραμμα βασισμένο στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς του 1987 (ΕΓΣΑ 87)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5476

      • 3 Περιβαλλοντική Αδειοδότηση, δηλαδή Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) Απόφαση

       Περιβαλλοντική Αδειοδότηση, δηλαδή Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • Νόμος 171 4951 2022 129 Α

       Περιγραφή Με το άρθρο 171 του ν. 4951/2022 προστέθηκε η παρ. 10 στο άρθρο 4, στην οποία ορίζεται ότι "Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύνανται να παραχωρούνται κατά χρήση, έναντι τιμήματος, χωρίς δημοπρασία, ακίνητα ανεξαρτήτως εμβαδού, για την εγκατάσταση εναέριων ή υπόγειων γραμμών ή Υποσταθμών ή Κέντρων Υψηλής ή Υπερυψηλής Τάσης ή άλλου είδους υποδομών που απαιτούνται για τη σύνδεση των σταθμών Α.Π.Ε. στο Σύστημα ή το Δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας ή και για έργα επέκτασης του Συστήματος ή του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας, ..........., κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου, στην οποία περιγράφεται το ακίνητο, κατά εμβαδόν, θέση και συντεταγμένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς, εφόσον ο αιτών προσκομίζει τη σχετική απόφαση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης. Το τίμημα παραχώρησης ακινήτου με τη διαδικασία της παρούσας καθορίζεται από την Τριμελή Επιτροπή Καθορισμού Τιμήματος....".

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100129

      • Νόμος 4 4061 2012 66 Α

       Περιγραφή Στην παρ. 10 του άρθρου 4 όπως προστέθηκε με το άρθρο 171 του ν. 4955/2022 ορίζεται ότι"Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύνανται να παραχωρούνται κατά χρήση, έναντι τιμήματος, χωρίς δημοπρασία, ακίνητα ανεξαρτήτως εμβαδού, για την εγκατάσταση εναέριων ή υπόγειων γραμμών ή Υποσταθμών ή Κέντρων Υψηλής ή Υπερυψηλής Τάσης ή άλλου είδους υποδομών που απαιτούνται για τη σύνδεση των σταθμών Α.Π.Ε. στο Σύστημα ή το Δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας ή και για έργα επέκτασης του Συστήματος ή του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας, ...., κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου, στην οποία περιγράφεται το ακίνητο, κατά εμβαδόν, θέση και συντεταγμένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς, εφόσον ο αιτών προσκομίζει τη σχετική απόφαση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης. Το τίμημα παραχώρησης ακινήτου με τη διαδικασία της παρούσας καθορίζεται από την Τριμελή Επιτροπή Καθορισμού Τιμήματος....".

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100066

      • 1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Γραμματεία της Διεύθυνσης παραλαμβάνει και πρωτοκολλεί την αίτηση του ενδιαφερόμενου και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά

       Σημειώσεις Κατόπιν αυτού ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης χρεώνει την αίτηση στο αρμόδιο Τμήμα και κατόπιν αυτού ο αρμόδιος Τμηματάρχης την χρεώνει σε εισηγητή

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος ορθότητας/ πληρότητας αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει την ορθότητα της αίτησης, καθώς και την ορθότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών

       Όχι Όχι


      • 3 Ορθή/πλήρης αίτηση και δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα κατόπιν ελέγχου των διευκρινιστικών/ συμπληρωματικών στοιχείων και δικαιολογητικών διαπιστώνει την ορθότητα/πληρότητά τους

       Ναι Όχι


      • 4 Μη ορθή/πλήρης αίτηση και δικαιολογητικά: Αναζήτηση συμπληρωματικών στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση μη ορθών/ελλιπών στοιχείων στην αίτηση ή/και δικαιολογητικών, ζητούνται διευκρινίσεις από τον αιτούντα για την αίτηση ή/και υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών με έγγραφο ή με email

       Ναι Όχι


      • 5 Παραλαβή και πρωτοκόλληση των διευκρινιστικών/ συμπληρωματικών στοιχείων και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Γραμματεία της Διεύθυνσης παραλαμβάνει και πρωτοκολλεί τα διευκρινιστικά/ συμπληρωματικά στοιχεία και δικαιολογητικά

       Σημειώσεις Κατόπιν αυτού ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης χρεώνει τα διευκρινιστικά/συμπληρωματικά στοιχεία και δικαιολογητικά στο αρμόδιο Τμήμα και κατόπιν αυτού ο αρμόδιος Τμηματάρχης τα χρεώνει σε εισηγητή

       Ναι Όχι


      • 6 Καθορισμός τιμήματος απο την τριμελή Επιτροπή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή κατόπιν προσκλησης του Προέδρου της συνεδριάζει για τον καθορισμό του τιμήματος του υπό παραχώρηση ακινήτου

       Όχι Όχι


      • 7 Απόφαση παραχώρησης ακινήτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας συντάσσει το σχέδιο απόφασης, το υπογράφει ψηφιακά και το αποστέλλει ηλεκτρονικά στην Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για υπογραφή

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.