Προσωρινή Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών για το Επάγγελμα του Κομμωτή-Κουρέα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηaa32d458-703b-494e-b61b-743895c0638d 531729 Declaration of Temporary and Occasional Provision of Services of Hairdresser - Barber

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Δήμοι, Τμήμα Αδειοδότησης και Εμπορικών Δράσεων του οικείου Δήμου

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

7 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην προσωρινή και περιστασιακή παροχή υπηρεσιών για το επάγγελμα του κομμωτή - κουρέα και απευθύνεται σε παρόχους (περιλαμβανομένων και των Ελλήνων), οι οποίοι έχουν αδειοδοτηθεί και ασκούν μόνιμα το συγκεκριμένο επάγγελμα / δραστηριότητα σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. και επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Αδειοδότησης και Εμπορικών Δράσεων του οικείου Δήμου


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεισών για το επάγγελμα του κομμωτή - κουρέα.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    NACE

    • 96.02 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Δήλωση Διασυνοριακής Παροχής Επαγγέλματος Κομμωτή - Κουρέα.

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Διασυνοριακά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N2

       ,,,,,,,,


      • 1 Εργασιακές Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ασκεί νόμιμα το εν λόγω επάγγελμα στο κράτος-μέλος εγκατάστασης.

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋπηρεσίας Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να έχει αποκτήσει προϋπηρεσία τουλάχιστον δυο (2) ετών σε διάστημα των τελευταίων δέκα (10) ετών πριν την παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα.

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση του κράτους - μέλους εγκατάστασης του ενδιαφερομένου για την νόμιμη άσκηση των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων σε αυτό. Βεβαίωση

       Βεβαίωση του κράτους - μέλους εγκατάστασης του ενδιαφερομένου για την νόμιμη άσκηση των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων σε αυτό.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό ή άλλος τίτλος ή βεβαίωση επάρκειας, εκδοθέν από το κράτος - μέλος εγκατάστασης. Άδεια άσκησης επαγγέλματος

       Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό ή άλλος τίτλος ή βεβαίωση επάρκειας, εκδοθέν από το κράτος - μέλος εγκατάστασης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9960

      • 3 Αποδεικτικά επαγγελματικής πείρας. Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Αποδεικτικά επαγγελματικής πείρας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8181

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 78477/ΙΑ 2011 2271 Β

       Περιγραφή Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του π.δ. 38/2010.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110202271

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 52714/ΙΑ 2012 1650 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της αριθμ. 78477/ΙΑ/12.7.2011 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2271/12.10.2011 Β΄).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120201650

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 158602/ΙΑ 2012 3503 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 78477/ΙΑ/12−7−2011 (ΦΕΚ 2271 Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του π.δ. 38/2010», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120203503

      • Προεδρικό Διάταγμα 38 2010 78 Α

       Περιγραφή Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100078

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή Δήλωσης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τη δήλωση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Πρωτόκολλο του Δήμου ή στα ΚΕΠ-ΕΚΕ.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Δήλωσης και Δικαιολογητικών


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τη δήλωση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο portal eugo.

       Ναι Όχι


      • 4 Χορήγηση βεβαίωσης υποβολής αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή H βεβαίωση υποβολής του αιτήματος, όπου αναγράφεται ο αριθμός φακέλου της δήλωσης, χορηγείται στον ενδιαφερόμενο από το Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου δραστηριοποίησης του ενδιαφερόμενου ή του ΚΕΠ – ΕΚΕ

       Σημειώσεις Σε περίπτωση υποβολής σε ΚΕΠ-ΕΚΕ, στέλεχος του ΚΕΠ-ΕΚΕ διαβιβάζει στον κατά τόπο αρμόδιο Δήμο (με βάση τον τόπο δραστηριοποίησης του ενδιαφερόμενου) τη δήλωση του ενδιαφερόμενου με συνημμένα τα δικαιολογητικά αυτής.

       Όχι Όχι


      • 5 Χρέωση φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 6 Χρέωση φακέλου στο Τμήμα Αδειοδοτήσης και Εμπορικών Δράσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημοτικών Προσόδων χρεώνει τη δήλωση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Τμήμα Αδειοδοτήσης και Εμπορικών Δράσεων.

       Όχι Όχι


      • 7 Χρέωση φακέλου στο αρμόδιο στέλεχος του Τμήματος Αδειοδοτήσης και Εμπορικών Δράσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Αδειοδοτήσης και Εμπορικών Δράσεων χρεώνει τη δήλωση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο αρμόδιο στέλεχος του Τμήματος Αδειοδοτήσης και Εμπορικών Δράσεων.

       Όχι Όχι


      • 8 Έλεγχος Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Αδειοδοτήσης και Εμπορικών Δράσεων πραγματοποιεί έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 9 Σύνταξη σχεδίου Βεβαίωσης και προώθηση για υπογραφή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το στέλεχος του Τμήματος Αδειοδοτήσης και Εμπορικών Δράσεων συντάσσει σχέδιο Βεβαίωσης Σύνδρομης Παροχής Υπηρεσιών και το προωθεί στον Προϊστάμενο του Τμήματος Αδειοδοτήσης και Εμπορικών Δράσεων για υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 10 Υπογραφή σχεδίου Βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Αδειοδοτήσης και Εμπορικών Δράσεων υπογράφει το σχέδιο Βεβαίωσης Σύνδρομης Παροχής Υπηρεσιών και το προωθεί στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημοτικών Προσόδων για υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 11 Υπογραφή σχεδίου Βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημοτικών Προσόδων υπογράφει το σχέδιο Βεβαίωσης Συνδρομής Παροχής Υπηρεσιών και το επιστρέφει στο αρμόδιο στέλεχος του Τμήματος Αδειοδοτήσης και Εμπορικών Δράσεων.

       Όχι Όχι


      • 12 Αποστολή Βεβαίωσης στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Αδειοδοτήσης και Εμπορικών Δράσεων αποστέλλει την υπογεγραμμένη Βεβαίωση Σύνδρομης Παροχής Υπηρεσιών στον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.