Πιστοποιητικό μεταβολών Συνεταιρισμού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηedd8f9af-fff2-44ee-943e-61bcc5500342 492591

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ειρηνοδικεία, Τμήμα Γενικού Αρχείου

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

5 €

Εκτιμώμενος χρόνος

3 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση πιστοποιητικού μεταβολών Συνεταιρισμού, το οποίο πιστοποιεί τις επελθούσες μεταβολές στα Καταστατικά των Συνεταιρισμών μέχρι τέλους 2019, διότι με τις διατάξεις του Ν.4635/2019 η αρμοδιότητα μεταφέρθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Γενικού Αρχείου

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού περί μη τροποποίησης καταστατικού Συνεταιρισμού

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται από διάδικο, παραστάντα δικηγόρο ή τρίτο, που αποδεικνύει ότι έχει έννομο συμφέρον. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής κατάθεσης, η αίτηση υποβάλλεται μέσω της πύλης www.solon.gov.gr για όσα Ειρηνοδικεία έχουν ενταχθεί στην εφαρμογή και χρήση διαπιστευτηρίων του TAXISnet, συνοδευόμενη, ανά περίπτωση, από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    NACE

    • 01.6 Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή
    • 84.23 Δικαιοσύνη και δικαστικές δραστηριότητες

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης καταστατικού Συνεταιρισμού


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Ταυτοπροσωπίας Ο αιτών πρέπει να είναι διάδικος ή δικηγόρος

       Όχι Όχι

      • 2 Εννόμου συμφέροντος Ο έχων έννομο συμφέρον. Η διαπίστωση της εν λόγω προϋπόθεσης γίνεται από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας.

       Όχι Όχι

      • 1 Μεγαρόσημο πολλαπλών αξιών, χρησιμοποιείται άπαξ σε μια υπηρεσία παραλαβής. Απαιτείται στην ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης και ηλεκτρονική παραλαβή του πιστοποιητικού μέσω της πύλης www.solon.gov.gr. Στο γκισέ το παράβολο αυξάνεται κατά 2 ευρώ για κάθε επιπλέον αντίγραφο του πιστοποιητικού. 5 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1375

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Έγγραφο που θα ταυτοποιεί τον αιτούντα Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Έγγραφο που θα ταυτοποιεί τον αιτούντα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Έγγραφο που αποδεικνύει το έννομο συμφέρον του αιτούντος. Έγγραφο

       Έγγραφο που αποδεικνύει το έννομο συμφέρον του αιτούντος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 3 Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο, σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι διάδικος/ παραστάς δικηγόρος. Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο, σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι διάδικος/ παραστάς δικηγόρος.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3070

      • Νόμος 1667 1986 196 Α

       Περιγραφή Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19860100196

      • Νόμος 4635 2019 167 Α

       Περιγραφή Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100167

      • 1 Έναρξη διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή αίτησης στο γκισέ από αιτούντα (διάδικο, παραστάντα Δικηγόρο ή τρίτο που αποδεικνύει ότι έχει έννομο συμφέρον) συνοδευόμενη από: α) Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι διάδικος / παραστάς δικηγόρος, β) Κάποιο έγγραφο που αποδεικνύει το έννομο συμφέρον του αιτούντος

       Ναι Όχι


      • 3 Εισαγωγή στην Πύλη Ψηφιακών Υπηρεσιών Δικαστηρίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εισαγωγή στην Πύλη Ψηφιακών Υπηρεσιών Δικαστηρίων https://extapps.solon.gov.gr/mojwp/faces/TrackCertificates

       Σημειώσεις Η ηλεκτρονική διαδικασία κατάθεση ηλεκτρονικών αιτήσεων ισχύει για ορισμένα Ειρηνοδικεία, Πρωτοδικεία και Εφετεία της Ελλάδας

       Ναι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση αίτησης (μέσω του ΟΠΣ του ΟΣΔΔΥΠΠ)

       Ναι Όχι


      • 5 Δρομολόγηση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Δρομολόγηση αίτησης στον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος – Ανάθεση σε Υπάλληλο. Έλεγχος πληρότητας αίτησης και επισυναπτόμενων.

       Ναι Όχι


      • 6 Επιλογή Φορέα Αποδοχής της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Επιλογή του Ειρηνοδικείου, Πρωτοδικείου ή Εφετείου που είναι στην έδρα του Συνεταιρισμού που καταθέτει την αίτηση

       Ναι Όχι


      • 7 Επιλογή και συμπλήρωση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Επιλογή αίτησης για χορήγηση Πιστοποιητικού Μεταβολών. Συμπλήρωση συγκεκριμένων πεδίων όπως: στοιχεία επικοινωνίας, επωνυμία και αριθμός μητρώου συναιτερισμού, στοιχεια δικηγόρου, στοιχέια e-παραβόλου και μεταφόρτωση των δικαιολογητικών.

       Ναι Όχι


      • 8 Δρομολόγηση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Δρομολόγηση και ανάθεση της αίτησης σε αρμόδιο υπάλληλο

       Ναι Όχι


      • 9 Έλεγχος προϋποθέσεων χορήγησης πιστοποιητικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος αίτησης και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του πιστοποιητικού

       Όχι Όχι


      • 10 Έκδοση πιστοποιητικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση πιστοποιητικού (μέσω του ΟΠΣ του ΟΣΔΔΥΠΠ: α. Δέσμευση παραβόλου β. Έκδοση/ Ψηφιακή Υπογραφή Πιστοποιητικού – Ενημέρωση Εξωστρέφειας ΟΣΔΔΥΠΠ

       Σημειώσεις Στην περίπτωση ηλεκτρονικής αίτησης το Πιστοποιητικό θα είναι διαθέσιμο στη θυρίδα του αιτούντα.

       Ναι Όχι


      • 11 Απόρριψη αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Εφόσον από τον έλεγχο των δικαιολογητικών δεν προκύπτει η πληρότητα αυτών ή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις, απορρίπτεται την αίτηση του ενδιαφερομένου.

       Ναι Ναι


      • 12 Αποστολή πιστοποιητικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Απόστολή πιστοποιητικού στον αιτούντα ή τρίτο με εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις Στην περίπτωση ηλεκτρονικής αίτησης το Πιστοποιητικό θα είναι διαθέσιμο στη θυρίδα του αιτούντα.

       Όχι Όχι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.