Πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας ενηλίκου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6d05eaae-eca7-4756-af1e-21c42d0b2021 950354

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 3 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ώρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας ενηλίκου από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Το πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας έχει ως αντικείμενο την απόδειξη ότι δύο ή και περισσότερα δημόσια έγγραφα (Πιστοποιητικά Δημοτολογίου, Ληξιαρχικές Πράξεις, Μητρώα Αρρένων, Αστυνομική Ταυτότητα) αναφέρονται στο ίδιο πρόσωπο παρά το γεγονός ότι το φέρουν με διαφορετικά προσδιοριστικά στοιχεία. Προκειμένου δε να εκδοθεί πρέπει να υπάρχουν στα οικεία βιβλία των Δήμων στοιχεία ικανά να πιστοποιήσουν πέραν από κάθε αμφιβολία την αιτούμενη ταυτοπροσωπία.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

6 μήνες

Παρατηρήσεις

Οι διοικητικές αρχές οφείλουν, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, να χορηγούν αμέσως πιστοποιητικά και βεβαιώσεις. Αν η άμεση χορήγηση τούτων δεν είναι δυνατή, αυτά αποστέλλονται ταχυδρομικώς, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται αν ο ενδιαφερόμενος, με την αίτησή του, δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την ταχυδρομική αποστολή και ότι θα παραλάβει τα έγγραφα αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του ενδιαφερόμενου


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας ενηλίκου

      Επίσημος τίτλος

      Πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας ενηλίκου


      Μητρώα που τηρούνται

      ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Ο ενδιαφερόμενος να έχει κανονική εγγραφή στο Δημοτολόγιο του Δήμου, στον οποίο απευθύνεται.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Ο αιτών - στην περίπτωση τρίτου προσώπου- να έχει έννομο συμφέρον.

       Όχι Όχι

      • 3 Ηλικιακές Ο αιτών να είναι ενήλικος.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Πρέπει να υπάρχουν στα οικεία βιβλία του Δήμου, ήτοι Δημοτολόγιο, Μητρώο Αρρένων, Ληξιαρχείο, στοιχεία ικανά να πιστοποιήσουν την αιτούμενη ταυτοπροσωπία.

       Όχι Όχι

      • 5 Δικαστικές Όταν ζητείται από τον Δήμο η έκδοση του πιστοποιητικού και δεν υπάρχουν στα οικεία βιβλία στοιχεία ικανά να πιστοποιήσουν την αιτούμενη ταυτοπροσωπία, τότε ο ενδιαφερόμενος ή οι έχοντες έννομο συμφέρον για τη χορήγηση του εν λόγω πιστοποιητικού, μπορούν να το λάβουν από τον Δήμο, αφού προσκομίσουν τελεσίδικη δικαστική απόφαση που να έχει εκδοθεί κατά το άρθρο 70 του Κ.Πολ.Δ. (αναγνωριστική αγωγή), η οποία δικαστική απόφαση αναγνωρίζει την επικαλούμενη ταυτοπροσωπία.

       Ναι Ναι

      • 1 Κατάθεση αντιγράφου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Κατάθεση αντιγράφου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Πιστοποιητικό, ληξιαρχική πράξη ή άλλο έγγραφο που προκύπτει από τα αρχεία του Δήμου και σε αυτό αποδεικνύεται η διαφορά στοιχείων με το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του ενδιαφερόμενου Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό, ληξιαρχική πράξη ή άλλο έγγραφο που προκύπτει από τα αρχεία του Δήμου και σε αυτό αποδεικνύεται η διαφορά στοιχείων με το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του ενδιαφερόμενου

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 3 Πρόσφατη φωτογραφία του ενδιαφερόμενου Φωτογραφία

       Πρόσφατη φωτογραφία του ενδιαφερόμενου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 4 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί, για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης. Εξουσιοδότηση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί, για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • Νόμος 3852 2010 87 Α

       Περιγραφή Νέα Αρχιτεκτονική της ΑυτοΔιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης

       ΑΔΑ https://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/lix_nomos%203852_2010.pdf

      • Νόμος 3463 2006 114 Α

       Περιγραφή Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

       ΑΔΑ https://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/lix_nomos_3463_2006.pdf

      • Νόμος 2690 1999 45 Α

       Περιγραφή Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις


      • Προεδρικό Διάταγμα 497 1991 180 Α

       Περιγραφή Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τίτλο "Κώδικας Διαταγμάτων για τα Δημοτολόγια" των διατάξεων που ισχύουν και αναφέρονται στα δημοτολόγια, όπως καταρτίστηκε από την Ειδική Επιτροπή του άρθρου 1 του Ν.1084/1980

       ΑΔΑ https://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/pr_diatagma_497_1991.pdf

      • Υπουργική Απόφαση 15808 2024 1258 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση περιεχομένου εκδιδόμενων πιστοποιητικών από τα Δημοτολόγια.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20240201258

      • 1 Υποβολή αιτήματος.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο πολίτης υποβάλλει την αίτησή του στην αρμόδια υπηρεσία.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος ταυτοπροσωπίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος ταυτοπροσωπίας του πολίτη.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος λοιπών δικαιολογητικών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει τα δικαιολογητικά που καταθέτει ο πολίτης και αντλεί αυτεπάγγελτα από τα αρχεία του Δήμου στοιχεία ικανά να πιστοποιήσουν πέραν από κάθε αμφιβολία την αιτούμενη ταυτοπροσωπία.

       Όχι Όχι


      • 4 Εκτύπωση του πιστοποιητικού.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος εκτυπώνει το πιστοποιητικό.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος και υπογραφή από τον Προϊστάμενο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 6 Παράδοση του πιστοποιητικού στον πολίτη.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.