Πρόσληψη Αναπληρωτών Μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ με Ειδική Προκήρυξη

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηdf52199e-d2a2-4b97-a034-e42de4b3656a 744467

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μέσω ειδικής πρόσκλησης, για την κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ που παραμένουν κενές σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ σε ΚΕΔΑΣΥ.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Μετά την 1η Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους, εφόσον διαπιστώνεται αδυναμία κάλυψης των λειτουργικών αναγκών σε σχολικές μονάδες, καθώς και σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) και σε Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ, λόγω άρνησης ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης αναπληρωτών από θέση ΕΕΠ-ΕΒΠ ή μη επάρκειας του αριθμού των υποψηφίων στους αξιολογικούς πίνακες που έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α΄ 13), μπορεί να πραγματοποιείται ειδική πρόσκληση πρόσληψης με απόφαση του/της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την κάλυψη των κενών θέσεων συγκεκριμένων σχολικών μονάδων, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ στα ΚΕΔΑΣΥ. Οι υποψήφιοι, μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, που έχουν ενταχθεί στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες της παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 4589/2019, μπορούν να υποβάλουν αίτηση-δήλωση συμμετοχής. Ως ελάχιστη προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζονται οι δύο (2) ημέρες. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι ΠΕ25 και ΕΒΠ στους πίνακες δύναται να προσλαμβάνονται εκπ/κοι κλάδων ΠΕ87.02 και ΤΕ01.30 αντίστοιχα.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση-δήλωση σχολικών μονάδων υποψηφίων αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Σημειώσεις

Η αίτηση, η οποία αποτελεί ταυτόχρονα και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75), υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΥΔ (βλ. Σχετικό σύνδεσμο) από τους εγγεγραμμένους στους εκάστοτε πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ, κάνοντας εισαγωγή στην εν λόγω εφαρμογή με τους προσωπικούς τους κωδικούς (βλ. εγχειρίδια χρήσης στην αρχική σελίδα της). Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης δηλώνουν με σειρά προτεραιότητας τις προτιμήσεις τους, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν: σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ στα ΚΕΔΑΣΥ, με πλήρες ή/και μειωμένο ωράριο. Η αίτηση ισχύει για τις επόμενες είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής και δεν δύναται να τροποποιηθεί ή απενεργοποιηθεί.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς ΟΠΣΥΔ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Αίτηση θεραπείας κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45). Ο/Η ενδιαφερόμενος/η μπορεί να ζητήσει, είτε, από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον/στην ενδιαφερόμενο/η την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Πρόσληψη αναπληρωτών σε κενές θέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατόπιν ειδικής πρόσκλησης

      Επίσημος τίτλος

      Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κατόπιν ειδικής πρόσκλησης

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Πληροφοριακό Σύστημα mySchool, Μητρώο Εκπαιδευτικών
      Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΣΥΔ, Μητρώο Εκπαιδευτικών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Διοικητικές Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμμετοχή σε διαδικασίες επιλογής προσωπικού του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο κεφ. Ε΄ του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ A΄ 13), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ώστε να έχει εξασφαλιστεί η ένταξη των υποψήφιων στους πίνακες κατάταξης Γ1΄ και Γ2΄ που καταρτίζει το ΑΣΕΠ για τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ (και Α΄ για τους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ87.02 και ΤΕ01.30).

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Μετά την ένταξη και κατάταξη των υποψηφίων στους παραπάνω πίνακες, απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης προτίμησης για πρόσληψη ως αναπληρωτών με πλήρες ή μειωμένο ωράριο σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ στα ΚΕΔΑΣΥ, στο πλαίσιο ειδικής πρόσκλησης του/της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων. Η δήλωση υποβάλλεται άπαξ εντός αποκλειστικής προθεσμίας που ορίζεται στην ίδια πρόσκληση και είναι αμετάκλητη.

       Σύνδεσμος https://opsyd.sch.gr/

       Όχι Όχι

      • 3 Ηλικιακές Ανώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων, κατά τον χρόνο πρόσληψης, ορίζεται το εξηκοστό έβδομο έτος (67ο) έτος (αριθμ. 1959/2017 απόφαση ΣτΕ). Κατώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων ορίζεται το εικοστό πρώτο (21ο) έτος. Για τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου ηλικίας, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης, ενώ για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης (παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3528/2007).

       Όχι Όχι

      • 4 Υγειονομικές Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν (παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4210/2013).

       Όχι Όχι

      • 5 Υπηκοότητας Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι: (α) Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες, (β) Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες - υπήκοοι χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, (γ) Πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ν. 2431/1996 με τους περιορισμούς του άρθρου 1, παρ. 1 αυτού), (δ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.δ. 3832/1958, όπως ισχύει, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας.

       Όχι Όχι

      • 6 Στρατολογικές Οι άνδρες κατά τον χρόνο πρόσληψης πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 5 του ν. 3528/2007 & άρθρο 29 του ν. 4440/2016). Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως Έλληνες πολίτες.

       Όχι Όχι

      • 7 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά τον χρόνο πρόσληψης, ήτοι: Α. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης: (i) Όσοι απολύθηκαν από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημοσίου τομέα λόγω οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά τους, αν δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση (άρθρο 9 του ν. 3528/2007). (ii) Όσοι διώκονται ποινικά ή έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ Α΄ 223 - Διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ Α΄ 229) ορίζεται ότι: "Στην παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 2942/2001 προστίθενται εδάφια ως εξής: "Για τη συμμετοχή στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων ζητείται υποχρεωτικά πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών του τόπου κατοικίας και του τόπου όπου υπηρέτησε ο εκπαιδευτικός τα προηγούμενα έτη, περί άσκησης ή μη εις βάρος του ποινικής δίωξης για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και ποινικό Μητρώο περί του αν υπάρχει καταδίκη για τέτοιο έγκλημα. Στην περίπτωση που έχει ασκηθεί ποινική δίωξη ή υπάρχει καταδίκη για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, ο υποψήφιος αυτός απαγορεύεται να συμμετάσχει στη διαδικασία για πλήρωση θέσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ή ωρομισθίων εκπαιδευτικών"". (iii) Όσοι εμπίπτουν στα κωλύματα διορισμού του άρθρου 8 του ν. 3528/2007. Β. Έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης-δήλωσης, αλλά δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία στην περίπτωση πρόσληψης, αν εξακολουθούν να διατηρούν την ιδιότητά τους: (i) Οι υποψήφιοι που μετέχουν σε εταιρείες και οι έχοντες την εμπορική ιδιότητα κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (άρθρα 32 και 31, παρ. 3 του ν. 3528/2007), οι οποίοι δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία εάν προηγουμένως δεν παραιτηθούν με οποιονδήποτε τρόπο ή δεν αναστείλουν τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους. (ii) Όσοι ασκούν έργα ασυμβίβαστα με το βουλευτικό αξίωμα (άρθρο 33 του ν. 3528/2007 και άρθρα 56 και 57 του Συντάγματος). (iii) Οι υπάλληλοι που απασχολούνται στο Δημόσιο και τα Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου με πλήρες ωράριο εργασίας (και άσχετα από τη φύση της σχέσεως που τους συνδέει με το Δημόσιο ή το νομικό πρόσωπο) δεν μπορούν να απασχοληθούν/αναλάβουν υπηρεσία στη δημόσια εκπαίδευση με πλήρες ωράριο άρθρο 35 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 26) και άρθρο 1, παρ. 1 και 2 του ν. 1256/1982, όπως η παρ. 2 συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 1400/1983, και Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. 251/2007.

       Όχι Όχι

      • 8 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΥΔ (βλ. Σύνδεσμο) από τα εγγεγραμμένα στους εκάστοτε πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ και εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ87.02 και ΤΕ01.30, κάνοντας εισαγωγή στην εν λόγω εφαρμογή με τους προσωπικούς τους κωδικούς.

       Σύνδεσμος https://opsyd.sch.gr/

       Όχι Όχι

      • Νόμος 56 & 63 4589 2019 13 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για τους πίνακες κατάταξης και την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100013

      • Νόμος 86 4547 2018 102 Α

       Περιγραφή Ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100102

      • Νόμος 111 4842 2021 190 Α

       Περιγραφή Ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και εκπαίδευσης, σε σχολικές μονάδες της ειδικής αγωγής και στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης - Τροποποίηση του τίτλου και της παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 4547/2018

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100190

      • Υπουργική Απόφαση 104627/ΓΔ5 2020 3344 Β

       Περιγραφή Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%95%CE%92%CE%9546%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-7%CE%A6%CE%9B

       ΑΔΑ 9ΕΒΕ46ΜΤΛΗ-7ΦΛ

      • Νόμος 123 & 124 4926 2022 82 Α

       Περιγραφή Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών νοσηλευτών και βοηθών βρεφοκόμων-παιδοκόμων - Τροποποίηση των άρθρων 165 του ν. 4763/2020 και 102 του ν. 4790/2021

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100082

      • 1 Συγκέντρωση εναπομεινάντων λειτουργικών κενών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ στα ΚΕΔΑΣΥ, για πρόσληψη αναπληρωτών στο πλαίσιο ειδικής πρόσκλησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Συγκεντρώνονται τα λειτουργικά κενά ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικών μονάδων, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ στα ΚΕΔΑΣΥ, τα οποία προέκυψαν από μη αναλήψεις/παραιτήσεις αναπληρωτών, αλλά και λόγω μη επάρκειας του αριθμού των υποψηφίων στους αξιολογικούς πίνακες που έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης περιοχών, και παραμένουν ακάλυπτα μετά από τις ήδη πραγματοποιηθείσες φάσεις πρόσληψης. Τα κενά αυτά δύναται να καλυφθούν με ειδική πρόσκληση.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος των προς κάλυψη εναπομεινάντων λειτουργικών κενών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ στα ΚΕΔΑΣΥ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακός/ή Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιβεβαιώνουν τα λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων τους όπως έχουν συγκεντρωθεί (Βήμα 1) και τα καταχωρίζουν στο ΟΠΣΥΔ. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ελέγχουν τα καταχωρισμένα στο ΟΠΣΥΔ κενά των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης αρμοδιότητάς τους και τα οριστικοποιούν. Επίσης, επιβεβαιώνουν και καταχωρίζουν τα λειτουργικά κενά των ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ στα ΚΕΔΑΣΥ.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση ειδικής πρόσκλησης υποψήφιων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ (και εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ87.02 και ΤΕ01.30) για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ στα ΚΕΔΑΣΥ, εντός της οριζόμενης σε αυτήν προθεσμία, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α’ 102), όπως ισχύει

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με ειδική πρόσκληση του/της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που μπορεί να πραγματοποιείται μετά την 1η Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους, εφόσον διαπιστώνεται αδυναμία κάλυψης των λειτουργικών αναγκών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε σχολικές μονάδες, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ στα ΚΕΔΑΣΥ, λόγω άρνησης ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης από τη θέση αναπληρωτών, ή μη επάρκειας του αριθμού των υποψηφίων στους αξιολογικούς πίνακες που έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης περιοχών, καλούνται οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι στους αξιολογικούς πίνακες μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ (και εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ87.02 και ΤΕ01.30) που καταρτίζει το ΑΣΕΠ, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για πρόσληψη ως αναπληρωτές σε κενές θέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ στα ΚΕΔΑΣΥ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται στην ίδια πρόσκληση. Ως ελάχιστη προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζονται οι δύο (2) ημέρες.

       Όχι Όχι


      • 4 Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης-δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ στα ΚΕΔΑΣΥ από τους υποψήφιους αναπληρωτές μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ (και εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ87.02 και ΤΕ01.30) εντός της καθορισμένης προθεσμίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση, η οποία αποτελεί ταυτόχρονα και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75), υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΥΔ από τους εγγεγραμμένους στους εκάστοτε πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ κάνοντας εισαγωγή στην εν λόγω εφαρμογή με τους προσωπικούς τους κωδικούς. Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης δηλώνονται οι σχολικές μονάδες πρόσληψης (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), τα ΚΕΔΑΣΥ και τα ΣΔΕΥ στα ΚΕΔΑΣΥ, με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο, με σειρά προτίμησης. Η αίτηση ισχύει για τις επόμενες είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής και δεν δύναται να τροποποιηθεί ή απενεργοποιηθεί.

       Όχι Όχι


      • 5 Διενέργεια των προσλήψεων και έκδοση των σχετικών αποφάσεων πρόσληψης από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Οι προσλήψεις των αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ (και εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ87.02 και ΤΕ01.30) σε λειτουργικά κενά ΕΕΠ-ΕΒΠ αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι σχετικές αποφάσεις πρόσληψης αναρτώνται στο διαδικτυακό πρόγραμμα Διαύγεια.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.