Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης Οδηγού Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb224e47c-f34c-4cd4-9089-7ef1ac93f7ab 710296

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

44,02 €

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού Εκπαίδευσης Οδηγού ADR.

Η κατοχή Πιστοποιητικού Εκπαίδευσης Οδηγού ADR είναι αναγκαία προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κεφ. 8.2 της Συμφωνίας ADR.

Το Πιστοποιητικό εκδίδεται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας σε υποψηφίους οδηγούς που έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα εκπαίδευσης και έχουν επιτύχει σε εξετάσεις.

Έχει πενταετή διάρκεια. Προβλέπεται ανανέωση του πιστοποιητικού και επέκταση σε πρόσθετη κατηγορία.

Απευθύνεται σε πολίτες που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ31)


Διάρκεια Ισχύος

Παρατηρήσεις

Τα Πιστοποιητικά χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

- Π1 (συσκευασίες, όλες οι Κλάσεις πλην 1 και 7)

- Π2 (συσκευασίες, όλες οι Κλάσεις πλην 7)

- Π3 (συσκευασίες, όλες οι Κλάσεις πλην 1)

- Π4 (συσκευασίες, όλες οι Κλάσεις)

- Π5 (συσκευασίες και βυτία, όλες οι Κλάσεις πλην 1 και 7)

- Π6 (συσκευασίες και βυτία, όλες οι Κλάσεις πλην 7)

- Π7 (συσκευασίες και βυτία, όλες οι Κλάσεις πλην 1)

- Π8 (συσκευασίες και βυτία, όλες οι Κλάσεις)

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση /Υπεύθυνη Δήλωση για συμμετοχή στις εξετάσεις

Σημειώσεις

Το δικαιολογητικό υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων(ΣΕΚΟΟΜΕΕ), στην οποία παρακολουθεί κύκλο μαθημάτων. Η ΣΕΚΟΟΜΕΕ στη συνέχεια το καταθέτει μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά του υποψηφίου και συνοδευτική αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του Διευθυντή Σπουδών της καθώς και κατάσταση όλων των υποψηφίων που έχουν δικαίωμα εξέτασης προκειμένου να του επιτραπεί η συμμετοχή στις εξετάσεις (ΒΗΜΑ 2). Υποψήφιος ο οποίος δεν προσήλθε ή απορρίφθηκε σε προηγούμενες εξετάσεις και εν τω μεταξύ ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της ΣΕΚΟΟΜΕΕ, καταθέτει ο ίδιος την αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις (ΒΗΜΑ 2).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Γνήσιο υπογραφής

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Τα έννομα μέσα σύμφωνα με τον Ν. 2690/1999 (Α' 45)-Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, και τον Ν. 3852/2010 (Α' 87) -Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης Οδηγού Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR, Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγού Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση Πιστοποιητικού Εκπαίδευσης Οδηγού ADR


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Κοινοτική άδεια οδήγησης οχήματος

       Όχι Όχι

      • 2 Υπηκοότητας Βεβαίωση εγγραφής (για πολίτες από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ή Άδεια παραμονής (για πολίτες από κράτος μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

       Όχι Όχι

      • 3 Εκπαιδευτικές Ισχύον πιστοποιητικό εκπαίδευσης οδηγού ADR, εφόσον πρόκειται για επέκταση σε πρόσθετη κατηγορία ή ανανέωση πιστοποιητικού.

       Όχι Όχι

      • 1 Θεωρητική Εξέταση 14.67 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2961

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Έκδοση - Χορήγηση 29.35 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2962

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ), στην οποία παρακολουθεί κύκλο μαθημάτων. Η ΣΕΚΟΟΜΕΕ στη συνέχεια το καταθέτει μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά του υποψηφίου και συνοδευτική αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του Διευθυντή Σπουδών της καθώς και κατάσταση όλων των υποψηφίων που έχουν δικαίωμα εξέτασης προκειμένου να του επιτραπεί η συμμετοχή στις εξετάσεις (ΒΗΜΑ 2).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Ευκρινές φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής (για πολίτες από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.) Βεβαίωση

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής (για πολίτες από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ), στην οποία παρακολουθεί κύκλο μαθημάτων. Η ΣΕΚΟΟΜΕΕ στη συνέχεια το καταθέτει μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά του υποψηφίου και συνοδευτική αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του Διευθυντή Σπουδών της καθώς και κατάσταση όλων των υποψηφίων που έχουν δικαίωμα εξέτασης προκειμένου να του επιτραπεί η συμμετοχή στις εξετάσεις (ΒΗΜΑ 2).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 9703

      • 3 Ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής (για πολίτες από κράτος μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Άδεια διαμονής

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής (για πολίτες από κράτος μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ), στην οποία παρακολουθεί κύκλο μαθημάτων. Η ΣΕΚΟΟΜΕΕ στη συνέχεια το καταθέτει μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά του υποψηφίου και συνοδευτική αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του Διευθυντή Σπουδών της καθώς και κατάσταση όλων των υποψηφίων που έχουν δικαίωμα εξέτασης προκειμένου να του επιτραπεί η συμμετοχή στις εξετάσεις (ΒΗΜΑ 2).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 4178

      • 4 Ευκρινές φωτοαντίγραφο ισχύουσας κοινοτικής άδειας οδήγησης Πιστοποιητικό

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο ισχύουσας κοινοτικής άδειας οδήγησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στη Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ), στην οποία παρακολουθεί κύκλο μαθημάτων. Η ΣΕΚΟΟΜΕΕ στη συνέχεια το καταθέτει μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά του υποψηφίου και συνοδευτική αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του Διευθυντή Σπουδών της καθώς και κατάσταση όλων των υποψηφίων που έχουν δικαίωμα εξέτασης προκειμένου να του επιτραπεί η συμμετοχή στις εξετάσεις (ΒΗΜΑ 2).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 5 Δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου σε φυσική ή ψηφιακή μορφή Φωτογραφία

       Δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου σε φυσική ή ψηφιακή μορφή

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οι δύο φωτογραφίες μπορούν να είναι σε φυσική (διαστάσεις 40Χ60 mm) ή ψηφιακή (πρότυπο JPEG, διαστάσεις 256X384) μορφή. Η μία υποβάλλεται από τη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ) στην Υπηρεσία Μεταφορών προκειμένου να επιτραπεί η συμμετοχή του υποψηφίου στις εξετάσεις (ΒΗΜΑ 2). Η δεύτερη προσκομίζεται από τον υποψήφιο τη μέρα των εξετάσεων (ΒΗΜΑ 4)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 6 Φωτοαντίγραφο ισχύοντος πιστοποιητικού εκπαίδευσης οδηγού ADR Πιστοποιητικό

       Φωτοαντίγραφο ισχύοντος πιστοποιητικού εκπαίδευσης οδηγού ADR

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό απαιτείται εφόσον πρόκειται για επέκταση σε πρόσθετη κατηγορία ή ανανέωση πιστοποιητικού. Υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ), στην οποία παρακολουθεί κύκλο μαθημάτων. Η ΣΕΚΟΟΜΕΕ στη συνέχεια το καταθέτει μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά του υποψηφίου και συνοδευτική αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του Δ/ντή Σπουδών της καθώς και κατάσταση όλων των υποψηφίων που έχουν δικαίωμα εξέτασης προκειμένου να του επιτραπεί η συμμετοχή στις εξετάσεις (ΒΗΜΑ 2). Το πρωτότυπο πιστοποιητικό που ήδη κατέχει ο υποψήφιος επιδεικνύεται για τη συμμετοχή στις εξετάσεις (ΒΗΜΑ 4).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • Υπουργική Απόφαση 60740/1027 1995 246 Β

       Περιγραφή Επαγγελματική κατάρτιση οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950200246

      • Προεδρικό Διάταγμα 355 1994 189 Α

       Περιγραφή Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/684/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1989 που αφορά την επαγγελματική κατάρτιση των οδηγών οχημάτων που μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19940100189

      • Εγκύκλιος 16031/2333 2012

       Περιγραφή Περί Επανεξέτασης οδηγού για απόκτηση - ανανέωση Πιστοποιητικού ADR

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%924%CE%A9%CE%A11-%CE%A33%CE%A8

       ΑΔΑ Β4ΩΡ1-Σ3Ψ

      • 1 Παρακολούθηση κύκλου μαθημάτων σε Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ) όπου ο υποψήφιος υποβάλλει τα αναγκαία δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ενέργεια από φυσικό/νομικό πρόσωπο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Για την απόκτηση, επέκταση σε πρόσθετη κατηγορία ή ανανέωση πιστοποιητικού εκπαίδευσης οδηγού ADR, ο ενδιαφερόμενος αρχικά υποχρεούται να παρακολουθήσει κύκλο μαθημάτων σε Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ). Ο υποψήφιος παρακολουθεί ενότητες μαθημάτων ανάλογα με την κατηγορία Πιστοποιητικού που επιθυμεί να αποκτήσει. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: - Βασική εκπαίδευση (18 ώρες) - Πρόσθετη εκπαίδευση για μεταφορά με βυτιοφόρα οχήματα (12 ώρες) - Πρόσθετη εκπαίδευση στην Κλάση 1 (8 ώρες) - Πρόσθετη εκπαίδευση στην Κλάση 7 (8 ώρες) Ανανεωτική εκπαίδευση (10-17 ώρες)

       Σημειώσεις Οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ) αδειοδοτούνται από τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.

       Όχι Όχι


      • 2 Κατάθεση στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας των δικαιολογητικών συμμετοχής των υποψηφίων στις εξετάσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Για την απόκτηση, επέκταση σε πρόσθετη κατηγορία ή ανανέωση πιστοποιητικού εκπαίδευσης οδηγού ADR, τα δικαιολογητικά του υποψηφίου κατατίθενται από τη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ ), στην οποία ο υποψήφιος παρακολούθησε μαθήματα, προς την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών που έχει έδρα η ΣΕΚΟΟΜΕΕ. Τα δικαιολογητικά κατατίθενται μαζί με κατάσταση στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία όλων των υποψηφίων που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις, καθώς και σχετική αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του Διευθυντή Σπουδών της ΣΕΚΟΟΜΕΕ. Στην περίπτωση υποψηφίου ο οποίος δεν προσήλθε ή απορρίφθηκε σε προηγούμενες εξετάσεις και εν τω μεταξύ ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της ΣΕΚΟΟΜΕΕ, τα δικαιολογητικά μαζί με σχετική αίτηση κατατίθενται από τον ίδιο τον υποψήφιο.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ελέγχεται ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις και έχει καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις.

       Όχι Όχι


      • 4 Διενέργεια εξετάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας προκηρύσσουν εξετάσεις, οι οποίες διοργανώνονται από Επιτροπές που ορίζονται με απόφαση Περιφερειάρχη.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση αποτελεσμάτων εξέτασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας εκδίδουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων για την πιστοποίηση οδηγών ADR μετά τη διόρθωση των γραπτών από τις Επιτροπές.

       Σημειώσεις Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν επιτυχόντες υποψηφίους για αρχική χορήγηση, επέκταση σε πρόσθετη κατηγορία ή ανανέωση πιστοποιητικού εκπαίδευσης οδηγού ADR.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση πιστοποιητικού εκπαίδευσης οδηγού ADR

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Το πιστοποιητικό εκπαίδευσης οδηγού ADR εκδίδεται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας, μέσω του Μηχανογραφικού Συστήματος Πιστοποιητικών Οδηγών ADR που τηρείται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.