Πρόγραμμα αντιλυσσικού εμβολιασμού των ζώων της άγριας πανίδας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση893a6bb6-f260-4e8a-9d2b-df96bb1e70b6 893662

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος εμβολιασμού έναντι του ιού της λύσσας των ζώων της άγριας πανίδας (κόκκινη αλεπού – vulpes vulpes) και στην αξιολόγηση αυτού, μέσω της ενεργητικής επιτήρησης που αποσκοπεί στον εργαστηριακό έλεγχο της ανοσολογικής ανταπόκρισής τους

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ


Παρατηρήσεις

Η κόκκινη αλεπού (vulpes vulpes) αποτελεί δεξαμενή του ιού της λύσσας στη φύση και ως εκ τούτου είδος-στόχο και τον πλέον αξιόπιστο επιδημιολογικό δείκτη για την ανίχνευση της παρουσίας του ιού στο πλαίσιο των προγραμμάτων επιτήρησης και καταπολέμησης της λύσσας στη χώρα. Ο από του στόματος (per os) εμβολιασμός των κόκκινων αλεπούδων διενεργείται με τη χρήση εμβολίων-δολωμάτων ζωντανού τροποποιημένου ιού, που ρίπτονται σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας (εναέρια διανομή) κατά τη διάρκεια δύο τουλάχιστον εμβολιαστικών εκστρατειών τον χρόνο (άνοιξη και φθινόπωρο).

Τελευταία ενημέρωση

12/10/2023

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Πρόγραμμα από του στόματος εμβολιασμού των κόκκινων αλεπούδων έναντι του ιού της λύσσας και διενέργεια ενεργητικής επιτήρησης για την αξιολόγηση της επιτυχούς ανοσοποίησής τους

      Επίσημος τίτλος

      Διενέργεια και αξιολόγηση προγράμματος αντιλυσσικού εμβολιασμού των ζώων της άγριας πανίδας (κόκκινη αλεπού–vulpes vulpes)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Υγειονομικές Τα άτομα που χειρίζονται τα εμβόλια-δολώματα θα πρέπει να μην είναι ανοσοκατεσταλμένα, να έχουν εμβολιαστεί έναντι του ιού της λύσσας και να φορούν προστατευτικά γάντια.

       Όχι Όχι

      • 2 Τεχνικές Οι αρμόδιες αρχές και οι οικονομικοί φορείς στους οποίους ανατίθεται η προμήθεια των εμβολίων-δολωμάτων και των υπηρεσιών εναέριας ρίψης αυτών λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα που διασφαλίζουν τη διατήρηση της ψυκτικής αλυσίδας καθ όλη τη διαδικασία διακίνησης των εμβολίων (μεταφορά από τον τόπο παραγωγής τους, αποθήκευση, εκ νέου μεταφορά και μεταφόρτωσή τους στα πτητικά μέσα).

       Όχι Όχι

      • 3 Τεχνικές Τα εναέρια μέσα θα πρέπει να διαθέτουν αρκετό ωφέλιμο χώρο εσωτερικά, ώστε να επιτρέπεται η επιβίβαση δύο τουλάχιστον ατόμων (πλοηγός και ρίπτης), η φόρτωση της απαιτούμενης ποσότητας εμβολίων-δολωμάτων (κατ ελάχιστο 200 κιλά) και η δυνατότητα προσαρμογής σε αυτό κατάλληλης συσκευής ρίψης.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Οι ιδιωτικοί φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Ομοσπονδιών και οι κυνηγοί που συνδράμουν στην προσκόμιση δειγμάτων, είτε αυτόνομα, είτε ως μέλη συνεργείων δίωξης, θα πρέπει να έχουν άδεια θήρας σε ισχύ.

       Όχι Όχι

      • 5 Τεχνικές Οι δειγματολήπτες και οι κτηνιάτροι των οικείων περιφερειακών αρχών πρέπει να λαμβάνουν τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα για την αποφυγή μεταφοράς, διαφυγής και διασποράς του μολυσματικού παράγοντα κατά τη συλλογή, προετοιμασία και συσκευασία των δειγμάτων, χρησιμοποιώντας τον απαραίτητο εξοπλισμό, υλικά και διαδικασίες που περιγράφονται στο παράρτημα ΙΙ της αριθ. 331/10301/25-01-2013 (Β’198) ΚΥΑ.

       Όχι Όχι

      • 6 Τεχνικές Οι χειρισμοί κατά την προετοιμασία των δειγμάτων και ο τρόπος συσκευασίας τους (τριπλή συσκευασία) ακολουθούν αυστηρά τα σχετικά πρωτόκολλα που περιγράφονται στο παράρτημα ΙΙ της αριθ. 331/10301/25-01-2013 (Β’198) ΚΥΑ. Η μεταφορά των δειγμάτων στο εργαστήριο ολοκληρώνεται το αργότερο σε 48 ώρες από τη λήψη τους, συνοδεύονται δε απαραίτητα από κατάλληλα συμπληρωμένο έντυπο αποστολής (συνοδευτικό έγγραφο).

       Όχι Όχι

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 331/10301 2013 198 Β

       Περιγραφή Πρόγραμμα επιτήρησης και καταπολέμησης της λύσσας στην Ελλάδα

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200198

      • Εγκύκλιος 127724/784 2013

       Περιγραφή Υλοποίηση προγράμματος για την επιτήρηση της λύσσας

       ΑΔΑ ΒΕΑΚ0-ΒΑΓ

      • 1 Ορισμός περιοχών διενέργειας του προγράμματος εμβολιασμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Γραμματέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζονται οι περιοχές της επικράτειας στις οποίες εφαρμόζεται το πρόγραμμα του δια του στόματος (per os) εμβολιασμού έναντι της λύσσας των κόκκινων αλεπούδων (Περιφερειακές Ενότητες που χαρακτηρίζονται ως υψηλού κινδύνου και σε περίπτωση εμφάνισης θετικού κρούσματος σε άγρια ή κατοικίδια θηλαστικά, οι σχετικές ζώνες ακτίνας 50 χλμ γύρω από το σημείο εντοπισμού).

       Όχι Όχι


      • 2 Προμήθεια εμβολίων και υπηρεσιών εναέριας ρίψης τους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Με μέριμνα των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής και της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υλοποιούνται οι διαδικασίες ενεργοποίησης, έγκρισης αναθέσεων και σύναψης εκτελεστικών συμβάσεων, προμήθειας εμβολίων-δολωμάτων και υπηρεσιών εναέριας ρίψης αυτών, στο πλαίσιο ισχύουσας συμφωνίας πλαισίου του άρθρου 39 του ν. 4412/2016 (Α’147).

       Όχι Όχι


      • 3 Ενέργειες ενημέρωσης και επαγρύπνησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Πριν από την έναρξη της εμβολιαστικής εκστρατείας των αλεπούδων είναι ουσιώδης και απαραίτητη η ανάληψη ενεργειών ενημέρωσης του κοινού και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων. Πιο συγκεκριμένα, με μέριμνα της αρμόδιας υπηρεσίας: (α) εξασφαλίζεται η έγκριση από το ΕΣΡ δωρεάν προβολής σχετικού ενημερωτικού ραδιοτηλεοπτικού μηνύματος, τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν και καθ’ όλη την περίοδο αεροδιανομής των εμβολίων, (β) ενημερώνεται η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την έκδοση σχετικών δελτίων τύπου, (γ) ενημερώνονται και συντονίζονται οι εμπλεκόμενες στην περιοχή ρίψης των εμβολίων περιφερειακές κτηνιατρικές αρχές για την από πλευράς τους ανάληψη ενεργειών πληροφόρησης των τοπικών κοινωνιών (ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενημέρωση των παιδιών και των μαθητών, δια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων), (δ) ενημερώνονται σχετικά οι επίσημες κτηνιατρικές αρχές των όμορων χωρών που γειτνιάζουν με την περιοχή ρίψης των εμβολίων και μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών οι λοιπές αρχές αυτών σχετικά με τις προγραμματισμένες πτήσεις των εναέριων μέσων, (ε) ενημερώνονται, για τον ίδιο σκοπό, οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της χώρας (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ΓΕΑ, ΓΕΣ), (στ) ενημερώνονται σχετικά οι λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς (ΕΟΔΥ, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κυνηγετικοί και περιβαλλοντικοί σύλλογοι).

       Σημειώσεις Λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμβόλιο-δόλωμα για τον per os εμβολιασμό της άγριας πανίδας περιέχει ζωντανό τροποποιημένο ιό, η άμεση επαφή με γυμνά χέρια και ειδικότερα από άτομα ανεμβολίαστα ή ανοσοκατεσταλμένα, αντενδείκνυται. Σε περίπτωση που ανευρεθεί από πολίτη ένα εμβόλιο-δόλωμα κοντά στην οικεία του, αποφεύγεται η άμεση επαφή με αυτό και ειδοποιούνται η οικεία κτηνιατρική και δασική υπηρεσία. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους κυνηγούς που εξέρχονται για κυνήγι με τα σκυλιά τους σε περιοχές που έχουν ριφθεί εμβόλια. Η ενημερωτική καμπάνια ξεκινά τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της εμβολιαστικής εκστρατείας.

       Όχι Όχι


      • 4 Εναέρια διανομή εμβολίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η εναέρια ρίψη των εμβολίων-δολωμάτων πραγματοποιείται από τον φορέα στον οποίο έχει ανατεθεί η σχετική υπηρεσία και εκτελείται είτε με ελικόπτερα ή με αεροσκάφη σταθερών πτερύγων, ανάλογα με την τοπογραφία της στοχοθετημένης περιοχής. Δεν πραγματοποιείται εναέρια ρίψη σε κατοικημένες αστικές και περιαστικές περιοχές, μεγάλα οδικά δίκτυα και υδατοσυλλογές. Το εναέριο μέσο κατά τη διανομή των εμβολίων πετά σε ύψος 100-150 μέτρων από την επιφάνεια του εδάφους, με ταχύτητα 100-150 km/h, σε παράλληλες ευθείες που απέχουν 500-600 μέτρα μεταξύ τους. Τα εμβόλια-δολώματα ρίπτονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, που υπολογίζονται σύμφωνα με την ταχύτητα πτήσης και κατά τρόπο που εξασφαλίζει διασπορά 20-25 δολωμάτων (σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από 20) ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο επιφάνειας. Η εποπτεία της εναέριας διανομής των εμβολίων διενεργείται καθημερινά από υπάλληλο του Τμήματος Ζωοανθρωπονόσων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων και από υπάλληλο του Τμήματος Τοπογραφικής της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τη συνδρομή των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών των περιοχών εμβολιασμού ή των περιοχών όπου εδρεύουν οι αερολέσχες εκκίνησης των πτητικών μέσων.

       Σημειώσεις Κατά την διάρκεια των ρίψεων συλλέγονται καθημερινά τα ακόλουθα δεδομένα: (α) ημερομηνία ρίψης, αεροδρόμιο, αριθμός αεροσκάφους, όνομα πιλότου, (β) καιρικές συνθήκες, θερμοκρασία, (γ) αριθμός παρτίδας εμβολίων που χρησιμοποιήθηκε, (δ) αριθμός πορείας πτήσης, (ε) έναρξη πτήσης, λήξη και διάρκεια πτήσης και ρίψης δολωμάτων, (ε) περιοχή που καλύφθηκε, (στ) αριθμός δολωμάτων τα οποία μεταφορτώθηκαν στο αεροσκάφος και αριθμός δολωμάτων που ερίφθησαν. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων λαμβάνουν τους χάρτες και τις συντεταγμένες ρίψης των εμβολίων (σύστημα GPS καταγράφει αυτόματα τη ρίψη κάθε δολώματος, με την ακριβή γεωγραφική του θέση και ώρα). Τα δεδομένα από την κάθε πτήση συλλέγονται και αναλύονται σε καθημερινή βάση, έτσι ώστε να υπολογίζεται η πυκνότητα δολωμάτων που ερίφθησαν ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο επιφάνειας, με στόχο την επαλήθευση της στοχοθετημένης διασποράς των εμβολίων-δολωμάτων και την ανάληψη διορθωτικών ενεργειών, εφόσον διαπιστωθούν παρεκκλίσεις.

       Όχι Όχι


      • 5 Ενεργητική επιτήρηση: συλλογή δειγμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η συλλογή δειγμάτων για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών και της επιτυχούς ανοσοποίησης των ζώων-στόχων ξεκινά 1 μήνα μετά το πέρας της εναέριας διανομής των εμβολίων-δολωμάτων. Ο αριθμός των ζώων-δειγμάτων που πρέπει να συλλεχθούν καθορίζεται βάσει επιδημιολογικών δοκιμών και αντιστοιχεί σε 4 ζώα ανά 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα περιοχής εφαρμογής του εμβολιαστικού προγράμματος ανά έτος. Οι αλεπούδες που συλλέγονται, στο πλαίσιο της ενεργητικής επιτήρησης, θα πρέπει να ανήκουν στον υγιή πληθυσμό ενήλικων ζώων. Η συλλογή των ζώων-δειγμάτων γίνεται από τα συνεργεία δίωξης που έχουν συγκροτηθεί στις δασικές υπηρεσίες των αποκεντρωμένων διοικήσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Δασικό Κώδικα, στην αριθ. 331/10301/25-01-2013 (Β’198) ΚΥΑ στην αριθ. 127724/784/06-03-2013 εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Δασών, τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα βιοασφάλειας. Σε κάθε περίπτωση, τα συλλεχθέντα ζώα προωθούνται στο αρμόδιο εργαστήριο για τη διενέργεια των προβλεπόμενων αναλύσεων-δοκιμών μέσω των αρμόδιων οικείων περιφερειακών κτηνιατρικών αρχών, οι οποίες μεριμνούν για την ορθή προετοιμασία των δειγμάτων, την κατάλληλη συσκευασία και την αποστολή τους (τα θανατωμένα ζώα συγκεντρώνονται σε χώρο που υποδεικνύεται από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή).

       Όχι Όχι


      • 6 Ενεργητική επιτήρηση: διενέργεια εργαστηριακών δοκιμών και αναλύσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Στα δείγματα που προσκομίζονται στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη λύσσα στα ζώα (Δ/νση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών/Τμήμα Μοριακής Διαγνωστικής, Αφθώδη Πυρετού, Ιολογικών, Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσημάτων) διενεργούνται κατά περίπτωση: (α) ορολογικές δοκιμές (οροεξουδετέρωση, έμμεσος ανοσοφθορισμός, ανοσοενζυματική ELISA), για την ανίχνευση και τιτλοποίηση των αντισωμάτων έναντι του ιού της λύσσας και (β) δοκιμή ανίχνευσης βιοδείκτη τετρακυκλίνης στα δόντια των αλεπούδων, για την αξιολόγηση του βαθμού κατανάλωσης των εμβολίων-δολωμάτων από τα ζώα-στόχος που συλλέχθηκαν, καθώς και της ηλικίας αυτών.

       Σημειώσεις Ο βιοδείκτης είναι ενσωματωμένος στο περίβλημα του εμβολίου και τα μόριά του εναποτίθενται στα δόντια του ζώου που το καταναλώνει, καταλείποντας γραμμικές αλλοιώσεις που ανιχνεύονται με τη βοήθεια μικροσκοπίας φθορισμού.

       Όχι Όχι


      • 7 Συλλογή στοιχείων-αξιολόγηση αποτελεσμάτων προγράμματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η κάθε εμβολιαστική εκστρατεία ολοκληρώνεται με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών αναλύσεων και δοκιμών από το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη λύσσα των ζώων και το Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       Σημειώσεις Μεταξύ άλλων, αποτιμάται η κατανάλωση των δολωμάτων από τα ζώα-στόχο (ποσοστό ζώων που ανιχνεύτηκε ο βιοδείκτης στα δόντια τους), το ποσοτό οροθετικότητας των ζώων-στόχων (ανίχνευση προστατευτικών τίτλων αντισωμάτων στα οροδείγματα), η κατανάλωση των εμβολίων-δολωμάτων και το ποσοστό οροθετικότητας ανά ηλικιακή κατηγορία, ο βαθμός συσχέτισης μεταξύ της κατανάλωσης των εμβολίων από τα ζώα-στόχους και του βαθμού ανοσολογικής ανταπόκρισής τους.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.