Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηaea0fefc-c2fd-4ddf-b94d-1aa320de9fec 371686

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, Στρατολογικές υπηρεσίες, ΓΕΕΘΑ/Β4 (Διεύθυνση Νομικού Σώματος)

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην πιστοποίηση της στρατολογικής κατάστασης ή την πιστοποίηση όλων ή μερικών στρατολογικών μεταβολών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΓΕΕΘΑ/Β4 (Διεύθυνση Νομικού Σώματος)

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί την έκδοση διαφοροποιημένου κατά περίπτωση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης επιλέγοντας ανάλογα από τα παρακάτω πεδία:

α. Πλήρες (ΝΑΙ/ΟΧΙ): Αν στο πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης θα αναγραφούν όλες οι στρατολογικές μεταβολές ή μόνο οι απολύτως αναγκαίες για την αποτύπωση της στρατολογικής του κατάστασης.

β. Σωματική Ικανότητα (ΝΑΙ/ΟΧΙ): Στην περίπτωση που επιλέγει πλήρες πιστοποιητικό αν θα αναγράφουν ή όχι οι μεταβολές που σχετίζονται με την κρίση της σωματικής ικανότητας.

Τελευταία ενημέρωση

16/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Τίτλος

Αίτηση από τον ενδιαφερόμενο ή από το νόμιμα εξουσιοδοτημένο από τον ίδιο πρόσωπο για την έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης.

Σημειώσεις

Η υποβολή του αιτήματος δύναται να γίνει ψηφιακά, μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλη της δημόσιας διοίκησης gov.gr με τη χρήση κωδικών taxisnet. Επίσης, μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω προξενικής αρχής ή μέσω πληρεξουσίου ή μέσω email ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω ΚΕΠ. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ. Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών για τις διαδικασίες που διεκπεραιώνονται μέσω αυτών και για τις οποίες απαιτείται, ως δικαιολογητικό, το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, αναζητούν εφεξής αυτό μόνον εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να το χρησιμοποιήσει σε φορείς που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπαριθμ. Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562 απόφασης ΦΕΚ Β 1881/2013 (υπηρεσίες των Υπουργείων, των αυτοτελών Δημοσίων Υπηρεσιών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α ́ και Β ́ βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ιεραρχική προσφυγή ή δικαστική προσφυγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Σε κάθε περίπτωση κωλύματος έκδοσης του πιστοποιητικού, ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει έγγραφη απάντηση της αρμόδιας Στρατολογικής Υπηρεσίας, με σαφή και πλήρη αιτιολογία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Πιστοποιητικό στρατολογίας

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης


      Μητρώα που τηρούνται

      Αυτοματοποιημένο Σύστημα Στρατολογίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΥ- ΣΕΔ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά), Βιντεοκλήση, Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,


      • 1 Στρατολογικές Δεν εκδίδονται πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης σε όσους διατελούν σε ανυποταξία ή σε λιποταξία καθώς και σε όσους υπηρετούν με οποιοδήποτε τρόπο στις Ένοπλες Δυνάμεις (μόνιμοι αξιωματικοί, οπλίτες, έφεδροι κλπ), στους οποίους εκδίδεται, εφόσον αιτηθούν, αντίστοιχη βεβαίωση από τη Μονάδα που υπηρετούν. Για την έκδοση – θεώρηση των διαβατηρίων των ανυπότακτων εξωτερικού εκδίδονται από τις Στρατολογικές Υπηρεσίες ειδικές βεβαιώσεις

       Όχι Όχι

      • 1 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης. Εξουσιοδότηση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Ως αποδεικτικό νόμιμης εκπροσώπησης, μπορεί να προσκομιστεί επίσης και συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • Απόφαση Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562 2013 1881 Β

       Περιγραφή Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης που εκδίδεται από υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130201881

      • Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23487 2013

       Περιγραφή Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης.

       ΑΔΑ https://diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=ada:%22%CE%92%CE%9B%CE%A9%CE%9C%CE%A7-%CE%99%CE%A10%22&page=0

      • Νόμος 3421 2005 302 Α

       Περιγραφή Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100302

      • Απόφαση σελίδες 59374-59377 Αριθμ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/32/42835 2017 4480 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας /Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας/Β Κλάδου/Διεύθυνσης Β4ΓΕΕΘΑ/ΒΚΛ/Β4(ΔΝΣ) και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170204480

      • 1 Παραλαβή αιτήματος και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αίτημα μπορεί να υποβληθεί διαδικτυακά, μέσω του συνδέσμου https://www.stratologia.gr/el/taxis_login_redirect , με τη χρήση κωδικών TAXISnet. Εναλλακτικά, είναι δυνατή η υποβολή αιτήματος με αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντος ή του νόμιμα εξουσιοδοτημένου προσώπου στη Στρατολογική Υπηρεσία, είτε μέσω email, είτε μέσω Προξενικής Αρχής, είτε μέσω ΚΕΠ η εξυπηρέτηση από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) πραγματοποιείται μέσω τηλεδιάσκεψης, για την οποία απαιτείται η προηγούμενη καταχώριση ψηφιακού ραντεβού στο myKEPlive.

       Όχι Όχι


      • 2 Έκδοση του πιστοποιητικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το πιστοποιητικό εκδίδεται αυθημερόν και αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο με τον τρόπο που ο ίδιος έχει επιλέξει. Ενδέχεται ωστόσο να απαιτηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που ελλείπουν στρατολογικές μεταβολές από το στρατολογικό μητρώο του αιτούντος.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που ο αιτών κατέθεσε το αίτημα μέσω της ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος (www.stratologia.gr) με τη χρήση κωδικών taxisnet, το πιστοποιητικό παραλαμβάνεται από τον ίδιο, μέσω της θυρίδας του στην ίδια ιστοσελίδα.

       Ναι Ναι


      • 3 Απόρριψη αιτήματος για έκδοση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε κάθε περίπτωση κωλύματος έκδοσης του πιστοποιητικού, ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει έγγραφη απάντηση της αρμόδιας Στρατολογικής Υπηρεσίας, με σαφή και πλήρη αιτιολογία.

       Ναι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.