Παροχή πληροφοριών και υποστήριξη χρηστών σε θέματα που άπτονται της χρήσης της Γεωπύλης INSPIRE

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηda6d2608-955b-4eb1-b062-40384f0a2f4d 626089

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

45 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην παροχή πληροφοριών και την υποστήριξη χρηστών, σε θέματα που άπτονται της λειτουργίας της Γεωπύλης INSPIRE του Ελληνικού Κτηματολογίου, όπως ανταπόκριση σε ερωτήματα πολιτών, που σχετίζονται με την χρήση των υπηρεσιών και των συνόλων γεωχωρικών δεδομένων που παρέχονται μέσα από αυτήν. Απευθύνεται σε πολίτες, επαγγελματίες, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε Ελλάδα και εξωτερικό, οι οποίοι έχουν προσωπικό, επαγγελματικό, ή επιστημονικό ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες και τα δεδομένα του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Γεωχωρικών Πληροφοριών Τμήμα Γεωπληροφορίας

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ, Νομικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα, Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτημα παροχής πληροφοριών και υποστήριξης των λειτουργιών της Γεωπύλης INSPIRE του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    NACE

    • 63.12.10 Δικτυακές πύλες
    • 62.02 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση πολίτη (λογισμικό)

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Παροχή πληροφοριών και υποστήριξη χρηστών σε θέματα που άπτονται της χρήσης της Γεωπύλης INSPIRE

      Επίσημος τίτλος

      Υποστήριξη Χρηστών Γεωπύλης INSPIRE

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Ελληνικά

      Νομοθεσία

       ,,,,,,,,,,,


      • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 102/28 2020

       Περιγραφή Δημοσίευση – ανάρτηση στο διαδίκτυο δεδομένων και υπηρεσιών του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο σύμφωνα με την οδηγία INSPIRE της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Κατάλογος.


      • Νόμος 3882 2010 166 Α

       Περιγραφή Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14 ης Μαρτίου 2007 (INSPIRE).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100166

      • Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/2/ΕΚ 2007

       Περιγραφή Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007 , για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Inspire).

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32007L0002

      • Νόμος 1,15 4512 2018 5 Α

       Περιγραφή Σύσταση του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100005

      • 1 Παραλαβή αιτήματος στο email inspire@ktimatologio.gr

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ερώτημα ή αίτημα που υποβλήθηκε στο email: inspire@ktimatologio.gr, παραλαμβάνεται από τους διαχειριστές της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και εξετάζεται αρχικά ως προς τη συνάφειά του με τις αρμοδιότητες του τμήματος.

       Όχι Όχι


      • 2 Το ερώτημα δεν αφορά στις υπηρεσίες της Γεωπύλης INSPIRE

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αφού παραληφθεί το ερώτημα ή το αίτημα, διαπιστώνεται από τον αρμόδιο τμηματάρχη ότι δεν αποτελεί αρμοδιότητα του Τμήματος Γεωπληροφορίας.

       Ναι Όχι


      • 3 Προώθηση ερωτήματος στην αρμόδια Οργανική Μονάδα μέσω πρωτοκόλλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Προώθηση ερωτήματος από τον Διαχειριστή στην αρμόδια Οργανική Μονάδα μέσω πρωτοκόλλου.

       Ναι Όχι


      • 4 Ολοκλήρωση της διαδικασίας       Ναι Ναι


      • 5 Το ερώτημα αφορά στις υπηρεσίες της Γεωπύλης INSPIRE

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αφού παραληφθεί το ερώτημα ή το αίτημα, διαπιστώνεται από τον αρμόδιο Τμηματάρχη ότι αποτελεί αρμοδιότητα του τμήματος Γεωπληροφορίας.

       Ναι Όχι


      • 6 Έλεγχος από το αρμόδιο Τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Γίνεται έλεγχος του περιεχομένου του ερωτήματος ή του αιτήματος από τον αρμόδιο Τμηματάρχη και διαπιστώνεται αν για την ικανοποίηση απαιτείται να προηγηθεί έγκριση αρμοδίου Οργάνου ή όχι.

       Ναι Όχι


      • 7 Δεν απαιτείται έγκριση από τη Διοίκηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διαπιστώνεται ότι δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση από τη Διοίκηση προκειμένου να διεκπεραιωθεί το αίτημα και δρομολογείται η χρέωση στον αρμόδιο συντάκτη.

       Ναι Όχι


      • 8 Απαιτείται έγκριση από τη Διοίκηση για να απαντηθεί το ερώτημα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διαπιστώνεται ότι απαιτείται προηγούμενη έγκριση από αρμόδιο Όργανο προκειμένου να διεκπεραιωθεί το αίτημα και δρομολογείται η σχετική ιεραρχική ενημέρωση.

       Ναι Όχι


      • 9 Σύνταξη απάντησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη απάντησης

       Ναι Όχι


      • 10 Απάντηση σε ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης αποστέλει, λόγω αρμοδιότητας, την απάντηση στον ενδιαφερόμενο.

       Ναι Ναι


      • 11 Χρέωση του αιτήματος ή του ερωτήματος σε συντάκτη προς διεκπεραίωση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Χρέωση του αιτήματος ή του ερωτήματος σε συντάκτη προς διεκπεραίωση.

       Ναι Όχι


      • 12 Συντάσσεται σχέδιο απάντησης από τον συντάκτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται σχέδιο απάντησης από τον συντάκτη στον οποίο έχει χρεωθεί το αίτημα ή το ερώτημα, προκειμένου να λάβει έγκριση από την ιεραρχία πριν διεκπεραιωθεί.

       Ναι Όχι


      • 13 Το σχέδιο απάντησης εγκρίνεται από τον Διαχειριστή και προωθείται στον Προϊστάμενο της Δ/νσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το σχέδιο απάντησης που συντάχθηκε στο προηγούμενο βήμα από τον αρμόδιο υπάλληλο, εγκρίνεται από τον Διαχειριστή και προωθείται στον Προϊστάμενο της Δ/νσης.

       Ναι Όχι


      • 14 Το σχέδιο της απάντησης υποβάλλεται από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης προς έγκριση στο Aρμόδιο Όργανο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Το σχέδιο της απάντησης που έχει εγκριθεί από τον αρμόδιο τμηματάρχη, υποβάλλεται από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης προς έγκριση στη Διοίκηση του Φορέα.

       Ναι Όχι


      • 15 Λήψη Απόφασης από το Αρμόδιο Όργανο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Το αρμόδιο όργανο αποφαίνεται σχετικά με το περιεχόμενο της απάντησης.

       Ναι Όχι


      • 16 Απάντηση στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης αποστέλλει, λόγω αρμοδιότητας, την απάντηση στον ενδιαφερόμενο.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.