Πιστοποίηση Ελεγκτικού Προσωπικού ΚΤΕΟ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση47119abe-f26b-415f-b09d-f4f37ff6fe69 631946

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ35), ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (Δ36), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απόκτηση των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται, προκειμένου κάθε ενδιαφερόμενος, κατόπιν συμμετοχής του σε διαδικασία πιστοποίησής του ως Ελεγκτή Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, να διενεργεί τεχνικούς ελέγχους οχημάτων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ35), ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (Δ36)


Παρατηρήσεις

Για την πιστοποίηση του Ελεγκτικού Προσωπικού των Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ εκδίδεται Πιστοποιητικό Ελεγκτή Δημοσίου ή Ιδιωτικού ΚΤΕΟ. Το Πιστοποιητικό Ελεγκτή Δημοσίου ή Ιδιωτικού ΚΤΕΟ ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επομένου έτους από την έκδοσή του. Το ισχύον Πιστοποιητικό Ελεγκτή Δημοσίου ή Ιδιωτικού ΚΤΕΟ ανανεώνεται σε ετήσια βάση με την έκδοση της «Βεβαίωσης συμπληρωματικής επιμόρφωσης Ελεγκτή ΚΤΕΟ». Η βεβαίωση αυτή έχει ισχύ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επομένου έτους από την έκδοσή της και φέρει αύξοντα αριθμό. Στη σχετική νομοθεσία δεν υφίσταται υποχρέωση τήρησης Μητρώου καταγραφής κωδικών αριθμών Πιστοποιημένων Ελεγκτών, από την αρμόδια υπηρεσία (Δ36) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση συμμετοχής στις θεωρητικές εξετάσεις για την πιστοποίηση του Ελεγκτικού Προσωπικού των Δημοσιών και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και έκδοσης πιστοποιητικού Ελεγκτή.

Σημειώσεις

Ο υποψήφιος Ελεγκτής Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις που αφορούν στα ελαφρά ή/και βαρέα οχήματα και την πιστοποίησή του ως ελεγκτή ελαφρών ή/και βαρέων οχημάτων, υποβάλλει αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος XII της Υπουργικής Απόφασης, στη Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών το αργότερο έως και δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο ή επικυρωμένο αντίγραφο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Πιστοποίηση Ελεγκτικού Προσωπικού Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ

      Επίσημος τίτλος

      Πιστοποίηση Ελεγκτικού Προσωπικού ΚΤΕΟ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που αναφέρονται στο άρθρο 2 της υπουργικής απόφασης 20794/2222/2012 (Β΄ 1466) και στο άρθρο 9 της υπουργικής απόφασης Φ50/48597/5875/2009 (Β΄ 1975), όπως ισχύουν.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Να κατέχουν ισχύουσα άδεια οδήγησης οχήματος κατηγορίας Β. Επιπρόσθετα οι ελεγκτές βαρέων οχημάτων πρέπει να είναι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας C ή D ενώ οι ελεγκτές δικύκλων - τρικύκλων ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Α.

       Όχι Όχι

      • 3 Εκπαιδευτικές Να έχουν παρακολουθήσει κατάλληλα επιμορφωτικά προγράμματα της αρχικής ή/και, κατά περίπτωση, της πρόσθετης εκπαίδευσης, όπως αυτά αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 3 της 49462/538/18/19 (B 1172).

       Όχι Όχι

      • 4 Χρονικής προθεσμίας Η αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης του ενδιαφερόμενου ως Ελεγκτή ελαφρών ή/και βαρέων οχημάτων σε Δημόσια και Ιδιωτικά ΚΤΕΟ υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών το αργότερο έως και δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων.

       Όχι Όχι

      • 1 Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, ή άδεια οδήγησης, ή ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων, ή άλλο επίσημο έγγραφο με φωτογραφία. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, ή άδεια οδήγησης, ή ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων, ή άλλο επίσημο έγγραφο με φωτογραφία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Τα τυπικά προσόντα που αναφέρονται στο άρθρο 2 της υπουργικής απόφασης 20794/2222/2012 (Β΄ 1466) και στο άρθρο 9 της υπουργικής απόφασης Φ50/48597/5875/2009 (Β΄ 1975), όπως ισχύουν. Αποδεικτικό

       Τα τυπικά προσόντα που αναφέρονται στο άρθρο 2 της υπουργικής απόφασης 20794/2222/2012 (Β΄ 1466) και στο άρθρο 9 της υπουργικής απόφασης Φ50/48597/5875/2009 (Β΄ 1975), όπως ισχύουν.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στις περιπτώσεις που απαιτείται κατατίθεται και Αποδεικτικό ισοτιμίας τίτλου σπουδών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • 3 Βεβαίωση παρακολούθησης του φορέα επιμόρφωσης για την επιτυχή ολοκλήρωση της αρχικής επιμόρφωσης για τα ελαφρά οχήματα ή/και της πρόσθετης επιμόρφωσης για τα βαρέα οχήματα. Βεβαίωση

       Βεβαίωση παρακολούθησης του φορέα επιμόρφωσης για την επιτυχή ολοκλήρωση της αρχικής επιμόρφωσης για τα ελαφρά οχήματα ή/και της πρόσθετης επιμόρφωσης για τα βαρέα οχήματα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί και την πιστοποίησή του ταυτοχρόνως με τη συμμετοχή στις θεωρητικές εξετάσεις της παρούσας και ως ελεγκτής δίκυκλων -τρίκυκλων οχημάτων υποβάλλει επιπλέον: α) Βεβαίωση πρόσθετης επιμόρφωσης για τα δίκυκλα-τρίκυκλα και β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης κατηγορίας Α.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 4 Ισχύουσα άδεια οδήγησης κατηγορίας Β για την πιστοποίησή του ως ελεγκτής ελαφρών οχημάτων και κατηγορίας C ή D για την πιστοποίησή του ως ελεγκτής και βαρέων οχημάτων. Άδεια

       Ισχύουσα άδεια οδήγησης κατηγορίας Β για την πιστοποίησή του ως ελεγκτής ελαφρών οχημάτων και κατηγορίας C ή D για την πιστοποίησή του ως ελεγκτής και βαρέων οχημάτων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί και την πιστοποίησή του ταυτοχρόνως με τη συμμετοχή στις θεωρητικές εξετάσεις της παρούσας και ως ελεγκτής δίκυκλων-τρικύκλων οχημάτων υποβάλλει επιπλέον: α) Βεβαίωση πρόσθετης επιμόρφωσης για τα δίκυκλα-τρίκυκλα και β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης κατηγορίας Α.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 49462,538,18 2019 1172 Β

       Περιγραφή Επιμόρφωση και πιστοποίηση του ελεγκτικού προσωπικού των δημοσίων και ιδιωτικών ΚΤΕΟ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190201172

      • Εγκύκλιος 32873,345 2019

       Περιγραφή Δημοσίευση κοινής υπουργικής απόφασης µε αρ. πρωτ. 49462/538/18/9-4-2019 (B΄ 1172) των Υπουργών Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων και Υποδοµών και Μεταφορών : «Επιµόρφωση και πιστοποίηση του ελεγκτικού προσωπικού των ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ» (Α∆Α: 6ΑΦΖ465ΧΘΞ-37Τ)

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%22%CE%A9%CE%9E8%CE%93465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%9C%CE%A43%22&page=0

       ΑΔΑ ΩΞ8Γ465ΧΘΞ-ΜΤ3

      • 1 Παραλαβή των δικαιολογητικών για συμμετοχή στις θεωρητικές εξετάσεις και πιστοποίηση του ελεγκτικού προσωπικού Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή 1. Κάθε υποψήφιος για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις που αφορούν στα ελαφρά ή/και βαρέα οχήματα και την πιστοποίησή του ως ελεγκτή ελαφρών ή/και βαρέων οχημάτων, ελεγκτή Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ υποβάλλει αίτηση, στη Δ/νση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36) του ΥΠ.Υ.ΜΕ. το αργότερο έως και δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σε απλά ευκρινή φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις»: α) Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων ή άλλο επίσημο έγγραφο με φωτογραφία. β) Τίτλο σπουδών. γ) Αποδεικτικό ισοτιμίας τίτλου σπουδών, εφόσον απαιτείται. δ) Βεβαίωση παρακολούθησης του φορέα επιμόρφωσης για την επιτυχή ολοκλήρωση της αρχικής επιμόρφωσης για τα ελαφρά οχήματα ή/και της πρόσθετης επιμόρφωσης για τα βαρέα οχήματα. ε) Ισχύουσα άδεια οδήγησης κατηγορίας Β για την πιστοποίησή του ως ελεγκτής ελαφρών οχημάτων και κατηγορίας C ή D για την πιστοποίησή του ως ελεγκτής και βαρέων οχημάτων. 2. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί και την πιστοποίησή του ταυτοχρόνως με τη συμμετοχή στις θεωρητικές εξετάσεις της παρούσας και ως Ελεγκτής δικύκλων -τρικύκλων οχημάτων υποβάλλει επιπλέον: α) Βεβαίωση πρόσθετης επιμόρφωσης για τα δίκυκλα-τρίκυκλα και β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης κατηγορίας Α. 3. Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής των παραπάνω αναφερόμενων δικαιολογητικών, ο υποψήφιος δεν γίνεται δεκτός στις εξετάσεις. 4. Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά ελέγχονται από τη Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, η Δ/νση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36) ενημερώνει έγκαιρα με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο τον ενδιαφερόμενο, γνωστοποιώντας τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα προαναφερόμενα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. 5. Σε περίπτωση ανάγκης υποβολής κάποιου δικαιολογητικού ως συμπληρωματικού της αρχικής υποβολής, κατόπιν υπόδειξης της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36), ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να το υποβάλλει το αργότερο έως και πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων. 6. Ελεγκτής που είναι ήδη πιστοποιημένος για ελέγχους ελαφρών ή βαρέων οχημάτων δύναται να επεκτείνει σε μεταγενέστερο χρόνο την πιστοποίησή του και για ελέγχους δικύκλων-τρικύκλων οχημάτων με την υποβολή σχετικής αίτησης που συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο ή επικυρωμένο αντίγραφο σύμφωνα με τα αναφερόμενα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου: α) Αστυνομική Ταυτότητα. β) Ισχύον Πιστοποιητικό ελεγκτή ελαφρών οχημάτων ή Πιστοποιητικό ελεγκτή ελαφρών και βαρέων οχημάτων. γ) Βεβαίωση παρακολούθησης του φορέα επιμόρφωσης για την επιτυχή ολοκλήρωση της πρόσθετης επιμόρφωσης που αφορά στον τεχνικό έλεγχο των δικύκλων -τρικύκλων οχημάτων. δ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης κατηγορίας Α.

       Όχι Όχι


      • 2 Θεωρητικές Εξετάσεις για την πιστοποίηση του ελεγκτικού προσωπικού Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Γραμματεία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών συγκροτείται μία (1) τριμελής επιτροπή (πρόεδρος και δύο (2) μέλη) με τους αναπληρωτές της που πραγματοποιεί τις εξετάσεις που αφορούν στους ελεγκτές ελαφρών οχημάτων και τις εξετάσεις που αφορούν στους ελεγκτές βαρέων οχημάτων. Η επιτροπή απαρτίζεται από υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ). Ο γραμματέας της επιτροπής δύναται να είναι και κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ). Με την ίδια απόφαση ορίζονται η ημερομηνία, η ημέρα, ο τόπος των εξετάσεων καθώς και η ώρα προσέλευσης των υποψηφίων.

       Σημειώσεις Η Διαδικασία Θεωρητικών Εξετάσεων για την πιστοποίηση του ελεγκτικού προσωπικού Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ περιγράφεται στο άρθρο 5 της 48597/5875/09 (Β 1172) Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση και Ισχύς Πιστοποιητικού Ελεγκτή Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή 1. Για την πιστοποίηση του ελεγκτικού προσωπικού των Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ εκδίδεται από τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών Πιστοποιητικό Ελεγκτή Δημοσίου ή Ιδιωτικού ΚΤΕΟ, σύμφωνα με τα υποδείγματα των Παραρτημάτων IV έως XI του άρθρου 8 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Προς τούτο λαμβάνονται υπόψη η αίτηση του ενδιαφερομένου, τα συνημμένα σε αυτήν υποχρεωτικά δικαιολογητικά και οι καταστάσεις επιτυχόντων - απορριφθέντων των διενεργηθέντων εξετάσεων από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

       Σημειώσεις Το ισχύον Πιστοποιητικό Ελεγκτή Δημοσίου ή Ιδιωτικού ΚΤΕΟ ανανεώνεται σε ετήσια βάση με την έκδοση της «Βεβαίωσης συμπληρωματικής επιμόρφωσης ελεγκτή ΚΤΕΟ». Η βεβαίωση αυτή έχει ισχύ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επομένου έτους από την έκδοσή της και φέρει αύξοντα αριθμό. Η συμπληρωματική επιμόρφωση των εκπαιδευτών των Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ παρέχεται από τους φορείς επιμόρφωσης της παρ. 8 του άρθρου 1 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Οι εκπαιδευτές των Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ με τη σειρά τους παρέχουν τη συμπληρωματική επιμόρφωση στους Ελεγκτές του ΚΤΕΟ, όπου αυτοί εργάζονται. 2. Εκπαιδευτής μπορεί να ορίζεται εργαζόμενος στο ΚΤΕΟ και να είναι, είτε ο Τεχνικός Διευθυντής του είτε ελεγκτής αυτού, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών. Αποκλειστικά η παροχή συμπληρωματικής επιμόρφωσης του Τεχνικού Διευθυντή παρέχεται απευθείας στον ίδιο από τους εγκεκριμένους φορείς επιμόρφωσης 3. Οι κάτοχοι Πιστοποιητικού Ελεγκτή ΚΤΕΟ το οποίο έπαυσε να ισχύει επειδή δεν το ανανέωσαν εντός της κατά τα ανωτέρω καθοριζόμενης προθεσμίας, λόγω μη απασχόλησής τους στο έργο του τεχνικού ελέγχου οχημάτων, για να το ανανεώσουν υποχρεούνται να παρακολουθήσουν συμπληρωματική επιμόρφωση για όλα τα έτη μη απασχόλησής τους στο έργο του τεχνικού ελέγχου. Η συμπληρωματική επιμόρφωση μπορεί να παρέχεται: αα) για κατόχους Πιστοποιητικού ελεγκτή Δημοσίου ΚΤΕΟ από τους φορείς της παρ. 8 του άρθρου 1 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ή από τα Δημόσια ΚΤΕΟ και, ββ) για κατόχους Πιστοποιητικού Ελεγκτή Ιδιωτικού ΚΤΕΟ από τους φορείς της παρ. 8 του άρθρου 1 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ή από τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.