Προώθηση Υπεύθυνων Δηλώσεων περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας σε Αρμόδιους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3a030978-9e32-49e3-ac33-9ecc64d8d37e 710337

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήμα Πληροφόρησης και Οργάνωσης Σεμιναρίων, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Ο.Π.Ι.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την προώθηση Υπεύθυνων Δηλώσεων όπως ορίζει η διαδικασία του άρθρου 18 του Ν. 2121/1993 περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, σε αρμόδιους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Ο.Π.Ι.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Πληροφόρησης και Οργάνωσης Σεμιναρίων

Παρατηρήσεις

Βάσει του περιουσιακού δικαιώματος των δικαιούχων πνευματικής ιδιοκτησίας και των δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων, και ειδικότερα του δικαιώματος επιτρέπειν ή απαγορεύειν ως απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα, η νομιμότητα οποιασδήποτε χρήσης έργων και αντικειμένων προστασίας προϋποθέτει την προηγούμενη λήψη άδειας και την καταβολή της οριζόμενης ανά περίπτωση αμοιβής.

Προκειμένου για τη στάθμιση αντικρουόμενων συμφερόντων, τόσο το εθνικό μας δίκαιο όσο και το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο προβλέπουν ορισμένες εξαιρέσεις, άλλως περιορισμούς του περιουσιακού δικαιώματος, στις οποίες επιτρέπονται συγκεκριμένες χρήσεις των έργων χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες ρητά οριζόμενες στον νόμο προϋποθέσεις.

Ο Έλληνας νομοθέτης έχει προβλέψει εξαίρεση/περιορισμό για την ιδιωτική αναπαραγωγή και οφειλή καταβολής «εύλογης αμοιβής» στους δικαιούχους. Προϋπόθεση για την εφαρμογή τόσο της ανωτέρω όσο και όλων των εξαιρέσεων ή περιορισμών είναι η πλήρωση των σωρευτικά απαιτούμενων προϋποθέσεων δυνάμει του προβλεπόμενου σε διεθνές επίπεδο «τεστ των τριών σταδίων», όπως έχει ενσωματωθεί στην ενωσιακή και εθνική έννομη τάξη. Συγκεκριμένα, το άρθρο 28 του ν. 2121/1993 με τίτλο «Ρήτρα γενικής εφαρμογής επί των περιορισμών» προβλέπει ότι: «Οι περιορισμοί που προβλέπονται στο τέταρτο κεφάλαιο του Ν. 2121/1993, όπως ισχύει, εφαρμόζονται μόνο σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, οι οποίες δεν αντίκεινται στην κανονική εκμετάλλευση του έργου ή άλλου προστατευόμενου αντικειμένου και δεν θίγουν αδικαιολόγητα τα έννομα συμφέροντα του δικαιούχου (άρθρο 5 παρ. 5 Οδηγίας 2001/29).».

Σύμφωνα με τη σχετική θεωρία ο εν λόγω περιορισμός του δικαιώματος αναπαραγωγής προέκυψε από την αδυναμία ελέγχου της ιδιωτικής αναπαραγωγής που πραγματοποιείται με τεχνικά μέσα. Επισημαίνεται ότι η είσπραξη της εν λόγω εύλογης αμοιβής εμπίπτει σε καθεστώς υποχρεωτικής συλλογικής διαχείρισης. Συνεπώς, με εξαίρεση τον ενιαίο Οργανισμό ‘GEA’, όλοι οι υπόλοιποι οργανισμοί περιλαμβάνουν στην άδεια λειτουργία τους, όπως έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού, τη διάταξη του α. 18 του ν. 2121/1993 (βλ. https://opi.gr/osd-aod/adeies-leitoyrgias-osd).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 18 του Ν. 2121/1993 περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας

Σημειώσεις

Οι υπόχρεοι φορείς, οι οποίοι υπόκεινται στην καταβολή εύλογης αμοιβής του άρθρου 18 παρ. 3 ν. 2121/1993, υποβάλουν την Υπεύθυνη Δήλωση, προς τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ). Η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να υποβληθεί και στο email: info@opi.gr

Πλέον ο ΟΠΙ έχει διαμορφώσει ειδική πύλη (a18.opi.gr) για να λαμβάνει τις εν λόγω υπεύθυνες δηλώσεις και αποστέλλει στους δικαιούχους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης τις υπεύθυνες δηλώσεις της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 2121/1993 από τους οφειλέτες καταβολής της εύλογης αμοιβής για ιδιωτική αναπαραγωγή.

Την ειδική πύλη του ΟΠΙ υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης μπορείτε να δείτε εδώ: https://a18.opi.gr/

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Προώθηση Υπεύθυνων Δηλώσεων σε Αρμόδιους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Υπόχρεοι είναι όσοι εισάγουν ή αποκτούν ενδοκοινοτικά ή παράγουν και διαθέτουν τεχνικά μέσα ή/και χαρτί κατάλληλο για φωτοτυπίες.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Η προώθηση της υποβληθείσας στον ΟΠΙ υπεύθυνης δήλωσης από τους υπόχρεους γίνεται σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης που λειτουργούν με έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού και καλύπτουν εν όλω ή εν μέρει την ενδιαφερόμενη κατηγορία των δικαιούχων.

       Όχι Όχι

      • 1 Νομιμοποιητικά έγραφα εκπροσώπου του νομικού προσώπου Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Νομιμοποιητικά έγραφα εκπροσώπου του νομικού προσώπου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Προσκομίζονται δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτει η νομιμοποίηση του εκπροσώπου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • Νόμος 18 2121 1993 25 Α

       Περιγραφή Σύμφωνα με την παρ. 4 του α. 18 όποιος εισάγει ή αποκτά ενδοκοινοτικά ή παράγει και διαθέτει τεχνικά μέσα ή/και χαρτί κατάλληλο για φωτοτυπίες που, σύμφωνα με την παράγραφο 3, υπόκεινται στην καταβολή εύλογης αμοιβής, υποχρεούται εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου να δηλώνει εγγράφως και υπευθύνως κατά το ν. 1599/1986 (Α' 75) προς τον ΟΠΙ: αα) την ποσότητα και τη συνολική αξία των τεχνικών μέσων ή/και χαρτιού κατάλληλου για φωτοτυπίες που κατά περίπτωση εισήγαγε ή απόκτησε ενδοκοινοτικά ή παρήγαγε και διέθεσε κατά το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο ανά κατηγορία και τύπο τεχνικού μέσου και ββ) ότι αυτή είναι πράγματι η ποσότητα και συνολική αξία χωρίς καμία απόκρυψη. β) Κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε από οποιονδήποτε οφειλέτη, κοινοποιώντας του σχετική γραπτή πρόσκληση, να δηλώσει εγγράφως και υπευθύνως κατά τον. 1599/1986 προς τον ΟΠΙ: αα) την ποσότητα και συνολική αξία των τεχνικών μέσων ή/και χαρτιού κατάλληλου για φωτοτυπία ανά κατηγορία και τύπο τεχνικού μέσου αναλυτικά που, σύμφωνα με την παράγραφο 3, υπόκεινται στην καταβολή εύλογης αμοιβής και τα οποία κατά περίπτωση εισήγαγε ή απόκτησε ενδοκοινοτικά ή παρήγαγε και διέθεσε, ββ) ότι αυτή είναι πράγματι η ποσότητα και συνολική αξία χωρίς καμία απόκρυψη. Μέσα σε 1 μήνα από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης, ο οφειλέτης υποχρεούται να υποβάλει στον ΟΠΙ την ως άνω υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον ίδιο, όταν πρόκειται για ατομική επιχείρηση, ή από τον κατά το καταστατικό εκπρόσωπό του, όταν πρόκειται για εταιρεία.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19930100025

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή της Υπεύθυνης δήλωσης από τον υπόχρεο στο email


       Περιγραφή Οι υπόχρεοι φορείς, οι οποίοι υπόκεινται στην καταβολή εύλογης αμοιβής του άρθρου 18 παρ. 3 ν. 2121/1993, υποβάλουν την Υπεύθυνη Δήλωση, προς τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ). Η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να υποβληθεί και στο email: info@opi.gr

       Σημειώσεις Όποιος εισάγει ή αποκτά ενδοκοινοτικά ή παράγει και διαθέτει τεχνικά μέσα ή/και χαρτί κατάλληλο για φωτοτυπίες που, σύμφωνα με την παράγραφο 3, υπόκεινται στην καταβολή εύλογης αμοιβής, υποχρεούται εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου να δηλώνει εγγράφως και υπευθύνως κατά το ν. 1599/1986 (Α 75) προς τον ΟΠΙ: αα) την ποσότητα και τη συνολική αξία των τεχνικών μέσων ή/και χαρτιού κατάλληλου για φωτοτυπίες που κατά περίπτωση εισήγαγε ή απόκτησε ενδοκοινοτικά ή παρήγαγε και διέθεσε κατά το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο ανά κατηγορία και τύπο τεχνικού μέσου και ββ) ότι αυτή είναι πράγματι η ποσότητα και συνολική αξία χωρίς καμία απόκρυψη.

       Ναι Όχι


      • 3 Υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης από κάθε υπόχρεο στην ειδική πύλη ΟΠΙ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η υποβολή γίνεται στον ακόλουθο σύνδεσμο που δημιούργησε ο ΟΠΙ αποκλειστικά για τον σκοπό αυτόν. Συγκεκριμένα, μέσω του ασφαλούς περιβάλλοντος οι υπόχρεοι συνδέονται απευθείας με την ηλεκτρονική φόρμα υποβολής των εν λόγω υπευθύνων δηλώσεων και συμπληρώνουν τα σχετικά πεδία - ονοματεπώνυμο υπόχρεου ή επωνυμία της εταιρείας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και σχόλια εάν το επιθυμούν. Κατόπιν μεταφορτώνουν τα σχετικά αρχεία (υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 και τυχόν άλλα συνοδευτικά αρχεία) και επιλέγουν το πεδίο «Υποβολή». Η συμπληρωμένη αυτή φόρμα λαμβάνει έναν μοναδικό αριθμό, ο οποίος αποστέλλεται αυτόματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση με την υποβολή της (από το οποίο μήνυμα θα προκύπτει και η ημερομηνία υποβολής), και τα εν λόγω αρχεία από κοινού με τον αριθμό που θα τα συνοδεύει συνολικά κοινοποιούνται ταυτόχρονα στον ΟΠΙ, καθώς και στους δικαιούχους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

       Σημειώσεις Όποιος εισάγει ή αποκτά ενδοκοινοτικά ή παράγει και διαθέτει τεχνικά μέσα ή/και χαρτί κατάλληλο για φωτοτυπίες που, σύμφωνα με την παράγραφο 3, υπόκεινται στην καταβολή εύλογης αμοιβής, υποχρεούται εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου να δηλώνει εγγράφως και υπευθύνως κατά το ν. 1599/1986 (Α 75) προς τον ΟΠΙ: αα) την ποσότητα και τη συνολική αξία των τεχνικών μέσων ή/και χαρτιού κατάλληλου για φωτοτυπίες που κατά περίπτωση εισήγαγε ή απόκτησε ενδοκοινοτικά ή παρήγαγε και διέθεσε κατά το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο ανά κατηγορία και τύπο τεχνικού μέσου και ββ) ότι αυτή είναι πράγματι η ποσότητα και συνολική αξία χωρίς καμία απόκρυψη.

       Ναι Όχι


      • 4 Προώθηση υπεύθυνης δήλωσης σε αρμόδιο Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 5 Ορισμός ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο της ακρίβειας του περιεχομένου οποιασδήποτε υπεύθυνης δήλωσης στο πλαίσιο του α. 18 ν. 2121/1993

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύμφωνα με την παρ. 6 του α. 18 ν. 2121/1993 κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης με δικές του δαπάνες, δικαιούται να ζητήσει τον έλεγχο της ακρίβειας του περιεχομένου οποιασδήποτε υπεύθυνης δήλωσης από έναν ορκωτό ελεγκτή, που ορίζεται από τον ΟΠΙ. Σε περίπτωση άρνησης του οφειλέτη να δεχθεί τον ανωτέρω έλεγχο, η διενέργεια του διατάσσεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο, σύμφωνα με όσα ορίζονται παραπάνω. Η εκάστοτε έκθεση του ορκωτού ελεγκτή κατατίθεται στον ΟΠΙ και αντίγραφο αυτής δικαιούται να λάβει κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης. Η διενέργεια νέου ελέγχου κατ' αίτηση άλλων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης για την ίδια δήλωση αποκλείεται.

       Όχι Όχι


      • 6 Προώθηση Έκθεσης ορκωτού ελεγκτή από ΟΠΙ σε Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η εκάστοτε έκθεση του ορκωτού ελεγκτή κατατίθεται στον ΟΠΙ και αντίγραφο αυτής δικαιούται να λάβει κάθε Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης.

       Σημειώσεις Κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης με δικές του δαπάνες, δικαιούται να ζητήσει τον έλεγχο της ακρίβειας του περιεχομένου οποιασδήποτε υπεύθυνης δήλωσης από έναν ορκωτό ελεγκτή, που ορίζεται από τον ΟΠΙ. Η εκάστοτε έκθεση του ορκωτού ελεγκτή κατατίθεται στον ΟΠΙ και αντίγραφο αυτής δικαιούται να λάβει κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης. Δεν προβλέπεται συγκεκριμένη τυπική διαδικασία στον νόμο, επομένως με ένα απλό αίτημά του ο εκάστοτε οργανισμός ενώπιον του ΟΠΙ δύναται να λάβει αντίγραφο της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή.

       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.