Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) Οδικού Μεταφορέα Επιβατών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd9cee724-828b-41cc-9b54-c208a45c5b1d 283956

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5

Κόστος

50 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) Οδικού Μεταφορέα Επιβατών. Η παρακολούθηση μαθημάτων σε Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ), δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) Οδικού Μεταφορέα Επιβατών. Το ΠΕΕ είναι μία από τις προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα Επιβατών. Η προθεσμία υλοποίησης αφορά την έκδοση του ΠΕΕ μετά την επιτυχή συμμετοχή του υποψηφίου στις εξετάσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ32)


Παρατηρήσεις

Η προθεσμία υλοποίησης αφορά στην έκδοση του ΠΕΕ μετά την επιτυχή συμμετοχή του υποψηφίου στις εξετάσεις.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση /Υπεύθυνη Δήλωση για συμμετοχή στις εξετάσεις.

Σημειώσεις

Για σπουδαστές ΣΕΚΑΜ κατατίθεται στη Σχολή. Για αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατατίθεται από τους ίδιους στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας. Το δικαιολογητικό απαιτείται: α) για τους σπουδαστές ΣΕΚΑΜ για την παρακολούθηση του κύκλου μαθημάτων (ΒΗΜΑ 1), β) για τους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά την υποβολή των δικαιολογητικών στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΒΗΜΑ 2).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Τα έννομα μέσα σύμφωνα με το ν.2690/1999 (Α 45)-Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, και το ν.3852/2010 (Α 87) -Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) Οδικού Μεταφορέα Επιβατών

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) Οδικού Μεταφορέα Επιβατών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Κατοχή τίτλου σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμου νομίμως αναγνωρισμένου τίτλου της αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση φοίτησης σε ΣΕΚΑΜ.

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Κατοχή πτυχίου ή διπλώματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δεν απαιτείται φοίτηση σε ΣΕΚΑΜ.

       Ναι Ναι

      • 3 Επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις Επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις που διενεργούνται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών για την απόκτηση του ΠΕΕ.

       Ναι Ναι

      • 1 Παράβολο του ν.3082/2002 (Α 316) όπως αναπροσαρμόστηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 31065/2007 (Β 2351), αξίας 50€ για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας οδικού μεταφορέα επιβατών. Το παράβολο εκδίδεται μέσω της εφαρμογής e-Παράβολο, επιλέγοντας: Φορέας δημοσίου: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών/ Εγχειρίδια-Εκπαιδευτές-Εξετάσεις-ΠΕΕ-ADR, Κατηγορία Παραβόλου: Εξετάσεις ΠΕΕ οδικού μεταφορέα Επιβατών ή Εμπορευμάτων, Τύπος Παραβόλου: Επιλέγεται η Περιφέρεια η οποία διενεργεί τις εξετάσεις 50 €

       Κωδικός e-παραβόλου 5314, 5315, 5316, 5317, 5318, 5319, 5320, 5321, 5839, 5896

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Όχι

      • 1 Δύο έγχρωμες φωτογραφίες του υποψήφιου Φωτογραφία

       Δύο έγχρωμες φωτογραφίες του υποψήφιου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για σπουδαστές ΣΕΚΑΜ αποστέλλεται από τη Σχολή. Για αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατατίθεται από τους ίδιους στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας. Το δικαιολογητικό απαιτείται: α) για τους σπουδαστές ΣΕΚΑΜ για την παρακολούθηση του κύκλου μαθημάτων (ΒΗΜΑ 1), β) για τους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά την υποβολή των δικαιολογητικών στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΒΗΜΑ 2).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 2 Απαιτείται απλό αντίγραφο εγγράφων ταυτοποίησης προσώπων. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Απαιτείται απλό αντίγραφο εγγράφων ταυτοποίησης προσώπων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για σπουδαστές ΣΕΚΑΜ αποστέλλεται από τη Σχολή. Για αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατατίθεται από τους ίδιους στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας. Το δικαιολογητικό απαιτείται: α) για τους σπουδαστές ΣΕΚΑΜ για την παρακολούθηση του κύκλου μαθημάτων (ΒΗΜΑ 1), β) για τους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά την υποβολή των δικαιολογητικών στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΒΗΜΑ 2).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 3 Αντίγραφο τίτλου σπουδών τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο, νομίμως αναγνωρισμένο τίτλο της αλλοδαπής. Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο τίτλου σπουδών τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο, νομίμως αναγνωρισμένο τίτλο της αλλοδαπής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά υποψήφιους σπουδαστές ΣΕΚΑΜ και κατατίθεται στη Γραμματεία της ΣΕΚΑΜ για την εγγραφή σε αυτή. Το δικαιολογητικό απαιτείται για την παρακολούθηση του κύκλου μαθημάτων σε ΣΕΚΑΜ (ΒΗΜΑ 1)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 4 Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή. Αποδεικτικό σπουδών

       Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά μόνο κατόχους πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις χωρίς τη φοίτηση σε ΣΕΚΑΜ. Το δικαιολογητικό απαιτείται κατά την υποβολή των δικαιολογητικών στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΒΗΜΑ 2).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 2825

      • 5 Ειδική διαγνωστική έκθεση από κρατικό νοσοκομείο ή κρατικό ίδρυμα για υποψήφιους οι οποίοι παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (πχ δυσλεξία) και επιθυμούν να εξεταστούν με τη διαδικασία των ατόμων που παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Πιστοποιητικό υγείας

       Ειδική διαγνωστική έκθεση από κρατικό νοσοκομείο ή κρατικό ίδρυμα για υποψήφιους οι οποίοι παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (πχ δυσλεξία) και επιθυμούν να εξεταστούν με τη διαδικασία των ατόμων που παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η επίδειξη της σχετικής έκθεσης απαιτείται και κατά τη διενέργεια εξετάσεων. Το δικαιολογητικό απαιτείται: α) για τους σπουδαστές ΣΕΚΑΜ για την παρακολούθηση του κύκλου μαθημάτων (ΒΗΜΑ 1), β) για τους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά την υποβολή των δικαιολογητικών στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΒΗΜΑ 2).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • 6 Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας Εθνικών Μεταφορών. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας Εθνικών Μεταφορών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον ο αιτών συμμετείχε στις εξετάσεις για απόκτηση αποκλειστικά Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας Διεθνών Μεταφορών, προκειμένου να εκδοθεί ενιαίο Πιστοποιητικό Εθνικών και Διεθνών Μεταφορών. Το δικαιολογητικό απαιτείται: α) για τους σπουδαστές ΣΕΚΑΜ για την παρακολούθηση του κύκλου μαθημάτων (ΒΗΜΑ 1), β) για τους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά την υποβολή των δικαιολογητικών στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΒΗΜΑ 2).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • Υπουργική Απόφαση Β6/36080/1318 2017 3749 Β

       Περιγραφή Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ), διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών.


      • 1 Παρακολούθηση κύκλου μαθημάτων σε Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ) και υποβολή από τον υποψήφιο των σχετικών δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ομάδα εργασίας


       Περιγραφή Για τη συμμετοχή του υποψηφίου στις εξετάσεις για την απόκτηση ΠΕΕ Εθνικών και Διεθνών μεταφορών απαιτείται η παρακολούθηση 45 ωρών διδασκαλίας. Υποψήφιοι που κατέχουν ήδη ΠΕΕ Εθνικών μεταφορών υποχρεούνται σε παρακολούθηση 15 ωρών διδασκαλίας προκειμένου να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις Διεθνών μεταφορών για την απόκτηση ΠΕΕ Εθνικών και Διεθνών μεταφορών. Για την εγγραφή σε ΣΕΚΑΜ ο υποψήφιος καταθέτει αντίγραφο τίτλου σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο, νομίμως αναγνωρισμένο τίτλο της αλλοδαπής.

       Όχι Όχι


      • 2 Κατάθεση στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας των δικαιολογητικών συμμετοχής των υποψηφίων στις εξετάσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση ΠΕΕ υποβάλλονται από τον υποψήφιο στις ΣΕΚΑΜ και αποστέλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών από αυτές.

       Σημειώσεις Οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υποβάλλουν οι ίδιοι με αίτησή τους στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (μεταξύ των οποίων επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών).

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος δικαιολογητικών από την Υπηρεσία Μεταφορών Επικοινωνιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Ελέγχεται ότι οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις και έχουν κατατεθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις.

       Όχι Όχι


      • 4 Διενέργεια εξετάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Οι εξετάσεις διενεργούνται από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών τέσσερις φορές το χρόνο (Μάρτιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο). Εκδίδεται σχετική απόφαση από τον οικείο Περιφερειάρχη τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη διενέργεια των εξετάσεων.

       Σημειώσεις Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτήσαντες στις ΣΕΚΑΜ και οι κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που δεν έχουν φοιτήσει σε ΣΕΚΑΜ. Οι εξετάσεις διενεργούνται από τριμελείς επιτροπές που ορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση κατάστασης επιτυχόντων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται με το πέρας των εξετάσεων από τις επιτροπές διόρθωσης των γραπτών. Οι επιτροπές με βάση τη βαθμολογία των γραπτών συντάσσουν κατάσταση επιτυχόντων, την οποία διαβιβάζουν στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών για την έκδοση των ΠΕΕ.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Επάρκειας για τους επιτυχόντες στις εξετάσεις.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών με βάση την κατάσταση επιτυχόντων εκδίδουν τα ΠΕΕ οδικού μεταφορέα επιβατών. Ο χρόνος διεκπεραίωσης αναφέρεται στον απαιτούμενο χρόνο έκδοσης των ΠΕΕ μετά την έκδοση της Κατάστασης Επιτυχόντων

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.