Παροχή νομικής βοήθειας (ευεργέτημα πενίας)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf7f6bde8-2ff7-4df5-9520-9d21a9f56713 109617

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Πρωτοδικεία

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη νομική αρωγή σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος για την εκπροσώπησή τους ενώπιον δικαστηρίου. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ως Κεντρική Αρχή, συνεργάζεται με τις αντίστοιχες Αρχές του εξωτερικού και αποστέλλει ή παραλαμβάνει από αυτές αιτήσεις για την παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες των 27 κρατών - μελών της Ε.Ε. και πολίτες των συμβαλλομένων κρατών στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Στρασβούργου του 1977 για τη Διαβίβαση των Αιτήσεων Δικαστικής Συνδρομής. Το περιεχόμενο της νομικής βοήθειας ορίζεται στο άρθρο 9 του ν. 3226/2004 για την παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος και άλλες διατάξεις. Η αίτηση από ενδιαφερόμενο θα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη δίκη ή την πράξη για την οποία ζητείται η παροχή νομικής βοήθειας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Πολίτες χαμηλού εισοδήματος είναι όσοι έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα που δεν υπερβαίνει τα δύο τρίτα των κατώτατων ετήσιων ατομικών αποδοχών που προβλέπει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Σε περίπτωση ενδοοικογενειακής διαφοράς ή διένεξης δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα εκείνου με τον οποίο υπάρχει η διένεξη.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ο αιτών θα πρέπει να υποβάλει αίτηση, στην οποία να ζητά την παροχή νομικής βοήθειας και την εκπροσώπησή του σε δικαστήριο.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Δικαιούχοι νομικής βοήθειας, ευεργέτημα πενίας, πολίτες χαμηλού εισοδήματος, νομική αρωγή, παροχή νομικών συμβουλών, εκπροσώπηση ενώπιον δικαστηρίου, δικαστικά έξοδα

      Επίσημος τίτλος

      Αιτήσεις για παροχή νομικής βοήθειας

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Εισοδηματικές Η διαδικασία αφορά σε ευεργέτημα πενίας και η παροχή νομικής βοήθειας απευθύνεται σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος.

       Όχι Όχι

      • 2 Υπηκοότητας Οι δικαιούχοι χαμηλού εισοδήματος θα πρέπει να είναι πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτες τρίτου κράτους και ανιθαγενείς, εφόσον έχουν νομίμως κατοικία ή συνήθη διαμονή στην Ένωση.

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή βεβαίωση του εφόρου ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης. Αποδεικτικό εισοδήματος

       Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή βεβαίωση του εφόρου ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gsis.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αποδεικτικά οικονομικής κατάστασης του αιτούντα, ιδίως αντίγραφο φορολογικής δήλωσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6430

      • 2 Κάρτα ανεργίας Αποδεικτικό ανεργίας

       Κάρτα ανεργίας

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/bebaiose-khronou-anergias

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η κάρτα ανεργίας εφόσον διαθέτει.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9040

      • 3 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 4 Αποδεικτικά κατοικίας ή διαμονής, εάν πρόκειται για πολίτη τρίτου κράτους. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

       Αποδεικτικά κατοικίας ή διαμονής, εάν πρόκειται για πολίτη τρίτου κράτους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9347

      • Νόμος 1456 1984 89 Α

       Περιγραφή Περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Στρασβούργου έτους 1977 για τη Διαβίβαση των Αιτήσεων Δικαστικής Συνδρομής.

       Νομικές παραπομπές https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/092

      • Ευρωπαϊκή Οδηγία 8 2002

       Περιγραφή Οδηγία 2002/8/ΕΚ του Συμβουλίου για βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη επί διασυνοριακών διαφορών μέσω της θέσπισης στοιχειωδών κοινών κανόνων σχετικά με το ευεργέτημα πενίας στις διαφορές αυτές.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:026:0041:0047:EL:PDF

      • Νόμος 3226 2004 24 Α

       Περιγραφή Παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040100024

      • 1 Παραλαβή αίτησης από αιτούντα και έλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ως αρμόδια Κεντρική Αρχή (ΚΑ), παραλαμβάνει αιτήσεις προσώπων που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα για την παροχή νομικής βοήθειας από άλλο κράτος- μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνέχεια ο αρμόδιος υπάλληλος διασφαλίζει ότι η αίτηση, δεόντως συμπληρωμένη, συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά, που αναφέρονται στην αίτηση και παρέχει δίχως δαπάνη του αιτούντος, εφόσον ζητηθεί, την απαραίτητη μετάφραση των δικαιολογητικών εγγράφων.

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση αίτησης σε Κεντρική Αρχή του εξωτερικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ως αρμόδια Κεντρική Αρχή (ΚΑ), διαβιβάζει την αίτηση, δεόντως συμπληρωμένη και με μεταφρασμένα τα δικαιολογητικά έγγραφα, στην ΚΑ του αλλοδαπού κράτους. Εάν, εντός εύλογου διαστήματος, δεν λάβει από την ΚΑ του εξωτερικού ενημέρωση για την πορεία της αίτησης, πραγματοποιεί σχετική υπόμνηση.

       Όχι Όχι


      • 3 Παραλαβή και έλεγχος αίτησης από Κεντρική Αρχή του εξωτερικού


       Περιγραφή Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ως αρμόδια Κεντρική Αρχή (ΚΑ), παραλαμβάνει από τις αντίστοιχες αρχές του εξωτερικού αιτήσεις για την παροχή νομικής βοήθειας προσώπων που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους σε άλλο κράτος- μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνέχεια διασφαλίζει ότι η αίτηση, δεόντως συμπληρωμένη, συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που έχουν αναφερθεί και ενδεχομένως ζητά, εφόσον κριθεί απαραίτητο, μετάφραση των δικαιολογητικών εγγράφων ή συμπληρωματικά έγγραφα.

       Όχι Όχι


      • 4 Διαβίβαση αίτησης στο Πρωτοδικείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ως Κεντρική Αρχή (ΚΑ), κατόπιν ελέγχου της αίτησης και των συνημμένων δικαιολογητικών, υποβάλλει 15 μέρες τουλάχιστον πριν από τη δίκη ή την πράξη για την οποία ζητείται η παροχή νομικής βοήθειας, την αίτηση στα κατά τόπο Πρωτοδικεία, για την εξέταση αυτής.

       Όχι Όχι


      • 5 Ενημέρωση Κεντρικής Αρχής του εξωτερικού για την έκβαση της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, μόλις λάβει την αιτιολογημένη αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, ενημερώνει την Κεντρική Αρχή του εξωτερικού σχετικά.

       Όχι Όχι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.