Πλήρωση κενών οργανικών θέσεων Ερευνητικού Προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση59721006-3b00-4c8d-923f-90d01032fd57 317914

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην πλήρωση κενών οργανικών θέσεων Ερευνητικού Προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών, μέσω του πληροφοριακού συστήματος εκλογής μελών ΔΕΠ και Ερευνητών ΑΠΕΛΛΑ (εκτός ΑΣΕΠ) και απευθύνεται σε Έλληνες υπήκοους ή πολίτες άλλου Κράτους - Mέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

27/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Υποβολή υποψηφιότητας στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ

Σημειώσεις

Υποβολή υποψηφιότητας σε προκηρυγμένη θέση Ερευνητικού Προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς χρήστη στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Πλήρωση κενών οργανικών θέσεων Ερευνητικού Προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Υπηκοότητας Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες υπήκοοι ή πολίτες άλλου Κράτους - Mέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

       Όχι Όχι

      • 3 Στρατολογικές Οι άντρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά τον χρόνο έκδοσης της υπουργικής απόφασης διορισμού τους.

       Όχι Όχι

      • 4 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Για τους υποψηφίους πρέπει να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

       Όχι Όχι

      • 5 Υγειονομικές Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι υγιείς.

       Όχι Όχι

      • 1 Βιογραφικό σημείωμα Βιογραφικό σημείωμα

       Βιογραφικό σημείωμα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 2 Υπόμνημα εργασιών Υπόμνημα

       Υπόμνημα εργασιών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8385

      • 3 Αντίγραφα τίτλων σπουδών Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφα τίτλων σπουδών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον πρόκειται για τίτλους σπουδών από πανεπιστήμια του Εξωτερικού, για τους Έλληνες αλλά και τους πολίτες των άλλων κρατών της Ε.Ε., απαιτείται να συνοδεύονται από μετάφραση και πράξη αναγνώρισης ή πιστοποιητικό αναγνώρισης περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή το πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 4 Επιστημονικές δημοσιεύσεις Αντίγραφο συγγραφικού έργου

       Επιστημονικές δημοσιεύσεις

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Αντίγραφα δημοσιευμένων επιστημονικών εργασιών ή μονογραφιών

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3837

      • 5 Υπεύθυνη Δήλωση Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία που κατατίθενται είναι αληθή, ότι δεν εκκρεμούν στρατιωτικές υποχρεώσεις (μόνο για τους άνδρες υποψηφίους) και ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Υπουργική Απόφαση 134664 2020 695 Β

       Περιγραφή Λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» για τη διαχείριση των διαδικασιών πρόσληψης και προαγωγής του ερευνητικού προσωπικού των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους και των τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τις επιτροπές κρίσης και τις εισηγητικές επιτροπές.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200200695

      • Νόμος 69 4485 2017 114 Α

       Περιγραφή Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100114

      • Νόμος 12,16,21 4386 2016 83 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100083

      • Νόμος 13α,17 4310 2014 258 Α

       Περιγραφή Έρευνα , Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100258

      • 1 Δημοσίευση της Προκήρυξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ανάρτηση της Προκήρυξης στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή υποψηφιοτήτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται ηλεκτρονικά μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω του συστήματος ΑΠΕΛΛΑ.

       Όχι Όχι


      • 3 Ορισμός Επιτροπών Εισήγησης και Κρίσεως

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ορίζεται τριμελής Εισηγητική Επιτροπή και επταμελής Επιτροπή Κρίσης με συναφές γνωστικό αντικείμενο με την προκηρυχθείσα θέση. Οι επιτροπές ορίζονται από το Επιστημονικό Συμβούλιο και αναρτώνται στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.

       Όχι Όχι


      • 4 Υποβολή Εισηγητικής Έκθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η τριμελής Εισηγητική Επιτροπή αναρτά στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ την Εισηγητική Έκθεση.

       Σημειώσεις Όλοι οι υποψήφιοι έχουν πρόσβαση στην Εισηγητική Έκθεση μέσω του λογαριασμού τους στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.

       Όχι Όχι


      • 5 Πρακτικό Επιτροπής Κρίσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Επιτροπή Κρίσης συνεδριάζει και αναρτά το πρακτικό στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.

       Σημειώσεις Όλοι οι υποψήφιοι έχουν πρόσβαση στο πρακτικό της Επιτροπής Κρίσης μέσω του λογαριασμού τους στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.

       Όχι Όχι


      • 6 Επικύρωση πρακτικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το πρακτικό της Επιτροπής Κρίσης επικυρώνεται από τη Σύγκλητο της Ακαδημίας Αθηνών.

       Όχι Όχι


      • 7 Δημιουργία φακέλου του επιλεγέντος υποψηφίου


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συλλέγονται επιπρόσθετα δικαιολογητικά (όπως γνωματεύσεις/ Βεβαιώσεις: α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, κ.α.) στο φάκελο τους επιλεγέντος υποψηφίου. Ο φάκελος διαβιβάζεται στο αρμόδιο Τμήμα Β Λοιπού Διδακτικού Προσωπικού της Διεύθυνσης Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ.

       Όχι Όχι


      • 8 Έλεγχος φακέλου


       Περιγραφή Ο φάκελος του επιλεγέντος υποψηφίου ελέγχεται από το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ και αν είναι ελλιπής ζητούνται τα επιπρόσθετα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 9 Εξασφάλιση πίστωσης


       Περιγραφή Ο φάκελος διαβιβάζεται στις Οικονομικές Υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ για βεβαίωση ύπαρξης της απαιτούμενης πίστωσης στον Τακτικό Προϋπολογισμό. Σε περιπτώσεις που δεν μπορεί να βεβαιωθεί η ύπαρξη της πίστωσης τότε η θέση ακυρώνεται.

       Σημειώσεις Για ερευνητές Γ βαθμίδας η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει μήνες επειδή πρέπει να σταλεί αίτημα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την ύπαρξη πίστωσης. Για ερευνητές Β Βαθμίδας υπάρχει κατανομή της θέσης στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων για τον Προϋπολογισμό του έτους και η διαδικασία είναι πολύ πιο σύντομη (συνήθως κάποιες ημέρες).

       Όχι Όχι


      • 10 Σύνταξη και υπογραφή απόφασης διορισμού


       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα συντάσσει και πρωτοκολλεί την απόφαση διορισμού η οποία υπογράφεται από τον Γενικό Διευθυντή Ανώτατης Εκπαίδευσης.

       Όχι Όχι


      • 11 Βεβαίωση πίστωσης


       Περιγραφή Οι Οικονομικές Υπηρεσίες σφραγίζουν την απόφαση βεβαιώνοντας την πίστωση στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

       Όχι Όχι


      • 12 Δημοσίευση σε ΦΕΚ

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

       Περιγραφή Η απόφαση αποστέλλεται στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση σε ΦΕΚ.

       Όχι Όχι


      • 13 Ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ


       Περιγραφή Η απόφαση αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Όχι


      • 14 Κοινοποίηση απόφασης


       Περιγραφή Η απόφαση κοινοποιείται στην Ακαδημία Αθηνών και στον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Όχι


      • 15 Ανάληψη υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Υπογράφεται πράξη ανάληψης υπηρεσίας η οποία αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.