Πολιτογράφηση ομογενών μη κατόχων ΕΔΤΟ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3c831546-288d-42f3-94cb-dab929f4c2c4 383154 Naturalisation of expatriates non-holders of the Special Identity Card for Expatriates

Με μια ματιά

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

7 + (
2
)

Κόστος

100 €

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έτος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από πρόσωπο που δεν είναι κάτοχος Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς αλλά μπορεί να αποδείξει ότι έχει ελληνική καταγωγή και είναι κάτοικος Ελλάδας ή δεν ανήκει σε κατηγορία ομογενών για τους οποίους ισχύουν ειδικότερες διατάξεις νόμου (π.χ. ομογενείς από τ. ΕΣΣΔ).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση πολιτογράφησης

Σημειώσεις

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτηση πολιτογράφησης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας του τόπου διαμονής τους αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξούσιου δικηγόρου ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή. Τα πεδία της αίτησης συμπληρώνονται όλα υποχρεωτικά. Η συμπλήρωση γίνεται με κεφαλαία γράμματα, με ελληνικούς χαρακτήρες ή και με λατινικούς χαρακτήρες (LAT) όπου απαιτείται.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Σύμφωνα με το άρθρο 45 ν. 4604/2019 (Α΄50) όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 37 ν. 4674/2020 (Α΄53): Κατά των αποφάσεων των Περιφερειακών Διευθυντών Ιθαγένειας, καθώς και όσων αποφάσεων εκδίδονται «με εντολή εξουσιοδότησης», χωρεί το δικαίωμα άσκησης ειδικής διοικητικής προσφυγής του άρθρου 8 ν. 3200/1955 (Α΄97) ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών. Η κατά τα ανωτέρω υποβαλλόμενη προσφυγή συνοδεύεται από παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Πολιτογράφηση ομογενών κατοίκων Ελλάδας με τις διατάξεις του αρ.7 παρ.8 ν.3284/04

      Επίσημος τίτλος

      Πολιτογράφηση ομογενών μη κατόχων Ε.Δ.Τ.Ο.


      Μητρώα που τηρούνται

      ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ
      Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ιθαγένειας

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       D5

       ,,,,,


      • 1 Ηλικιακές Να είναι ενήλικος κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.


       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Να κατέχει οποιονδήποτε ισχυρό τίτλο νόμιμης διαμονής στη χώρα εκτός από Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)


       Όχι Όχι

      • 3 Υπηκοότητας Να είναι κάτοχος διαβατηρίου της χώρας καταγωγής του σε ισχύ ή άλλου τύπου αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας.


       Όχι Όχι

      • 4 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει αποδεδειγμένα να έχει καταστήσει την Ελλάδα κέντρο των βιοτικών του δραστηριοτήτων.


       Όχι Όχι

      • 5 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για τα αδικήματα που προβλέπονται στην περ.β της παρ.1 του άρθρου 5 του Κ.Ε.Ι (ν. 3284/2004 Α΄ 217).


       Όχι Όχι

      • 6 Εθνικής ασφάλειας Να μην συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος λόγοι δημόσιας τάξης και εθνικής ασφάλειας.


       Όχι Όχι

      • 7 Υπηκοότητας Ο αιτών θα πρέπει να είναι αλλοδαπός που ανήκει στην κατηγορία των ομογενών


       Όχι Όχι

      • 1 Ηλεκτρονικό Παράβολο το οποίο ορίζεται στο ποσό των 100€ (είτε για αρχική κατάθεση είτε για επανυποβολή νέας αίτησης κατόπιν απόρριψης) 100 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2161

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Μία (1) έγχρωμη φωτογραφία διαστάσεων ταυτότητας Φωτογραφίες

       Μία (1) έγχρωμη φωτογραφία διαστάσεων ταυτότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 2 Ακριβές αντίγραφο όλων των σελίδων του ισχύοντος διαβατηρίου Διαβατήριο

       Ακριβές αντίγραφο όλων των σελίδων του ισχύοντος διαβατηρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα στοιχεία του αιτούντος στο διαβατήριο, πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία που αναγάφονται από το πιστοποιητικό γέννησής του. Στην αυτοπρόσωπη κατάθεση ή/και στην κατάθεση με την παρουσία πληρεξούσιου δικηγόρου, εφόσον το διαβατήριο επιδεικνύεται στον υπάλληλο της υπηρεσίας ιθαγένειας, δύναται να κρατηθεί ακριβές αντίγραφο αυτού για υπηρεσιακή χρήση. Στην περίπτωση που η αίτηση πολιτογράφησης αποστέλλεται ταχυδρομικώς, αν το αντίγραφο του διαβατηρίου δεν φέρει επικύρωση από δικηγόρο, δέον είναι είτε να καλείται ο ενδιαφερόμενος στην υπηρεσία προκειμένου να εφαρμοστεί η αναφερόμενη διαδικασία, είτε να του ζητείται η αποστολή ακριβούς αντιγράφου από δικηγόρο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3971

      • 3 Ακριβές αντίγραφο άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ακριβές αντίγραφο άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Προσκομίζεται επίσημα μεταφρασμένο εφόσον δεν αναγράφονται λατινικοί χαρακτήρες. Τα στοιχεία του αιτούντος πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία που αναγράφονται στο πιστοποιητικό γέννησής του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 2244

      • 4 Τίτλος νόμιμης διαμονής σε ισχύ Άδεια διαμονής

       Τίτλος νόμιμης διαμονής σε ισχύ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος οριστικού τίτλου διαμονής στην Ελλάδα

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4178

      • 5 Πιστοποιητικό γεννήσεως αλλοδαπών αρχών. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό γεννήσεως αλλοδαπών αρχών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η απόφαση πολιτογράφησης εκδίδεται βάσει των στοιχείων που αναγράφονται στη µετάφραση που συνοδεύει το πιστοποιητικό γέννησης. Για τον λόγο αυτό απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού γέννησης ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού του ληξιαρχικού γεγονότος της γέννησης του ενδιαφερόμενου/ης όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία της χώρας προέλευσής του, το οποίο να φέρει επί του πρωτοτύπου τις νόμιμες επικυρώσεις (επισημείωση apostille ή τις ανάλογες θεωρήσεις Προξενικών αρχών για χώρες που δεν ανήκουν στη Σύμβαση της Χάγης), συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 6 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο. Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxe-genneses

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που ο/η αιτών/ούσα έχει γεννηθεί στην Ελλάδα απαιτείται προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης γέννησης, η οποία να έχει συνταχθεί νόμιμα από το αρμόδιο Ληξιαρχείο Δήμου της χώρας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 5

       Ναι 9224

      • 7 Πιστοποιητικό γάμου αλλοδαπής αρχής Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό γάμου αλλοδαπής αρχής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση τέλεσης γάμου του αιτούντος στην αλλοδαπή υποβάλλεται πρωτότυπο πιστοποιητικό της αρμόδιας αλλοδαπής αρχής νόμιμα επικυρωμένο (επισημείωση apostille ή τις ανάλογες θεωρήσεις προξενικών αρχών για χώρες που δεν ανήκουν στη Σύμβαση της Χάγης) και επίσημα μεταφρασμένο. Για τις συζύγους που μετά το γάμο αποκτούν το επώνυμο του συζύγου είναι απαραίτητο η μεταβολή αυτή να αποτυπώνεται στο πιστοποιητικό γάμου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 8 Ληξιαρχική πράξη γάμου Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-gamou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που ο γάμος έχει γίνει στην Ελλάδα απαιτείται προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης γάμου, η οποία να έχει συνταχθεί νόμιμα από το αρμόδιο Ληξιαρχείο Δήμου της χώρας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 7

       Ναι 9665

      • 9 Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

       Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/dieuthunse-katoikias-kai-epikoinonias/bebaiose-monimes-katoikias

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

       Σημειώσεις: Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αιτηθεί βεβαίωση που αναγράφει την μόνιμη κατοικία του είτε με φυσική παρουσία στο ΚΕΠ, είτε στο Δήμο του ή κλείνοντας ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθεί από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), είτε μέσω gov.gr για όσους Δήμους έχουν ενταχθεί στο σύστημα. Σταδιακά θα ενταχθούν και θα υποδέχονται αιτήσεις και οι υπόλοιποι Δήμοι. Ο πολίτης καθορίζει στην αίτησή του το έτος ή τα έτη για τα οποία ζητάται η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας. Μπορείτε να αιτηθείτε στον Δήμο κατοικίας σας, βεβαίωση που αναγράφει τη μόνιμη διεύθυνσή σας σε αυτόν. Θα χρειαστεί να: - συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet - επισυνάψετε αποδεικτικό της μόνιμης κατοικίας σας Αποδεικτικό της μόνιμης κατοικίας σας είναι το αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του τελευταίου οικονομικού έτους. Μόνο αν, αιτιολογημένα, η μόνιμη κατοικία δεν μπορεί να αποδειχθεί από το ανωτέρω δικαιολογητικό, προσκομίζετε κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, όπως πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ (ενδεικτικά λογαριασμό σταθερής τηλεφωνίας, λογαριασμό ηλεκτροδότησης, λογαριασμό ύδρευσης ή φυσικού αερίου). Όταν ολοκληρωθεί η έκδοση της βεβαίωσης από τον Δήμο, αυτή θα σταλεί στη θυρίδα σας και θα ενημερωθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και γραπτού μηνύματος (sms). Δείτε τους Δήμους που έχουν ενταχθεί στο gov.gr, οι οποίοι και υποδέχονται αιτήσεις έκδοσης μόνιμης κατοικίας. Σταδιακά θα ενταχθούν και θα υποδέχονται αιτήσεις και οι υπόλοιποι Δήμοι. Αν ο Δήμος της μόνιμης κατοικίας σας δεν έχει ενταχθεί στο gov.gr, μπορείτε να εκδώσετε την βεβαίωση κλείνοντας ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας εναλλακτικά για την απόδειξη της μόνιμης διαμονής μπορούν να προσκομιστούν τα εξής: εκκαθαριστικά σημειώματα ή μισθωτήριο κατοικίας ή τίτλος ιδιοκτησίας ή υπεύθυνη δήλωση φιλοξενίας ενήλικου τέκνου από γονέα αυτού ή λογαριασμοί εταιρειών κοινής ωφέλειας στο όνομα του αιτούντος ή βεβαίωση φοίτησης τέκνων σε σχολείο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας (προκειμένου για γονείς) ή βεβαίωση εργοδότη ή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (προκειμένου για εργαζόμενους ή ελεύθερους επαγγελματίες) ή βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. (προκειμένου για ανέργους) ή βεβαίωση σύνταξης για φορολογική χρήση (προκειμένου για συνταξιούχους).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4763

      • 10 Αποδεικτικά έγγραφα ελληνικής καταγωγής Αποδεικτικό

       Αποδεικτικά έγγραφα ελληνικής καταγωγής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ενδεικτικά τέτοια έγγραφα είναι: στοιχεία των εγγραφών ανιόντων (σε μητρώα αρρένων ή δηµοτολόγια), στοιχεία ιστορικής διαδρομής των προγόνων, εγγραφές σε προξενικά μητρώα, κτήση ελληνικής ιθαγένειας ή Ε.Δ.Τ.Ο. (εξ αίματος) συγγενικών του προσώπων, προξενικά διαβατήρια ή αντίστοιχα τύπου Ο.Τ.Α.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • Νόμος 5-9,11,12 3284 2004 217 Α

       Περιγραφή Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20040100217

      • Νόμος 38 4873 2021 248 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις και διαδικασία πολιτογράφησης - Αντικατάσταση των παρ. 6, 8 και 9 του άρθρου 7 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004)

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20210100248

      • Νόμος 4 4735 2020 197 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20200100197

      • 1 Πρωτοκόλληση της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με την αίτηση συνυποβάλλονται όλα τα απαιτούμενα κατά το νόμο δικαιολογητικά

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση της υπόθεσης σε εισηγητή και έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η χρέωση της υπόθεσης γίνεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο με σειρά προτεραιότητας που καθορίζεται από την ημερομηνία κατάθεσης του αιτήματος

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή δεν έχουν υποβληθεί νομοτύπως, διενεργείται αλληλογραφία, προκειμένου να υποβληθούν κατά την προβλεπόμενη διαδικασία.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ελέγχεται από τον εισηγητή αν πληρούνται οι προβλεπόμενες με βάση τα δικαιολογητικά που έχει προσκομίσει τυπικές προϋποθέσεις (μόνιμη και νόμιμη διαμονή στη χώρα, ) , διερευνάται η ποινική κατάσταση του αλλοδαπού καθώς και αν συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι δημόσιας τάξης και εθνικής ασφάλειας

       Σημειώσεις Εάν δεν πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις συντάσσεται σχέδιο απόρριψης της αίτησης το οποίο υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης

       Όχι Όχι


      • 4 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση ποινικού μητρώου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αρμόδιο τμήμα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας υποβάλλει ηλεκτρονικό ερώτημα μέσω του ΟΠΣ Ιθαγένεια στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για αναζήτηση ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης

       Όχι Όχι


      • 5 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση λόγων δημόσιας τάξης ή εθνικής ασφάλειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αρμόδιο τμήμα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας υποβάλλει ηλεκτρονικό ερώτημα μέσω του ΟΠΣ Ιθαγένεια στη Διεύθυνση Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας περί μη συνδρομής στο πρόσωπο του αιτούντος λόγων δημόσιας τάξης ή εθνικής ασφάλειας

       Όχι Όχι


      • 6 Απόρριψη λόγω μη πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Όταν δεν πληρούνται τυπικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης (μονιμότητα διαμονής ή συνδρομή ποινικού κωλύματος) η αίτηση απορρίπτεται με απόφαση του αρμόδιου Προϊστάμενου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας

       Σημειώσεις Αντίγραφο της απορριπτικής απόφασης κοινοποιείται στον αιτούντα. Νέα αίτηση πολιτογράφησης μετά από απόρριψη προηγούμενης λόγω μη πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων, υποβάλλεται μόλις πληρωθούν οι προϋποθέσεις που εξέλειπαν, χωρίς να απαιτείται η παρέλευση ενός έτους.

       Ναι Ναι


      • 7 Έλεγχος συνδρομής ομογενειακής ιδιότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ελέγχεται από τον εισηγητή αν πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία που έχει προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος για την ομογενειακή του ιδιότητα

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που υφίστανται αμφιβολίες ως προς τη συνδρομή ή μη της ιδιότητας του ομογενούς στο πρόσωπο του αιτούντος, η υπηρεσία που εξετάζει την αίτηση, παραπέμπει την υπόθεση στην αρμόδια λόγω χωρικής αρμοδιότητας επιτροπή πολιτογράφησης του άρθρου 12 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, η οποία καλεί τον αιτούντα σε συνέντευξη για παροχή γνώμης ως προς τη διακρίβωση της ανωτέρω ιδιότητας.

       Ναι Όχι


      • 8 Πρόσκληση στην Επιτροπή Πολιτογράφησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής


       Περιγραφή Σε περίπτωση αμφιβολιών ως προς τη συνδρομή ή μη της ιδιότητας του ομογενούς, ο αιτών καλείται σε συνέντευξη. Η κλήση του αλλοδαπού γίνεται με επί αποδείξει αλληλογραφία.

       Σημειώσεις Αν η κλήση αυτή επιστρέψει ανεπίδοτη δύο (2) φορές ή αν ο αλλοδαπός, χωρίς να συντρέχουν λόγοι αντικειμενικής αδυναμίας, δεν εμφανιστεί στη συνέντευξη, η αίτηση πολιτογράφησης απορρίπτεται από τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας.

       Ναι Όχι


      • 9 Διατύπωση γνώμης από την Επιτροπή Πολιτογράφησης


       Περιγραφή Μετά τη διενέργεια της συνέντευξης συντάσσεται πρακτικό στο οποίο αποτυπώνονται αναλυτικά οι ερωταπαντήσεις και η θετική ή αρνητική εισήγηση της Επιτροπής.

       Σημειώσεις Μετά τη γνωμοδότηση της ανωτέρω επιτροπής, ο φάκελος της υπόθεσης επιστρέφει στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση, προκειμένου να εκδοθεί η σχετική απόφαση αποδοχής ή απόρριψης.

       Ναι Όχι


      • 10 Aπόρριψη αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Όταν δεν διαπιστώνεται στο πρόσωπο του αιτούντος η ομογενειακή ιδιότητας (ελληνική καταγωγή και ελληνική εθνική συνείδηση) η αίτηση απορρίπτεται.

       Σημειώσεις Αντίγραφο της απορριπτικής απόφασης αποστέλλεται από το αρμόδιο τμήμα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας το οποίο μεριμνά για την ενημέρωση του ενδιαφερομένου

       Ναι Ναι


      • 11 Αποδοχή αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον η Επιτροπή γνωμοδοτήσει θετικά για την διαπίστωση της ομογενειακής ιδιότητας στο πρόσωπο του αιτούντος συντάσσεται σχέδιο απόφασης από τον αρμόδιο εισηγητή

       Σημειώσεις Το σχέδιο της απόφασης υπογράφεται ιεραρχικά από όλους τους τους αρμόδιους υπηρεσιακούς φορείς. Μετά την ολοκλήρωση των υπογραφών εκδίδεται απόφαση αποδοχής του αιτήματος πολιτογράφησης

       Ναι Όχι


      • 12 Δημοσίευση περίληψης απόφασης

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Περίληψη της απόφασης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

       Ναι Όχι


      • 13 Αποστολή περίληψης της απόφασης για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Περίληψη της απόφασης αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο Εθνικό Τυπογραφείο, προκειμένου να δημοσιευθεί στην ΕτΚ.

       Ναι Όχι


      • 14 Κλήση του ενδιαφερόμενου σε ορκωμοσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η κλήση σε ορκωμοσία γίνεται με συστημένη επιστολή ή με κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο.

       Σημειώσεις Η απόφαση πολιτογράφησης ανακαλείται, αν ο όρκος δεν δοθεί μέσα στην ετήσια προθεσμία. Σε περίπτωση ατόμων με σωματική αναπηρία η ορκωμοσία μπορεί να λαμβάνει χώρα στην οικία τους ή μέσω τηλεδιάσκεψης.

       Ναι Όχι


      • 15 Εντολή εγγραφής στο Δημοτολόγιο του Δήμου μόνιμης κατοικίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Μετά την ορκωμοσία διαβιβάζονται στον αρμόδιο Δήμο τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της δημοτολογικής εγγραφής του ενδιαφερομένου

       Σημειώσεις Τα τυχόν τέκνα του πολιτογραφούμενου που είναι ανήλικα και άγαμα κατά την ημερομηνία της ορκωμοσίας του αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια αυτοδίκαια σύμφωνα με τη διάταξη του αρ.11 ν.3284/04

       Ναι Ναι


      • 16 Αποδοχή αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις για την πολιτογράφηση του αιτούντα και δεν αμφισβητείται η ομογενειακή του ιδιότητα εκδίδεται απόφαση αποδοχής του αιτήματός του

       Σημειώσεις Το σχέδιο της απόφασης υπογράφεται ιεραρχικά από όλους τους τους αρμόδιους υπηρεσιακούς φορείς. Μετά την ολοκλήρωση των υπογραφών εκδίδεται απόφαση αποδοχής του αιτήματος πολιτογράφησης

       Ναι Όχι


      • 17 Δημοσίευση περίληψης απόφασης

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Περίληψη της απόφασης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

       Ναι Όχι


      • 18 Αποστολή περίληψης της απόφασης για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Περίληψη της απόφασης αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο Εθνικό Τυπογραφείο, προκειμένου να δημοσιευθεί στην ΕτΚ.

       Ναι Όχι


      • 19 Κλήση του ενδιαφερόμενου σε ορκωμοσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η κλήση σε ορκωμοσία γίνεται με συστημένη επιστολή ή με κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο.

       Σημειώσεις Η απόφαση πολιτογράφησης ανακαλείται, αν ο όρκος δεν δοθεί μέσα στην ετήσια προθεσμία. Σε περίπτωση ατόμων με σωματική αναπηρία η ορκωμοσία μπορεί να λαμβάνει χώρα στην οικία τους ή μέσω τηλεδιάσκεψης.

       Ναι Όχι


      • 20 Εντολή εγγραφής στο Δημοτολόγιο του Δήμου μόνιμης κατοικίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Μετά την ορκωμοσία διαβιβάζονται στον αρμόδιο Δήμο τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της δημοτολογικής εγγραφής του ενδιαφερομένου

       Σημειώσεις Τα τυχόν τέκνα του πολιτογραφούμενου που είναι ανήλικα και άγαμα κατά την ημερομηνία της ορκωμοσίας του αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια αυτοδίκαια σύμφωνα με τη διάταξη του αρ.11 ν.3284/04

       Ναι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.