Προέγκριση οικοδομικής άδειας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηfaec43d5-29e3-4c14-ae07-9c9dbb7f427b 893653 Preliminary approval of a building permit

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι

Αριθμός δικαιολογητικών

5

Κόστος

20 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση διοικητικής πράξης που χορηγείται για την πιστοποίηση του δικαιώματος έκδοσης οικοδομικής άδειας/άδειας αναθεώρησης και την εφαρμογή, κατά τον χρόνο ισχύος της, των πολεοδομικών διατάξεων και πολεοδομικών μεγεθών της (δόμηση, κάλυψη, ύψος), που ισχύουν κατά τον χρόνο έκδοσης της προέγκρισης, εφόσον η οικοδομική άδεια/άδεια αναθεώρησης εκδοθεί εντός του χρόνου ισχύος της προέγκρισης και με την επιφύλαξη της εξασφάλισης και υποβολής των απαιτούμενων εγκρίσεων που προβλέπονται στη περ. β) της παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4495/2017, κατά τη διαδικασία έκδοσης της οικοδομικής αδείας/άδειας αναθεώρησης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

2 έτη

Παρατηρήσεις

Ο χρόνος ισχύος της προέγκρισης της άδειας αναθεώρησης δεν δύναται να υπερβαίνει τον χρόνο ισχύος της άδειας αναθεώρησης. Κατ’ εξαίρεση, αν αφορούν σε τροποποίηση ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών ή τροποποίηση οικοδομήσιμων χώρων σε κοινόχρηστους, καθώς και σε περιπτώσεις μεταγενέστερης ένταξης της περιοχής σε καθεστώς προστασίας πολιτιστικής κληρονομίας ή προστασίας της φύσης, η προέγκριση πιστοποιεί το δικαίωμα δόμησης, μόνο κατά τον χρόνο έκδοσής της.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του κυρίου του έργου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα, με τις δηλώσεις αναθέσεων αναλήψεων και επιβλέψεων μελετών.

Σημειώσεις

Η αίτηση συνοδεύεται από τη δήλωση ανάθεσης του κυρίου του έργου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα και τις δηλώσεις αναλήψεων και επιβλέψεων μελετών των εμπλεκόμενων μηχανικών.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Κωδικοί εισόδου μηχανικού στις ψηφιακές υπηρεσίες του Τεχνικού Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ)

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Η προσφυγή ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση ή κατ’ άλλον τρόπο πλήρη γνώση της πράξης από τον ενδιαφερόμενο με κατάθεση αυτής στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας Δόμησης, που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη.Άλλο

    Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4495/17 τα Περιφερειακά Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΠΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) εξετάζουν τις διοικητικές προσφυγές κατά των εκτελεστών πράξεων ή των παραλείψεων των οργάνων των ΥΔΟΜ, που εκδίδονται κατά τη διαδικασία έκδοσης προεγκρίσεων οικοδομικών αδειών.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Προέγκριση Οικοδομικής Άδειας / Άδειας Αναθεώρησης

      Επίσημος τίτλος

      Προέγκριση Οικοδομικής Άδειας

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Οι μηχανικοί είναι οι αποκλειστικά αιτούντες την προέγκριση οικοδομικής άδειας και απαιτείται η κατοχή κωδικών τους στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΤΕΕ.

       Σύνδεσμος https://web.tee.gr/mytee/

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Η διαδικασία προέγκρισης για την έκδοση οικοδομικής άδειας είναι προαιρετική και αφορά κάθε κατηγορία έκδοσης άδειας του άρθρου 36 του ν.4495/17. Η διαδικασία προέγκρισης άδειας αναθεώρησης είναι προαιρετική, εφόσον αφορά σε μεταβολή των πολεοδομικών μεγεθών κάλυψης, ύψους και όγκου. Εναλλακτικά απαιτείται η έγγραφη βεβαίωση των υποπερ. βα) και ββ) της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν.4495/17.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Η προέγκριση οικοδομικής άδειας είναι υποχρεωτική στις εξής περιπτώσεις: α) Σε κτίρια με επιφάνεια που προσμετράται στη δόμηση μεγαλύτερη των 3.000 τ.μ. και προσθηκών σε υφιστάμενα κτίρια με συνολική προκύπτουσα επιφάνεια προσμετρούμενη στη δόμηση μεγαλύτερη των (3.000) τ.μ., β) όπου προβλέπεται η έκδοση οικοδομικής άδειας από άλλες υπηρεσίες, πλην της Υπηρεσίας Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.), η προέγκριση δόμησης είναι υποχρεωτική και χορηγείται από την οικεία Υ.ΔΟΜ. γ) για την κατασκευή μόνιμων κτιριακών εγκαταστάσεων, έργων ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και οικιστικής σημασίας ή και έργων που άπτονται ειδικού ελέγχου ως προς τους όρους δόμησης.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Η προέγκριση εκδίδεται αποκλειστικά από την οικεία Υ.ΔΟΜ., εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από ειδικότερες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτήν, το τοπογραφικό διάγραμμα ελέγχεται από την οικεία Υ.ΔΟΜ. και διαβιβάζεται στην αρμόδια για την έκδοση της προέγκρισης υπηρεσία. Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν ενταχθεί στις Στρατηγικές Επενδύσεις σύμφωνα με το οικείο νομοθετικό πλαίσιο περί στρατηγικών επενδύσεων, καθώς και για τα επενδυτικά σχέδια, τα οποία έχουν υποβληθεί προς αξιολόγηση στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» κατ εφαρμογή του ιδίου ως άνω νομοθετικού πλαισίου, η προέγκριση εκδίδεται από τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Δεν απαιτείται προέγκριση για τις επενδύσεις, οι οποίες έχουν υπαχθεί ή υπάγονται στον ν. 3986/2011 (Α 152).

       Όχι Όχι

      • 1 Ανταποδοτικό τέλος Τ.Ε.Ε. 20 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Τοπογραφικό Διάγραμμα Τοπογραφικό διάγραμμα

       Τοπογραφικό Διάγραμμα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το τοπογραφικό διάγραμμα είναι εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 4495/2017 "Προδιαγραφές σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος και διαγράμματος κάλυψης".

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6851

      • 2 Διάγραμμα κάλυψης, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Διάγραμμα κάλυψης, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το διάγραμμα κάλυψης συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 4495/2017 "Προδιαγραφές σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος και διαγράμματος κάλυψης".

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 3 Τίτλος ιδιοκτησίας Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Τίτλος ιδιοκτησίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τίτλος ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματογραφικό φύλλο ή απόσπασμα κτηματογραφικού διαγράμματος για κάθε ακίνητο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 4 Αποδεικτικά στοιχεία νομιμότητας των υφιστάμενων κτισμάτων Αποδεικτικό

       Αποδεικτικά στοιχεία νομιμότητας των υφιστάμενων κτισμάτων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα στοιχεία νομιμότητας μπορεί κατά περίπτωση να είναι εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, βεβαιώσεις μηχανικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4495/2017, υπαγωγές αυθαιρέτων κλπ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • 5 Τεχνική έκθεση Έκθεση

       Τεχνική έκθεση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τεχνική έκθεση που να περιγράφει με ακρίβεια το έργο, τα μεγέθη και τις χρήσεις.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • Νόμος 4495 2017 167 Α

       Περιγραφή Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100167

      • Νόμος 4067 2012 79 Α

       Περιγραφή Νέος Οικοδομικός Κανονισμός

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100079

      • Υπουργική Απόφαση 3046/304/1989 1989 59 Δ

       Περιγραφή Κτιριοδομικός Κανονισμός

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19890400059

      • 1 Παραλαβή της αίτησης προέγκρισης οικοδομικής άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης του οικείου Δήμου παραλαμβάνει μέσω της πλατφόρμας του ΤΕΕ το σχετικό αίτημα μηχανικού, με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και μελέτες.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αρμόδιος υπάλληλος της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου ελέγχει την πληρότητα του φακέλου.

       Σημειώσεις Αν η Υ.ΔΟΜ. διαπιστώσει ελλείψεις ή λάθη ενημερώνεται ο διαχειριστής της αίτησης μέσω του πληροφοριακού συστήματος, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες συμπληρώσεις ή διορθώσεις εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών, άλλως η υποβαλλόμενη αίτηση με τον συνημμένο φάκελο τίθεται στο αρχείο.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος τίτλου ιδιοκτησίας και τοπογραφικού διαγράμματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ελέγχεται ο τίτλος ιδιοκτησίας για τη διαπίστωση της αρτιότητας, οικοδομησιμότητας και του χρόνου κατάτμησης του οικοπέδου ή γηπέδου και το τοπογραφικό διάγραμμα ως προς την τήρηση των γενικών και ειδικών πολεοδομικών διατάξεων και προδιαγραφών, καθώς και έλεγχος των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτό.

       Όχι Όχι


      • 4 Έγκριση Τοπογραφικού Διαγράμματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κατόπιν της έγκρισης του Τοπογραφικού Διαγράμματος, ο φάκελος προωθείται για τον έλεγχο του Διαγράμματος Κάλυψης.

       Ναι Όχι


      • 5 Έλεγχος του διαγράμματος κάλυψης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ελέγχεται το διάγραμμα κάλυψης και το τυχόν απαιτούμενο σχετικό έντυπο εισφοράς της εξαγοράς θέσεων στάθμευσης ως προς την τήρηση των γενικών και ειδικών πολεοδομικών διατάξεων και προδιαγραφών των απαιτούμενων στοιχείων, που περιγράφονται στο άρθρο 39 του ν. 4495/17, καθώς και τα αποδεικτικά στοιχεία νομιμότητας υφιστάμενων κτισμάτων στο οικόπεδο ή γήπεδο, τα οποία προσκομίζονται με ευθύνη του μελετητή μηχανικού.

       Σημειώσεις Ο έλεγχος των αποδεικτικών στοιχείων νομιμότητας υφιστάμενων κτισμάτων στο οικόπεδο ή γήπεδο, αφορά στην ταυτοποίηση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις ήδη εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, καθώς και στις τυχόν δηλώσεις υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών και περιορίζεται στην ορθή αντιστοίχιση των αναγραφόμενων μεγεθών που περιέχονται στα σχέδια των ήδη εκδοθεισών οικοδομικών αδειών και τα σχέδια που συνοδεύουν δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αυθαιρέτων, με αυτά που αποτυπώνονται στο διάγραμμα κάλυψης.

       Ναι Όχι


      • 6 Έγκριση Διαγράμματος Κάλυψης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 7 Έκδοση Προέγκρισης οικοδομικής άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εκδίδεται η διοικητική πράξη της προέγκρισης και καθορίζονται οι απαραίτητες απαιτούμενες μελέτες, εγκρίσεις και λοιπά δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

       Ναι Ναι


      • 8 Ελλείψεις ή λάθη στο Τοπογραφικό Διάγραμμα


       Περιγραφή Στην περίπτωση διαπίστωσης από την Υ.ΔΟΜ. ελλείψεων ή λαθών στο τοπογραφικό διάγραμμα, ενημερώνεται ο διαχειριστής της υποβληθείσας αίτησης μέσω του πληροφοριακού συστήματος, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες συμπληρώσεις ή διορθώσεις εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών, άλλως η αίτηση με τον συνημμένο φάκελο με τις μελέτες και τα στοιχεία τίθεται στο αρχείο του πληροφοριακού συστήματος.

       Ναι Όχι


      • 9 Επανέλεγχος Τοπογραφικού Διαγράμματος       Σημειώσεις Σε περίπτωση λαθών ή ελλείψεων το αίτημα απορρίπτεται.

       Ναι Όχι


      • 10 Έγκριση Τοπογραφικού Διαγράμματος       Ναι Όχι


      • 11 Έλεγχος Διαγράμματος Κάλυψης       Ναι Όχι


      • 12 Ελλείψεις ή λάθη στο Διάγραμμμα Κάλυψης


       Περιγραφή Στην περίπτωση διαπίστωσης από την Υ.ΔΟΜ. ελλείψεων ή λαθών στο διάγραμμα κάλυψης, ενημερώνεται ο διαχειριστής της υποβληθείσας αίτησης μέσω του πληροφοριακού συστήματος, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες συμπληρώσεις ή διορθώσεις εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών, άλλως η αίτηση με τον συνημμένο φάκελο με τις μελέτες και τα στοιχεία τίθεται στο αρχείο του πληροφοριακού συστήματος.

       Ναι Όχι


      • 13 Επανέλεγχος Διαγράμματος Κάλυψης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενεργείται ο έλεγχος του διορθωμένου / συμπληρωμένου διαγράμματος κάλυψης

       Σημειώσεις Αν στον επανέλεγχο του διορθωμένου διαγράμματος κάλυψης δεν έχουν γίνει οι αναγκαίες διορθώσεις, η αίτηση απορρίπτεται.

       Ναι Όχι


      • 14 Έγκριση Διαγράμματος Κάλυψης       Ναι Όχι


      • 15 Έκδοση Προέγκρισης οικοδομικής άδειας       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.