Πιστοποιητικό μετοικεσίας από ελληνική Προξενική Αρχή

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc1794757-29b1-44ff-9932-f5c23ff1c996 491108

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Προξενεία, Η2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

8 έως 11

Κόστος

120 €

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού μεταφοράς συνήθους κατοικίας από το εξωτερικό στην Ελλάδα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

Η2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Για την τελωνειακή τακτοποίηση και αποδέσμευση ΙΧΕ αυτοκινήτου, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται και στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων της ΑΑΔΕ (www.aade.gr). Με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 3 και 4 της αριθ. Δ. 245/11/1-3-1988 (Β΄ 195) όπως έχει κυρωθεί νομοθετικά με την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν.1839/1989 (Α΄ 90) και ισχύει, απαλλάσσονται από δασμούς και λοιπούς φόρους - ΦΠΑ και τέλος ταξινόμησης -προσωπικά είδη, συμπεριλαμβανομένων των μέσων μεταφοράς, τα οποία εισάγονται από φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν πραγματικά τη συνήθη κατοικία τους από άλλη χώρα στην Ελλάδα. Η θεμελίωση δικαιώματος απαλλαγής βεβαιώνεται από την ελληνική Προξενική Αρχή με την έκδοση του πιστοποιητικού μεταφοράς συνήθους κατοικίας, κατόπιν ελέγχου των απαιτούμενων όρων και προϋποθέσεων κατά περίπτωση για την απόδειξη απόκτησης συνήθους κατοικίας στο εξωτερικό.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού μεταφοράς συνήθους κατοικίας στην Ελλάδα

Σημειώσεις

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει σε κάθε περίπτωση να επικοινωνεί με την Προξενική Αρχή του τόπου τελευταίας κατοικίας του ή να ελέγξει την ιστοσελίδα αυτής, προκειμένου να ενημερωθεί για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σε κάθε χώρα.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Πιστοποιητικό Μετοικεσίας

      Επίσημος τίτλος

      Πιστοποιητικό Μεταφοράς Συνήθους Κατοικίας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Χρονικές Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν τη συνήθη κατοικία τους στο εξωτερικό, τουλάχιστον κατά τα δύο (2) δωδεκάμηνα, πριν από τη μεταφορά της στην Ελλάδα (άρθρο 3 και 4 της υπ΄ αριθμ. Δ. 245/111.3.88 ΑΥΟ (Β΄ 195). Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της Απόφασης ως "συνήθης κατοικία" νοείται ο τόπος στον οποίο ένα άτομο διαμένει συνήθως, δηλαδή τουλάχιστον εκατόν ογδόντα πέντε (185) ημέρες, συνεχείς ή όχι, ανά δωδεκάμηνο, λόγω προσωπικών και επαγγελματικών δεσμών ή σε περίπτωση ατόμου χωρίς επαγγελματικούς δεσμούς, λόγω προσωπικών δεσμών. Ως ημερομηνία μεταφοράς της συνήθους κατοικίας στην Ελλάδα για τον έλεγχο των προϋποθέσεων και τον υπολογισμό των προθεσμιών, θεωρείται η ημερομηνία εκείνη κατά την οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό μετοικεσίας από την οικεία Προξενική Αρχή.

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικές Η απαλλαγή για το μέσο μεταφοράς παρέχεται με την προυπόθεση οτι το δικαιούχο πρόσωπο το είχε στην κυριότητά του και το χρησιμοποιούσε στον τόπο προηγούμενης κατοικίας του επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον πριν τη μεταφορά της συνήθους κατοικίας στην Ελλάδα (άρθρο 5 της υπ΄ αριθμ. Δ. 245/11/1.3.88 ΑΥΟ (Β΄ 195)).

       Όχι Όχι

      • 3 Χρονικές Τα προσωπικά είδη (οικοσκευή, μεταφορικά μέσα κλπ) μπορούν να τελωνίζονται εφάπαξ ή τμηματικά πριν περάσει δωδεκάμηνη προθεσμία (12 μήνες) από την ημερομηνία μεταφοράς της συνήθους κατοικίας, η οποία είναι η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού μετοικεσίας (άρθρο 5 της υπ΄ αριθμ. Δ.245/11/1.3.88 ΑΥΟ (Β΄ 195)).

       Όχι Όχι

      • 4 Εκπαιδευτικές Η φοίτηση σε πανεπιστήμιο ή άλλη Σχολή της αλλοδαπής δεν συνεπάγεται τη μεταφορά της συνήθους κατοικίας. Συνεπώς δεν υπάγονται στις απαλλακτικές διατάξεις της προαναφερθείσης Απόφασης οι Έλληνες υπήκοοι με συνήθη κατοικία στην Ελλάδα, που αναχωρούν από την Ελλάδα για σπουδές στο εξωτερικό, έστω και αν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους εργάζονται. Ωστόσο, στην περίπτωση όπου οι ως άνω φοιτητές μετά την λήξη των σπουδών τους, παραμένουν και εργάζονται αποδεδειγμένα στο εξωτερικό για πάνω από δύο (2) συνεχή χρόνια, θεμελιώνουν δικαίωμα μεταφοράς συνήθους κατοικίας στην Ελλάδα.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Το δικαίωμα για τις απαλλαγές που παρέχονται με το πιστοποιητικό μετοικεσίας, ασκείται μόνον μία φορά για το σύνολο των απαλλαγών. Κατ΄ εξαίρεση, μπορεί το ίδιο πρόσωπο να ασκήσει συμπληρωματικά το δικαίωμα δεύτερη φορά και μόνον για προσωπικά είδη που δεν είχε παραλάβει την πρώτη φορά, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α. Μετά την άσκηση του δικαιώματος την πρώτη φορά, το πρόσωπο ξανάφυγε για διαφόρους λόγους και παρέμεινε στο εξωτερικό, τουλάχιστον δύο (2) συνεχή χρόνια, μετά τη λήξη δωδεκάμηνου από την άσκηση του αρχικού δικαιώματος. Τυχόν προσωρινή παραμονή του προσώπου στην Ελλάδα τα δύο (2) αυτά συνεχή χρόνια, δε δημιουργεί πρόβλημα, εφόσον η παραμονή του αυτή δεν ξεπερνά τις ενενήντα (90) ημέρες ανά δωδεκάμηνο. β. Κατά την άσκηση του δικαιώματος τη δεύτερη φορά, το πρόσωπο να θεμελιώνει δικαίωμα, ως να ήταν η πρώτη φορά που ασκεί το δικαίωμα και να συντρέχουν οι λοιπές απαιτούμενες κατά περίπτωση προϋποθέσεις που ορίζονται στο Νόμο. γ. Η απαλλαγή παρέχεται συμπληρωματικά και μόνο για εκείνα από τα προσωπικά είδη που όμοια δεν είχε παραλάβει το πρόσωπο την πρώτη φορά.

       Όχι Όχι

      • 1 To ποσό κατατίθεται στην Προξενική Αρχή, αφού εγκριθεί η αίτηση και πριν την παραλαβή του πιστοποιητικού. Εάν ο ενδιαφερόμενος διεξάγει την διαδικασία βρισκόμενος στην Ελλάδα, αφού εγκριθεί η αίτησή του, αποστέλλεται λογαριασμός του Προξενείου προκειμένου να εμβασθούν τα χρήματα. 120 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100024

       Όχι

      • 1 Στοιχεία μόνιμης διαμονής (πχ πρόσφατη βεβαίωση διαμονής σε δήμο χώρας του εξωτερικού, διαβατήριο ή ταυτότητα). Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

       Στοιχεία μόνιμης διαμονής (πχ πρόσφατη βεβαίωση διαμονής σε δήμο χώρας του εξωτερικού, διαβατήριο ή ταυτότητα).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9347

      • 2 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Η διαδικασία αφορά και την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από οικογενειακή μερίδα που ανήκε παλαιότερα ο πολίτης. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Η διαδικασία αφορά και την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από οικογενειακή μερίδα που ανήκε παλαιότερα ο πολίτης. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Η διαδικασία αφορά και την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από οικογενειακή μερίδα που ανήκε παλαιότερα ο πολίτης. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 3 Διαβατήρια ή ταυτότητες του ιδίου και των μελών της οικογένειας που μετοικούν. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Διαβατήρια ή ταυτότητες του ιδίου και των μελών της οικογένειας που μετοικούν.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 4 Βεβαίωση εργασίας από την οποία να φαίνεται οτι τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια εργαζόταν στο εξωτερικό (βεβαίωση εργοδότη) Βεβαίωση

       Βεβαίωση εργασίας από την οποία να φαίνεται οτι τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια εργαζόταν στο εξωτερικό (βεβαίωση εργοδότη)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 5 Φορολογικά στοιχεία υποβαλλόμενα στην αλλοδαπή τα δύο τελευταία χρόνια πχ εκκαθαριστικά εφορίας Φορολογικό παραστατικό

       Φορολογικά στοιχεία υποβαλλόμενα στην αλλοδαπή τα δύο τελευταία χρόνια πχ εκκαθαριστικά εφορίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7259

      • 6 Στοιχεία κοινωνικής ασφάλισης στην αλλοδαπή για τα δύο τελευταία χρόνια λχ ασφαλιστικές εισφορές. Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Στοιχεία κοινωνικής ασφάλισης στην αλλοδαπή για τα δύο τελευταία χρόνια λχ ασφαλιστικές εισφορές.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • 7 Στοιχεία φοίτησης τέκνων πχ βεβαιώσεις σχολείων ή ενδεικτικά Αποδεικτικό σπουδών

       Στοιχεία φοίτησης τέκνων πχ βεβαιώσεις σχολείων ή ενδεικτικά

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αν υπάρχουν.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές, Οικογενειακές

       Όχι 2825

      • 8 Στοιχεία ιδιόκτητης ή μισθωμένης οικίας πχ συμβόλαιο αγοράς ή ενοικίασης κατοικίας Ιδιωτικό συμφωνητικό

       Στοιχεία ιδιόκτητης ή μισθωμένης οικίας πχ συμβόλαιο αγοράς ή ενοικίασης κατοικίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8972

      • 9 Λογαριασμοί κοινής ωφέλειας (ενέργειας, νερού, κινητής τηλεφωνίας κλπ.) Λογαριασμός υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

       Λογαριασμοί κοινής ωφέλειας (ενέργειας, νερού, κινητής τηλεφωνίας κλπ.)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στοιχεία τρεχουσών συναλλαγών στην αλλοδαπή

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6554

      • 10 Άδεια κυκλοφορίας, διπλώματος οδήγησης και βιβλίου κυριότητας του αυτοκινήτου. Άδεια κυκλοφορίας

       Άδεια κυκλοφορίας, διπλώματος οδήγησης και βιβλίου κυριότητας του αυτοκινήτου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την εισαγωγή αυτοκινήτου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρήσης

       Όχι 9039

      • 11 Άδεια διαμονής αλλοδαπού πολίτη Άδεια διαμονής

       Άδεια διαμονής αλλοδαπού πολίτη

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πρόσθετο δικαιολογητικό ΜΟΝΟ για τους αλλοδαπούς ενδιαφερομένους. Ο αλλοδαπός ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίζει όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και στην περίπτωση που δεν είναι ομογενής ή δεν είναι σύζυγος Ελληνίδας ή ΄Ελληνα υπηκόου ή δεν μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του με την ευκαιρία γάμου και είναι α. υπήκοος κράτους μέλους της ΕΕ, θα πρέπει να προσκομίσει επιπροσθέτως άδεια διαμονής από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ή σύμβαση εργασίας αορίστου διάρκειας ή αποδεικτικό σχετικά με μίσθωση κατοικίας. β. υπήκοος κράτους εκτός Ε.Ε. θα πρέπει να προσκομίσει επιπροσθέτως άδεια διαμονής από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Όχι 4178

      • Απόφαση 245/11 1988 195 Β

       Περιγραφή Περί δασμολογικών και φορολογικών απαλλαγών που εφαρμόζονται στις οριστικές εισαγωγές προσωπικών ειδών που ανήκουν σε ιδιώτες.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19880200195

      • Νόμος 299, 300 , 307 4781 2021 31 Α

       Περιγραφή Καθήκοντα Έμμισθων Προξενικών Αρχών, Προξενικών Γραφείων Πρεσβειών και ΄Άμισθων Προξενικών Αρχών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100031

      • Νόμος 6 παρ.13 2459 1997 17 Α

       Περιγραφή Κατάργηση απαλλαγών από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και άλλες κατηγορίες φόρων και τελών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100017

      • Προεδρικό Διάταγμα 16 2014 24 Α

       Περιγραφή Προξενική Διατίμηση

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100024

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης από το Προξενείο


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος παραλαμβάνει την αίτηση από τον ενδιαφερόμενο πολίτη.

       Ναι Όχι


      • 3 Υποβολή αίτησης στην κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ.


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υπάλληλος της Η2 Διεύθυνσης Προξενικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά του αιτούντα και του δίνει να συμπληρώσει την αίτηση μετοίκησης, την οποία επισυνάπτει με τα δικαιολογητικά. Κατόπιν, αίτηση και δικαιολογητικά αποστέλλονται στο αρμόδιο Προξενείο προς εξέταση και έκδοση του πιστοποιητικού. Ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία, λόγω της ανάγκης ανταλλαγής αλληλογραφίας (με διπλωματικό φάκελο) της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών με την εκάστοτε Προξενική Αρχή.

       Ναι Όχι


      • 4 Διαβίβαση της αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά στο Προξενείο


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αποστέλλονται υπηρεσιακά με το διπλωματικό ταχυδρομείο στην οικεία Προξενική Αρχή. Η συχνότητα αποστολής διπλωματικών φακέλων δεν είναι ίδια για όλες τις Πρεσβείες και τα Προξενεία.

       Ναι Όχι


      • 5 Έλεγχος πληρότητας της αίτησης από το αρμόδιο Προξενείο και επικοινωνία με τον ενδιαφερόμενο σε περίπτωση ελλείψεων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος του Προξενείου παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά και ελέγχει αν είναι σύμφωνα με αυτά που ζητούνται. Αν υπάρχει έλλειψη, επικοινωνεί με τον αιτούντα για συμπλήρωση του δικαιολογητικού.

       Όχι Όχι


      • 6 Μη έκδοση του πιστοποιητικού - Ενημέρωση ενδιαφερομένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν τα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη και ο ενδιαφερόμενος πολίτης δεν μπορεί να τα συμπληρώσει, η αίτηση απορρίπτεται. Ο πολίτης ενημερώνεται για την απόρριψη της αίτησής του από το αρμόδιο Προξενείο.

       Ναι Ναι


      • 7 Έγκριση έκδοσης πιστοποιητικού του αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον τα δικαιολογητικά είναι πλήρη, η αίτηση μετοικεσίας του αιτούντα εγκρίνεται.

       Ναι Όχι


      • 8 Ενημέρωση του ενδιαφερόμενου για καταβολή 120 ευρώ - Έκδοση πιστοποιητικού


       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον η αίτηση μετοικεσίας έχει εγκριθεί, ο πολίτης ενημερώνεται και καλείται να καταβάλει στο ταμείο του Προξενείου 120 ευρώ. Αν η αίτηση έχει γίνει από Ελλάδα, το Προξενείο στέλνει λογαριασμό στον πολίτη μέσω του οποίου μπορεί να εμβάσει το εν λόγο ποσό στο Προξενείο.

       Ναι Όχι


      • 9 Παράδοση του πιστοποιητικού στον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση που η αίτηση έγινε στο Προξενείο, η αιτών/η αιτούσα λαμβάνει το πιστοποιητικό του/της στο εξωτερικό. Στην περίπτωση που η αίτηση έγινε στην Ελλάδα, το πιστοποιητικό αποστέλλεται στον/στην αιτών/αιτούσα στην Ελλάδα. Υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών ενημερώνει τον πολίτη για την παραλαβή του πιστοποιητικού.

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.