Πιστοποιητικό απουσίας προσμίξεων Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών σε πολλαπλασιαστικό υλικό

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση20a6ead4-37ef-435d-8044-cbcc2e7fbcb1 318143

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήμα Φυτογενέτικων Πόρων & Προΐοντων Βιοτεχνολόγιας / Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχου (ΤΑΑΕ) ΥΠ.Α.Α.Τ., ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση πιστοποιητικού απουσίας προσμίξεων γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) και απευθύνεται σε σποροπαραγωγικές εταιρείες ή αγρότες που εισάγουν ή αποκτούν ενδοκοινοτικά φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό. Το χορηγούμενο πιστοποιητικό είναι απαραίτητο, βάσει της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, για την εισαγωγή και εμπορία και ιδία χρήση (για τους αγρότες) φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Φυτογενέτικων Πόρων & Προΐοντων Βιοτεχνολόγιας / Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχου (ΤΑΑΕ) ΥΠ.Α.Α.Τ.

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Τελευταία ενημέρωση

27/05/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση εισαγωγής φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού

Σημειώσεις

Αφορά σε εισαγωγή φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού από τρίτες χώρες.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Δεν υπάρχουν έννομα μέσα προστασίας όπως προσφυγές ή εφέσεις. Ο ενδιαφερόμενος, σε περίπτωση όπου το φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό βρεθεί ότι περιέχει προσμίξεις γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, δύναται να προβεί σε επανέλεγχο σε διαφορετικό διαπιστευμένο εργαστήριο. Το αποτέλεσμα του επανελέγχου θεωρείται οριστικό.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση πιστοποιητικού απουσίας προσμίξεων γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) σε φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,


      • 1 Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Κατατίθεται στην περίπτωση ενδοκοινοτικής απόκτησης φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 7320

      • 2 Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής Δελτίο

       Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3201

      • Ευρωπαϊκή Οδηγία 2001/18 (ΕΚ) 2001

       Περιγραφή Για την σκόπιμη απελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον.


      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1829/2003 2003

       Περιγραφή Για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1829

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1830/2003 2003

       Περιγραφή Σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποπποιημένους οργανισμούς και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/18 (ΕΚ)

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1830

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 332657 2001 176 Β

       Περιγραφή Τεχνικός κανονισμός πιστοποίησης και ελέγχου κατά την εμπορία σπόρων προς σπορά συμβατικών ποικιλιών καλλιεργουμένων φυτικών ειδών για την παρουσία προσμίξεων από γενετικά τροποποιημένους σπόρους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010200176

      • Εγκύκλιος 242126/1129 2005

       Περιγραφή Έλεγχος τυχαίας ή τεχνικά αναπόφευκτης παρουσίας γενετικά τροποποιημένων σπόρων σε σπόρους σποράς που προορίζονται για δοκιμαστική χρήση


      • Εγκύκλιος 288439/12579 2003

       Περιγραφή Έλεγχος για παρουσία προσμίξεων γενετικά τροποποιημένων σπόρων σε σπόρους σποράς που προορίζονται για πειραματικές-δοκιμαστικές εφαρμογές και για εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο.


      • Εγκύκλιος 278754/11978 2003

       Περιγραφή Εφαρμογή Κοινής Υπουργικής Απόφασης 332657/16-02-2001 (ΦΕΚ 176Β/21-2-2001) για τον έλεγχο προσμίξεων συμβατικών σπόρων με γενετικά τροποποιημένους σπόρους.


      • 1 Παραλαβή της δήλωσης άφιξης του πολλαπλασιαστικού υλικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η εταιρεία παραγωγής-εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού ή ο αγρότης (περίπτωση ιδίας χρήσης) υποβάλλουν δήλωση άφιξης φορτίου στο αρμόδιο Τ.Α.Α.Ε. συνοδευόμενη από πιστοποιητικό απουσίας προσμίξεων γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ). Βάσει του πιστοποιητικού αυτού, το Τ.Α.Α.Ε προχωρεί στη διενέργεια δειγματοληψίας.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος εγγράφων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τ.Α.Α.Ε. διενεργεί έλεγχο των προσκομισθέντων εγγράφων.

       Όχι Όχι


      • 3 Δειγματοληψία Σπορομερίδων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (ΤΑΑΕ) του ΥπΑΑΤ διενεργεί δειγματοληψία σε σπορομερίδες σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτούς κανόνες. Τα ληφθέντα δείγματα αποστέλλονται σε διαπιστευμένο εργαστήριο για τον έλεγχο.

       Όχι Όχι


      • 4 Εργαστηριακός έλεγχος - Έκδοση αποτελεσμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το διαπιστευμένο εργαστήριο μετά την παραλαβή των δειγμάτων από το ΤΑΑΕ προβαίνει στον εργαστηριακό έλεγχο αυτών και εκδίδει τα αποτελέσματα τα οποία τα αποστέλλει στην Δ/νση Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων/Τμήμα Φυτογενετικών Πόρων και Προϊόντων Βιοτεχνολογίας του ΥπΑΑΤ.

       Όχι Όχι


      • 5 Βεβαίωση απουσίας προσμίξεων Γ.Τ.Ο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σε περίπτωση όπου τα αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου είναι αρνητικά ενημερώνεται το οικείο ΤΑΑΕ και ο ενδιαφερόμενος και οι σπορομερίδες κυκλοφορούν στην αγορά. Η ίδια Βεβαίωση εκδίδεται και όταν τα αποτελέσματα είναι αρνητικά κατόπιν επανελέγχου.

       Ναι Όχι


      • 6 Βεβαίωση παρουσίας προσμίξεων Γ.Τ.Ο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σε περίπτωση που σπορομερίδα βρεθεί θετική στον εργαστηριακό έλεγχο, ενημερώνεται το οικείο ΤΑΑΕ και ο ενδιαφερόμενος, ο οποίος εφόσον το επιθυμεί δύναται να διενεργήσει επανέλεγχο σε άλλο διαπιστευμένο εργαστήριο με ιδία δαπάνη.

       Ναι Όχι


      • 7 Επανεξαγωγή Σπορομερίδας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ενέργεια από φυσικό/νομικό πρόσωπο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Σε περίπτωση που η σπορομερίδα βρεθεί θετική στον εργαστηριακό έλεγχο ή κατά τον επανέλεγχο μπορεί ο ενδιαφερόμενος να επανεξαγάγει τη σπορομερίδα.

       Ναι Ναι


      • 8 Καταστροφή Σπορομερίδας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Στην περίπτωση που η σπορομερίδα βρεθεί θετική σε προσμίξεις Γ.Τ.Ο. στον εργαστηριακό έλεγχο ή κατά τον επανέλεγχο η σπορομερίδα καταστρέφεται υπό τον έλεγχο του αρμόδιου ΤΑΕΕ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       Ναι Ναι


      • 9 Ελευθέρωση στην αγορά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Στην περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου είναι αρνητικά ενημερώνονται το οικείο ΤΑΑΕ και ο ενδιαφερόμενος και οι σπορομερίδες κυκλοφορούν στην αγορά.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.