Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών ΑΣΤΕ και καταρτιζόμενων ΙΕΚ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5ac5c5bc-6859-4a43-9645-87cc1e826877 219044

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

105 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε σπουδαστές των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) και σε καταρτιζόμενους των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού, οι οποίοι, προκειμένου να ολοκληρώσουν επιτυχώς τη φοίτησή τους, υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν αμειβόμενη πρακτική άσκηση απευθυνόμενοι σε σαφώς ορισμένες επιχειρήσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ


Παρατηρήσεις

Οι εκπαιδευτικές μονάδες που είναι υπεύθυνες για την εκτέλεση της διαδικασίας είναι η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης, καθώς και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Στις προαναφερόμενες εκπαιδευτικές μονάδες υποβάλλονται οι αιτήσεις τόσο των σπουδαστών και καταρτιζομένων όσο και των επιχειρήσεων. Οι κατηγορίες των επιχειρήσεων που δύνανται να δεχτούν πρακτικά ασκούμενους αναφέρονται αναλυτικά στην υπ αρ. 9319/1.6.2021 (Α΄2431) κοινή υπουργική απόφαση.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση ζήτησης για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΑΣΤΕ και καταρτιζόμενων ΙΕΚ.

Σημειώσεις

H αίτηση υποβάλλεται από την επιχείρηση που επιθυμεί να απασχολήσει πρακτικά ασκούμενους. Το είδος της αίτησης διαφοροποιείται ανάλογα με το έτος φοίτησης των σπουδαστών ΑΣΤΕ, καθώς Α και Β έτος προβλέπεται γενική ζήτηση, ενώ για το Γ έτος ΑΣΤΕ ονομαστική ζήτηση. Ονομαστική ζήτηση απαιτείται και για τους καταρτιζόμενους των ΙΕΚ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ειδικό Σήμα Λειτουργίας ή Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων ή μοναδικός αριθμός γνωστοποίησης λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων ή άδεια λειτουργίας λοιπών επιχειρήσεων

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) και Καταρτιζόμενων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Υπουργείου Τουρισμού


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Σπουδαστών Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       email, Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Οι πρακτικά ασκούμενοι πρέπει να είναι σπουδαστές των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) ή καταρτιζόμενοι των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης.

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Προκειμένου να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, οι σπουδαστές και οι καταρτιζόμενοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το 1ο έτος σπουδών και κατάρτισης, αντίστοιχα.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να υποδεχτούν πρακτικά ασκούμενους οφείλουν να αποστείλουν αίτηση δήλωσης ενδιαφέροντος ύστερα από δημόσια πρόσκληση που απευθύνει η κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού.

       Όχι Όχι

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 9319 2021 2431 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αρ. 16802/667/27.8.2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πολιτισμού και Τουρισμού «Όροι και προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 1345).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210202431

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 16802/667 2010 1345 Β

       Περιγραφή Όροι και προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100201345

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 4010 2006 919 Β

       Περιγραφή Όροι πρακτικής άσκησης μαθητών σπουδαστών και καταρτιζόμενων του ΟΤΕΚ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200919

      • Νόμος 3105 2003 29 Α

       Περιγραφή Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100029

      • 1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις τουριστικές επιχειρήσεις για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης θέρους των καταρτιζομένων ΙΕΚ και σπουδαστών ΑΣΤΕ του Υπουργείου Τουρισμού.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Το Υπουργείο Τουρισμού απευθύνει πρόσκληση σε Επιχειρήσεις που προβλέπονται στην 9319/7.6.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση και επιθυμούν να απασχολήσουν τους θερινούς μήνες του τρέχοντος έτους καταρτιζόμενους των ΙΕΚ και σπουδαστές των Ανώτερων Σχολών (ΑΣΤΕ) του Υπουργείου Τουρισμού, για πραγματοποίηση της πρακτικής τους άσκησης, να υποβάλλουν σχετική αίτηση σύμφωνα με υποδείγματα που αποτελούν παραρτήματα της εν λόγω πρόσκλησης.

       Σημειώσεις Τα δικαιολογητικά που οφείλουν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, ανά είδος επιχείρησης, προκειμένου να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης προβλέπονται στην εν λόγω πρόσκληση.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή Αιτήσεων Επιχειρήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με επισυναπτόμενο Υπόδειγμα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εντός προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος.

       Σημειώσεις Για τους σπουδαστές ΑΣΤΕ Α και Β έτους προβλέπεται γενική ζήτηση, ενώ για το Γ έτος ΑΣΤΕ ονομαστική ζήτηση. Ονομαστική ζήτηση απαιτείται και για τους καταρτιζόμενους των ΙΕΚ. Η αίτηση δήλωσης προτίμησης των σπουδαστών Α και Β έτους ΑΣΤΕ των γεωγραφικών περιοχών και επιχειρήσεων που επιθυμούν να τοποθετηθούν για την πραγματοποίηση της πρακτικής τους άσκησης, υποβάλλεται στις ΑΣΤΕ.

       Όχι Όχι


      • 3 Επεξεργασία και καταχώριση αιτήσεων Επιχειρήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΙΕΚ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Τουρισμού και οι συναρμόδιες εκπαιδευτικές μονάδες ΙΕΚ και ΑΣΤΕ καταχωρίζουν τις αιτήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης μαθητολογίου των εκπαιδευτηρίων του Υπουργείου Τουρισμού.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης πρακτικής άσκησης καταρτιζόμενων ΙΕΚ και σπουδαστών ΑΣΤΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η απόφαση πρακτικής άσκησης καταρτιζομένων ΙΕΚ και σπουδαστών ΑΣΤΕ, ορίζει το χρονικό διάστημα πρακτικής άσκησης, το μητρώο εποπτών πρακτικής άσκησης, τους όρους άσκησης εποπτείας, τη γεωγραφική κάλυψη των εποπτειών και το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ανά έτος για τους σπουδαστές ΑΣΤΕ και ανά έτος και ειδικότητα για τους καταρτιζόμενους ΙΕΚ.

       Όχι Όχι


      • 5 Τοποθέτηση σπουδαστών ΑΣΤΕ και καταρτιζόμενων ΙΕΚ σε επιχειρήσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Με ευθύνη των Προϊσταμένων ΙΕΚ και των Διευθυντών ΑΣΤΕ, οι οποίοι και υπογράφουν τις σχετικές συμβάσεις με τις επιχειρήσεις, τοποθετούνται οι καταρτιζόμενοι ΙΕΚ και σπουδαστές ΑΣΤΕ στις εν λόγω επιχειρήσεις και άρχεται η πρακτική άσκηση.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.