Πρόσβαση σε αρχείο φακέλων πολιτικών φρονημάτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9e0353e4-a2fb-4103-84d5-09ffb7300f7e 199243

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση επικοινωνίας., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

7

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη δυνατότητα κάθε πολίτη με έννομο συμφέρον να λαμβάνει γνώση του περιεχομένου του φακέλου ατομικών φρονημάτων που τον αφορά, από το Τμήμα Εκδόσεων της Διεύθυνσης Επικοινωνίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση επικοινωνίας.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση πρόσβασης στο φάκελο.

Σημειώσεις

Η Αίτηση αφορά:

α) τα πρόσωπα των δικαιούχων των φακέλων. β) τους συζύγους και τους συγγενείς των δικαιούχων, μέχρι τρίτου βαθμού, εφόσον οι δικαιούχοι δεν ζουν. γ) οποιονδήποτε τρίτο, εφόσον προσκομίσει και απλή εξουσιοδότηση του δικαιούχου. δ) τα πρόσωπα τα οποία έλαβαν προηγούμενη άδεια της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων και ζητούν πρόσβαση στους φακέλους αυτούς για λόγους ιστορικής έρευνας ή και επαγγελματικούς. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι Νομικό πρόσωπο η Αίτηση θα υποβάλλεται από το Νόμιμο εκπρόσωπο αυτού και θα συνυποβάλλεται αντίγραφο του καταστατικού λειτουργίας του Νομικού Προσώπου.

Στην αίτηση, θα πρέπει να διευκρινίζονται οι φάκελοι στους οποίους ζητείται πρόσβαση, αναφέροντας πλήρη στοιχεία των υποκειμένων των φακέλων (ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ - ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ - ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ), Επιπλέον, στην αίτηση, θα πρέπει να καθορίζεται σαφώς το αντικείμενο της έρευνας, ούτως ώστε να είναι δυνατή η κρίση εάν τα δεδομένα, στα οποία ζητείται πρόσβαση είναι απαραίτητα για τον επιδιωκόμενο σκοπό.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αιτήματα για πρόσβαση σε αρχείο φακέλων πολιτικών φρονημάτων

      Επίσημος τίτλος

      Πρόσβαση σε αρχείο φακέλων πολιτικών φρονημάτων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Οι συγκεκριμένοι φάκελοι καθίστανται προσιτοί στους κάτωθι: α) στα πρόσωπα που αφορούν β) στους συζύγους και τους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, εφόσον τα πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης δεν ζουν. Ειδικά στην περίπτωση αυτή η ύπαρξη εν ζωή πλησιέστερων συγγενών αποκλείει το δικαίωμα των απώτερων συγγενών της ίδιας ρίζας, με την επιφύλαξη της επόμενης περίπτωσης γ) σε οποιονδήποτε τρίτον με την απλή εξουσιοδότηση των αναφερομένων προσώπων δ) κατόπιν άδειας της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων σε πρόσωπα, τα οποία για λόγους ιστορικής έρευνας ή/και επαγγελματικούς ζητούν την κατά τα ανωτέρω πρόσβαση.

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο δύο όψεων δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή αντίγραφο διαβατηρίου ή αντίγραφο άδειας οδήγησης ή αντίγραφο ατομικού βιβλιαρίου υγείας. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο δύο όψεων δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή αντίγραφο διαβατηρίου ή αντίγραφο άδειας οδήγησης ή αντίγραφο ατομικού βιβλιαρίου υγείας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το αντίγραφο δύο όψεων δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή αντίγραφο διαβατηρίου ή αντίγραφο άδειας οδήγησης ή αντίγραφο ατομικού βιβλιαρίου υγείας αφορά: α) στους δικαιούχους των φακέλων. β) στους συζύγους και στους συγγενείς των δικαιούχων, μέχρι τρίτου βαθμού, εφόσον οι δικαιούχοι δεν ζουν. γ) σε οποιονδήποτε τρίτο, εφόσον προσκομίσει και απλή εξουσιοδότηση του δικαιούχου. δ) στα πρόσωπα τα οποία έλαβαν προηγούμενη άδεια της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων και ζητούν πρόσβαση στους φακέλους αυτούς για λόγους ιστορικής έρευνας ή και επαγγελματικούς. Το ανωτέρω δικαιολογητικό, θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός τριμήνου από την υποβολή της αίτησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Σημειώσεις: Η ληξιαρχική πράξη θανάτου αφορά τους συζύγους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1701

      • 3 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση της Ληξιαρχικής Πράξης γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώρηση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976. Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση της Ληξιαρχικής Πράξης γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώρηση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-gamou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Σημειώσεις: Ληξιαρχική πράξη γάμου του ετέρου συζύγου. Η ληξιαρχική πράξη γάμου αφορά τους συζύγους. Το ανωτέρω δικαιολογητικό, θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός τριμήνου από την υποβολή της αίτησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9665

      • 4 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τέκνων. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τέκνων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αφορά τα τέκνα των δικαιούχων εφόσον δεν έχουν διαγραφεί από την οικογενειακή μερίδα ή πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών, το οποίο να έχει εκδοθεί πρόσφατα. Το ανωτέρω δικαιολογητικό, θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός τριμήνου από την υποβολή της αίτησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 5 Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών. Δημοτικά πιστοποιητικά

       Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/pistopoietiko-egguteron-suggenon

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών αφορά τους λοιπούς συγγενείς μέχρι γ΄ βαθμού. Το ανωτέρω δικαιολογητικό, θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός τριμήνου από την υποβολή της αίτησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4705

      • 6 Υπεύθυνη δήλωση των τρίτων προσώπων τα οποία ενεργούν κατόπιν εξουσιοδότησης του προσώπου το οποίο αφορά ο φάκελος. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση των τρίτων προσώπων τα οποία ενεργούν κατόπιν εξουσιοδότησης του προσώπου το οποίο αφορά ο φάκελος.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Η Υπεύθυνη δήλωση αφορά τα τρίτα πρόσωπα τα οποία ενεργούν κατόπιν εξουσιοδότησης του προσώπου το οποίο αφορά ο φάκελος και το γνήσιο της υπογραφής να έχει βεβαιωθεί από οποιαδήποτε Διοικητική Αρχή ή Κ.Ε.Π.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 7 Πιστοποιητικό ή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απο το οποίο να προκύπτει η επαγγελματική ιδιότητα του αιτούντα. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό ή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απο το οποίο να προκύπτει η επαγγελματική ιδιότητα του αιτούντα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το πιστοποιητικό αφορά τα πρόσωπα, τα οποία για λόγους ιστορικής έρευνας ή και επαγγελματικούς λόγους ζητούν την κατά τα ανωτέρω πρόσβαση, κατόπιν άδειας της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2 1016/5/47Η 2016 1538 Β

       Περιγραφή Ατομικοί φάκελοι πολιτικών φρονημάτων. Με την Απόφαση αυτή προσδιορίζονται τα πρόσωπα, τα οποία έχουν δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλλους πολιτικών φρονημάτων που τηρούνται στο αρχείο των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160201538

      • 1 Υποβολή αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά


       Περιγραφή Η αίτηση πρόσβασης στο φάκελο υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά περίπτωση, στο Τμήμα Εκδόσεων της Διεύθυνσης Επικοινωνίας/Α.Ε.Α. ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση communication.dir@astynomia.gr.

       Όχι Όχι


      • 2 Επεξεργασία του αιτήματος.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης


       Περιγραφή Το Τμήμα Εκδόσεων της Διεύθυνσης Επικοινωνίας/Α.Ε.Α. επεξεργάζεται την αίτηση του ενδιαφερομένου μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά περίπτωση αφού πιστοποιήσει την εγκυρότητά τους. Επίσης, το εν λόγω Τμήμα ενημερώνει αιτιολογημένα τον ενδιαφερόμενο σε περίπτωση που προκύψει η ανάγκη να απευθυνθεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

       Όχι Όχι


      • 3 Ενημέρωση του ενδιαφερομένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης


       Περιγραφή Το Τμήμα Εκδόσεων της Διεύθυνσης Επικοινωνίας ενημερώνει αιτιολογημένα τον ενδιαφερόμενo για την περίπτωση ικανοποίησης της αίτησης καθώς και για την πορεία του και για τον χρόνο και τον τόπο προσέλευσής του στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας προκειμένου να του δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης στο φάκελο που επιθυμεί.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.