Προσφορά αντιτύπων των βραβευμένων με Κρατικό Βραβείο τίτλων στο πλαίσιο της φιλαναγνωσίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση566a6644-602e-4611-a754-cab55fbff9e1 566664

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αποστολή βραβευμένων με Κρατικό Βραβείο βιβλίων, τα οποία αγοράζονται από το ΥΠΠΟΑ/Διεύθυνση Γραμμάτων κατόπιν έκδοσης σχετικής Υπουργικής Απόφασης, σε βιβλιοθήκες ιδρυμάτων και έδρες νεοελληνικών σπουδών . Η αξιολόγηση των αιτημάτων γίνεται με γνώμονα τη διαθεσιμότητα τίτλων, τον αριθμό αιτημάτων που έχουν υποβάλει ίδιοι φορείς τα τελευταία χρόνια, καθώς και την ενίσχυση οργανισμών σε ακριτικές περιοχές. Στις έδρες νεοελληνικών σπουδών η αποστολή δύναται να γίνει και χωρίς την υποβολή αίτησης. Απευθύνεται σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝΑίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Αίτηση Ενδιαφερομένου


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διάθεση αντιτύπων των βραβευμένων τίτλων στο πλαίσιο της φιλαναγνωσίας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,


      • 1 Διαθεσιμότητας Διαθεσιμότητα βιβλίων που έχουν αγοραστεί ή διατεθεί στη Διεύθυνση Γραμμάτων

       Όχι Όχι

      • Νόμος 40 (παρ. 8 και 18) 3905 2010 219 Α

       Περιγραφή Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ορίζεται ο αριθμός των αντιτύπων των βραβευμένων βιβλίων ή των βιβλίων που συμπεριελήφθησαν στις βραχείες λίστες καθώς και των βραβευμένων λογοτεχνικών περιοδικών τα οποία αγοράζονται και διανέμονται σε τμήματα νεοελληνικών σπουδών σχολών του εξωτερικού και του εσωτερικού ή και σε άλλες βιβλιοθήκες, καθώς και σε καταστήματα κράτησης και καταστήματα κράτησης ανηλίκων, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100219

      • Προεδρικό Διάταγμα 52 4 2018 7 Α

       Περιγραφή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Γραμμάτων είναι η υλοποίηση των πολιτικών που σχετίζονται με την ενίσχυση της καλλιτεχνικής δημιουργίας, την πρόσβαση και συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή, και τις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες στον τομέα των Γραμμάτων. 2. Η Διεύθυνση Γραμμάτων αποτελείται από τα εξής δύο (2) Τμήματα: Α) Το Τμήμα Γραμμάτων και Βιβλίου Β) Το Τμήμα Ανάγνωσης και Ψηφιακού Περιεχομένου 3Α) Το Τμήμα Γραμμάτων και Βιβλίου είναι αρμόδιο για: αα) Την ενίσχυση και προώθηση των Ελληνικών Γραμμάτων και την προβολή της Ελληνικής Γραμματείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού ή άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο των Γραμμάτων. ββ) Την εφαρμογή συγκεκριμένων δράσεων για την προώθηση της μετάφρασης έργων της ελληνικής λογοτεχνικής παραγωγής στο εξωτερικό. γγ) Την υποστήριξη των νεοελληνικών σπουδών στο εξωτερικό σε συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία. δδ) Την αξιολόγηση, αναγνώριση και βράβευση της δημιουργίας, δημιουργικότητας και καινοτομίας στο χώρο των γραμμάτων και του βιβλίου. εε) Την ενίσχυση εθνικών και διεθνών συνεδρίων για τον Πολιτισμό, τις Τέχνες και τις Επιστήμες. στστ) Την παρακολούθηση και προώθηση των θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας, το Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικού Έργου και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και τη Δ/νση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων ζζ) Την υποστήριξη εκθέσεων Βιβλίου. ηη) Την αξιοποίηση ευρωπαϊκών και άλλων προγραμμάτων, σε συνεργασία με το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Διεθνών Συνεργειών και Προώθησης της Επιχειρηματικότητας, για την προώθηση και ανάδειξη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό του βιβλίου, των Ελληνικών Γραμμάτων και της Ελληνικής Γραμματείας. 3Β) Το Τμήμα Ανάγνωσης και Ψηφιακού Περιεχομένου είναι αρμόδιο για: αα) Την ανάπτυξη, την προώθηση και προβολή των δημιουργών του βιβλίου και των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών του χώρου. ββ) Την οργάνωση δράσεων προώθησης της φιλαναγνωσίας σε συνεργασία με τις βιβλιοθήκες, το εκπαιδευτικό σύστημα, τους εποπτευόμενους φορείς και τις υποδομές του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. γγ) Τη διαχείριση και την ανάπτυξη των βάσεων δεδομένων της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής (ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ). δδ) Την παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα των ΤΠΕ και την επεξεργασία ψηφιακή πολιτικής για το ελληνικό βιβλίο, η οποία περιλαμβάνει προτάσεις ρύθμισης/διαχείρισης θεμάτων "μετάβασης" της εκδοτικής παραγωγής, δημιουργίας, διακίνησης, δανεισμού, κλπ., ψηφιακών βιβλίων. εε) Την οργάνωση σεμιναρίων, που απευθύνονται σε νέους δημιουργούς και επαγγελματίες, για την πρόοδο στον τομέα των ΤΠΕ. στστ) Την προώθηση της οργάνωσης ψηφιακών λεσχών ανάγνωσης. ζζ) Την αξιοποίηση ευρωπαϊκών και άλλων προγραμμάτων, σε συνεργασία με το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Διεθνών Συνεργιών και Προώθησης της Επιχειρηματικότητας, για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτομίας στον τομέα του Βιβλίου, τις προτάσεις εκπροσώπησης της Ελλάδας σε διεθνείς συναντήσεις σχετικά με θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100007

      • 1 Παραλαβή Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Παραλαβή αίτησης από ενδιαφερόμενους φορείς

       Όχι Όχι


      • 2 Αξιολόγηση Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Αξιολόγηση Αιτημάτων με βάση και τη διαθεσιμότητα τίτλων

       Όχι Όχι


      • 3 Αποστολή Βιβλίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Αποστολή βιβλίων σε αιτούμενους, συνοδευόμενων με σχετικά διοικητικά έγγραφα στην περίπτωση θετικής κρίσης

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.