Πιστοποιητικό Αειφορίας Βιοκαυσίμων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4c3bd730-46d0-47ea-89c8-a59f24122500 991442

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην καταχώρηση πιστοποιητικών αειφορίας βιοκαυσίμων που κοινοποιούνται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), με οποίο βεβαιώνεται ότι τηρούνται από τους οικονομικούς φορείς τα απαραίτητα κριτήρια αειφορίας για τα βιοκαυσίμα και τα βιορευστά. Το πιστοποιητικό τήρησης των κριτηρίων αειφορίας χορηγείται από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προς τους οικονομικούς φορείς που παρέχουν την απόδειξη τήρησης των σχετικών κριτηρίων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η έλλειψη πιστοποιητικού αειφορίας από οικονομικό φορέα ή η μη υποβολή αυτού στην αρμόδια αρχή ή η παράλειψη ενημέρωσης για την ανανέωση/ τροποποίηση/ ανάκληση ή αναστολή ισχύος του πιστοποιητικού, επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με την υ.α. 48125/1579/2019 (Β 2102).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για καταχώρηση πιστοποιητικών αειφορίας βιοκαυσίμων

Σημειώσεις

Υποβολή σχετικής αίτησης από τον εκάστοτε οικονομικό φορέα στη Διεύθυνση ΑΠΕ & Εναλλακτικών Καυσίμων του ΥΠΕΝ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Καταχώρηση πιστοποιητικών αειφορίας βιοκαυσίμων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Διοικητικές Κάθε οικονομικός φορέας ο οποίος εμπλέκεται σε ένα ή περισσότερα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας βιοκαυσίμων και βιορευστών οφείλει να διαθέτει Πιστοποιητικό τήρησης των κριτηρίων αειφορίας και να είναι σε ισχύ.

       Όχι Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό τήρησης των κριτηρίων αειφορίας από διαπιστευμένο φορέα. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό τήρησης των κριτηρίων αειφορίας από διαπιστευμένο φορέα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο οικονομικός φορέας απευθύνεται σε διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης παρέχοντας του στοιχεία για την απόδειξη της τήρησης των κριτηρίων αειφορίας, με τους τρόπους που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 3 της κ.υ.α. 32226/1052/2019 (Β 1473). Ο φορέας πιστοποίησης εκδίδει το πιστοποιητικό τήρησης των κριτηρίων αειφορίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • Νόμος 32ζ, 32η, 32θ 3468 2006 129 Α

       Περιγραφή Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν για κάθε αποστολή βιοκαυσίμων ή βιορευστών να αποδείξουν ότι τηρούνται τα κριτήρια αειφορίας. Οι πληροφορίες που οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλλουν επαληθεύονται από φορείς επαλήθευσης βάσει προτύπων που αφορούν την πιστοποίηση της τήρησης των κριτηρίων αειφορίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100129

      • Νόμος 20, 21 4062 2012 70 Α

       Περιγραφή Καθορισμός των κριτηρίων αειφορίας και επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων αειφορίας για τα βιοκαύσιμα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100070

      • Νόμος 22, 25, 26 4546 2018 101 Α

       Περιγραφή Με το άρθρο 22 γίνεται προσθήκη των άρθρων 32ζ, 32η, 32θ στο ν.3468/2006 και με τα άρθρα 25 και 26 προσθήκη των άρθρων 20 και 21 στο ν. 4062/2012 αντίστοιχα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100101

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 32218/1051 2019 1473 Β

       Περιγραφή Καθορίζεται η διαδικασία και οι απαιτήσεις πιστοποίησης των οικονομικών φορέων και η επαλήθευση των πληροφοριών που υποβάλλουν σχετικά με την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας για τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά, σύμφωνα με το άρθρο 32ζ του ν. 3468/2006. Η διαδικασία και το είδος των πληροφοριών που διακινούνται μεταξύ των οικονομικών φορέων, η διαδικασία υποβολής και το είδος των πληροφοριών που υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή και ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 32η του ν. 3468/2006.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190201473

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 32226/1052 2019 1472 Β

       Περιγραφή Καθορίζεται η διαδικασία και οι απαιτήσεις πιστοποίησης των οικονομικών φορέων σχετικά με την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας για τα βιοκαύσιμα του άρθρου 20 του ν. 4062/2012, η διαδικασία και το είδος των πληροφοριών που διακινούνται μεταξύ των οικονομικών φορέων και ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 21 του ν. 4062/2012.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190201472

      • 1 Παραλαβή σχετικής αίτησης με συνημμένο το πιστοποιητικό

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή σχετικής αίτησης του υπόχρεου οικονομικού φορέα με συνημμένο το πιστοποητικό.

       Όχι Όχι


      • 2 Καταχώρηση του Πιστοποιητικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Καταχώρηση του πιστοποιητικού στη βάση που διατηρεί η υπηρεσία και αποθήκευση του στο ηλεκτρονικό αρχείο της υπηρεσίας.

       Όχι Όχι


      • 3 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.