Πρόσληψη Ειδικών Φρουρών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf425dc77-8e77-4879-8155-7f2e6db118a1 133401

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  5

  Κόστος

  20

  Εκτιμώμενος χρόνος

  1 Έτος

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην πρόσληψη Ειδικών Φρουρών και απευθύνεται σε ιδιώτες οι οποίοι προσλαμβάνονται στην Ελληνική Αστυνομία, με σύστημα αντικειμενικών, κριτηρίων (μόρια), ως ιδιαίτερης κατηγορίας ένστολου προσωπικού, Ειδικοί Φρουροί. Ο αριθμός των θέσεων αυτών μπορεί να αυξάνεται με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση συμμετοχής του/της ενδιαφερομένου/νης. Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται μόνο διά ζώσης αυτοπροσώπως.

  Σημειώσεις

  Ο ενδιαφερόμενος/νη με την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, επισυνάπτει δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες διαστάσεων 3 χ 4 εκ.). Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ν΄ αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/ης υποψήφιου/ας ευκρινώς. Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται μόνο διά ζώσης αυτοπροσώπως.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγήΆλλο

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή απόρριψη

     Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Διοικητική πράξη

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Ειδικοί Φρουροί (, ) Προστασία Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων

       Επίσημος τίτλος

       Πρόσληψη Ειδικών Φρουρών στην Ελληνική Αστυνομία


       Μητρώα που τηρούνται

       Γενικό Μητρώο Σώματος

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Αμφιστρεφής

        ,,


       • 1 Ηλικιακές Οι υποψήφιοι δε θα πρέπει να υπερβαίνουν το 28ο έτος της ηλικίας τους. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησής τους.


        Όχι Όχι

       • 2 Εκπαιδευτικές Να είναι απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής Εσωτερικού ή Εξωτερικού.


        Όχι Όχι

       • 3 Στρατολογικές Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πρόσληψης. Δεν γίνονται δεκτοί υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.


        Όχι Όχι

       • 4 Υγειονομικές Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τη σωματική ικανότητα των υποψηφίων των σχολών στρατού ξηράς (κατεύθυνση όπλων), κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 11/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄-17), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


        Όχι Όχι

       • 5 Υπηκοότητας Να είναι άνδρες/γυναίκες Έλληνες/ίδες πολίτες.


        Όχι Όχι

       • 6 Άλλο Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και δεν πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.


        Όχι Όχι

       • 7 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση, απόπειρα ή κάθε μορφή συμμετοχής σε κακούργημα ή σε εγκλήματα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του δημοκρατικού πολιτεύματος, προσβολών της διεθνούς υπόστασης της χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά των πολιτειακών και πολιτικών οργάνων, παραχάραξης νομίσματος και άλλων μέσων πληρωμής, πλαστογραφίας, ψευδούς κατάθεσης, ψευδούς καταμήνυσης, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχόμενης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, υπεξαίρεσης, επικίνδυνης σωματικής βλάβης, συμπλοκής, εκβίασης, απάτης, απιστίας, δωροδοκίας, παράνομης βεβαίωσης ή είσπραξης δικαιωμάτων του Δημοσίου, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, περί αλλοδαπών,περί αρχαιοτήτων, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο απειλείται στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον τριών μηνών. Υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα, μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, αλλά δεν προσλαμβάνονται, αν, μέχρι το χρόνο έκδοσης της διαταγής πρόσληψης, δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα.


        Όχι Όχι

       • 8 Δικαστικές Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.


        Όχι Όχι

       • 9 Δικαστικές Να μην έχουν τεθεί σε καμίας μορφής δικαστική συμπαράσταση (ΑΚ 1666 επόμενα).


        Όχι Όχι

       • 10 Υγειονομικές Να μην έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών,να μην φέρουν δερματοστιξία (τατουάζ) στο σώμα τους, η οποία: α) είναι και με την ενδυμασία (θερινή και χειμερινή στολή) εξωτερικά εμφανής και επιπλέον β) οι σχετικές απεικονίσεις, ως εκ του περιεχομένου τους, είτε αναιρούν την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα ουδετερότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου είτε προκαλούν κατά τρόπο, ο οποίος δεν συνάδει προς την ιδιότητα και τα καθήκοντά τους.


        Όχι Όχι

       • 11 Υγειονομικές Να έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου.


        Όχι Όχι

       • 12 Άλλο Να έχουν ανάστημα χωρίς υποδήματα, οι άνδρες τουλάχιστον ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70μ.) και οι γυναίκες) ένα μέτρο και εξήντα τρία εκατοστά (1,63μ.).


        Όχι Όχι

       • 13 Δικαστικές Να μην έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών, ανεξάρτητα αν τους επιβλήθηκε ή όχι ποινή για την πράξη τους αυτή.


        Όχι Όχι

       • 14 Άλλο Πρόσθετα Δικαιολογητικά για Υποψήφιους που Κατέχουν Πρόσθετα Προσόντα: Η γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον (Β2). Η κατοχή πτυχίου δημόσιου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας " Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών " ή " Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας ". Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, κατά προτίμηση ως εφέδρων Αξιωματικών ή σε ειδικές δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή ως εθελοντών πενταετούς υποχρέωσης ή ως επαγγελματιών οπλιτών ή στην Προεδρική Φρουρά. Η κατοχή άδειας οδήγησης μοτοσικλέτας ή μοτοποδηλάτου ή αυτοκινήτου. Ο υποψήφιος να είναι τέκνο προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που έχει δολοφονηθεί ή τραυματιστεί θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού. Ο υποψήφιος να είναι γονέας ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας.


        Όχι Όχι

       • 15 Άλλο Ειδικά για το διαγωνισμό πρόσληψης Ειδικών Φρουρών για τη συγκρότηση των Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, καθιερώνονται ως πρόσθετα προσόντα πρόσληψης η κατοχή: i.Οποιουδήποτε πτυχίου ή διπλώματος οποιουδήποτε Τμήματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.), ανεξαρτήτως ειδικότητας ή ισότιμο τίτλου σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Δεν μοριοδοτείται η κατοχή δύο ή περισσοτέρων πτυχίων ή διπλωμάτων. ii.Επιπλέον, καθιερώνεται ως πρόσθετο προσόν πρόσληψης, πιστοποιητικού γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.


        Όχι Όχι

       • 1 Άσκηση ένστασης ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησης των πινάκων των κατ΄ αρχήν πληρούντων τα προσόντα, επισυνάπτοντας παράβολο η αξία του οποίου αναπροσαρμόζεται, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 20 €

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

        Όχι

       • 1 Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.). Βεβαίωση

        Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Υποβάλλεται μόνο διά ζώσης αυτοπροσώπως.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9703

       • 2 Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν τα προσόντα που αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη (προσόντα υποψηφίων - προϋποθέσεις). Υποβάλλεται μόνο διά ζώσης αυτοπροσώπως. Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν τα προσόντα που αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη (προσόντα υποψηφίων - προϋποθέσεις). Υποβάλλεται μόνο διά ζώσης αυτοπροσώπως.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: Χωρίς να απαιτείται η αναλυτική περιγραφή αυτών και ότι δέχονται να αναγραφεί η σωματική τους ικανότητα στα πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ που τυχόν αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές (ισχύει για άνδρες υποψήφιους και γυναίκες υποψήφιες, που δήλωσαν ότι έχουν προηγούμενη στρατιωτική θητεία). Υποβάλλεται μόνο διά ζώσης αυτοπροσώπως.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7320

       • 3 Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε προκήρυξη. Υποβάλλεται μόνο διά ζώσης αυτοπροσώπως. Αποδεικτικό σπουδών

        Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε προκήρυξη. Υποβάλλεται μόνο διά ζώσης αυτοπροσώπως.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: α. Απολυτήριο Λυκείου ή Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: Βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εικοσάβαθμη κλίμακα. Περαιτέρω, για τίτλους Δευτεροβάθμιας μη τεχνικής ή μη επαγγελματικής εκπαίδευσης βεβαίωση αντιστοιχίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και για τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της Επιτροπής Ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) β. Οι υποψήφιοι/ες που κατέχουν πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμο με αυτό τίτλο και απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμο τίτλο και επιθυμούν να διεκδικήσουν τις θέσεις της κατηγορίας Β΄ (20% των θέσεων) πρέπει να προσκομίσουν και τους δύο προαναφερόμενους τίτλους. Υποβάλλεται μόνο διά ζώσης αυτοπροσώπως.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 2825

       • 4 Πρόσθετα Δικαιολογητικά για Υποψηφίους που κατέχουν πρόσθετα προσόντα. Υποβάλλονται μόνο διά ζώσης αυτοπροσώπως. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

        Πρόσθετα Δικαιολογητικά για Υποψηφίους που κατέχουν πρόσθετα προσόντα. Υποβάλλονται μόνο διά ζώσης αυτοπροσώπως.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή πτυχίου αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής, γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον καλής γνώσης (Β2), Φωτοαντίγραφο Πτυχίου Δημοσίου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών» ή «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας», Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης, για τους υποψήφιους που υπηρέτησαν μέχρι και την απόλυσή τους ως έφεδροι αξιωματικοί ή σε ειδικές δυνάμεις ή ως εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) ή ως επαγγελματίες οπλίτες στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στην Προεδρική Φρουρά και δεν τους έχει αφαιρεθεί η αντίστοιχη ειδικότητα, Φωτοαντίγραφο της κατεχόμενης άδειας οδήγησης (μοτοποδηλάτου, μοτοσικλέτας ή αυτοκινήτου), Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι είναι τέκνα προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που δολοφονήθηκε ή τραυματίσθηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού, Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής Αρχής, με ημερομηνία έκδοσης όχι προγενέστερη των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, καθώς και άλλα δικαιολογητικά που προσκομίζονται από υποψηφίους ειδικών κατηγοριών, που ορίζονται στην εκάστοτε προκήρυξη. Υποβάλλονται μόνο διά ζώσης αυτοπροσώπως.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 4332

       • 5 Πρόσθετα δικαιολογητικά ειδικά για το διαγωνισμό πρόσληψης Ειδικών Φρουρών για τη συγκρότηση των Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. Υποβάλλονται μόνο διά ζώσης αυτοπροσώπως. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

        Πρόσθετα δικαιολογητικά ειδικά για το διαγωνισμό πρόσληψης Ειδικών Φρουρών για τη συγκρότηση των Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. Υποβάλλονται μόνο διά ζώσης αυτοπροσώπως.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε πτυχίου ή διπλώματος οποιουδήποτε Τμήματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.), ανεξαρτήτως ειδικότητας ή ισότιμου τίτλου σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Εφόσον ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας με ημεδαπό τίτλο. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 4332

       • Νόμος 9 2734 1999 161 Α

        Περιγραφή Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100161

       • Υπουργική Απόφαση 7002/12/1-κστ΄ 2019 3010 Β

        Περιγραφή 1 Προσόντα, δικαιολογητικά και διαδικασία πρόσληψης Ειδικών Φρουρών.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190203010

       • Υπουργική Απόφαση 7002/12/1-λη΄ 2021 1285 Β

        Περιγραφή Τροποποίηση της υπ. αριθ. 7002/12/1-κστ΄/22-07-2019 απόφασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη "Προσόντα, δικαιολογητικά και διαδικασία πρόσληψης Ειδικών Φρουρών" (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3010).

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210201285

       • Υπουργική Απόφαση 1 7002/12/1-λη΄ 2021 1285 Β

        Περιγραφή Μετά το άρθρο 5 της υπ. αριθ. 7002/12/1-κστ΄ από 22-07-2019 απόφασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, προστίθεται το άρθρο 5Α ειδικά για το διαγωνισμό πρόσληψης Ειδικών Φρουρών για τη συγκρότηση των Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210201285

       • Υπουργική Απόφαση 1 7002/12/1-νγ΄ 2021 4212 Β

        Περιγραφή Τροποποίηση της υπό στοιχεία 7002/12/1-κστ΄/22.07.2019 απόφασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη « Προσόντα, δικαιολογητικά και διαδικασία πρόσληψης Ειδικών Φρουρών» (Β΄ 3010).

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210204212

       • Υπουργική Απόφαση 1 7002/12/1-ξβ΄ 2022 1386 Β

        Περιγραφή Τροποποίηση της υπό στοιχεία 7002/12/1-κστ΄/22.07.2019 απόφασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη « Προσόντα, δικαιολογητικά και διαδικασία πρόσληψης Ειδικών Φρουρών» (Β΄ 3010).

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220201386

       • 1 Εισήγηση για λήψη απόφασης αναφορικά με τον αριθμό προσλήψεων και πλήρωσης των θέσεων που θα προκηρυχθούν

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


        Όχι Όχι


       • 2 Έκθεση αναγκαιότητας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Γραμματέας

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Για τη σύνταξη της έκθεσης αναγκαιότητας απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έκθεση κάλυψης δαπάνης από τη Διεύθυνση Υποστήριξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Στην εν λόγω έκθεση, εμφαίνεται η δαπάνη που θα προκληθεί από την πρόσληψη.

        Όχι Όχι


       • 3 Υποβολή αιτήματος στην επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 για την έγκριση της πρόσληψης.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Οι καθορισθείσες ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας σε Ειδικούς Φρουρούς (πρόσληψη), υποβάλλονται υπό μορφή αιτήματος στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αφού το επεξεργαστεί με τη συνδρομή του Υπουργείου Οικονομικών, εισηγείται ανάλογα στη Διμελή Επιτροπή του άρθρου 2 παρ. 1 της 33/2006 Π.Υ.Σ. (Φ.Ε.Κ. Α΄-280) όπως ισχύει (Υπουργός Εσωτερικών και Οικονομικών), η οποία εκδίδει σχετική απόφαση.

        Όχι Όχι


       • 4 Έκδοση προκήρυξης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Ύστερα από την έγκριση, του αριθμού των προς πρόσληψη Ειδικών Φρουρών στην Ελληνική Αστυνομία, από την Επιτροπή της Π.Υ.Σ. 33/2006, , εκδίδεται προκήρυξη διαγωνισμού για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και υποβολή αιτήσεων συμμετοχής.

        Όχι Όχι


       • 5 Αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών για έκδοση απόφασης Κατανομής.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Η ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄28) για το μόνιμο προσωπικό πραγματοποιείται κατόπιν έκδοσης απόφασης κατανομής του Υπουργού Εσωτερικών.

        Σημειώσεις Άρθρο 9 παρ. 21 του ν. 4057/2012 (Φ.Ε.Κ. Α-54).

        Όχι Όχι


       • 6 Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής για τον έλεγχο δικαιολογητικών υποψηφίων.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο


        Περιγραφή Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 9 του ν.2734/1999, συγκροτείται επιτροπή, η οποία αποτελείται από ένα (1) μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου, έναν (1) εκπρόσωπο του Α.Σ.Ε.Π. και ένα (1) Διευθυντή Διεύθυνσης των Κλάδων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

        Όχι Όχι


       • 7 Έκδοση πίνακα των κατ΄ αρχήν πληρούντων τα προσόντα και πίνακα υποψηφίων που δεν πληρούν τα προσόντα κατά φθίνουσα σειρά μορίων.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Η Τριμελής Επιτροπή ελέγχου δικαιολογητικών υποψηφίων, ελέγχει την πληρότητα και την ακρίβεια των δικαιολογητικών των υποψηφίων και συντάσσει κατά αλφαβητική σειρά, πίνακα υποψηφίων που συγκεντρώνουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη και πίνακα υποψηφίων που δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα προς τούτο προσόντα και προϋποθέσεις.

        Σημειώσεις Άρθρο 5 παρ. 2 της υπ. αριθ. 7002/12/1-κστ΄ από 25-07-2019 απόφασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (Φ.Ε.Κ. Β΄-3010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .

        Όχι Όχι


       • 8 Δημοσίευση του πίνακα των κατ΄ αρχήν πληρούντων τα προσόντα και αυτών που δεν πληρούν τα προσόντα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


        Περιγραφή Από τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας παραδίδονται στο Γραφείο της Επικοινωνίας και Ενημέρωσης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε ηλεκτρονική μορφή, οι κυρωμένοι πίνακες κατά σειρά επιτυχίας και κατηγορία, προκειμένου να ενημερωθεί η ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr και παράλληλα αναρτώνται σε εμφανές μέρος των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Χώρας για ενημέρωση των υποψηφίων, οι οποίοι με δική τους ευθύνη λαμβάνουν γνώση της ανάρτησης των πινάκων.

        Όχι Όχι


       • 9 Υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων των κατ΄ αρχήν πληρούντων τα προσόντα και αυτών που δεν πληρούν τα προσόντα από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο


        Περιγραφή Κατά των ανωτέρω πινάκων, επιτρέπεται, βάσει της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Φ.Ε.Κ. Α ́ 6), η άσκηση ένστασης ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησής τους. Η ένσταση, ασκείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Το Α.Σ.Ε.Π. εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις, αποφαίνεται επ’ αυτών και ενημερώνεται ο/η ενιστάμενος/η. Η αρμόδια Τριμελής Επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 5 της υπ. αριθ. 7002/12/1-κστ από 22-07-2019 (Φ.Ε.Κ. Β΄-3010) Υπουργικής απόφασης προβαίνει, αν απαιτείται, στις αναγκαίες διορθώσεις, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. Στη συνέχεια, οι αναμορφωμένοι πίνακες στους οποίους εμφαίνεται η βαθμολογία των υποψηφίων ανά κριτήριο και συνολικά,κυρώνονται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και δημοσιεύονται.

        Όχι Όχι


       • 10 Δημοσίευση Τελικών Αναμορφωμένων Κυρωμένων Πινάκων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


        Περιγραφή Από τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας παραδίδονται στο Γραφείο της Επικοινωνίας και Ενημέρωσης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε ηλεκτρονική μορφή, οι τελικοί κυρωμένοι πίνακες κατά σειρά επιτυχίας και κατηγορία, προκειμένου να ενημερωθεί η ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr και παράλληλα αναρτώνται σε εμφανές μέρος των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Χώρας για ενημέρωση των υποψηφίων, οι οποίοι με δική τους ευθύνη λαμβάνουν γνώση της ανάρτησης των πινάκων.

        Όχι Όχι


       • 11 Χορήγηση σε ανάλογο αριθμό υποψηφίων δελτίων υγειονομικής εξέτασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


        Περιγραφή Από τους κυρωμένους πίνακες των κατ’ αρχήν πληρούντων τα προσόντα, καλούνται οι υποψήφιοι με διαταγή του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, να προσέλθουν εντός ορισμένων προθεσμιών, προκειμένου να εξετασθούν ως προς τα σωματικά, ψυχικά και διανοητικά τους προσόντα από τις αντίστοιχες επιτροπές του άρθρου 5 του π.δ. 4/1995 (Α ́ 1), ως εξής: α. Για όσους έχουν οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου, με εξαίρεση εκείνους του Α ́ Κύκλου Σπουδών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΤΕΕ), των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (ΤΕΣ), των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) και των Σχολών Ο.Α.Ε.Δ., κατά σειρά επιτυχίας και σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των προσλαμβανόμενων, προσαυξημένο κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). β. Για όσους είναι κάτοχοι πτυχίου Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.) Β ́ κύκλου ή απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείου και επιπλέον κατέχουν πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμο με αυτό τίτλο, κατά σειρά επιτυχίας και σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των προσλαμβανομένων, προσαυξημένο κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό(50%). Οι επιτροπές προκαταρκτικών εξετάσεων αποφαίνονται για τη σωματική, ψυχική και διανοητική ικανότητα των υποψηφίων σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.

        Σημειώσεις Ειδικά για το διαγωνισμό πρόσληψης Ειδικών Φρουρών για τη συγκρότηση Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων: Από τους κυρωμένους πίνακες των κατ` αρχήν πληρούντων τα προσόντα, καλούνται οι υποψήφιοι, κατά σειρά επιτυχίας και σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των προσλαμβανόμενων, προσαυξημένο κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), με διαταγή του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, να προσέλθουν εντός ορισμένων προθεσμιών, προκειμένου να εξετασθούν ως προς τα σωματικά, ψυχικά και διανοητικά τους προσόντα από τις αντίστοιχες επιτροπές του άρθρου 5 του π.δ. 4/1995 (Α` 1).

        Όχι Όχι


       • 12 Πρόσληψη επιλεγομένων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


        Περιγραφή Οι υποψήφιοι/ ες που καταλαμβάνουν προσλήψιμη θέση και κρίνονται ικανοί /ές από τις Υγειονομικές, Ψυχοτεχνικές και Αθλητικές Επιτροπές, προσλαμβάνονται ως Ειδικοί Φρουροί με απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

        Σημειώσεις Η πρόσληψη γίνεται στη Διεύθυνση Αστυνομίας όπου υπάγονται οι Υπηρεσίες στις οποίες οι υποψήφιοι είχαν υποβάλλει την αίτηση συμμετοχής, σε ημερομηνία που ορίζεται με διαταγή του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

        Όχι Όχι


       • 13 Έλεγχος νομιμότητας δικαιολογητικών προσληφθέντων Ειδικών Φρουρών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


        Περιγραφή Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας μετά τη λήψη της διαταγής πρόσληψης, ενεργούν ως εξής: α. Ειδοποιούν, με αποδεικτικό, μέσω των κατά τόπους Αστυνομικών Τμημάτων, τους υποψηφίους που προσλαμβάνονται, να μεταβούν σ’ αυτές την καθορισμένη με τη διαταγή του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας ημερομηνία, β. Ενεργούν έλεγχο νομιμότητας των δικαιολογητικών πρόσληψης που υπέβαλαν οι υποψήφιοι προς πρόσληψη, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται από το άρθρο 28 του ν. 4305/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. γ. Αναζητούν αυτεπαγγέλτως τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 της υπ. αριθ. 7002/12/1-κστ΄ από 22-07-2019 Υπουργικής απόφασης (Φ.Ε.Κ. Β΄ -3010). δ. Ενεργούν αμέσως δακτυλοσκόπηση των υποψηφίων, δια των Γραφείων Εγκληματολογικών Ερευνών (Γ.Ε.Ε.) ή εξειδικευμένου στη λήψη των αποτυπωμάτων προσωπικού, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει προβλεφθεί από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, αποστέλλει πριν από την ημερομηνία πρόσληψης τις απαντήσεις της στις ανωτέρω Υπηρεσίες. ε. Καλούν τους προς πρόσληψη υποψήφιους, να δώσουν τον προβλεπόμενο όρκο ή σχετική διαβεβαίωση, εφόσον από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και τη δακτυλοσκοπική εξέταση δεν προκύπτει κώλυμα πρόσληψης και ορκωμοσίας, συντάσσοντας για κάθε έναν από τους προσλαμβανόμενους, πρακτικό πρόσληψης και ορκωμοσίας, καθώς και Φύλλο Μητρώου.

        Σημειώσεις Με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, που κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους, διαγράφονται από τον κυρωμένο πίνακα των κατ’ αρχήν πληρούντων τα προσόντα, οι υποψήφιοι που: α. Στερούνται έστω και ενός προς πρόσληψη προσόντος μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της βασικής τους εκπαίδευσης. β. Καλούνται και δεν προσέρχονται για υγειονομική, ψυχοτεχνική και αθλητική εξέταση ή για πρόσληψη μέσα στις οριζόμενες προθεσμίες, εκτός των περιπτώσεων διαπιστωμένης ανώτερης βίας, όχι όμως πέραν του 10ημέρου. γ. Κρίνονται ως μη ικανοί από τις Υγειονομικές, Ψυχοτεχνικές και Αθλητικές Επιτροπές Κατάταξης, ή όσοι παραιτηθούν μέχρι την ημερομηνία έναρξης της εκπαίδευσης. δ. Διαπιστωθεί ότι προκάλεσαν δόλια τον παράνομο διορισμό τους, ιδίως μέσω της υποβολής μη νόμιμων δικαιολογητικών, που συνοδεύουν την αίτηση συμμετοχής τους ή μέσω της υποβολής ψευδούς δήλωσης, πέραν των τυχόν ποινικών συνεπειών που επέρχονται σε βάρος του υποψηφίου.

        Όχι Όχι


       • 14 Κλήση επιλαχόντων υποψηφίων για πλήρωση κενών θέσεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


        Περιγραφή Η συμπλήρωση των θέσεων που μένουν κενές λόγω διαγραφής υποψηφίων από τον κυρωμένο πίνακα των κατ΄ αρχήν πληρούντων τα προσόντα ή λόγω παραίτησης κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας από επιλαχόντες/ούσες της αντίστοιχης κατηγορίας.

        Όχι Όχι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.