Πλήρωση οργανικών θέσεων ανώτερου μόνιμου ναυτικού προσωπικού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση658401b2-b160-4b55-9ef0-da44bdc7f9a4 658401

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

6 έως 8

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον διορισμό μόνιμου ανώτερου (Κλάδος Αρχιπλοηγών – Πλοηγών) ναυτικού προσωπικού των Πλοηγικών Σταθμών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Παρατηρήσεις

Η πρόσληψη πλοηγών εξαιρείται από το σύστημα προσλήψεων στο δημόσιο τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. (θ) πργ. 2 του άρθρου 2 του ν.4765/2011 (Α’ 6), όπως ισχύει.

Τελευταία ενημέρωση

27/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση υποψηφίου για διορισμού μετά συνημμένων δικαιολογητικών.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής προσφυγής (αίτηση ακύρωσης) στα διοικητικά δικαστήρια. Σε κάθε περίπτωση παρέχεται δυνατότητα άσκησης των μέσων του ν. 2690/1999 υποβολή αίτησης θεραπείας και ιεραρχικής προσφυγής.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διορισμός Πλοηγών

      Επίσημος τίτλος

      Διαδικασία πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου ανώτερου ναυτικού προσωπικού των Πλοηγικών Σταθμών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,


      • 1 Ηλικιακές Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι πενήντα (50) ετών.

       Όχι Όχι

      • 2 Επαγγελματικές Οι υποψήφιοι πρέπει, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, να κατέχουν αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας (ΑΝΙ) εκδοθέν κατά τις διατάξεις της ΔΣ STCW/ΜΑΝΙΛΑ 2010 σε ισχύ, Πλοιάρχου Α τάξης Ε.Ν., το οποίο να μην έχουν στερηθεί οριστικά.

       Όχι Όχι

      • 3 Προϋπηρεσίας Οι υποψήφιοι πρέπει, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, να έχουν, από την απογραφή τους σαν ναυτικοί, πραγματική υπερδεκαετή θαλάσσια υπηρεσία, σε εμπορικά πλοία, συμπεριλαμβανομένης και της υπηρεσίας σε Ελληνικά Πολεμικά ή βοηθητικά πλοία του Π.Ν. και της υπηρεσίας σε πλοία που ανήκουν στο Κράτος, από την οποία τριετή, τουλάχιστον, ως Πλοίαρχοι σε μηχανοκίνητα πλοία σε ενέργεια, ολικής χωρητικότητας (ο.χ.) πάνω από 1.500 κόρους ή σε πολεμικά πλοία του Π.Ν. , σε ενέργεια. Η κατά τα ανωτέρω θαλάσσια υπηρεσία στο Εμπορικό Ναυτικό ή στο Πολεμικό Ναυτικό πρέπει να πληροί τους όρους των διατάξεων περί απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και υπολογίζεται κατά το μέτρο που οι διατάξεις αυτές ορίζουν.

       Όχι Όχι

      • 1 Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα, εφόσον φέρουν σχετική φωτογραφία. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα, εφόσον φέρουν σχετική φωτογραφία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Δύο (02) πρόσφατες φωτογραφίες Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Δύο (02) πρόσφατες φωτογραφίες

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οι φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 3 Ευκρινές φωτοαντίγραφο του απαιτούμενου αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας (ΑΝΙ). Πιστοποιητικό

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο του απαιτούμενου αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας (ΑΝΙ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 4 Μηχανογραφικό πίνακα θαλάσσιας υπηρεσίας. Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Μηχανογραφικό πίνακα θαλάσσιας υπηρεσίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 5 Ευκρινές φωτοαντίγραφο Ναυτικού Φυλλαδίου Πιστοποιητικό

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο Ναυτικού Φυλλαδίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 6 Πιστοποιητικό της αρμόδιας Υπηρεσίας του Γ.Ε.Ν. ή της αρμόδιας Κρατικής Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος υπηρεσίας τους σε πολεμικά ή βοηθητικά ή κρατικά πλοία, η ειδικότητα με την οποία υπηρέτησαν, καθώς και ότι τα πλοία αυτά ήταν σε ενέργεια κατά το χρονικό διάστημα υπηρεσίας τους. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό της αρμόδιας Υπηρεσίας του Γ.Ε.Ν. ή της αρμόδιας Κρατικής Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος υπηρεσίας τους σε πολεμικά ή βοηθητικά ή κρατικά πλοία, η ειδικότητα με την οποία υπηρέτησαν, καθώς και ότι τα πλοία αυτά ήταν σε ενέργεια κατά το χρονικό διάστημα υπηρεσίας τους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ισχύει για προϋπηρεσία στο Π.Ν. ή σε Κρατικά Πλοία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Προϋπηρεσίας

       Όχι 8619

      • 7 Πιστοποιητικό Θαλάσσιας Υπηρεσίας, νομίμως θεωρημένο από Ελληνική Λιμενική ή Προξενική Αρχή, στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος υπηρεσίας τους, η ειδικότητα με την οποία υπηρέτησαν, ολική χωρητικότητα πλοίου/ων, καθώς και ότι τα πλοία αυτά ήταν σε ενέργεια κατά το χρονικό διάστημα υπηρεσίας τους Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Θαλάσσιας Υπηρεσίας, νομίμως θεωρημένο από Ελληνική Λιμενική ή Προξενική Αρχή, στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος υπηρεσίας τους, η ειδικότητα με την οποία υπηρέτησαν, ολική χωρητικότητα πλοίου/ων, καθώς και ότι τα πλοία αυτά ήταν σε ενέργεια κατά το χρονικό διάστημα υπηρεσίας τους

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ισχύει για θαλάσσια υπηρεσία σε πλοία σημαίας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης ή τρίτης χώρας μη συμβεβλημένα με το ΝΑΤ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Προϋπηρεσίας

       Όχι 8619

      • 8 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι: "1. Έχω δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχω κώλυμα κατά τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα και του ν.3142/55, σύμφωνα με τα οποία δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για λαθρεμπορία, βύθιση ή προσάραξη πλοίου λόγω αμέλειας ή εκ προθέσεως, για παράβαση των διατάξεων περί προστασίας του Εθνικού νομίσματος β) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής· γ) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε· δ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή· ε) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση. (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. στ) έχει απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση. 2. Έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις ή Έχω απαλλαγεί νόμιμα από τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις (διαγράφεται ανάλογα) 3. Δεν μου έχουν επιβληθεί/μου έχουν επιβληθεί (διαγράφεται ανάλογα) πειθαρχικές κυρώσεις για παραβάσεις του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου. 4. Η θαλάσσια υπηρεσία μου είναι αυτή που αναφέρεται στο μηχανογραφικό πίνακα και τις σελίδες του ναυτικού μου φυλλαδίου, φωτ/φο των οποίων καταθέτω. 5. Αποδέχομαι όλους τους όρους της προκήρυξης". Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι: "1. Έχω δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχω κώλυμα κατά τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα και του ν.3142/55, σύμφωνα με τα οποία δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για λαθρεμπορία, βύθιση ή προσάραξη πλοίου λόγω αμέλειας ή εκ προθέσεως, για παράβαση των διατάξεων περί προστασίας του Εθνικού νομίσματος β) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής· γ) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε· δ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή· ε) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση. (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. στ) έχει απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση. 2. Έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις ή Έχω απαλλαγεί νόμιμα από τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις (διαγράφεται ανάλογα) 3. Δεν μου έχουν επιβληθεί/μου έχουν επιβληθεί (διαγράφεται ανάλογα) πειθαρχικές κυρώσεις για παραβάσεις του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου. 4. Η θαλάσσια υπηρεσία μου είναι αυτή που αναφέρεται στο μηχανογραφικό πίνακα και τις σελίδες του ναυτικού μου φυλλαδίου, φωτ/φο των οποίων καταθέτω. 5. Αποδέχομαι όλους τους όρους της προκήρυξης".

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Νόμος 7, 8, 9 3142 1955 43 Α

       Περιγραφή Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19550100043

      • Νόμος 82, 101 4504 2017 184 Α

       Περιγραφή Δια βίου εκπαίδευση

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100184

      • Νόμος 2, περ. 8. παρ. 2 4765 2021 6 Α

       Περιγραφή Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων κτλ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100006

      • Νόμος 2, 4-10, 12 3528 2007 26 Α

       Περιγραφή Κύρωση Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων κτλ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100026

      • Προεδρικό Διάταγμα 749 1977 246 Α

       Περιγραφή Περί τρόπου διενέργειας διαγωνισμού προς πρόσληψη Πλοηγών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19770100246

      • Νόμος 8 4597 2019 35 Α

       Περιγραφή Για την κύρωση των συμβάσεων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100035

      • 1 Καταγραφή κενών οργανικών θέσεων του ναυτικού προσωπικού των Πλοηγικών Σταθμών από την αρμόδια υπηρεσία (Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών) του ΥΝΑΝΠ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Καταγραφή κενών οργανικών θέσεων του ναυτικού προσωπικού των Πλοηγικών Σταθμών από την αρμόδια υπηρεσία (Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών) του ΥΝΑΝΠ.

       Όχι Όχι


      • 2 Έκδοση γνωμοδότησης επί της πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων του ναυτικού προσωπικού των Πλοηγικών Σταθμών από το Συμβούλιο Πλοηγικής Υπηρεσίας και έγκρισή της σχετικής γνωμοδότησης αρμοδίως.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση γνωμοδότησης επί της πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων του ναυτικού προσωπικού των Πλοηγικών Σταθμών από το Συμβούλιο Πλοηγικής Υπηρεσίας και έγκρισή της σχετικής γνωμοδότησης αρμοδίως.

       Όχι Όχι


      • 3 Προώθηση αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών για παροχή έγκρισης της επιτροπής του άρθρου 2 ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Προώθηση αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών για παροχή έγκρισης της επιτροπής του άρθρου 2 ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.

       Όχι Όχι


      • 4 Έγκριση της ως άνω αναφερόμενης ΠΥΣ από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έγκριση της ως άνω αναφερόμενης ΠΥΣ από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης από την Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας σε βάρος του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας του προς πρόσληψη προσωπικού.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης από την Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας σε βάρος του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας του προς πρόσληψη προσωπικού.

       Όχι Όχι


      • 6 Κατάρτιση σχεδίου Κοινής Απόφασης - Προκήρυξης των Υπουργών Εσωτερικών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την πλήρωση των θέσεων και προώθησή του προς συνυπογραφή στο Υπουργείο Εσωτερικών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Κατάρτιση σχεδίου Κοινής Απόφασης - Προκήρυξης των Υπουργών Εσωτερικών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την πλήρωση των θέσεων και προώθησή του προς συνυπογραφή στο Υπουργείο Εσωτερικών.

       Όχι Όχι


      • 7 Συνυπογραφή του σχεδίου Κοινής Απόφασης - Προκήρυξης από τον Υπουργό Εσωτερικών και στη συνέχεια έκδοση της προκήρυξης και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεων (τεύχος ΑΣΕΠ) και ανάρτηση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Συνυπογραφή του σχεδίου Κοινής Απόφασης - Προκήρυξης από τον Υπουργό Εσωτερικών και στη συνέχεια έκδοση της προκήρυξης και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεων (τεύχος ΑΣΕΠ) και ανάρτηση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Όχι


      • 8 Έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης από την Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας σε βάρος του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας για την δημοσίευση περίληψης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο..

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης από την Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας σε βάρος του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας για την δημοσίευση περίληψης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο..

       Όχι Όχι


      • 9 Δημοσίευση περίληψης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο


       Περιγραφή Δημοσίευση περίληψης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο.

       Όχι Όχι


      • 10 Κατάθεση δικαιολογητικών από τους υποψήφιους Πλοηγούς.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο


       Περιγραφή Κατάθεση δικαιολογητικών από τους υποψήφιους Πλοηγούς.

       Όχι Όχι


      • 11 Έλεγχος αιτήσεων συμμετοχής:

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο έλεγχος των αιτήσεων συμμετοχής και των επισυναπτομένων σ’ αυτές δικαιολογητικών διενεργείται από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και ειδικότερα: (α) Με τη Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας, η οποία εκδίδει πίνακα θαλάσσιας υπηρεσίας, με χειρόγραφη προσθήκη επ’ αυτού της θαλάσσιας υπηρεσίας που αναγράφεται στις σελίδες του ναυτικού φυλλαδίου των υποψηφίων και δεν περιλαμβάνεται στη μηχανογραφική μερίδα του ναυτικού. (β) Με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών, η οποία εκδίδει βεβαίωση-πίνακα ως προς τη θαλάσσια υπηρεσία που είναι σύμφωνη με τη διάταξη της παρ.2(γ) του άρθρου 8 του ν.3142/1955, ως ισχύει. Υποψήφιοι στα πιστοποιητικά των οποίων παρατηρήθηκαν ελλείψεις, καλούνται, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως μεριμνήσουν για την τακτοποίησή τους, μέχρι και τρεις (03) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία ενάρξεως του διαγωνισμού. Οι εν λόγω υποψήφιοι δεν αποκλείονται από την υγειονομική εξέταση.

       Όχι Όχι


      • 12 Υγειονομική εξέταση υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή


       Περιγραφή Οι υποψήφιοι καλούνται σε υγειονομική εξέταση, με πρόσκληση που αναρτάται στο κεντρικό κτίριο του ΥΝΑΝΠ, στους κατά τόπους Πλοηγικούς Σταθμούς, καθώς και στους διαδικτυακούς τόπους του ΥΝΑΝΠ (www.ynanp.gr) και του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (www.hcg.gr), προκειμένου να παρουσιασθούν ορισμένη ημέρα και ώρα, στην Ανωτάτη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ). Η γνωμοδότηση της ΑΝΥΕ είναι οριστική και αμετάκλητη και δεν υπόκειται σε ένσταση ενώπιον Επιτροπής ανώτερου βαθμού. Όσοι δεν παρουσιασθούν ενώπιον της ΑΝΥΕ στις καθορισθείσες ημερομηνίες, καθώς και όσοι κριθούν ακατάλληλοι υγειονομικώς, δεν συμμετέχουν στην περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού.

       Όχι Όχι


      • 13 Συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής:

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Ο διαγωνισμός ενεργείται ενώπιον της προβλεπόμενης από το άρθρο 6 του π.δ. 749/1977 (246 Α΄), ως ισχύει, εξεταστικής Επιτροπής, που αποτελείται από: α) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως Πρόεδρο, με αντικαταστάτη το νόμιμο αναπληρωτή του. β) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, ως μέλος, με αντικαταστάτη το νόμιμο αναπληρωτή του. γ) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας, ως μέλος, με αντικαταστάτη το νόμιμο αναπληρωτή του. Η απόφαση ορισμού των μελών της εξεταστικής επιτροπής γίνεται με απόφαση που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του ΥΝΑΝΠ.

       Όχι Όχι


      • 14 Ορισμός ειδικών εξεταστών και αναβαθμολογητών:

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Κατόπιν ανοικτής και δημόσιας κλήρωσης, με απόφαση που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του ΥΝΑΝΠ, ορίζονται δύο (02) ειδικοί εξεταστές και ένας (01) για τις γραπτές εξετάσεις, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους, ανά εξεταζόμενο μάθημα.

       Όχι Όχι


      • 15 Παραπομπή υποψηφίων στην εξεταστική διαδικασία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Με την ολοκλήρωση του ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών και της υγειονομικής εξέτασης των υποψηφίων η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συντάσσει πρακτικό, στο οποίο επισυνάπτεται πίνακας των υποψηφίων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις/απαιτήσεις της προκήρυξης, αιτιολογώντας τους λόγους για τους οποίους καθένας εξ αυτών δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, καθώς και πίνακας υποψηφίων των οποίων τα δικαιολογητικά πληρούν τις προϋποθέσεις/απαιτήσεις της προκήρυξης. Οι ανωτέρω πίνακες θεωρούνται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Προς εξέταση ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής παραπέμπονται, μόνον, οι κριθέντες ως υγειονομικώς «ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ» υποψήφιοι. Ονομαστικός πίνακας των ως άνω υποψηφίων, ο οποίος κοινοποιείται και στον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής, αναρτάται στο κεντρικό κτίριο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 – Ε2, Πειραιάς), καθώς και στους διαδικτυακούς τόπους του ΥΝΑΝΠ (www.ynanp.gr) και του Α.Λ.Σ./ΕΛ.ΑΚΤ (www.hcg.gr), 24 ώρες τουλάχιστον, προ της διενέργειας των εξετάσεων. Οι υποψήφιοι που θα κριθούν ως υγειονομικώς «ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ», πλην όμως δεν μεριμνήσουν για την υποβολή τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών (συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών) το αργότερο τρεις (03) εργάσιμες ημέρες προ της καθορισθείσας ημερομηνίας έναρξης των εξετάσεων, αποκλείονται του διαγωνισμού. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα των διατάξεων του άρθρου 10 του ν.3528/2007, όπως ισχύει και για την υγειονομική καταλληλότητα των υποψηφίων. Στην περίπτωση που η εξέταση των μαθημάτων διεξάγεται προφορικά, γίνεται οπτικοακουστική ψηφιακή αποτύπωση της εξέτασης, ύστερα από προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του υποψηφίου. Σε διαφορετική περίπτωση αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού.

       Όχι Όχι


      • 16 Διενέργεια εξετάσεων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή


       Περιγραφή Διενέργεια εξετάσεων.

       Όχι Όχι


      • 17 Έκδοση αποτελεσμάτων - ένσταση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή


       Περιγραφή Μετά το τέλος εξέτασης και βαθμολόγησης κάθε μαθήματος καταρτίζεται από την εξεταστική Επιτροπή πίνακας τελικής βαθμολογίας αυτού , εις διπλούν, υπογραφόμενος από τα μέλη της και τους ειδικούς εξεταστές και υποβάλλεται στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο, για θεώρηση και στη συνέχεια ανακοινώνεται στους υποψηφίους με τοιχοκόλληση. Ο ως άνω πίνακας αναγράφει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο κάθε υποψηφίου, την επιτευχθείσα βαθμολογία, ολογράφως και αριθμητικώς, καθώς και την ένδειξη εάν «ΠΕΤΥΧΕ» ή «ΑΠΕΤΥΧΕ». Μετά το τέλος της εξέτασης και βαθμολόγησης όλων των μαθημάτων συντάσσεται, εις διπλούν, συγκεντρωτικός πίνακας των αποτελεσμάτων των εξετάσεων με βάση τους πίνακες βαθμολογίας κάθε μαθήματος. Στον ως άνω πίνακα και έναντι κάθε ονόματος αναγράφεται, η επιτευχθείσα κατά μάθημα βαθμολογία, καθώς και η γενική ένδειξη «ΠΕΤΥΧΕ» ή «ΑΠΕΤΥΧΕ». Για τους επιτυχόντες αναγράφεται στην τελευταία δεξιά στήλη το ολικό άθροισμα βαθμολογίας των μαθημάτων, ολογράφως και αριθμητικώς. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στο ολικό άθροισμα βαθμολογίας των μαθημάτων, προηγείται ο υποψήφιος που έχει τη μεγαλύτερη βαθμολογία (γραπτή και πρακτική) στο μάθημα «Πλοηγία». Εάν προκύψει και νέα ισοβαθμία, διενεργείται κλήρωση από την εξεταστική επιτροπή ενώπιον των ισοβαθμούντων υποψηφίων. Ο πίνακας αυτός υπογραφόμενος από τα μέλη της Επιτροπής, κυρώνεται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου. Μετά την ως άνω κύρωσή του, ο πίνακας ανακοινώνεται στους υποψηφίους με τοιχοκόλληση στο κεντρικό κτίριο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς) και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Φορέα https://diavgeia.gov.gr/f/ nautilias_new (Αναζήτηση: Δημόσια Διοίκηση/Πίνακες επιτυχόντων, διοριστέων & επιλαχόντων). Ένσταση: Ένσταση για ουσιαστικές παραβάσεις του τρόπου διεξαγωγής των εξετάσεων υποβάλλεται εγγράφως απευθείας στην εξεταστική επιτροπή, μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες από τη λήξη της εξέτασης του μαθήματος για το οποίο υποβάλλεται ένσταση. Επί της γραπτής εξέτασης, επιτρέπεται η υποβολή ένστασης κατά της βαθμολογίας των δύο (02) ειδικών εξεταστών της επιτροπής, μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες μετά το τέλος βαθμολόγησης όλων των μαθημάτων και πριν την ανάρτηση του κυρωθέντος συγκεντρωτικού πίνακα των αποτελεσμάτων των εξετάσεων.

       Όχι Όχι


      • 18 Διορισμός

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο διορισμός διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εντός τριών (03) μηνών από τη δημοσίευση της πράξης διορισμού διε¬νεργείται, σύμφωνα με τις (η) σχετικές διατάξεις του προοιμίου, υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο διοριζόμενος και είναι απαραίτητα για το διορισμό του. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί μη γνησιότητα οποιουδήποτε δικαιολογητικού ,ανακαλείται ο διορισμός και καλείται για διορισμό ο επόμενος από τον κυρωθέντα οικείο συγκεντρωτικό πίνακα, βάσει της σειράς προτεραιότητας που δήλωσαν οι υποψήφιοι στην αίτηση υποψηφιότητάς τους για τις προκηρυχθείσες θέσεις, εφόσον δεν έχει παρέλθει ένα (01) έτος από την κύρωσή του. Εάν δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος, η θέση επαναπροκηρύσσεται. Αν διοριστέος δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για διορισμό εντός της τασσόμενης από την Υπηρεσία προθεσμίας, θεωρείται ότι παραιτείται σιωπηρά και καλείται για διορισμό ο επόμενος από τον κυρωθέντα οικείο συγκεντρωτικό πίνακα, βάσει της σειράς προτεραιότητας που δήλωσαν οι υποψήφιοι στην αίτηση υποψηφιότητάς τους για τις προκηρυχθείσες θέσεις, εφόσον δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός (01) έτους από την κύρωση του πίνακα. Εάν δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος, η θέση επαναπροκηρύσσεται. Αν διορισθείς δεν αποδεχθεί ρητά ή σιωπηρά το διορισμό του, η πράξη ανακαλείται υποχρεωτικά και καλείται ο επόμενος από τον κυρωθέντα οικείο συγκεντρωτικό πίνακα, βάσει της σειράς προτεραιότητας που δήλωσαν οι υποψήφιοι στην αίτηση υποψηφιότητάς τους για τις προκηρυχθείσες θέσεις, εφόσον δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός (01) έτους από την κύρωση του πίνακα. Σε διαφορετική περίπτωση η θέση επαναπροκηρύσσεται. Οι διοριζόμενοι ως πλοηγοί, υποβάλλονται σε εκπαίδευση και δοκιμασία για χρονικό διάστημα έως έξι (06) μηνών, κατά το οποίο θα πλοηγούν με τη συμπαράσταση αρχιπλοηγού ή άλλου παλαιότερου πλοηγού των Πλοηγικών Σταθμών. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης, όσοι κριθούν ως ακατάλληλοι από τον Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής στον οποίο υπάγεται ο Πλοηγικός Σταθμός, παραπέμπονται, κατόπιν αιτιολογημένης έκθεσής του, ενώπιον του αρμοδίου οργάνου, το οποίο γνωμοδοτεί περί της παραμονής ή της απόλυσης του υπό κρίση πλοηγού. Οι κρινόμενοι ως απολυτέοι, απολύονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου, χωρίς να δικαιούνται αποζημιώσεως. Οι κατατασσόμενοι μονίμως ως πλοηγοί, αναλαμβάνουν υποχρέωση τριετούς τουλάχιστον παραμονής στην Υπηρεσία. Αθέτηση της υποχρέωσης αυτής, στερεί από τον αθετήσαντα κάθε δικαιώματος απολαβής και αποζημίωσης, συνεπάγεται δε την υποχρεωτική παραπομπή του ενώπιον του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού (Α΄ ΠΣΕΝ) για την επιβολή προσωρινής, τουλάχιστον έξι (06) μηνών, στερήσεως του διπλώματος αυτού.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.