Προστασία ετοιμόρροπου μνημείου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8c03a2e3-6405-4d9e-b3b4-97ad4779f30f 832364

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Εφορείες Αρχαιοτήτων, Υπηρεσίες νεότερων μνημείων και τεχνικών έργων (Περιφερειακές Υπηρεσίες).

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

3 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τις ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την προστασία ετοιμόρροπου μνημείου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ,ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Υπηρεσίες νεότερων μνημείων και τεχνικών έργων (Περιφερειακές Υπηρεσίες).

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Ακίνητο νεότερο και εν γένει μνημείο, θεωρείται ετοιμόρροπο από στατικής και δομική απόψεως όταν, λόγω ανεπαρκούς ή κακής θεμελίωσης ή κακής σύνθεσης και ποιότητας των υλικών από τα οποία αποτελείται, ή κακότεχνης δομικής εργασίας ή υποσκαφής, διάβρωσης από ύδατα ή ακατάλληλης διάταξης ή σύνθεσης ή ανεπαρκών διαστάσεων των στοιχείων αυτού ή αποσάθρωσης των υλικών και των συνδετικών κονιαμάτων των δομικών του στοιχείων ή βίαιου συμβάντος, φυσικής καταστροφής, προκύπτουν ενδείξεις ότι δεν είναι ασφαλές, έχει χάσει την απαιτούμενη φέρουσα ικανότητα μερικά ή στο σύνολό του και υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσής του. Η ύπαρξη των ενδείξεων αυτών διαπιστώνεται μακροσκοπικά ή με υπολογισμούς. Το ακίνητο-μνημείο, θεωρείται επικινδύνως ετοιμόρροπο όταν, για τους λόγους που αναφέρονται πιο πάνω υπό στοιχείο/α, από τις ενδείξεις που διαπιστώνονται μακροσκοπικά ή με υπολογισμούς στον φέροντα οργανισμό και τα λοιπά δομικά του στοιχεία, προκύπτει ότι είναι προφανής και άμεσος ο κίνδυνος μερικής ή ολικής κατάρρευσης, και ο κίνδυνος δεν μπορεί να αποτραπεί με τα υπάρχοντα τεχνικά μέσα υποστυλώσεων, ενισχύσεων και επισκευών και ότι ο μόνος τρόπος άρσης της ετοιμορροπίας είναι η άμεση κατεδάφιση τμήματος ή του συνόλου αυτού.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης), Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά με courier), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Προστασία ετοιμόρροπου μνημείου.

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά), email

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για τη ψηφιακή υποβολή της αίτησης, ο χρήστης θα πρέπει να διαθέτει Κωδικούς Taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα. Τοπογραφικό διάγραμμα

       Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά με courier), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6851

      • 2 Σχέδια που να γίνεται η αποτύπωση του μνημείου (κατόψεις, όψεις, τομές). Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Σχέδια που να γίνεται η αποτύπωση του μνημείου (κατόψεις, όψεις, τομές).


       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 3 Φωτογραφική τεκμηρίωση του μνημείου εσωτερικά και εξωτερικά. Φωτογραφία

       Φωτογραφική τεκμηρίωση του μνημείου εσωτερικά και εξωτερικά.


       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 4 Συμβόλαιο ή μισθωτήριο του κτηρίου. Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Συμβόλαιο ή μισθωτήριο του κτηρίου.


       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • Νόμος 41 4858 2021 220 Α

       Περιγραφή Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100220

      • Προεδρικό Διάταγμα 4 2018 7 Α
      • Προεδρικό Διάταγμα 63 2005 98 Α
      • 1 Παραλαβή του αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το αίτημα υποβάλλεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δια ζώσης ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η παραλαβή του αιτήματος πολίτη ή φορέα γίνεται απο την αρμόδια Υπηρεσία που έχει την χωρική αρμοδιότητα.

       Όχι Όχι


      • 2 Απόφαση συγκρότησης συλλογικού οργάνου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Λαμβάνεται απόφαση συγκρότησης Επιτροπής κατόπιν αιτήσεως ή αυτεπάγγελτα απο τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟ-ΥΝΤΕ και ΕΦΑ.

       Σημειώσεις Η Επιτροπή συγκροτείται με υπογραφή του Προσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων μετά απο εισήγηση των κατά περίπτωση αρμοδίων Υπηρεσιών δια των Κεντρικών Υπηρεσιών και των Εφορειών Αρχαιοτήτων (ΕΦΑ-ΓΔΑΠΚ).

       Όχι Όχι


      • 3 Έκθεση Ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Επιτροπή διενεργεί έλεγχο του μνημείου και συντάσσει σχετική έκθεση ελέγχου η οποία αναφέρει:

       Σημειώσεις Η Έκθεση Ελέγχου περιλαμβάνει : α) την σαφή περιγραφή του μνημείου (είδος, έκταση βαθμός κινδύνου), β) προτεινόμενες αναγκαίες εργασίες υποστήλωσης, ετοιμόρροπων τμημάτων, συλλογή αρχιτεκτονικών μελών, απομάκρυνση τυχόν διακοσμητικών στοιχείων που κινδυνεύουν, κατεδάφιση ετοιμορρόπων στοιχείων , γ) τις συνέπειες που είναι δυνατόν να υπάρξουν απο την εφαρμογή των μέτρων που υποδεικνύονται σε σχέση με όμορα ή γειτονικά κτήρια, δ) τα μέτρα που πρέπει να να ληφθούν για την ασφάλεια προσώπων και αντικειμένων.

       Όχι Όχι


      • 4 Πόρισμα Επιτροπής Ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Στην περίπτωση που η Επιτροπή εισηγείται την μερική ή ολική κατεδάφιστου μνημείου μέσω των Κεντρικών Υπηρεσιών της ΓΔΑΜΤΕ ή των ΕΦΑ της ΓΔΑΠΚ . Η Εισήγηση αυτή εξετάζεται απο το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο ΚΑΣ ή ΚΣΝΜ και γνωμοδοτεί ανάλογα.

       Ναι Όχι


      • 5 Πόρισμα για μη κατεδάφιση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ισχύει ως έχει μετά απο διαβίβαση απο την ΥΝΜΤΕ στους ιδιοκτήτες εφόσον δεν υπάρχει κατεδάφιση.

       Ναι Όχι


      • 6 Πόρισμα για κατεδάφιση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον υπάρχει κατεδάφιση γίνεται αποστολή στους ιδιοκήτες απο τη Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων.

       Ναι Όχι


      • 7 Έκδοση Απόφασης μετά απο Γνωμοδότηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έκδοση Απόφασης μετά απο γνωμοδότηση ΚΑΣ ή ΚΣΝΜ και αποστολή στον ιδιοκτήτη φορέα ή νομέα για ενέργειες άρσης ετοιμορροποίας.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.