Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού από ελληνική Προξενική Αρχή

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd4093d59-5378-48b4-8ed6-1cdbcb7f0371 709477

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

50 €

Εκτιμώμενος χρόνος

2 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού μονίμου κατοίκου εξωτερικού για στρατολογική χρήση, από Ελληνική Προξενική Αρχή. Όλοι οι Έλληνες πολίτες, ηλικίας από 19 έως 45 ετών, οφείλουν να υπηρετήσουν τη θητεία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις. Οι Έλληνες πολίτες που ζουν εκτός Ελλάδας έχουν δικαίωμα να πάρουν αναβολή κατάταξης, η οποία διαρκεί μέχρι το 45ο έτος της ηλικίας τους. Η αναβολή χορηγείται με το πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού, το οποίο εκδίδεται μόνο από τις Ελληνικές Προξενικές Αρχές. Τα δικαιολογητικά κατατίθενται μόνο μία φορά και όχι κάθε χρόνο. Στην περίπτωση εκπλήρωσης της στρατιωτικής θητείας για χρόνο μεταγενέστερο της έκδοσης του πιστοποιητικού ή μετέπειτα ανανέωσης του διαβατηρίου, εφόσον ζητηθεί, είναι δυνατή έκδοση νέου πιστοποιητικού για το επιπρόσθετο χρονικό διάστημα (προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών, όπως αναφέρονται).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ


Διάρκεια Ισχύος

6 μήνες

Παρατηρήσεις

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις αναφορικά με τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.stratologia.gr, η οποία ενημερώνεται καθημερινά με όλες τις εξελίξεις της στρατολογικής νομοθεσίας και μέσω της οποίας, ως κάτοχοι στοιχείων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (φορολογικά στοιχεία), υπάρχει η δυνατότητα ο ενδιαφερόμενος να αναζητήσει το σημείωμα κατάταξης που τον αφορά.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού μονίμου κατοίκου εξωτερικού για στρατολογική χρήση


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού για στρατολογική χρήση


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Βιντεοκλήση

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,


      • 1 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Ο αιτών να έχει την κύρια και μόνιμη εγκατάστασή του για τουλάχιστον έντεκα (11) συνεχή έτη σε μία ή περισσότερες χώρες του εξωτερικού. Για την πλήρωση της παραπάνω προϋπόθεσης δεν λαμβάνεται υπόψη : α. Το πέραν των έξι (6) μηνών χρονικό διάστημα παραμονής στην Ελλάδα για κάθε ημερολογιακό έτος. β. Ο χρόνος παραμονής στο εξωτερικό που διανύεται από λειτουργούς ή έμμισθους υπαλλήλους πολιτικούς ή στρατιωτικούς ή μισθωτούς, που απασχολούνται στο δημόσιο και τα κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας καθώς και από τα τέκνα τους μέχρι την ενηλικίωσή τους. γ. Το πέραν του εξαμήνου χρονικό διάστημα παραμονής ανηλίκων για οποιοδήποτε λόγο στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από την κατοικία των γονέων τους.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Ο αιτών να έχει τη βιοποριστική του εγκατάσταση (να ζει και να εργάζεται, ως ασφαλισμένος) στο εξωτερικό για τουλάχιστον επτά (7) συνεχή έτη, σε μια ή περισσότερες χώρες. Για την πλήρωση της παραπάνω προϋπόθεσης δεν λαμβάνεται υπόψη: α. Το πέραν των έξι (6) μηνών χρονικό διάστημα παραμονής στην Ελλάδα για κάθε ημερολογιακό έτος. β. Ο χρόνος παραμονής στο εξωτερικό που διανύεται από λειτουργούς ή έμμισθους υπαλλήλους πολιτικούς ή στρατιωτικούς ή μισθωτούς, που απασχολούνται στο δημόσιο και τα κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας καθώς και από τα τέκνα τους μέχρι την ενηλικίωσή τους. γ. Το πέραν του εξαμήνου χρονικό διάστημα παραμονής ανηλίκων για οποιοδήποτε λόγο στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από την κατοικία των γονέων τους.

       Ναι Ναι

      • 1 Το κόστος έκδοσης του πιστοποιητικού μονίμου κατοίκου εξωτερικού για στρατολογική χρήση, σύμφωνα με την προξενική διατίμηση, ορίζεται στα 50 ευρώ. 50 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Τέλος

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100024

       Όχι

      • 1 Αποδεικτικά κύριας και μόνιμης εγκατάστασης για τουλάχιστον έντεκα (11) συνεχή έτη σε μία ή περισσότερες χώρες του εξωτερικού. Αποδεικτικό

       Αποδεικτικά κύριας και μόνιμης εγκατάστασης για τουλάχιστον έντεκα (11) συνεχή έτη σε μία ή περισσότερες χώρες του εξωτερικού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όσον αφορά στα δικαιολογητικά, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο αρμόδιο Προξενείο γιατί σε κάθε χώρα αποδεικνύεται με διαφορετικά έγγραφα η μόνιμη εγκατάσταση (πχ. λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, ενδεικτικά σχολείων, ασφαλιστικές εισφορές, εγγραφή σε δήμο κλπ).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • 2 Αποδεικτικά βιοποριστικής εγκατάστασης στο εξωτερικό για τουλάχιστον επτά (7) συνεχή έτη, σε μια ή περισσότερες χώρες. Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Αποδεικτικά βιοποριστικής εγκατάστασης στο εξωτερικό για τουλάχιστον επτά (7) συνεχή έτη, σε μια ή περισσότερες χώρες.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όσον αφορά στα δικαιολογητικά, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο αρμόδιο Προξενείο γιατί σε κάθε χώρα αποδεικνύεται με διαφορετικά έγγραφα η βιοποριστική εγκατάσταση (πχ. λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, ασφαλιστικές εισφορές, εγγραφή σε δήμο κλπ).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8181

      • Νόμος 25 3421 2005 302 Α

       Περιγραφή Αναβολή κατάταξης μονίμων κατοίκων εξωτερικού

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100302

      • Νόμος 299, 300, 307 4781 2021 31 Α

       Περιγραφή Καθήκοντα ΄Εμμισθων Προξενικών Αρχών, Προξενικών Γραφείων Πρεσβειών και ΄Αμισθων Προξενικών Αρχών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100031

      • Προεδρικό Διάταγμα 16 2014 24 Α

       Περιγραφή Προξενικά τέλη και δικαιώματα

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20140100024

      • 1 Παραλαβή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος παραλαμβάνει την αίτηση από τον πολίτη.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή από τον υπάλληλο των απαιτούμενων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος του Προξενείου παραλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση του πιστοποιητικού, εις διπλούν.

       Όχι Όχι


      • 3 ΄Ελεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Προξενείου εξετάζει τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 4 Πλήρη δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον τα δικαιολογητικά είναι πλήρη, ο υπάλληλος προχωρεί στην έκδοση του πιστοποιητικού.

       Ναι Όχι


      • 5 Μη πλήρη δικαιολογητικά - ειδοποίηση ενδιαφερόμενου για τη συμπλήρωση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον τα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για τη συμπλήρωσή τους και μετά εκδίδεται το πιστοποιητικό. Tα δικαιολογητικά κατατίθενται πρωτότυπα συν ένα αντίγραφο.

       Ναι Όχι


      • 6 Έκδοση πιστοποιητικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εκδίδεται το πιστοποιητικό

       Όχι Όχι


      • 7 Ελεγχος από τον πολίτη της ορθότητας των στοιχείων του πιστοποιητικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος ελέγχει αν τα στοιχεία που αναγράφονται στο πιστοποιητικό είναι σωστά.

       Όχι Όχι


      • 8 Πληρωμή από τον αιτούντα τέλους 50 ευρώ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο πολίτης καταθέτει στο Προξενείο το ποσό των πενήντα (50) ευρώ

       Όχι Όχι


      • 9 Επικόλληση ενσήμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος αφού εισπράξει το τέλος των 50 ευρώ, επικολλά στο πιστοποιητικό το προξενικό ένσημο.

       Όχι Όχι


      • 10 Υπογραφή από τον αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο υπάλληλος υπογράφει και σφραγίζει το πιστοποιητικό.

       Όχι Όχι


      • 11 Επίδοση του πιστοποιητικού στον πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος επιδίδει στον ενδιαφερόμενο το πρωτότυπο πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου.

       Όχι Όχι


      • 12 Αποστολή του πιστοποιητικού σε αρμόδιο στρατολογικό γραφείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος αποστέλλει ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο, το οποίο εκδίδει το πιστοποιητικό αναβολής κατάταξης.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.