Προγραμματισμός Υγειονομικών Επιτροπών (Υ.Ε.) του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση81d85f62-8577-4d10-a7ee-16a55c6a5997 818562

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης (e-ΕΦΚΑ), Τμήμα Προγραμματισμού, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 έως 3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον προγραμματισμό συνεδρίασης υγειονομικής επιτροπής από το ΚΕ.Π.Α. κατόπιν αιτήσεως του αξιολογούμενου για αρχική αξιολόγηση/ παράταση/ επιδείνωση υπάρχουσας ή προσθήκη νέας πάθησης/ αναθεώρησης/ προσφυγής κατά Γ.Α.Π.Α. που εκδόθηκε από Α’ Υ.Ε. ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση απαιτείται η συνεδρίαση Υ.Ε. για την αξιολόγηση της αναπηρίας και την έκδοση αρχικής/ νεότερης Γ.Α.Π.Α. .

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης (e-ΕΦΚΑ), Τμήμα Προγραμματισμού

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Άπαξ

Παρατηρήσεις

Το Τμήμα Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγησης συγκροτεί Υγειονομικές Επιτροπές και προγραμματίζει τη συνεδρίαση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής για την αξιολόγηση της αναπηρίας του αιτούντα. Η ειδικότητα της αρμόδιας για την αξιολόγηση Υ.Ε. προσδιορίζεται από την κύρια πάθηση του αιτούντος, η οποία καθορίζεται από το βασικό θεράποντα ιατρό και δηλώνεται στον Γενικό Εισηγητικό Φάκελο.

Οι ειδικότητες των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. είναι οι εξής: (α) Καρδιολογική (β) Δερματολογική (γ) Νευρολογική (δ) Ορθοπεδική (ε) Ουρολογική (στ) Οφθαλμιατρική (ζ) Παθολογική (η) Ρευματολογική (θ) Χειρουργική (ι) Ωτορινολαρυγγολογική (ια) Ψυχιατρική (ιβ) Πνευμονολογική.

Οι Υγειονομικές Επιτροπές που συγκροτούνται για την αξιολόγηση της αναπηρίας διακρίνονται σε αμιγώς και μεικτές υγειονομικές επιτροπές, ανάλογα με τον αριθμό των ειδικοτήτων που αφορούν. Οι αμιγώς αφορούν σε εξέταση αιτημάτων που αφορούν σε αξιολόγηση πάθησης μόνο μίας ειδικότητας. Οι μεικτές υγειονομικές επιτροπές αφορούν σε εκείνες που συγκροτούνται προκειμένου να αξιολογήσουν συνυπάρχουσες παθήσεις δύο ή περισσότερων ειδικοτήτων.

Η αρμόδια για την αξιολόγηση Υ.Ε. φέρει την υποχρέωση εξέτασης όλων των παθήσεων του Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου και είναι αρμόδια να πιστοποιήσει εν συνόλω την αναπηρία του αιτούντος, ανεξαρτήτως των ειδικοτήτων των ιατρών - μελών της, με την επιφύλαξη του Προέδρου και των εξαιρετικών περιπτώσεων που απαιτείται παραπομπή σε άλλη Υ.Ε. .

Οι συνεδριάσεις των Υ.Ε. για αξιολόγηση γίνονται είτε στα σημεία συνεδριάσεων Υ.Ε. ΚΕ.Π.Α. είτε σε χώρο διαμονής του αιτούντος (κατοικία, δομή νοσηλείας, σωφρονιστικό ίδρυμα), με την προϋπόθεση ότι η αδυναμία μετακίνησής του δηλώνεται από το βασικό θεράποντα ιατρό στον Ιατρικό Εισηγητικό Φάκελο. Οι Υγειονομικές Επιτροπές συγκροτούνται από τρεις (3) ιατρούς του Ειδικού Σώματος Ιατρών (Ε.Σ.Ι.) ΚΕ.Π.Α. . Πρόεδρος της Υ.Ε. ορίζεται μέλος της, το οποίο έχει ειδικότητα αντίστοιχη με εκείνη της Υ.Ε., δηλαδή την προβλεπόμενη ειδικότητα για την αξιολόγηση της κύριας πάθησης του αιτούντος. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων ενός μελών με ειδικότητα ίδια με εκείνη της επιτροπής, ως Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται το αρχαιότερο μέλος του Σώματος. Τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής είναι ιατροί του Ε.Σ.Ι. , ανεξαρτήτως ειδικότητας σε σχέση με τις λοιπές προς αξιολόγηση παθήσεις.

Η συνεδρίαση της Υ.Ε. γίνεται κατά κανόνα με φυσική παρουσία του αιτούντος. Η Υ.Ε. συνεδριάζει και αξιολογεί την αίτηση χωρίς φυσική παρουσία του αιτούντος, στις εξής περιπτώσεις: α)Αιτούντων που απεβίωσαν. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται απόφαση με ισχύ μέχρι την ημερομηνία θανάτου, β)Κατά τη διαδικασία επανελέγχου ισχύουσας πιστοποίησης, γ)Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης για αναθεώρηση ισχύουσας πιστοποίησης δ)Αιφνίδιας εισαγωγής του αιτούντος σε νοσοκομείο, η οποία αποδεικνύεται από έγγραφα τα οποία προσκομίζονται στο προγραμματισμένο ραντεβού από οποιοδήποτε οικείο του, ιδίως βεβαίωση του Διευθυντή της κλινικής στην οποία νοσηλεύεται, με την οποία βεβαιώνεται η αδυναμία μετακίνησης και η κρισιμότητα της κατάστασης ε)Κατόπιν αναβολής συνεδρίασης Υ.Ε. για προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών, στ)Κατοίκων εξωτερικού. Εκτός της πρώτης περίπτωσης (αιτούντων που απεβίωσαν) η Υ.Ε. δύναται να ζητήσει αιτιολογημένα τη φυσική παρουσία του αιτούντος, εάν κατά τη γνώμη της είναι αναγκαία για τη διαμόρφωση πλήρους γνώμης.

Οι συνεδριάσεις οίκοθεν, χωρίς φυσική παρουσία του αξιολογούμενου, δύνανται να πραγματοποιούνται και με ηλεκτρονικά μέσα, με πρωτοβουλία του Προέδρου της Υ.Ε. και ευθύνη της διοργάνωσης από τον Γραμματέα της Υ.Ε. .

Τελευταία ενημέρωση

02/07/2024

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διαδικασία προγραμματισμού συγκρότησης Υγειονομικών Επιτροπών για την αξιολόγηση της αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)

      Επίσημος τίτλος

      Προγραμματισμός Υγειονομικών Επιτροπών (Υ.Ε.) του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ιατρών Ειδικού Σώματος Υγειονομικών Επιτροπών Πιστοποίησης Αναπηρίας

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας, Ηλεκτρονική ειδοποίηση / Ενημέρωση

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Μετάπτωση της αίτησης από τον πολίτη για αρχική αξιολόγηση/ παράταση/ επιδείνωση ή προσθήκη νέας πάθησης/ αναθεώρησης ή προσφυγής κατά Γ.Α.Π.Α. εν ισχύ στο Ο.Π.Σ. Ε.Φ.Κ.Α.- ΚΕ.Π.Α. .

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Λήψη σχετικού αιτήματος στις περιπτώσεις παραπομπής σε νέα Υ.Ε. σε περίπτωση εξέτασης από Υ.Ε. αντίστοιχης ειδικότητας ή επανεξέτασης ή αναθεώρησης υφιστάμενης Γ.Α.Π.Α. ή κατόπιν υποχρέωσης του αιτούντα να υποβάλλει επιπλέον δικαιολογητικά ή προσφυγής κατά Γ.Α.Π.Α. που εκδόθηκε από Α’ Υ.Ε. ή κατόπiν αιτήματος επανελέγχου ισχύουσας Γ.Α.Π.Α. .

       Ναι Ναι

      • Απόφαση 83779 2022 4830 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220204830

      • 1 Παραλαβή αιτήματος για προγραμματισμό συνεδρίασης υγειονομικής επιτροπής (Υ.Ε.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Τμήμα Προγραμματισμού ενημερώνεται αυτόματα μέσω του Υποσυστήματος του Ο.Π.Σ. – Ε.Φ.Κ.Α. που αφορά στη λειτουργία των ΚΕ.Π.Α. (το οποίο διαλειτουργεί με το Σύστημα Πιστοποίησης Αναπηρίας) για το αίτημα που υπέβαλε ο πολίτης για την αξιολόγηση της αναπηρίας του ή για την ανάγκη προγραμματισμού συνεδρίασης νέας Υ.Ε. κατόπιν παραπομπής από προηγούμενη Υ.Ε. για λόγους επανεξέτασης από Υ.Ε. αντίστοιχης ειδικότητας ή ανάγκης υποβολής επιπλέον δικαιολογητικών ή αιτήσεως αναθεώρησης ή επανελέγχου ισχύουσας πιστοποίησης ή προσφυγής κατά Γ.Α.Π.Α. που εκδόθηκε από Α’ΥΕ. .

       Σημειώσεις Τα αιτήματα για προγραμματισμό Υγειονομικής Επιτροπής αφορούν μόνο σε οριστικοποιημένους Ιατρικούς Εισηγητικούς Φακέλους. Αιτήσεις για αξιολόγηση, για τις οποίες δεν οριστικοποιείται ο Ιατρικός Εισηγητικός Φάκελος από τον θεράποντα ιατρό εντός έξι (6) μηνών από την αίτηση, απορρίπτονται. Σε περίπτωση που το αίτημα για προγραμματισμό συνεδρίασης Υ.Ε. προκύπτει κατόπιν παραπομπής από προηγούμενη Υ.Ε. για εξέταση του αιτούντα από άλλη Υ.Ε. αντίστοιχης ειδικότητας ή λόγω ανάγκης υποβολής επιπλέον δικαιολογητικών ή ανάγκης συγκρότησης Υ.Ε. για επανέλεγχο/ αναθεώρηση/ προσφυγή, η ενημέρωση του συστήματος για ανάγκη προγραμματισμού νέας Υ.Ε. καταχωρείται από τη Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. . Αιτήσεις για αξιολόγηση , για τις οποίες οριστικοποιείται ο Ιατρικός Εισηγητικός φάκελος και ο αιτών δεν προσέλθει αναιτιολόγητα στο προγραμματισμένο ραντεβού δύο (2) φορές, απορρίπτονται. Σε περίπτωση που η Υγειονομική Επιτροπή αναβάλει την έκδοση ΓΑ προκειμένου να προσκομιστούν συγκεκριμένα επιπλέον ιατρικά δικαιολογητικά επιβεβαίωσης της πάθησης (π.χ. ιατρικές εξετάσεις), ο πολίτης ενημερώνεται εγγράφως, με ηλεκτρονικό ή φυσικό τρόπο, εντός δύο (2) ημερών από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Μονάδας στην οποία υπάγεται η Γραμματεία ΚΕΠΑ για την ανάγκη προσκόμισης πρόσθετων δικαιολογητικών εντός προθεσμία τριών (3) μηνών. Τα απαιτούμενα ιατρικά δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον πολίτη στη Γραμματεία ΚΕΠΑ. Με την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών προγραμματίζεται νέα συνεδρίαση της Υγειονομικής Επιτροπής. Αν ο πολίτης δεν προσκομίσει τα επιπλέον δικαιολογητικά που του ζητήθηκαν εντός τριών (3) μηνών από την ενημέρωσή του η αίτησή του απορρίπτεται.

       Όχι Όχι


      • 2 Εξέταση αιτημάτων σε αναμονή για συγκρότηση Υγειονομικής Επιτροπής (Υ.Ε.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Τμήμα Προγραμματισμού εξετάζει καθημερινά τα αιτήματα που βρίσκονται σε αναμονή για προγραμματισμό συγκρότησης Υγειονομικής Επιτροπής για αξιολόγηση της αναπηρίας μέσω του Υποσυστήματος του Ο.Π.Σ. – Ε.Φ.Κ.Α. που αφορά στη λειτουργία των ΚΕ.Π.Α.. Στο σύστημα εμφανίζεται το πλήθος των αιτημάτων ανά σημείο διενέργειας των ΚΕ.Π.Α. με την ένδειξη αν αφορούν σε φυσική παρουσία στα σημεία διενέργειας των Υγειονομικών Επιτροπών ή για κατ’ οίκον εξέταση, το βαθμό καθώς και την ειδικότητα της κάθε επιτροπής ανάλογα με την κύρια πάθηση, όπως δηλώνεται στον Ιατρικό Εισηγητικό Φάκελο (Γενικό και Ειδικούς Εισηγητικούς Φακέλους) του κάθε αιτούντα.

       Σημειώσεις Κατά την εξέταση των αιτημάτων σε αναμονή, λαμβάνεται υπόψη η παλαιότητα του κάθε αιτήματος και δίνεται προτεραιότητα στα παλαιότερα αιτήματα, ούτως ώστε το διάστημα εξέτασης του κάθε αιτήματος από την ημερομηνία υποβολής του να μην υπερβαίνει τους 2-3 μήνες. Η παλαιότητα του αιτήματος προκύπτει από τον αριθμό πρωτοκόλλου που λαμβάνει το κάθε αίτημα κατά την οριστικοποίηση της αίτησης μέσω του gov.gr και της «Εθνικής Πύλης Αναπηρίας». Κατά την εξέταση των εκκρεμών αιτημάτων για τον προγραμματισμό Υ.Ε. προς αξιολόγηση αναπηρίας λαμβάνεται υπόψη ο τόπος κατοικίας του αιτούντος με γνώμονα την ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας του από τη μετακίνηση για αξιολόγηση, οι ειδικές συνθήκες ως προς την αξιολόγηση (π.χ. κατ’ οίκον, σε σωφρονιστικό ίδρυμα, με ή χωρίς φυσική παρουσία κλπ), η ανηλικότητα του αιτούντος καθώς και τυχόν πρόσθετα κριτήρια ή επιχειρησιακοί περιορισμοί.

       Όχι Όχι


      • 3 Ορισμός Ιατρών – μελών των Υγειονομικών Επιτροπών - Συγκρότηση Υ.Ε.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Προγραμματισμού, με βάση τα αιτήματα ανά βαθμό, ειδικότητα και σημείο διενέργειας των Υ.Ε. και τη διαθεσιμότητα των ιατρών, προβαίνει στον προγραμματισμό των υγειονομικών επιτροπών με τους ιατρούς- μέλη του Ε.Σ.Ι. που θα συγκροτήσουν κάθε υγειονομική επιτροπή. Σε περίπτωση εξέτασης ανηλίκου, στην Επιτροπή συμμετέχει, βάσει διαθεσιμότητας, ιατρός του Ε.Σ.Ι. με ειδικότητα στην παιδιατρική ή άλλη παιδιατρική εξειδίκευση.

       Σημειώσεις Η συγκρότηση της Υ.Ε. γίνεται με βάση τη διαθεσιμότητα των ιατρών, όπως έχει δηλωθεί από τους ίδιους στις διαθέσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς του ιατρούς του ΚΕ.Π.Α. και τη χρήση αρχείων που τηρούνται από το Τμήμα Προγραμματισμού και περιλαμβάνει ειδικότερες πληροφορίες και άλλους σχετικούς περιορισμούς. Σχετικά με τη συμμετοχή ιατρών σε Β’ Υ.Ε., το Τμήμα Προγραμματισμού οφείλει να λάβει υπόψη του κατά τη διαδικασία συγκρότησης μιας Β’ Υ.Ε. ότι δεν επιτρέπεται η συμμετοχή ιατρού σε Β’ΥΕ η οποία κρίνει επί προσφυγής κατά Γ.Α.Π.Α. από Α’ ΥΕ στην οποία συμμετείχε ο ίδιος ιατρός ως μέλος. Επίσης, κατά τον προγραμματισμό της συγκρότησης μιας Υ.Ε. (ανεξαρτήτως βαθμού) λαμβάνεται υπόψη ότι δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε συνεδρίαση Υ.Ε. ιατρού που έχει συντάξει Ιατρικό Εισηγητικό Φάκελο για τον αξιολογούμενο.

       Όχι Όχι


      • 4 Καταχώρηση στο σύστημα των ιατρών που θα συμμετάσχουν σε Υ.Ε.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά τον ορισμό των ιατρών που θα συμμετάσχουν στην Υ.Ε. ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Προγραμματισμού ενημερώνει: α) τη βάση δεδομένων που διαχειρίζεται το Τμήμα Προγραμματισμού (Access) σχετικά με τους ιατρούς που προγραμματίζεται να συμμετάσχουν στις Υ.Ε. των κατά τόπους σημείων διενέργειας Επιτροπών ΚΕ.Π.Α., β) το ΟΠΣ ΕΦΚΑ – ΚΕ.Π.Α. και γ) την Η.ΔΙ.Κ.Α. .

       Σημειώσεις Μέσω της ενημέρωσης που αποστέλλεται στην Η.ΔΙ.Κ.Α. γίνεται η καταχώρηση των προγραμματισμένων συμμετοχών των ιατρών στις Υ.Ε. για το χρονικό διάστημα των επόμενων δύο (2) μηνών προκειμένου να δεσμευτεί η διαθεσιμότητα τους για ραντεβού σε Κέντρα Υγείας. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι ιατροί- μέλη του Ε.Σ.Ι. δύνανται να συμμετέχουν στις Υ.Ε. του ΚΕ.Π.Α., οι Δημόσιες Δομές Φροντίδας Υγείας (Δ.Δ.Φ.Υ.) και ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) δεν μπορούν να απαγορεύσουν στους ιατρούς που υπηρετούν σε αυτούς να συμμετέχουν σε συνεδριάσεις Υ.Ε. του ΚΕ.Π.Α. που έχουν ορισθεί, τουλάχιστον για πέντε (5) ημέρες ανά μήνα.

       Όχι Όχι


      • 5 Ενημέρωση ιατρών για τη συμμετοχή τους σε Υ.Ε.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την καταχώρηση των ιατρών που θα συμμετάσχουν στις προγραμματισμένες Υ.Ε. στα λογισμικά συστήματα, αποστέλλεται σχετική ενημέρωση στον ιατρό (αυτόματα, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου -email στη διεύθυνση που έχει σχετιστεί με το λογαριασμό του για Παροχές ΕΚΠΥ) σχετικά με την προγραμματισμένη συμμετοχή του σε συνεδρίαση Υ.Ε. .

       Σημειώσεις Μετά τη λήψη του ηλεκτρονικού μηνύματος (email), ο ιατρός πρέπει να συνδεθεί στην εφαρμογή Ο.Π.Σ.-Ε.Φ.Κ.Α. για τα ΚΕ.Π.Α., να ενημερωθεί σχετικά με τη συμμετοχή του στην προγραμματισμένη υγειονομική επιτροπή και να δηλώσει αν αποδέχεται ή όχι τη συμμετοχή του σε αυτή. Οι ιατροί του Ε.Σ.Ι. δύνανται να μην αποδεχτούν τον ορισμό τους μόνο για λόγους ανωτέρας βίας, η οποία πρέπει να αποδεικνύεται με σχετικά έγγραφα. Ο ιατρός οφείλει να ενημερώνει και να ζητά την εξαίρεσή του σε περίπτωση που διαπιστώνει ότι συντρέχει κώλυμα στο πρόσωπό του. Σε περίπτωση μη αποδοχής/ ανάκλησης συμμετοχής ιατρού σε προγραμματισμένη Υ.Ε. ενημερώνεται το Τμήμα Προγραμματισμού μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος προκειμένου να αντικατασταθεί το μέλος της Υ.Ε. που δεν απεδέχθη/ ανακάλεσε την συμμετοχή του σε αυτή και να προγραμματιστεί η συμμετοχή άλλου ιατρού. Σε περίπτωση όπου λόγω της κύριας πάθησης προς αξιολόγηση είναι απαραίτητη η συμμετοχή ιατρού συγκεκριμένης ειδικότητας , ο νέος ιατρός που θα επιλεγεί ως Πρόεδρος της Επιτροπής πρέπει να είναι της ίδιας ειδικότητας.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση Αποφάσεων μετακίνησης ιατρών – μελών της Υ.Ε.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατόπιν της οριστικοποίησης της σύνθεσης των υγειονομικών επιτροπών προς αξιολόγηση αναπηρίας το Τμήμα Προγραμματισμού ετοιμάζει και καταχωρεί στο συστημα εσωτερικού πρωτοκόλλου τις αποφάσεις μετακίνησης των ιατρών που θα συμμετάσχουν στις Υ.Ε. με βάση τον προγραμματισμό που έγινε και την οριστικοποίηση της σύνθεσής τους.

       Σημειώσεις Οι αποφάσεις μετακίνησης κοινοποιούνται στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) του e-ΕΦΚΑ καθώς και στη Μονάδα στην οποία υπάγεται ο ιατρός. Η σχετική απόφαση μετακίνησης μπορεί να αποσταλεί και στους συμμετέχοντες στις Υ.Ε. ιατρούς κατόπιν σχετικού αιτήματός τους.

       Όχι Όχι


      • 7 Ενημέρωση για τη συνεδρίαση της Υ.Ε. του ΚΕ.Π.Α

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με την οριστικοποίηση του προγραμματισμού και της συγκρότησης των Υ.Ε. ενημερώνονται οι Τοπικές Διευθύνσεις στις οποίες θα συγκροτηθούν οι Υ.Ε. σχετικά με την ημερομηνία, ώρα και ειδικότητες των Υ.Ε. που έχουν προγραμματιστεί προκειμένου να ετοιμαστεί το Πινάκιο των προς αξιολόγηση αιτούντων.

       Σημειώσεις Σε συνέχεια του προγραμματισμού των Επιτροπών, ο αιτών ενημερώνεται αυτόματα και μέσω του Ο.Π.Σ. Ε.Φ.Κ.Α.- ΚΕ.Π.Α. για την προγραμματισμένη ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο συνεδρίασης της Υ.Ε. με γραπτό μήνυμα (SMS) στο τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό) που έχει δηλώσει, τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της εξέτασης. Συμπληρωματικά, ο πολίτης μπορεί να ενημερωθεί και με πρόσθετα πρόσφορα μέσα, όπως μέσω μηνύματος στην ηλεκτρονική του θυρίδα, μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω τηλεφώνου.

       Όχι Όχι


      • 8 Ορισμός Γραμματέα και αίθουσας συνεδριάσεων των προγραμματισμένων Υ.Ε.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Τοπικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται η Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. και στις οποίες έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση Υ.Ε. ορίζει τους γραμματείς των Υγειονομικών Επιτροπών από τους υπαλλήλους τη μονάδας αυτής.

       Όχι Όχι


      • 9 Συνεδρίαση Υγειονομικής Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υ.Ε. θα πρέπει να ολοκληρώσει την εξέταση όλων των προγραμματισμένων ραντεβού.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου ή άλλου μέλους της επιτροπής, ο γραμματέας ενημερώνει άμεσα το Τμήμα Προγραμματισμού και Συγκρότησης Υ.Ε. ΚΕ.Π.Α της Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγησης, για αντικατάστασή του. Σε περίπτωση αδυναμίας αντικατάστασης του ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αδυναμίας εξέτασης, η συνεδρίαση αναβάλλεται και η Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. οφείλει να σημειώσει την αδυναμία αυτή στο σύστημα προκειμένου να ανοίξει η αντίστοιχη αίτηση στο σύστημα και να επαναπρογραμματιστεί άμεσα και κατά προτεραιότητα η εξέταση του σχετικού αιτήματος. Σε περίπτωση αδυναμίας εμφάνισής του αιτούντος στην προγραμματισμένη συνεδρίαση της Υ.Ε. προγραμματίζεται άπαξ εκ νέου ραντεβού. Ο αιτών οφείλει να ενημερώσει το ΚΕ.Π.Α. με κάθε πρόσφορο μέσο.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.