Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας σε Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας, Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού και Κέντρα Θαλασσοθεραπείας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση18bf0568-55d7-4234-bae9-3fa947839728 125984

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΥΠΑΤΕ), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 6

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση Πιστοποιητικού Καλής Λειτουργίας σε Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας, Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού και Κέντρα Θαλασσοθεραπείας και παρέχεται σε επιχειρήσεις ιαματικού τουρισμού που έχουν λάβει, αντιστοίχως, Ειδικό Σήμα Λειτουργίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΥΠΑΤΕ)


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Κάθε Μονάδα Ιαματικής Θεραπείας, Κέντρο Ιαματικού Τουρισμού ή Κέντρο Θαλασσοθεραπείας απαιτείται να πληροί, καθ` όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του, τους όρους και τις προϋποθέσεις με τις οποίες χορηγήθηκε το ειδικό σήμα λειτουργίας. Κάθε έτος ο επιχειρηματίας ή ο Διευθυντής Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας ή Κέντρου Ιαματικού Τουρισμού υποχρεούται να ζητεί την πιστοποίηση της συνδρομής της ανωτέρω προϋποθέσεως με την έκδοση πιστοποιητικού καλής λειτουργίας. Προκειμένου για Μ.Ι.Θ. ή Κ.Ι.Τ. -Θερμαλισμού και Κ.Θ., που λειτουργούν καθ` όλη τη διάρκεια του έτους, το ως άνω πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί το αργότερο μέχρι το τέλος Απριλίου κάθε έτους με ετήσια ισχύ από την ημερομηνία εκδόσεως του, για δε τις λοιπές Μονάδες ή Κέντρα ένα μήνα τουλάχιστον πριν την έναρξη της εποχικής περιόδου λειτουργίας τους. Το πιστοποιητικό αναρτάται σε εμφανές σημείο στο χώρο υποδοχής της εγκατάστασης ιαματικού τουρισμού. Σημειώνεται ότι για την πρώτη λουτρική περίοδο μετά τη χορήγηση του ειδικού σήματος λειτουργίας, δεν απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού καλής λειτουργίας. Σε περίπτωση διαπίστωσης αλλαγών στις κτιριακές, μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εγκαταστάσεις ή στα έργα απόληψης του ιαματικού φυσικού πόρου ή εκτέλεσης οποιουδήποτε έργου χωρίς την έκδοση της απαιτούμενης κατά το νόμο άδειας, δεν χορηγείται το ανωτέρω πιστοποιητικό και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3498/2006.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού καλής λειτουργίας για Μονάδα Ιαματικής Θεραπείας ή Κέντρο Ιαματικού Τουρισμού-Θερμαλισμού ή Κέντρο Θαλασσοθεραπείας.

Σημειώσεις

Αίτηση στην οποία αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του επιχειρηματία ή η επωνυμία και η έδρα της επιχείρησης, ο Α.Φ.Μ. τους, τα πλήρη στοιχεία του Διευθυντή, η τοποθεσία και η ακριβής διεύθυνση της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας ή του Κέντρου Ιαματικού Τουρισμού, καθώς και τα λοιπά προσδιοριστικά στοιχεία τους, δηλαδή ο αριθμός της απόφασης αναγνώρισης του ιαματικού φυσικού πόρου που χρησιμοποιείται και ο αριθμός του ειδικού σήματος λειτουργίας. Απαιτείται γνήσιο υπογραφής εφόσον δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    NACE

    • 96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία
    • 93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση Πιστοποιητικού Καλής Λειτουργίας σε ΜΙΘ, ΚΙΤ-Θ και ΚΕΘ

      Επίσημος τίτλος

      Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας σε Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας, Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού και Κέντρα Θαλασσοθεραπείας

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Μητρώα που τηρούνται

      ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Η.Τ.Ε

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Χρονικής προθεσμίας Η αίτηση για την χορήγηση πιστοποιητικού καλής λειτουργίας υποβάλλεται στην Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) δύο τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη της επόμενης περιόδου λειτουργίας της Μονάδας ή του Κέντρου και προκειμένου για τις εγκαταστάσεις ιαματικής θεραπείας ή θαλασσοθεραπείας που λειτουργούν ολόκληρο το ημερολογιακό έτος, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Η αίτηση υποβάλλεται από τον επιχειρηματία ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, σύμφωνα με το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί εναλλακτικά από τον Διευθυντή της εγκατάστασης ιαματικού τουρισμού, όπως αυτός έχει ορισθεί από τον επιχειρηματία κατά τη διαδικασία της χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας.

       Ναι Ναι

      • 4 Υγειονομικές Για τη χορήγηση πιστοποιητικού καλής λειτουργίας βασική προυπόθεση είναι η αποστολή κατά την προηγούμενη περίοδο λειτουργίας της εγκατάστασης ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ πιστοποιητικού ή βεβαίωσης μικροβιολογικού ελέγχου του ιαματικού φυσικού πόρου ή του θαλασσινού νερού, του οποίου γίνεται χρήση, που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή διαπιστευμένα εργαστήρια μετά τη διενέργεια ελέγχων και δειγματοληψιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για τις κολυμβητικές δεξαμενές και περιλαμβάνει έκθεση μικροβιολογικού ελέγχου στην πηγή και στους χώρους χρήσης, με ειδική αναφορά για διαπίστωση ή όχι των μικροβίων Legionella spp., Escherichia coli & Pseudomonas aeruginosa. Ο μικροβιολογικός έλεγχος πρέπει να έχει διενεργηθεί το αργότερο ένα μήνα πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού.

       Όχι Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας των μηχανολογικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού και καλής λειτουργίας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας των μηχανολογικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού και καλής λειτουργίας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας των μηχανολογικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού και καλής λειτουργίας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, που χορηγούνται από αρμόδιους μηχανικούς μέλη του Τ.Ε.Ε. μετά από πλήρη έλεγχο της λειτουργίας τους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 2 Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας των μηχανολογικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας των μηχανολογικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας των μηχανολογικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού που χορηγείται από αρμόδιο μηχανικό μέλος του Τ.Ε.Ε. μετά από πλήρη έλεγχο της λειτουργίας τους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 5768

      • 3 Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, που χορηγούνται από αρμόδιους μηχανικούς μέλη του Τ.Ε.Ε. μετά από πλήρη έλεγχο της λειτουργίας τους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 5768

      • 4 Βεβαίωση της Υγειονομικής Υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας: 1) για την καλή λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος, για την υγιεινή διάθεση των λυμάτων των χώρων υγιεινής και 2) για την καλή λειτουργία του συστήματος επεξεργασίας των χρησιμοποιηθέντων ιαματικών φυσικών πόρων ή θαλασσινού νερού προ της διάθεσης των λυμάτων. Πιστοποιητικό ΟΤΑ

       Βεβαίωση της Υγειονομικής Υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας: 1) για την καλή λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος, για την υγιεινή διάθεση των λυμάτων των χώρων υγιεινής και 2) για την καλή λειτουργία του συστήματος επεξεργασίας των χρησιμοποιηθέντων ιαματικών φυσικών πόρων ή θαλασσινού νερού προ της διάθεσης των λυμάτων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7358

      • 5 Βεβαίωση του οικείου Ο.Τ.Α. ό,τι η Μονάδα ή το Κέντρο είναι συνδεδεμένο με το αποχετευτικό δίκτυο του Δήμου. Δημοτικά πιστοποιητικά

       Βεβαίωση του οικείου Ο.Τ.Α. ό,τι η Μονάδα ή το Κέντρο είναι συνδεδεμένο με το αποχετευτικό δίκτυο του Δήμου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Η βεβαίωση από το Δήμο, δίνεται εναλλακτικά με τη βεβαίωση του υπό 5 στοιχείου αναφορικά με την καλή λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος, για την υγιεινή διάθεση των λυμάτων των χώρων υγιεινής. Σε αυτή τη περίπτωση απαιτείται ξεχωριστά η βεβαίωση της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας για την καλή λειτουργία του συστήματος επεξεργασίας των χρησιμοποιηθέντων ιαματικών φυσικών πόρων ή θαλασσινού νερού προ της διάθεσης των λυμάτων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 4705

      • 6 Πιστοποιητικό ή βεβαίωση μικροβιολογικού ελέγχου του ιαματικού φυσικού πόρου ή του θαλασσινού νερού, του οποίου γίνεται χρήση, από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας . Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό ή βεβαίωση μικροβιολογικού ελέγχου του ιαματικού φυσικού πόρου ή του θαλασσινού νερού, του οποίου γίνεται χρήση, από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας .

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικό ή βεβαίωση μικροβιολογικού ελέγχου του ιαματικού φυσικού πόρου ή του θαλασσινού νερού, του οποίου γίνεται χρήση, που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας μετά τη διενέργεια ελέγχων και δειγματοληψιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για τις κολυμβητικές δεξαμενές και περιλαμβάνει έκθεση μικροβιολογικού ελέγχου στην πηγή και στους χώρους χρήσης, με ειδική αναφορά για διαπίστωση ή όχι των μικροβίων Legionella spp., Escherichia coli & Pseudomonas aeruginosa. Ο μικροβιολογικός έλεγχος πρέπει να έχει διενεργηθεί το αργότερο ένα μήνα πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 7 Πιστοποιητικό ή βεβαίωση μικροβιολογικού ελέγχου του ιαματικού φυσικού πόρου ή του θαλασσινού νερού, του οποίου γίνεται χρήση, από διαπιστευμένο εργαστήριο. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό ή βεβαίωση μικροβιολογικού ελέγχου του ιαματικού φυσικού πόρου ή του θαλασσινού νερού, του οποίου γίνεται χρήση, από διαπιστευμένο εργαστήριο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικό ή βεβαίωση μικροβιολογικού ελέγχου του ιαματικού φυσικού πόρου ή του θαλασσινού νερού, του οποίου γίνεται χρήση, που εκδίδεται από διαπιστευμένα εργαστήρια μετά τη διενέργεια ελέγχων και δειγματοληψιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για τις κολυμβητικές δεξαμενές και περιλαμβάνει έκθεση μικροβιολογικού ελέγχου στην πηγή και στους χώρους χρήσης, με ειδική αναφορά για διαπίστωση ή όχι των μικροβίων Legionella spp., Escherichia coli & Pseudomonas aeruginosa. Ο μικροβιολογικός έλεγχος πρέπει να έχει διενεργηθεί το αργότερο ένα μήνα πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού. Ειδικά για τα ιδιωτικά εργαστήρια, απαιτείται εν ισχύ πιστοποιητικό διαπίστευσης με επίσημο πεδίο εφαρμογής σε μικροβιολογικές και μοριακές δοκιμές σε νερά και ειδικά για τα ανωτέρω μικρόβια.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 8619

      • 8 Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας Πιστοποιητικό πυρασφάλειας

       Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικό πυρασφάλειας σε ισχύ, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Μονάδας ή του Κέντρου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8050

      • 9 Υπεύθυνη δήλωση του Διευθυντή της Μονάδας ή του Κέντρου, για τον υπεύθυνο ιατρό. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του Διευθυντή της Μονάδας ή του Κέντρου, για τον υπεύθυνο ιατρό.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://dilosi.services.gov.gr/create/q/templates

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση του Διευθυντή της Μονάδας ή του Κέντρου, στην οποία θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμο, η ειδικότητα του υπεύθυνου γιατρού, καθώς και ο αριθμός μητρώου του στον οικείο ιατρικό σύλλογο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 10 Για Κέντρα Θαλασσοθεραπείας προσκομίζεται επιπλέον, έγγραφο κρατικού ή διαπιστευμένου εργαστηρίου με το οποίο πιστοποιείται, η περιεκτικότητα του θαλασσινού νερού, που θα χρησιμοποιηθεί, σε αλάτι, σε ραδιενέργεια, η απουσία υδρογονανθράκων (πετρελαϊκής προέλευσης) και ανά πενταετία ποσοτική και ποιοτική ανάλυση του πλαγκτού σε ζώνη 100 μέτρων από το προβλεπόμενο σημείο λήψης. Έγγραφο

       Για Κέντρα Θαλασσοθεραπείας προσκομίζεται επιπλέον, έγγραφο κρατικού ή διαπιστευμένου εργαστηρίου με το οποίο πιστοποιείται, η περιεκτικότητα του θαλασσινού νερού, που θα χρησιμοποιηθεί, σε αλάτι, σε ραδιενέργεια, η απουσία υδρογονανθράκων (πετρελαϊκής προέλευσης) και ανά πενταετία ποσοτική και ποιοτική ανάλυση του πλαγκτού σε ζώνη 100 μέτρων από το προβλεπόμενο σημείο λήψης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Έγγραφο κρατικού ή διαπιστευμένου εργαστηρίου με το οποίο πιστοποιείται, ότι η περιεκτικότητα του θαλασσινού νερού, που θα χρησιμοποιηθεί, σε αλάτι δεν διαφέρει σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5% της αντίστοιχης του νερού της ανοικτής θάλασσας (σημείο αναφοράς), δηλαδή η περιεκτικότητα του σε χλωριόντα είναι μεταξύ 17%ο και 23%ο, ότι το νερό αυτό δεν περιέχει υδρογονάνθρακες (πετρελαϊκής προέλευσης) σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από 0,5 mg/l (εκπεφρασμένους ως χρυσένιο) και ότι η περιεκτικότητα του σε ραδιενέργεια είναι εντός φυσιολογικών ορίων. Ο προσδιορισμός των υδρογονανθράκων θα γίνεται με φθορισμομετρική μέθοδο. Το σημείο λήψης πρέπει να είναι περίπου 5 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και πάνω από τα θαλάσσια ρεύματα. Οι αναλύσεις θα πρέπει να συμπληρώνονται ανά πενταετία με ποσοτική και ποιοτική ανάλυση του πλαγκτού σε ζώνη 100 μέτρων από το προβλεπόμενο σημείο λήψης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 4084

      • Υπουργική Απόφαση 3, 4, και 18 9833 2009 1055 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων λειτουργίας των Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας, των Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού και των Κέντρων Θαλασσοθεραπείας, καθώς και των οικονομικών επιβαρύνσεων, της διαδικασίας και των απαραίτητων δικαιολογητικών για την απόκτηση του ειδικού σήματος λειτουργίας τους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090201055

      • 1 Κατάθεση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η κατάθεση αίτησης με συνημμένα δικαιολογητικά για την πρωτοκόλληση της στο Τμήμα Γραμματείας και Ενημέρωσης του Πολίτη του Υπουργείου Τουρισμού είναι το βήμα έναρξης της διαδικασίας.

       Σημειώσεις Η αίτηση κατατίθεται είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς, είτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία. Ο χρόνος πρωτοκόλλησης του αιτήματος εξαρτάται από τον τρόπο κατάθεσης.

       Όχι Όχι


      • 2 Διανομή πρωτοκολλημένου φακέλου σε αρμόδια Διεύθυνση και χρέωση σε εισηγητή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Σημειώσεις Τα φυσικά έγγραφα του φακέλου διανέμονται από το κεντρικό κτήριο του Υπουργείου Τουρισμού στο κατάστημα της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ).

       Όχι Όχι


      • 3 Εξέταση φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο έλεγχος στον φάκελο αφορά στην πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών, καθώς και στην τήρηση των προϋποθέσεων της νομοθεσίας για την υποβολή αίτησης.

       Όχι Όχι


      • 4 Διαπίστωση πληρότητας φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Ναι Όχι


      • 5 Διαπίστωση ελλείψεων φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Ναι Όχι


      • 6 Ενημέρωση αιτούντος για τις εκκρεμότητες του φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με κάθε πρόσφορο μέσο, ο αιτών ενημερώνεται για τις ελλείψεις, καθώς και κάθε άλλη εκκρεμότητα του φακέλου.

       Ναι Όχι


      • 7 Υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς, είτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία, ανάλογα με τη φύση των ελλειπών διακαιολογητικών. Ο χρόνος πρωτοκόλλησης του αιτήματος εξαρτάται από τον τρόπο κατάθεσης του.

       Ναι Όχι


      • 8 Έκδοση πιστοποιητικού καλής λειτουργίας Μονάδας ή Κέντρου Ιαματικού Τουρισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον διαπιστωθεί πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών, καθώς και τήρηση των προϋποθέσεων, εκδίδεται το πιστοποιητικό καλής λειτουργίας και αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή παραλαμβάνεται αυτοπροσώπως.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.