Πρόσληψη Προσωρινών Αναπληρωτών Μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση598643dd-32d2-4d9b-9f66-0614b34af76e 849783

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

25 ημέρες

Περιγραφή

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καλούνται κατ έτος οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι στους αξιολογικούς Πίνακες Γ1΄ και Γ2΄ μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που καταρτίζει το ΑΣΕΠ να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για πρόσληψη ως αναπληρωτές μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται στην ίδια απόφαση. Η ανωτέρω δήλωση προτίμησης υποβάλλεται άπαξ κατ έτος και είναι αμετάκλητη. Η διαδικασία αφορά προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως ενός (1) διδακτικού έτους, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

10 μήνες

Παρατηρήσεις

Οι προσλήψεις αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ πραγματοποιούνται καθ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους αναλόγως των λειτουργικών αναγκών που εκτάκτως προκύπτουν. Οι αναπληρωτές μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ προσλαμβάνονται από τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης κατά κλάδο (Πίνακες Γ1΄ και Γ2΄) οι οποίοι εκδίδονται από το Α.Σ.Ε.Π. και ισχύουν έως τη λήξη του δεύτερου σχολικού έτους που έπεται της λήξης του σχολικού έτους κατά το οποίο έλαβε χώρα η δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πρόσληψη αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ διενεργείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων βάσει της σειράς κατάταξης των υποψηφίων στον αξιολογικό πίνακα καθώς και των δηλωθεισών προτιμήσεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις εκτάκτων και επειγόντων λόγων δημοσίου συμφέροντος μπορούν να προσλαμβάνονται προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές υποψήφιοι που είναι ενταγμένοι στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες και μέχρι την έκδοση των τελικών πινάκων. Ισχύουν οι διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α΄ 13) με το σύνολο των τροποποιήσεων αυτού. Οι κλάδοι ΕΕΠ είναι οι εξής: ΠΕ21-Θεραπευτές Λόγου, ΠΕ22-Επαγγελματικοί Σύμβουλοι, ΠΕ23-Ψυχολόγοι, ΠΕ25-Σχολικοί Νοσηλευτές, ΠΕ28-Φυσιοθεραπευτές, ΠΕ29-Εργασιοθεραπευτές-Εργοθεραπευτές, ΠΕ30-Κοινωνικοί Λειτουργοί και ΠΕ31-Εξειδικευμένου: α) στον επαγγελματικό προσανατολισμό των τυφλών, β) στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών, γ) στη νοηματική γλώσσα των κωφών. Ο κλάδος ΕΒΠ είναι ΔΕ01-Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό. Ειδικά τα τυπικά προσόντα ένταξης στους κλάδους, μπορούν να αναζητηθούν στις προκηρύξεις 2ΕΑ/2022 (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 24) για τα μέλη ΕΕΠ και 1ΕΑ/2022 (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 23) για τα μέλη ΕΒΠ.

Τελευταία ενημέρωση

13/10/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση-δήλωση προτιμήσεων υποψήφιων αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Σημειώσεις

Η αίτηση, η οποία αποτελεί ταυτόχρονα και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΥΔ (βλ. Σχετικό σύνδεσμο) από τους εγγεγραμμένους στους εκάστοτε πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ, κάνοντας εισαγωγή στην εν λόγω εφαρμογή με τους προσωπικούς τους κωδικούς (βλ. εγχειρίδια χρήσης στην αρχική σελίδα της). Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, δηλώνουν με σειρά προτεραιότητας τις προτιμήσεις τους οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν: περιοχές πρόσληψης (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωριστά), Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ), Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ, εκκλησιαστικά γυμνάσια και λύκεια και τη Σιβιτανίδειο Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με πλήρες ή/και μειωμένο ωράριο.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς ΟΠΣΥΔ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45). Ο/Η ενδιαφερόμενος/η μπορεί να ζητήσει, είτε, από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον/στην ενδιαφερόμενο/η την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Πρόσληψη αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

      Επίσημος τίτλος

      Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως ενός (1) διδακτικού έτους, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Πληροφοριακό Σύστημα mySchool, Μητρώο Εκπαιδευτικών
      Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΣΥΔ, Μητρώο Εκπαιδευτικών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Διοικητικές Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμμετοχή σε διαδικασίες επιλογής προσωπικού του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο κεφ. Ε΄ του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ A΄ 13) "Σύστημα Διορισμού και Προσλήψεων Εκπαιδευτικών, Μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης", όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ώστε να εξασφαλίζεται η ένταξη και κατάταξη του υποψηφίου στους πίνακες κατάταξης Γ1΄ και Γ2΄ που καταρτίζει το ΑΣΕΠ για τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Κατόπιν της ένταξης και κατάταξης των υποψηφίων στους πίνακες Γ1΄ και Γ2΄ μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ του ΑΣΕΠ, απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης προτίμησης για πρόσληψη ως αναπληρωτών με πλήρες ή μειωμένο ωράριο σε συγκεκριμένες περιοχές διορισμού, ΚΕΔΑΣΥ, ΣΔΕΥ στα ΚΕΔΑΣΥ, εκκλησιαστικά γυμνάσια και λύκεια και τη Σιβιτανίδειο Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, στο πλαίσιο σχετικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων. Η δήλωση υποβάλλεται άπαξ εντός αποκλειστικής προθεσμίας που ορίζεται στην ίδια απόφαση.

       Σύνδεσμος https://opsyd.sch.gr/

       Όχι Όχι

      • 3 Ηλικιακές Ανώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων, κατά τον χρόνο πρόσληψης, ορίζεται το εξηκοστό έβδομο έτος (67ο) έτος (αριθμ. 1959/2017 απόφαση ΣτΕ). Κατώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων ορίζεται το εικοστό πρώτο (21ο) έτος. Για τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου ηλικίας, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης, ενώ για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης (παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3528/2007).

       Όχι Όχι

      • 4 Υγειονομικές Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν (παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4210/2013).

       Όχι Όχι

      • 5 Υπηκοότητας Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι: (α) Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες, (β) Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες - υπήκοοι χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, (γ) Πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ν. 2431/1996 με τους περιορισμούς του άρθρου 1, παρ. 1 αυτού), (δ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.δ. 3832/1958, όπως ισχύει, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας.

       Όχι Όχι

      • 6 Στρατολογικές Οι άνδρες κατά τον χρόνο πρόσληψης πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 5 του ν. 3528/2007 & άρθρο 29 του ν. 4440/2016). Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως Έλληνες πολίτες.

       Όχι Όχι

      • 7 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά τον χρόνο πρόσληψης, ήτοι: Α. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης: (i) Όσοι απολύθηκαν από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημοσίου τομέα λόγω οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά τους, αν δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση (άρθρο 9 του ν. 3528/2007). (ii) Όσοι διώκονται ποινικά ή έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ Α΄ 223 - Διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ Α΄ 229) ορίζεται ότι: "Στην παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 2942/2001 προστίθενται εδάφια ως εξής: "Για τη συμμετοχή στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων ζητείται υποχρεωτικά πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών του τόπου κατοικίας και του τόπου όπου υπηρέτησε ο εκπαιδευτικός τα προηγούμενα έτη, περί άσκησης ή μη εις βάρος του ποινικής δίωξης για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και ποινικό Μητρώο περί του αν υπάρχει καταδίκη για τέτοιο έγκλημα. Στην περίπτωση που έχει ασκηθεί ποινική δίωξη ή υπάρχει καταδίκη για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, ο υποψήφιος αυτός απαγορεύεται να συμμετάσχει στη διαδικασία για πλήρωση θέσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ή ωρομισθίων εκπαιδευτικών"". (iii) Όσοι εμπίπτουν στα κωλύματα διορισμού του άρθρου 8 του ν. 3528/2007. Β. Έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης-δήλωσης, αλλά δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία στην περίπτωση πρόσληψης, αν εξακολουθούν να διατηρούν την ιδιότητά τους: (i) Οι υποψήφιοι που μετέχουν σε εταιρείες και οι έχοντες την εμπορική ιδιότητα κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (άρθρα 32 και 31, παρ. 3 του ν. 3528/2007), οι οποίοι δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία εάν προηγουμένως δεν παραιτηθούν με οποιονδήποτε τρόπο ή δεν αναστείλουν τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους. (ii) Όσοι ασκούν έργα ασυμβίβαστα με το βουλευτικό αξίωμα (άρθρο 33 του ν. 3528/2007 και άρθρα 56 και 57 του Συντάγματος). (iii) Οι υπάλληλοι που απασχολούνται στο Δημόσιο και τα Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου με πλήρες ωράριο εργασίας (και άσχετα από τη φύση της σχέσεως που τους συνδέει με το Δημόσιο ή το νομικό πρόσωπο) δεν μπορούν να απασχοληθούν/αναλάβουν υπηρεσία στη δημόσια εκπαίδευση με πλήρες ωράριο άρθρο 35 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 26) και άρθρο 1, παρ. 1 και 2 του ν. 1256/1982, όπως η παρ. 2 συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 1400/1983, και Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. 251/2007.

       Όχι Όχι

      • 8 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΥΔ (βλ. Σύνδεσμο) από τα εγγεγραμμένα στους εκάστοτε πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, κάνοντας εισαγωγή στην εν λόγω εφαρμογή με τους προσωπικούς τους κωδικούς.

       Σύνδεσμος https://opsyd.sch.gr/

       Όχι Όχι

      • Νόμος 56 & 63 4589 2019 13 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για τους πίνακες κατάταξης και την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100013

      • Νόμος 372 4957 2022 141 Α

       Περιγραφή Διαμόρφωση της παρ. 4 του άρθρου 63 ν. 4589/2019. Προβλέπεται ότι υποψήφιο μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ, που προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής, παραμένει εγγεγραμμένος στους οικείους τελικούς αξιολογικούς πίνακες και δύναται να διοριστεί καθ όλη τη διάρκεια ισχύος των πινάκων. Σε περίπτωση που κληθεί να διορισθεί ως μόνιμος σε κενή οργανική θέση κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, υποχρεούται να παραμείνει στη θέση που είναι τοποθετημένος ως αναπληρωτής έως τη λήξη του διδακτικού έτους. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνει τις Μονάδες Συνθηκών Διαβίωσης (Μ.Σ.Δ.) που αντιστοιχούν στην έδρα της σχολικής μονάδας ή εν γένει της εκπαιδευτικής δομής όπου υπηρετεί ως αναπληρωτής, εκτός εάν οι Μ.Σ.Δ., οι οποίες αντιστοιχούν στην έδρα της σχολικής μονάδας ή εν γένει της εκπαιδευτικής δομής της περιοχής διορισμού του ή της προσωρινής τοποθέτησής του, είναι περισσότερες, οπότε λαμβάνει τις τελευταίες.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100141

      • Υπουργική Απόφαση 104627/ΓΔ5 2020 3344 Β

       Περιγραφή Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%95%CE%92%CE%9546%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-7%CE%A6%CE%9B

       ΑΔΑ 9ΕΒΕ46ΜΤΛΗ-7ΦΛ

      • 1 Έκδοση υπουργικής απόφασης-πρόσκλησης υποψήφιων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης εντός της οριζόμενης σε αυτή προθεσμία σε εφαρμογή των διατάξεων του άρ. 63 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα


       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης-δήλωσης προτιμήσεων από τα υποψήφια μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ εντός της καθορισμένης προθεσμίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση, η οποία αποτελεί ταυτόχρονα και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΥΔ από τους εγγεγραμμένους στους εκάστοτε πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ κάνοντας εισαγωγή στην εν λόγω εφαρμογή με τους προσωπικούς τους κωδικούς. Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης δηλώνονται περιοχές πρόσληψης (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωριστά), ΚΕΔΑΣΥ, ΣΔΕΥ στα ΚΕΔΑΣΥ, εκκλησιαστικά γυμνάσια και λύκεια και η Σιβιτανίδειος Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, στο πλαίσιο σχετικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο, κατά σειρά προτίμησης.

       Όχι Όχι


      • 3 Προσδιορισμός των προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών για μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακός/ή Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προσδιορίζουν τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους ανά κλάδο σε αναπληρωτές πλήρους και μειωμένου ωραρίου και τις καταχωρίζουν στη διαδικτυακή πύλη του ΟΠΣΥΔ του Υπουργείου. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αξιολογούν τις καταχωρισμένες στο ΟΠΣΥΔ λειτουργικές ανάγκες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης αρμοδιότητάς τους και τις οριστικοποιούν. Επίσης, προσδιορίζουν τις λειτουργικές ανάγκες των δομών ειδικής αγωγής δικής τους αρμοδιότητας. Ο αριθμός των προς πλήρωση λειτουργικών κενών ανά κλάδο, εκπαιδευτική δομή και βαθμίδα εκπαίδευσης εγκρίνεται με σχετική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με βάση τις κατά τα ανωτέρω προσδιορισμένες λειτουργικές ανάγκες και την παρεχόμενη από το αρμόδιο όργανο έγκριση πίστωσης.

       Όχι Όχι


      • 4 Διενέργεια των προσλήψεων, ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και έκδοση των σχετικών αποφάσεων πρόσληψης από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Οι προσλήψεις των αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι σχετικές αποφάσεις πρόσληψης των αναπληρωτών αναρτώνται στο διαδικτυακό πρόγραμμα Διαύγεια.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.