Προαγωγές υπαλλήλων διπλωματικού κλάδου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc351ca7a-11c0-4626-885f-a8b84cbb8082 351711

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΣΤ1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

20 ημέρες έως 3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην προαγωγή υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΣΤ1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Προαγωγές υπαλλήλων Διπλωματικού Κλάδου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Χρονικές Συμπλήρωση απαιτούμενου χρόνου παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό. Ειδικότερα, απαιτείται για την προαγωγή: α) Ακολούθου Πρεσβείας σε Γραμματέα Πρεσβείας Γ΄, διετής υπηρεσία, συνυπολογιζομένου του χρόνου φοίτησης στη Διπλωματική Ακαδημία β) Γραμματέα Πρεσβείας Γ΄ σε Γραμματέα Πρεσβείας Β, τετραετής υπηρεσία γ) Γραμματέα Πρεσβείας Β΄ σε Γραμματέα Πρεσβείας Α΄, τετραετής υπηρεσία δ) Γραμματέα Πρεσβείας Α΄ σε Σύμβουλο Πρεσβείας Β΄, τετραετής υπηρεσία ε) Συμβούλου Πρεσβείας Β΄ σε Σύμβουλο Πρεσβείας Α΄, τριετής υπηρεσία στ) Συμβούλου Πρεσβείας Α΄ σε Πληρεξούσιο Υπουργό Β΄, τριετής υπηρεσία ζ) Πληρεξουσίου Υπουργού Β΄ σε Πληρεξούσιο Υπουργό Α΄, τριετής υπηρεσία η) Πληρεξουσίου Υπουργού Α΄ σε Πρέσβυ, τριετής τουλάχιστον υπηρεσία στον βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Α΄ και οκταετής συνολική υπηρεσία στους βαθμούς του ΠΥΒ΄ και του ΠΥΑ΄.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Για την προαγωγή από: α) τον βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Α΄στον βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Β΄, β) τον βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Α΄ στον βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Β΄ και γ) τον βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Α΄ στον βαθμό του Πρέσβυ απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων.

       Όχι Όχι

      • 3 Επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις Για την προαγωγή από τον βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Α΄ στον βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Β΄ απαιτείται η επιτυχής συμμετοχή σε δοκιμασία, η οποία οργανώνεται από τη Διπλωματική Ακαδημία. Κατ εξαίρεση και μόνον κατά την πρώτη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων δεν θα ισχύσει η συμμετοχή σε δοκιμασία των υπό προαγωγή Γραμματέων Πρεσβείας Α΄, οι οποίοι πληρούσαν τις τυπικές προϋποθέσεις για προαγωγή στον βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Β΄ κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 4781/2021 (άρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 4998/2022).

       Όχι Όχι

      • 4 Επαγγελματικές Για την προαγωγή από τον βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Α΄ στον βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Β΄ πρέπει ο υπάλληλος να έχει υπηρετήσει σε συγκεκριμένες κατηγορίες οργανικών μονάδων του Υπουργείου Εξωτερικών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τουλάχιστον (π.χ. Αρχές ειδικών συνθηκών, Διπλωματική Αρχή, Προξενική Αρχή κλπ).

       Όχι Όχι

      • 5 Ικανότητας Πλήρωση σε πολύ καλό επίπεδο των ουσιαστικών προσόντων του ήθους, του χαρακτήρα, της αφοσίωσης στο καθήκον, της επιστημονικής και υπηρεσιακής κατάστασης, της διοικητικής ικανότητας, της γνώσης του αντικειμένου, της πρωτοβουλίας, δραστηριότητας και αποτελεσματικότητας και της ετοιμότητας στην αντιμετώπιση με ταχύτητα και ευστοχία κάθε υπηρεσιακού θέματος, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού.

       Όχι Όχι

      • 6 Διοικητικές Θετική γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για την προαγωγή από τον βαθμό του Ακολούθου Πρεσβείας μέχρι και αυτόν του Συμβούλου Πρεσβείας Α΄ και θετική γνωμοδότηση του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου για την προαγωγή από τον βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Α΄ μέχρι και τον βαθμό του Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄.

       Όχι Όχι

      • 7 Επαγγελματικές Για την προαγωγή από τον βαθμό του Πληρεξούσιου Υπουργού Α΄ στον βαθμό του Πρέσβυ απαιτείται συνολική οκταετής υπηρεσία στους βαθμούς ΠΥΒ΄ και ΠΥΑ΄ από την οποία τουλάχιστον τρία έτη στον βαθμό του ΠΥΑ΄. Απαιτείται επίσης πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών για την έκδοση σχετικού διατάγματος.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 347, 351, 352 4781 2021 31 Α

       Περιγραφή Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100031

      • Υπουργική Απόφαση 2 23ΓΓΓ-13739 2021 1234 Β

       Περιγραφή Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Προϊστάμενο της ΣΤ-Α΄ Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης, μεταξύ των οποίων η έκδοση ατομικών διοικητικών πράξεων που αφορούν στη βαθμολογική προαγωγή όλων των κλάδων και κατηγοριών. Ειδικότερα, επί των προαγωγών των υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210201234

      • 1 Έλεγχος συνδρομής τυπικών προσόντων για προαγωγή στον επόμενο βαθμό

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης προβαίνει στον έλεγχο συνδρομής των τυπικών προσόντων προαγωγής των υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιοι από αυτούς θα εισαχθούν για προαγωγική κρίση ενώπιον του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

       Όχι Όχι


      • 2 Προαγωγή από τον βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Α΄ στον βαθμό του Πρέσβυ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Διαδικασία προαγωγής από τον βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Α΄ στον βαθμό του Πρέσβυ.

       Σημειώσεις Η προαγωγή διενεργείται: -κατ απόλυτη εκλογή -με σύγκριση των υπαλλήλων που διαθέτουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα -με ειδική αιτιολόγηση για τους επιλεγέντες -κατ αξιολογική σειρά -εφόσον ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτατου βαθμού -λαμβανομένων υπ όψιν όλων των στοιχείων του ατομικού φακέλου -εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση -με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται -ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών

       Ναι Ναι


      • 3 Παραπομπή από τον Υπουργό Εξωτερικών του θέματος προαγωγής υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο έως τον βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Α΄

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Υπουργός Εξωτερικών παραπέμπει στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο το θέμα της προαγωγής ή μη των υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου.

       Σημειώσεις Με παραπεμπτικό έγγραφο του Υπουργού Εξωτερικών, εισάγεται προς συζήτηση στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, για διατύπωση γνώμης, το θέμα της προαγωγής ή μη των υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου που πληρούν τα τυπικά προσόντα. Από τη διαδικασία εξαιρείται η προαγωγή από τον βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Α΄ στον βαθμό του Πρέσβυ (Βήμα 2), για την οποία το Συμβούλιο δεν διατυπώνει γνώμη.

       Ναι Όχι


      • 4 Συμπερίληψη του θέματος της προαγωγής υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου στη σύγκληση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου .

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Πρόεδρος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σύγκληση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου από τον Πρόεδρό του για συζήτηση του θέματος της προαγωγής υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου.

       Σημειώσεις Με έγγραφό του, ο Πρόεδρος του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου συγκαλεί, δυνάμει του παραπεμπτικού εγγράφου του Υπουργού, συνεδρίαση του Συμβουλίου, με αντικείμενο τη συζήτηση και διατύπωση γνώμης επί του θέματος της προαγωγής υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου.

       Ναι Όχι


      • 5 Γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου επί του θέματος προαγωγής υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Κατά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου και μετά από ψηφοφορία των μελών του, διατυπώνεται γνώμη επί του θέματος προαγωγής υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου ως εξής: -Ανώτατο Υπηρεσιακό Συμβούλιο: ΣΠΒ΄ σε ΣΠΑ΄, ΣΠΑ΄ σε ΠΥΒ΄, ΠΥΒ΄ σε ΠΥΑ΄ -Υπηρεσιακό Συμβούλιο: ΑΚΛ σε ΓΠΓ΄, ΓΠΓ΄σε ΓΠΒ΄, ΓΠΒ΄ σε ΓΠΑ΄, ΓΠΑ΄ σε ΣΠΒ΄

       Σημειώσεις Μετά τον έλεγχο συνδρομής των τυπικών προσόντων για καθέναν από τους υπό κρίση υπαλλήλους, το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο προβαίνει σε διατύπωση γνώμης περί της προαγωγής του. -Οι προαγωγές από ΑΚΛ σε ΓΠΓ΄, από ΓΠΓ΄σε ΓΠΒ΄, από ΓΠΒ΄ σε ΓΠΑ΄ και από ΣΠΒ΄ σε ΣΠΑ΄ ενεργούνται μετά από αυτοτελή κρίση των υπαλλήλων κατά τη σειρά αρχαιότητάς τους, λαμβανομένου υπ όψιν του συνόλου των στοιχείων του ατομικού φακέλου. -Οι προαγωγές από ΓΠΑ΄ σε ΣΠΒ΄ ενεργούνται κατ εκλογήν μετά από σύγκριση των υπό κρίση υπαλλήλων και με βάση το σύνολο των στοιχείων των ατομικών τους φακέλων, κατόπιν επιτυχίας στη δοκιμασία που οργανώνει η Διπλωματική Ακαδημία (εισάγεται μία και μόνη εξαίρεση για τους ΓΠΑ΄ που κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του Ν. 4781/2021 κατείχαν τα τυπικά προς προαγωγής προσόντα, για τους οποίους δεν θα ισχύσει η σχετική διάταξη περί επιτυχούς συμμετοχής στη δοκιμασία - άρθρ. 11 παρ. 2 Ν. 4998/2022). -Οι προαγωγές από ΣΠΑ΄ σε ΠΥΒ΄ και από ΠΥΒ΄ σε ΠΥΑ΄ ενεργούνται κατ απόλυτη εκλογή: με σύγκριση των υπό κρίση υπαλλήλων, κατ αξιολογική σειρά, με ειδική αιτιολόγηση για τους επιλεγέντες.

       • Στην περίπτωση κατ εκλογή προαγωγών, δεν εκδίδεται απόφαση για τους υπαλλήλους που ενώ τέθηκαν σε κρίση, εν τέλει δεν προήχθησαν λόγω του πεπερασμένου αριθμού κενών θέσεων και της πρόκρισης για προαγωγή άλλων υπαλλήλων.

       Ναι Όχι


      • 6 Θετική γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου επί της προαγωγικής κρίσης υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Προϋποθέσεις διατύπωσης θετικής γνώμης από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο

       Σημειώσεις Προακτέοι κρίνονται οι υπάλληλοι, των οποίων η βαθμολογική εξέλιξη διενεργείται -κατ αρχαιότητα: εφόσον από το σύνολο των στοιχείων του ατομικού φακέλου τους προκύπτει ότι διαθέτουν σε πολύ καλό βαθμό τα ουσιαστικά προσόντα που ορίζει ο νόμος, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την εκτέλεση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού. -κατ εκλογή: μετά από σύγκριση των υπό κρίση υπαλλήλων, κατ αξιολογική σειρά οι καταλληλότεροι προς προαγωγή με βάση το σύνολο των στοιχείων των ατομικών τους φακέλων και κατόπιν επιτυχίας στη δοκιμασία που οργανώνει η Διπλωματική Ακαδημία (με την εξαίρεση που περιγράφεται στο Βήμα 5) -κατ απόλυτη εκλογή: εφόσον ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού, λαμβανομένων υπ όψιν όλων των στοιχείων του ατομικού φακέλου και εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση.

       Ναι Όχι


      • 7 Έκδοση ατομικής διοικητικής πράξης προαγωγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Επί θετικής γνωμοδότησης από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, εκδίδεται σχετική ατομική διοικητική πράξη, διάταγμα ή απόφαση, αναλόγως του βαθμού του προακτέου υπαλλήλου, με περιεχόμενο την προαγωγή του στον επόμενο βαθμό ιεραρχίας.

       Σημειώσεις Επί θετικής γνωμοδότησης: - Από το ΑΥΣ για τις προαγωγές από ΣΠΑ΄ σε ΠΥΒ΄ και από ΠΥΒ΄ σε ΠΥΑ΄, μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, εκδίδεται διάταγμα. - Από το ΥΣ για τις προαγωγές από τον βαθμό του ΑΚΛ μέχρι τον βαθμό του ΣΠΑ΄, εκδίδεται απόφαση.

       Ναι Ναι


      • 8 Αρνητική γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου επί της προαγωγικής κρίσης υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Προϋποθέσεις διατύπωσης αρνητικής γνώμης από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο

       Σημειώσεις Το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο οδηγείται σε διατύπωση αρνητικής γνώμης όσον αφορά στην προαγωγή υπαλλήλων που κρίνονται - κατ αρχαιότητα: ΑΚΛ σε ΓΠΓ΄, ΓΠΓ΄ σε ΓΠΒ΄, ΓΠΒ΄ σε ΓΠΑ΄ και ΣΠΒ΄ σε ΣΠΑ΄ - κατ εκλογή, αλλά κρινόμενοι με αυτοτελή κρίση: ΓΠΑ΄ σε ΣΠΒ΄ Σε αυτές τις περιπτώσεις το αρμόδιο ΥΣ διαπιστώνει ότι ο υπάλληλος δεν διαθέτει σε πολύ καλό επίπεδο τα ουσιαστικά προσόντα που ορίζονται από τις αντίστοιχες διατάξεις.

       Ναι Όχι


      • 9 Έκδοση απόφασης μη προαγωγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Επί αρνητικής γνωμοδότησης από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο εκδίδεται απόφαση με περιεχόμενο τη μη προαγωγή του υπαλλήλου.

       Σημειώσεις Αν ο υπάλληλος που κρίνεται για προαγωγή μέχρι και τον βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Β΄ κριθεί ότι στερείται των προσόντων για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό τρεις φορές συνεχώς και αφού την τρίτη φορά κληθεί σε ακρόαση, παραμένει στον βαθμό που κατέχει μέχρι συμπλήρωσης του χρόνου που απαιτείται για τη στοιχειοθέτηση δικαιώματος λήψης της κατώτατης σύνταξης, οπότε και αποχωρεί αυτοδίκαια από την υπηρεσία.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.