Παροχή νομικής συνδρομής και εκπροσώπησης αιτούντων παροχής διεθνούς προστασίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση



515dd079-1779-44c1-a780-d98627a13281 906805

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής και εκπροσώπησης στους αιτούντες παροχή διεθνούς προστασίας για την άσκηση της προβλεπόμενης προσφυγής ενώπιον της Αρχής Προσφυγών, κατόπιν απόρριψης της αίτησής τους εν όλω ή εν μέρει και τους έχει χορηγηθεί καθεστώς επικουρικής προστασίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Υπηρεσία Ασύλου

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Αν για τον οποιονδήποτε λόγο η απορριπτική απόφαση χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας (α΄ βαθμού) δεν έχει επιδοθεί στον ενδιαφερόμενο, η προθεσμία για να ασκηθεί προσφυγή είναι εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία λήξης του δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία ή από την έκδοση της απόφασης, κατά περίπτωση.

Δικαίωμα παροχής δωρεάν νομικής συνδρομής έχουν οι αιτούντες διεθνή προστασία, κατά τη δευτεροβάθμια διαδικασία εξέτασης. Η δωρεάν νομική συνδρομή παρέχεται από δικηγόρο που περιλαμβάνεται στο Μητρώο Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου, μόνο εφόσον ο αιτών δεν εκπροσωπείται από άλλο δικηγόρο εκτός Μητρώου. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της δευτεροβάθμιας διαδικασίας εξέτασης ο αιτών αναθέσει την εκπροσώπησή του σε άλλο δικηγόρο, η παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής παύει αυτοδικαίως.

Η διαδικασία παρέχεται σε 20 γλώσσες. Δείτε τις γλώσσες στους χρήσιμους συνδέσμους.

Τελευταία ενημέρωση

25/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για νομική συνδρομή

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.».
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Παροχή νομικής συνδρομής και εκπροσώπησης αιτούντων παροχής διεθνούς προστασίας

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Γαλλικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Να μην εκπροσωπείται ο αιτών διεθνή προστασία από άλλο δικηγόρο εκτός Μητρώου Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Να υφίστανται απορριπτική απόφαση χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας (α΄ βαθμού) ως αβάσιμη με την κανονική διαδικασία και να μην έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης προσφυγής.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Να υφίστανται απορριπτική απόφαση χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας ( α΄βαθμού) με την ταχύρρυθμη διαδικασία και να μην έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης προσφυγής.

       Ναι Ναι

      • 4 Διοικητικές Να υφίστανται απορριπτική απόφαση χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας (α ΄βαθμού) και να μην έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης προσφυγής ενώ ο αιτών τελεί υπό κράτηση

       Ναι Ναι

      • 5 Διοικητικές Να υφίστανται απορριπτική απόφαση χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας (α΄ βαθμού) και να μην έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης προσφυγής, ενώ ο προσφεύγων βρίσκεται σε διαδικασία Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

       Ναι Ναι

      • 6 Διοικητικές Να υφίστανται απορριπτική απόφαση χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας (α΄βαθμού) που αφορούσε αίτηση για να συνεχιστεί η εξέταση της υπόθεσης, μετά από πράξη διακοπής και να μην έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής προσφυγής.

       Ναι Ναι

      • 7 Διοικητικές Να υφίσταται απόφαση χορήγησης καθεστώτος επικουρικής προστασίας και να ασκηθεί προσφυγή κατά του μέρους που αφορά τη μη αναγνώριση του ως πρόσφυγα.

       Ναι Ναι

      • Νόμος 76 4939 2022 111 Α

       Περιγραφή Σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 3 "Στους αιτούντες παρέχεται, κατόπιν αιτήματος τους, δωρεάν νομική συνδρομή στις διαδικασίες ενώπιον της Αρχής Προσφυγών με τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπουργικής απόφασης της παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 4375/2016 (Α’ 51). Σε περίπτωση προσφυγής ενώπιον Δικαστηρίου, οι αιτούντες είναι δυνατόν να λαμβάνουν δωρεάν νομική βοήθεια, υπό τους όρους και τις προϋ- ποθέσεις του ν. 3226/2004 (Α’ 24), ο οποίος εφαρμόζεται αναλόγως. Η δωρεάν νομική συνδρομή και βοήθεια παρέχονται σε αιτούντες οι οποίοι βρίσκονται αποδεδειγμένα στο έδαφος της χώρας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100111

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 παρ. 1-7 788502 2023 42 Β

       Περιγραφή Στο άρθρο 1 παρ. 1-7 αναφέρεται η παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής στους αιτούντες που είτε έχει απορριφθεί η αίτησής τους περί παροχής διεθνούς προστασίας είτε έχει απορριφθεί εν μέρει και είναι δικαιούχοι καθεστώτος επικουρικής προστασίας όχι όμως δικαιούχοι προσφυγικού καθεστώτος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230200042

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας



       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος περί παροχής νομικής συνδρομής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι ενδιαφερόμενοι των οποίων η αίτηση περί παροχής διεθνούς προστασίας έχει απορριφθεί εν όλω ή εν μέρει μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικό αίτημα για παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής και εκπροσώπησης.

       Σημειώσεις Στο πεδίο των ψηφιακών σημείων παροχής αναγράφεται αναλυτικά ο σύνδεσμος για την υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος περί παροχής νομικής συνδρομής.

       Ναι Όχι


      • 3 Υποβολή αίτησης στο κατά τόπους αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Δικαίωμα παροχής δωρεάν νομικής συνδρομής έχουν οι αιτούντες διεθνή προστασία, κατά τη δευτεροβάθμια διαδικασία εξέτασης της αίτησής τους (προσφυγή). Οι ενδιαφερόμενοι αιτούντες διεθνή προστασία υποβάλλουν σχετική αίτηση στο κατά τόπο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία εξέτασης της προσφυγής τους που ασκείται κατά απόφασης με την οποία απορρίπτεται αίτηση διεθνούς προστασίας, ως αβάσιμη με την κανονική διαδικασία ή ανακαλείται καθεστώς διεθνούς προστασίας, πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία εξέτασης της προσφυγής τους στην περίπτωση που ασκείται κατά απόφασης με την οποία απορρίπτεται αίτηση διεθνούς προστασίας με την ταχύρρυθμη διαδικασία, και τρεις (3) ημέρες πριν την ημερομηνία εξέτασης της προσφυγής τους στην περίπτωση που ασκείται κατά απόφασης με την οποία απορρίπτεται αίτηση διεθνούς προστασίας στις περιπτώσεις ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας ή που υποβάλλεται ενώ ο προσφεύγων βρίσκεται σε Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Στην περίπτωση αιτούντων στα σύνορα και στις ζώνες διέλευσης λιμένων και αερολιμένων, η σχετική αίτηση υποβάλλεται με την κατάθεση της προσφυγής.

       Σημειώσεις Η δωρεάν νομική συνδρομή παρέχεται από δικηγόρο που περιλαμβάνεται στο Μητρώο Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου, μόνο εφόσον ο αιτών δεν εκπροσωπείται από άλλο δικηγόρο εκτός Μητρώου. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της δευτεροβάθμιας διαδικασίας εξέτασης ο αιτών αναθέσει την εκπροσώπησή του σε άλλο δικηγόρο, η παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής παύει αυτοδικαίως. Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Hot spot): διαμένουν οι πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς οι οποίοι έχουν εισέλθει στην ελληνική επικράτεια χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις προκειμένου να υπαχθούν στις διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης και να υποβάλουν αίτημα διεθνούς προστασίας.

       Ναι Όχι


      • 4 Εξέταση αίτησης περί αποδοχής ή απόρριψης της

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εξετάζεται η αίτηση περί παροχής νομικής συνδρομής και εκπροσώπησης.

       Όχι Όχι


      • 5 Απόρριψη αίτησης περί δωρεάν παροχής νομικής συνδρομής και εκπροσώπησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση περί παροχής νομικής συνδρομής απορρίπτεται όταν ο αιτών δεν πληροί τις προϋποθέσεις και ενημερώνεται περί της απόρριψής του.

       Ναι Όχι


      • 6 Αποδοχή αίτησης περί παροχής δωρεάν νομικής συνδρομής και εκπροσώπησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση περί παροχής δωρεάν νομικής συνδρομής γίνεται δεκτή εφόσον ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις

       Ναι Όχι


      • 7 Ανάθεση παροχής νομικής συνδρομής σε Δικηγόρο του Μητρώου Δικηγόρων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η παροχή νομικής συνδρομής ανατίθεται σε δικηγόρο που περιλαμβάνεται στο Μητρώο Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου , ο οποίος ορίζεται από το τμήμα Παρακολούθησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Χρηματοδοτήσεων της Διεύθυνσης Υποστήριξης της Υπηρεσίας Ασύλου. Ο ορισμός γίνεται με αντιστοίχιση της σειράς καταγραφής των δικηγόρων στο μητρώο με τη χρονολογική σειρά κατάθεσης των αιτήσεων παροχής νομικής συνδρομής.

       Σημειώσεις Στην Υπηρεσία Ασύλου, τηρείται Μητρώο Δικηγόρων, αποτελούμενο από εν ενεργεία δικηγόρους στο οποίο δύνανται να εγγραφούν, εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που παρατίθενται αναλυτικά στην με αριθμ. πρωτ. οικ. 788502/2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία» (ΦΕΚ Β’ 42/11.01.2023), άρθρο 2, παρ. 1-10.

       Ναι Όχι


      • 8 Ενημέρωση του αιτούντα παροχής νομικής συνδρομής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αιτών ενημερώνεται το συντομότερο και σε γλώσσα που κατανοεί από το αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου για τον δικηγόρο που ορίσθηκε να του παρέχει δωρεάν νομική συνδρομή.

       Σημειώσεις Παροχή διερμηνείας: Διατίθεται παροχή διερμηνείας σε γλώσσα που ο αιτών έχει δηλώσει στην Υπηρεσία Ασύλου ότι κατανοεί ώστε να συνδράμει στην επικοινωνία του με τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Ασύλου.

       Όχι Ναι







      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.