Πρακτική Άσκηση Φοιτητών σε Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών μέσω προγραμμάτων Erasmus +

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1016c079-310f-4928-89ad-1bb6180c42fd 116793

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έτος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την πρακτική άσκηση φοιτητών σε αρχές εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών μέσω προγραμμάτων Erasmus +

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Κυμαινόμενη υπό προϋποθέσεις

Παρατηρήσεις

Δίδεται η δυνατότητα σε φοιτητές όλων των βαθμίδων να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στις Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών (Πρεσβείες, Μόνιμες Αντιπροσωπείες, Γενικά Προξενεία, Προξενεία).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αρκεί ένα απλό αίτημα του ενδιαφερομένου φοιτητή/τριας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σημειώσεις

Ηλεκτρονική διεύθυνση admin_trainees@rp-grece.be.Κοινοποίηση στη Διπλωματική Ακαδημία ac_trainees@mfa.gr.Δεν υπάρχει ειδικό έντυπο αίτησης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Πρακτική Άσκηση Φοιτητών σε Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών μέσω προγραμμάτων Erasmus +


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Φοιτητική ιδιότητα (κάθε βαθμίδος)

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Οι φοιτητές να έχουν γίνει αποδεκτοί σε πρόγραμμα Erasmus plus

       Όχι Όχι

      • 1 Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Βιογραφικό Σημείωμα με φωτογραφία Βιογραφικό σημείωμα

       Βιογραφικό Σημείωμα με φωτογραφία       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 3 Βεβαίωση ασφάλισης, η οποία θα είναι σε ισχύ κατά το χρονικό διάστημα υλοποίησης της πρακτικής άσκησης. Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Βεβαίωση ασφάλισης, η οποία θα είναι σε ισχύ κατά το χρονικό διάστημα υλοποίησης της πρακτικής άσκησης.       Σημειώσεις: 1) Η Βεβαίωση Ασφάλισης θα πρέπει να είναι εν ισχύ κατά το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης του φοιτητή, στο χώρο εργασίας. 2) Η Υπεύθυνη Δήλωση επισυνάπτεται στο Σχετικό Σύνδεσμο

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • 4 Εφόσον γίνει αποδεκτός, ο φοιτητής υπογράφει Υπεύθυνη Δήλωση Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Εφόσον γίνει αποδεκτός, ο φοιτητής υπογράφει Υπεύθυνη Δήλωση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κείμενο Υπεύθυνσης Δήλωσης: Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986: Δηλώνω ότι παραιτούμαι από οποιαδήποτε χρηματική ή άλλη απαίτηση από την (Αρχή) _________________________και το ελληνικό Δημόσιο, σχετικά με την υλοποιήση του εγκεκριμένου προγράμματος της πρακτικής μου άσκησης στην ως άνω Αρχή και Δηλώνω επίσης ότι έχω εξασφαλίσει τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ασφάλειας υγείας, γενικής αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων και προσωπικού ατυχήματος στον εργασιακό χώρο, τις δαπάνες των οποίων θα καλύψω ο ίδιος/η ίδια. για τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης που θα πραγματοποιήσω στην (Αρχή)___________________, Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης μπορεί επίσης να ανευρεθεί στη σχετική διεύθυνση της ιστοσελίδας του ΥΠΕΞ: https://www.mfa.gr/eykairies-stadiodromias/praktike-askese/prokeruxe-theseon-gia-praktike-askese-phoiteton-se-arkhes-tes-exoterikes-uperesias-gia-to-akademaiko-etos-2023-2024.html

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • Νόμος 10 4998 2022 221 Α

       Περιγραφή Διπλωματική Ακαδημία - Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 44 και παρ. 1 άρθρου 45 ν. 4781/2021

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100221

      • Νόμος 44 4781 2021 31 Α

       Περιγραφή Διεύθυνση και σκοπός της Διπλωματικής Ακαδημίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100031

      • 1 Αποστολή εγγράφου από Διπλωματική Ακαδημία σε Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας για αιτούμενο αριθμό θέσεων πρακτικής άσκησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διπλωματική Ακαδημία αποστέλλει έγγραφο σε όλες τις Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας (Πρεσβείες, Μόνιμες Αντιπροσωπείες, Γενικά Προξενεία, Προξενεία, Γραφεία Συνδέσμου) ζητώντας τους να γνωστοποιήσουν στη Δ.Α. την αναγκαιότητα πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης φοιτητών, τις προϋποθέσεις και τον αριθμό των θέσεων ανά ακαδημαϊκό έτος (ήτοι 4 τρίμηνα).

       Όχι Όχι


      • 2 Συγκέντρωση στοιχείων από Διπλωματική Ακαδημία και έκδοση Προκήρυξης με συνολικό πίνακα κενών θέσεων για πρακτική άσκηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Η Διπλωματική Ακαδημία συγκεντρώνει όλα τα αιτήματα των Αρχών και στη συνέχεια συμπληρώνει πίνακα με τις ανάλογες θέσεις και προϋποθέσεις, προκειμένου να εκδώσει προκήρυξη (ανά ακαδημαϊκό έτος), η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΞ και προωθείται στους αρμόδιους φορείς.

       Όχι Όχι


      • 3 Παροχή πληροφοριών σε φοιτητές από τα Πανεπιστήμια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι φοιτητές, αρχικά επικοινωνούν με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ή τη Γραμματεία των Πανεπιστημίων, τα οποία τους καθοδηγούν σχετικά με τα διαδικαστικά του Erasmus+ (κριτήρια επιλογής, προϋποθέσεις, γραφειοκρατικά)

       Όχι Όχι


      • 4 Παραλαβή εκδήλωσης ενδιαφέροντος από φοιτητές όλων των βαθμίδων από τις Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας ΥΠΕΞ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι επιλεχθέντες, από τα Πανεπιστήμια, φοιτητές εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για πρακτική στις Αρχές του Εξωτερικού του ΥΠΕΞ, με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος δηλώνοντας ότι έχουν εγκριθεί από το Πανεπιστήμιο τους για το πρόγραμμα Erasmus+ και το διάστημα που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους.

       Όχι Όχι


      • 5 Προετοιμασία και Διενέργεια συνέντευξης/ενημέρωσης από αρμόδιο υπάλληλο της Αρχής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Εφόσον οι φοιτητές πληρούν τις προϋποθέσεις, βάσει προκήρυξης του ΥΠΕΞ, η αρμόδια Αρχή Εξωτερικού τους ειδοποιεί με e-mail και τους ενημερώνει για τη διενέργεια ή όχι συνέντευξης/ενημέρωσης Με τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών, διενεργείται η συνέντευξη/ενημέρωση από τον αρμόδιο υπάλληλο της Αρχής, προκειμένου να γίνει η τελική επιλογή από τον προϊστάμενο του τμήματος ή της Αρχής

       Σημειώσεις Είναι στην απόλυτη ευχέρεια της κάθε Αρχής να αποφασίζει εάν θα επεξεργασθεί ή όχι μία αίτηση και εάν θα προχωρήσει σε συνέντευξη του ενδιαφερομένου

       Όχι Όχι


      • 6 Εισήγηση από Αρχές Εξωτερικού προς Διπλωματική Ακαδημία για αποδοχή φοιτητού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Περιγραφή Oι Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας αποστέλλουν στη Διπλωματική Ακαδημία προς έγκριση, τα ονόματα, την αλληλογραφία και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων φοιτητών που επιθυμούν να απασχολήσουν

       Όχι Όχι


      • 7 Επίσημη αποδοχή φοιτητών από Αρχή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Περιγραφή α) Η Αρχή ανακοινώνει επίσημα στον φοιτητή την αποδοχή του, ο οποίος οφείλει να συμπληρώσει, να υπογράψει και να αποστείλει υπεύθυνη δήλωση (βλ. σημειώσεις από κάτω). β) Εφόσον λάβει την Υπεύθυνη Δήλωση, στη συνέχεια η Αρχή συμπληρώνει και υπογράφει το Letter of Acceptance, το οποίο επιστρέφει στους φοιτητές, για να το καταθέσουν στο Πανεπιστήμιό τους.

       Σημειώσεις Ο φοιτητής υπογράφει Υπεύθυνη Δήλωση με το εξής κείμενο: Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986: Δηλώνω ότι παραιτούμαι από οποιαδήποτε χρηματική ή άλλη απαίτηση από την (Αρχή) _________________________και το ελληνικό Δημόσιο, σχετικά με την υλοποιήση του εγκεκριμένου προγράμματος της πρακτικής μου άσκησης στην ως άνω Αρχή και Δηλώνω επίσης ότι έχω εξασφαλίσει τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ασφάλειας υγείας, γενικής αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων και προσωπικού ατυχήματος στον εργασιακό χώρο, τις δαπάνες των οποίων θα καλύψω ο ίδιος/η ίδια. για τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης που θα πραγματοποιήσω στην (Αρχή)___________________,

       Όχι Όχι


      • 8 Συμπλήρωση και υπογραφή δικαιολογητικών (πριν την κινητικότητα)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ενέργεια από φυσικό/νομικό πρόσωπο


       Περιγραφή Πριν την υλοποίηση της πρακτικής, οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί, αποστέλλουν στις Αρχές τη σύμβαση (Learning Agreement – τμήμα Before the Mobility), η οποία συμπληρώνεται, υπογράφεται και από τις τρεις πλευρές (Αρχή, Φοιτητής, Πανεπιστήμιο). Κατόπιν είναι υποχρέωση του φοιτητή να τα αποστείλει στο Πανεπιστήμιό του.

       Όχι Όχι


      • 9 Πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ενέργεια από φυσικό/νομικό πρόσωπο


       Περιγραφή Οι φοιτητές πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση στις Αρχές

       Όχι Όχι


      • 10 Τέλος Πρακτικής Άσκησης. Συμπλήρωση και υπογραφή δικαιολογητικών (μετά την κινητικότητα)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

       Περιγραφή Με τη λήξη της πρακτικής άσκησης των φοιτητών, συμπληρώνεται και υπογράφεται ξανά το Learning Agreement – τμήμα After the Mobility, το οποίο κατατίθεται από τους φοιτητές στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ή στη Γραμματεία του Πανεπιστημίου.

       Όχι Όχι


      • 11 Έκδοση Βεβαίωσης πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Περιγραφή Η Αρχή εκδίδει βεβαίωση πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών.

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.