Πρόσληψη Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση62eedd41-8644-451c-9772-e639d61be31b 962572

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  4 +
  (1)

  Κόστος

  20

  Εκτιμώμενος χρόνος

  1 Έτος

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην πρόσληψη Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου και απευθύνεται σε ιδιώτες, οι οποίοι προσλαμβάνονται με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια), ως ιδιαίτερης κατηγορίας ένστολου προσωπικού, Συνοριακοί Φύλακες Ορισμένου Χρόνου με ετήσια θητεία, η οποία δύναται να ανανεώνεται κάθε έτος. Ο αριθμός των θέσεων αυτών μπορεί να αυξάνεται με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση συμμετοχής του/της ενδιαφερομένου/νης. Υποβάλλεται διά ζώσης αυτοπροσώπως.

  Σημειώσεις

  Ο ενδιαφερόμενος/νη με την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, επισυνάπτει δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες διαστάσεων 3 χ 4 εκ.). Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ν’ αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/ης υποψήφιου/ας ευκρινώς.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Αίτηση θεραπείας ή Ιεραρχική ΠροσφυγήΆλλο

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή απόρριψη

     Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση, ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας) είτε από την αρχή η οποία προϊσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση, οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της, για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική νομοθεσία.

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Διοικητική πράξη, Άλλο

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Συνοριακοί Φύλακες Ορισμένου Χρόνου

       Επίσημος τίτλος

       Πρόσληψη Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου στην Ελληνική Αστυνομία


       Μητρώα που τηρούνται

       Γενικό Μητρώο Σώματος

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Αμφιστρεφής

        ,,


       • 1 Ηλικιακές Οι υποψήφιοι δε θα πρέπει να υπερβαίνουν το 28ο έτος της ηλικίας τους. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησής τους.


        Όχι Όχι

       • 2 Εκπαιδευτικές Να είναι απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής Εσωτερικού ή Εξωτερικού.


        Όχι Όχι

       • 3 Στρατολογικές Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πρόσληψης. Δεν γίνονται δεκτοί υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.


        Όχι Όχι

       • 4 Υγειονομικές Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τη σωματική ικανότητα των υποψηφίων των σχολών στρατού ξηράς (κατεύθυνση όπλων), κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 11/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄-17), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


        Όχι Όχι

       • 5 Υπηκοότητας Να είναι άνδρες/γυναίκες Έλληνες/ίδες πολίτες.


        Όχι Όχι

       • 6 Άλλο Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και δεν πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.


        Όχι Όχι

       • 7 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση, απόπειρα ή κάθε μορφή συμμετοχής σε κακούργημα ή σε εγκλήματα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του δημοκρατικού πολιτεύματος, προσβολών της διεθνούς υπόστασης της χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά των πολιτειακών και πολιτικών οργάνων, παραχάραξης νομίσματος και άλλων μέσων πληρωμής, πλαστογραφίας, ψευδούς κατάθεσης, ψευδούς καταμήνυσης, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχόμενης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, υπεξαίρεσης, επικίνδυνης σωματικής βλάβης, συμπλοκής, εκβίασης, απάτης, απιστίας, δωροδοκίας, παράνομης βεβαίωσης ή είσπραξης δικαιωμάτων του Δημοσίου, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, περί αλλοδαπών, περί αρχαιοτήτων, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο απειλείται στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον τριών μηνών. Υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα, μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, αλλά δεν προσλαμβάνονται, αν, μέχρι το χρόνο έκδοσης της διαταγής πρόσληψης, δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα.


        Όχι Όχι

       • 8 Δικαστικές Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.


        Όχι Όχι

       • 9 Δικαστικές Να μην έχουν τεθεί σε καμίας μορφής δικαστική συμπαράσταση (ΑΚ 1666 επόμενα).


        Όχι Όχι

       • 10 Άλλο Να κατοικούν την τελευταία διετία στην Περιφέρεια στην οποία ανήκει η συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα ή Νησί, όπου λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν Υπηρεσίες Διαχείρισης Μετανάστευσης, Συνοριακής Φύλαξης ή Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών και κατά προτίμηση ή αποκλειστικά στις περιοχές της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας ή νησιού.


        Όχι Όχι

       • 11 Άλλο Να κατοικούσαν από τη γέννησή τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους στην Περιφέρεια στην οποία ανήκει η συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα ή Νησί, όπου προκηρύχθηκαν θέσεις πρόσληψης, όπου έχουν συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν Υπηρεσίες Διαχείρισης Μετανάστευσης, Συνοριακής Φύλαξης ή Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών, Υπηρεσίες φύλαξης των θεσμοθετημένων σημείων εισόδου - εξόδου της Επικράτειας ιδίως Αεροδρομίων, η αποκλειστικά στις περιοχές της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας ή Νησιού.

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 10

        Ναι Ναι

       • 12 Υγειονομικές Να μην φέρουν δερματοστιξία (τατουάζ) στο σώμα τους, η οποία: α) είναι και με την ενδυμασία (θερινή και χειμερινή στολή) εξωτερικά εμφανής και επιπλέον β) οι σχετικές απεικονίσεις, ως εκ του περιεχομένου τους, είτε αναιρούν την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα ουδετερότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου είτε προκαλούν κατά τρόπο, ο οποίος δεν συνάδει προς την ιδιότητα και τα καθήκοντά τους.


        Όχι Όχι

       • 13 Υγειονομικές Να έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου.


        Όχι Όχι

       • 14 Άλλο Να έχουν ανάστημα χωρίς υποδήματα, οι άνδρες τουλάχιστον ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70μ.) και οι γυναίκες) ένα μέτρο και εξήντα τρία εκατοστά (1,63μ.).


        Όχι Όχι

       • 15 Δικαστικές Να μην έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών, ανεξάρτητα αν τους επιβλήθηκε ή όχι ποινή για την πράξη τους αυτή.


        Όχι Όχι

       • 16 Άλλο Πρόσθετα Δικαιολογητικά για Υποψηφίους που Κατέχουν Πρόσθετα Προσόντα: Η περιοχή κατοικίας των υποψηφίων κατά την τελευταία διετία ή από τη γέννησή τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους να υπάγεται σε δήμο ή δημοτική ενότητα ή δημοτικό διαμέρισμα ή κοινότητα ή οικισμό, που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα ή νησί για τις οποίες καθορίζεται αριθμός προσλαμβανομένων, σύμφωνα με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη που εκδίδεται πρίν από την προκήρυξη. Η καλή γνώση αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον (Β2). Η κατοχή πτυχίου δημόσιου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας " Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών " ή " Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας ". Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, κατά προτίμηση ως εφέδρων Αξιωματικών ή σε ειδικές δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή ως εθελοντών πενταετούς υποχρέωσης ή ως επαγγελματιών οπλιτών ή στην Προεδρική Φρουρά. Η κατοχή άδειας οδήγησης μοτοσικλέτας ή μοτοποδηλάτου ή αυτοκινήτου. Ο υποψήφιος να είναι τέκνο προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που έχει δολοφονηθεί ή τραυματιστεί θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού. Ο υποψήφιος να είναι γονέας ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας.


        Όχι Όχι

       • 1 Άσκηση ένστασης ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησης των πινάκων των κατ΄ αρχήν πληρούντων τα προσόντα, επισυνάπτοντας παράβολο η αξία του οποίου αναπροσαρμόζεται, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 20 €

        Κωδικός e-παραβόλου 8223

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Είδος κόστους e-Παράβολο

        Όχι

       • 1 Βεβαίωση δήμου ή κοινότητας ότι κατοικούν την τελευταία διετία πριν την προκήρυξη του διαγωνισμού σε περιοχή, που ανήκει στην ίδια Περιφέρεια με την Περιφερειακή Ενότητα ή νησί όπου προκηρύχθηκαν θέσεις πρόσληψης, όπου έχουν συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν Υπηρεσίες Διαχείρισης Μετανάστευσης, Συνοριακής Φύλαξης ή Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών, Υπηρεσίες φύλαξης των θεσμοθετημένων σημείων εισόδου - εξόδου της Επικράτειας ιδίως Αεροδρομίων, η αποκλειστικά στις περιοχές της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας ή Νησιού. Βεβαίωση

        Βεβαίωση δήμου ή κοινότητας ότι κατοικούν την τελευταία διετία πριν την προκήρυξη του διαγωνισμού σε περιοχή, που ανήκει στην ίδια Περιφέρεια με την Περιφερειακή Ενότητα ή νησί όπου προκηρύχθηκαν θέσεις πρόσληψης, όπου έχουν συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν Υπηρεσίες Διαχείρισης Μετανάστευσης, Συνοριακής Φύλαξης ή Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών, Υπηρεσίες φύλαξης των θεσμοθετημένων σημείων εισόδου - εξόδου της Επικράτειας ιδίως Αεροδρομίων, η αποκλειστικά στις περιοχές της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας ή Νησιού.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Υποβάλλεται διά ζώσης αυτοπροσώπως.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9703

       • 2 Βεβαίωση δήμου ή κοινότητας που ανήκει στην ίδια Περιφέρεια με την Περιφερειακή Ενότητα ή νησί, ότι κατοικούσαν από τη γέννησή τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, που ανήκει στην ίδια Περιφέρεια με την Περιφερειακή Ενότητα ή νησί, όπου προκηρύχθηκαν θέσεις πρόσληψης, όπου έχουν συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν Υπηρεσίες Διαχείρισης Μετανάστευσης, Συνοριακής Φύλαξης ή Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών, Υπηρεσίες φύλαξης των θεσμοθετημένων σημείων εισόδου - εξόδου της Επικράτειας ιδίως Αεροδρομίων, η αποκλειστικά στις περιοχές της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας ή Νησιού. Βεβαίωση

        Βεβαίωση δήμου ή κοινότητας που ανήκει στην ίδια Περιφέρεια με την Περιφερειακή Ενότητα ή νησί, ότι κατοικούσαν από τη γέννησή τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, που ανήκει στην ίδια Περιφέρεια με την Περιφερειακή Ενότητα ή νησί, όπου προκηρύχθηκαν θέσεις πρόσληψης, όπου έχουν συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν Υπηρεσίες Διαχείρισης Μετανάστευσης, Συνοριακής Φύλαξης ή Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών, Υπηρεσίες φύλαξης των θεσμοθετημένων σημείων εισόδου - εξόδου της Επικράτειας ιδίως Αεροδρομίων, η αποκλειστικά στις περιοχές της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας ή Νησιού.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Υποβάλλεται διά ζώσης αυτοπροσώπως.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

        Ναι 9703

       • 3 Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.). Βεβαίωση

        Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Υποβάλλεται διά ζώσης αυτοπροσώπως.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9703

       • 4 Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν τα προσόντα που αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη (προσόντα υποψηφίων - προϋποθέσεις). Υποβάλλεται διά ζώσης αυτοπροσώπως. Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν τα προσόντα που αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη (προσόντα υποψηφίων - προϋποθέσεις). Υποβάλλεται διά ζώσης αυτοπροσώπως.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: Χωρίς να απαιτείται η αναλυτική περιγραφή αυτών και ότι δέχονται να αναγραφεί η σωματική τους ικανότητα στα πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ που τυχόν αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές (ισχύει για άνδρες υποψήφιους και γυναίκες υποψήφιες, που δήλωσαν ότι έχουν προηγούμενη στρατιωτική θητεία).

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7320

       • 5 Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε προκήρυξη. Υποβάλλεται διά ζώσης αυτοπροσώπως. Αποδεικτικό σπουδών

        Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε προκήρυξη. Υποβάλλεται διά ζώσης αυτοπροσώπως.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε προκήρυξη. α. Απολυτήριο Λυκείου ή Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: Βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εικοσάβαθμη κλίμακα. Περαιτέρω, για τίτλους Δευτεροβάθμιας μη τεχνικής ή μη επαγγελματικής εκπαίδευσης βεβαίωση αντιστοιχίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και για τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της Επιτροπής Ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) β. Οι υποψήφιοι/ες που κατέχουν πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμο με αυτό τίτλο και απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμο τίτλο και επιθυμούν να διεκδικήσουν τις θέσεις της κατηγορίας Β΄ (20% των θέσεων) πρέπει να προσκομίσουν και τους δύο προαναφερόμενους τίτλους.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 2825

       • 6 Πρόσθετα Δικαιολογητικά για Υποψηφίους που Κατέχουν Πρόσθετα Προσόντα. Άλλο

        Πρόσθετα Δικαιολογητικά για Υποψηφίους που Κατέχουν Πρόσθετα Προσόντα.

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή πτυχίου αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής, γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον καλής γνώσης (Β2), Φωτοαντίγραφο Πτυχίου Δημοσίου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών» ή «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας», Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης, για τους υποψήφιους που υπηρέτησαν μέχρι και την απόλυσή τους ως έφεδροι αξιωματικοί ή σε ειδικές δυνάμεις ή ως εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) ή ως επαγγελματίες οπλίτες στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στην Προεδρική Φρουρά και δεν τους έχει αφαιρεθεί η αντίστοιχη ειδικότητα, Φωτοαντίγραφο της κατεχόμενης άδειας οδήγησης (μοτοποδηλάτου, μοτοσικλέτας ή αυτοκινήτου), Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι είναι τέκνα προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που δολοφονήθηκε ή τραυματίσθηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού, Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής Αρχής, με ημερομηνία έκδοσης όχι προγενέστερη των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, καθώς και άλλα δικαιολογητικά που προσκομίζονται απο υποψηφίους ειδικών κατηγοριών, που ορίζονται στην εκάστοτε προκήρυξη.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7475

       • Νόμος 2622 1998 138 Α

        Περιγραφή Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης - Δήλωση περιουσιακής κατάστασης αστυνομικών και άλλες διατάξεις.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980100138

       • Νόμος 17 4647 2019 204 Α

        Περιγραφή Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100204

       • Υπουργική Απόφαση 6000/14/17-γ΄ 2019 4937 Β

        Περιγραφή Προσόντα, δικαιολογητικά και διαδικασία πρόσληψης Συνοριακών Φυλάκων.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190204937

       • Υπουργική Απόφαση 1 6000/14/17-ιθ΄ 2021 4212 Β

        Περιγραφή Τροποποίηση της υπό στοιχεία 6000/14/17-γ΄/31.12.2019 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη « Προσόντα, δικαιολογητικά και διαδικασία πρόσληψης Συνοριακών Φυλάκων» (Β΄ 4937).

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210204212

       • Υπουργική Απόφαση 1 6000/14/17-κθ΄ 2022 1386 Β

        Περιγραφή Τροποποίηση της υπό στοιχεία 6000/14/17-γ΄/31.12.2019 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη « Προσόντα, δικαιολογητικά και διαδικασία πρόσληψης Ειδικών Φρουρών» (Β΄ 4937).

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220201386

       • 1 Εισήγηση για λήψη απόφασης αναφορικά με τον αριθμό προσλήψεων στην Περιφερειακή Ενότητα ή Νησί που θα προκηρυχθούν οι προς πλήρωση θέσεις.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


        Όχι Όχι


       • 2 Έκθεση αναγκαιότητας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Γραμματέας

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Για τη σύνταξη της έκθεσης αναγκαιότητας απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έκθεση κάλυψης δαπάνης από τη Διεύθυνση Υποστήριξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ή την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού. Στην εν λόγω έκθεση, εμφαίνεται η δαπάνη που θα προκληθεί από την πρόσληψη.

        Όχι Όχι


       • 3 Υποβολή αιτήματος στην επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 για την έγκριση της πρόσληψης.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Οι καθορισθείσες ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας σε Συνοριακούς Φύλακες Ορισμένου Χρόνου (πρόσληψη), υποβάλλονται υπό μορφή αιτήματος στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αφού το επεξεργαστεί με τη συνδρομή του Υπουργείου Οικονομικών, εισηγείται ανάλογα στη Διμελή Επιτροπή του άρθρου 2 παρ. 1 της 33/2006 Π.Υ.Σ. (Φ.Ε.Κ. Α΄-280) όπως ισχύει (Υπουργός Εσωτερικών και Οικονομικών), η οποία εκδίδει σχετική απόφαση.

        Όχι Όχι


       • 4 Έκδοση Υπουργικής απόφασης κατανομής θέσεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Ύστερα από την έγκριση, του αριθμού των προς πρόσληψη Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου στην Ελληνική Αστυνομία, από την Επιτροπή της Π.Υ.Σ. 33/2006, εκδίδεται Υπουργική απόφαση που θα ορίσει την Περιφερειακή Ενότητα ή Νησί και τον αριθμό ανά περιοχή προκήρυξης θέσεων.

        Όχι Όχι


       • 5 Έκδοση προκήρυξης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού πρόσληψης για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και υποβολή αιτήσεων συμμετοχής.

        Όχι Όχι


       • 6 Αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών για έκδοση απόφασης Κατανομής.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Η ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄28) για το μόνιμο προσωπικό πραγματοποιείται κατόπιν έκδοσης απόφασης κατανομής του Υπουργού Εσωτερικών.

        Σημειώσεις Άρθρο 9 παρ. 21 του ν. 4057/2012 (Φ.Ε.Κ. Α-54).

        Όχι Όχι


       • 7 Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής για τον έλεγχο δικαιολογητικών υποψηφίων.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


        Περιγραφή Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, συγκροτείται τριμελής επιτροπή για την πρόσληψη των υποψηφίων, η οποία συνεδριάζει στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και αποτελείται από έναν (1) ανώτατο Αξιωματικό ως Πρόεδρο και δύο (2) ανώτερους Αξιωματικούς ως μέλη, με ισάριθμους αναπληρωματικούς, προερχόμενους από Διευθύνσεις Κλάδων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται Αξιωματικός ως γραμματέας.

        Όχι Όχι


       • 8 Έκδοση πίνακα των κατ΄ αρχήν πληρούντων τα προσόντα και πίνακα υποψηφίων που δεν πληρούν τα προσόντα κατά φθίνουσα σειρά μορίων.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Η Τριμελής Επιτροπή ελέγχου δικαιολογητικών υποψηφίων, ελέγχει την πληρότητα και την ακρίβεια των δικαιολογητικών των υποψηφίων και συντάσσει κατά αλφαβητική σειρά, πίνακα υποψηφίων που συγκεντρώνουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη και πίνακα υποψηφίων που δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα προς τούτο προσόντα και προϋποθέσεις.

        Σημειώσεις Άρθρο 6 παρ. 3 της υπ. αριθ. 6000/14/17-γ΄ από 31-12-2019 απόφασης του Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη (Φ.Ε.Κ. Β΄-4937).

        Όχι Όχι


       • 9 Δημοσίευση του πίνακα κατ΄ αρχήν πληρούντων τα προσόντα και αυτών που δεν πληρούν τα προσόντα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


        Περιγραφή Από τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας παραδίδονται στο Γραφείο της Επικοινωνίας και Ενημέρωσης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε ηλεκτρονική μορφή, οι κυρωμένοι πίνακες κατά σειρά επιτυχίας και κατηγορία, προκειμένου να ενημερωθεί η ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr και παράλληλα αναρτώνται σε εμφανές μέρος των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Χώρας για ενημέρωση των υποψηφίων, οι οποίοι με δική τους ευθύνη λαμβάνουν γνώση της ανάρτησης των πινάκων.

        Όχι Όχι


       • 10 Υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων των κατ΄ αρχήν πληρούντων τα προσόντα και αυτών που δεν πληρούν τα προσόντα από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο


        Περιγραφή Κατά των ανωτέρω πινάκων, επιτρέπεται, βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 5 του ν. 4765/2021 (Φ.Ε.Κ. Α ́ 6), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η άσκηση ένστασης ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησής τους. Η ένσταση, ασκείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Το Α.Σ.Ε.Π. εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις, αποφαίνεται επ’ αυτών και ενημερώνεται ο/η ενιστάμενος/η. Η αρμόδια Τριμελής Επιτροπή της παρ. 2 του παρόντος άρθρου προβαίνει, αν απαιτείται, στις αναγκαίες διορθώσεις, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. Στη συνέχεια, οι αναμορφωμένοι πίνακες κυρώνονται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και δημοσιεύονται στους οποίους εμφαίνονται η βαθμολογία των υποψηφίων ανά κριτήριο και συνολικά.

        Όχι Όχι


       • 11 Δημοσίευση Τελικών Αναμορφωμένων Κυρωμένων Πινάκων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


        Περιγραφή Από τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας παραδίδονται στο Γραφείο της Επικοινωνίας και Ενημέρωσης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε ηλεκτρονική μορφή, οι τελικοί κυρωμένοι πίνακες κατά σειρά επιτυχίας και κατηγορία, προκειμένου να ενημερωθεί η ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr και παράλληλα αναρτώνται σε εμφανές μέρος των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Χώρας για ενημέρωση των υποψηφίων, οι οποίοι με δική τους ευθύνη λαμβάνουν γνώση της ανάρτησης των πινάκων.

        Όχι Όχι


       • 12 Χορήγηση σε ανάλογο αριθμό υποψηφίων δελτίων υγειονομικής εξέτασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


        Περιγραφή Από τους κυρωμένους πίνακες των κατ’ αρχήν πληρούντων τα προσόντα, καλούνται οι υποψήφιοι, κατά σειρά επιτυχίας και σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των προσλαμβανόμενων, προσαυξημένο κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), με διαταγή του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, να προσέλθουν εντός ορισμένων προθεσμιών, προκειμένου να εξετασθούν ως προς τα σωματικά, ψυχικά και διανοητικά τους προσόντα από τις αντίστοιχες επιτροπές του άρθρου 5 του π.δ. 4/1995 (Α ́ 1). Οι επιτροπές προκαταρκτικών εξετάσεων αποφαίνονται για τη σωματική, ψυχική και διανοητική ικανότητα των υποψηφίων σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.

        Όχι Όχι


       • 13 Πρόσληψη επιλεγομένων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


        Περιγραφή Οι υποψήφιοι που καταλαμβάνουν προσλήψιμη θέση και κρίνονται ικανοί/ές από τις Υγειονομικές, Ψυχοτεχνικές και Αθλητικές Επιτροπές, προσλαμβάνονται ως Συνοριακοί Φύλακες με απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

        Σημειώσεις Η πρόσληψη γίνεται στη Διεύθυνση Αστυνομίας όπου υπάγονται οι Υπηρεσίες στις οποίες οι υποψήφιοι είχαν υποβάλλει την αίτηση συμμετοχής, σε ημερομηνία που ορίζεται με διαταγή του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

        Όχι Όχι


       • 14 Έλεγχος νομιμότητας δικαιολογητικών προσληφθέντων Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


        Περιγραφή Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας μετά τη λήψη της διαταγής πρόσληψης, ενεργούν ως εξής: α. Ειδοποιούν, με αποδεικτικό, μέσω των κατά τόπους Αστυνομικών Τμημάτων, τους υποψηφίους που προσλαμβάνονται, να μεταβούν σ’ αυτές την καθορισμένη με τη διαταγή του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας ημερομηνία, β. Ενεργούν έλεγχο νομιμότητας των δικαιολογητικών πρόσληψης που υπέβαλαν οι υποψήφιοι προς πρόσληψη, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται από το άρθρο 28 του ν. 4305/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. γ. Αναζητούν αυτεπαγγέλτως τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 4 του παρόντος. δ. Ενεργούν αμέσως δακτυλοσκόπηση των υποψηφίων, δια των Γραφείων Εγκληματολογικών Ερευνών (Γ.Ε.Ε.) ή εξειδικευμένου στη λήψη των αποτυπωμάτων προσωπικού, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει προβλεφθεί από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, αποστέλλει πριν από την ημερομηνία πρόσληψης τις απαντήσεις της στις ανωτέρω Υπηρεσίες. ε. Καλούν τους προς πρόσληψη υποψήφιους, να δώσουν τον προβλεπόμενο όρκο ή σχετική διαβεβαίωση, εφόσον από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και τη δακτυλοσκοπική εξέταση δεν προκύπτει κώλυμα πρόσληψης και ορκωμοσίας, συντάσσοντας για κάθε έναν από τους προσλαμβανόμενους, πρακτικό πρόσληψης και ορκωμοσίας, καθώς και Φύλλο Μητρώου.

        Σημειώσεις Με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, που κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους, διαγράφονται από τον κυρωμένο πίνακα των κατ’ αρχήν πληρούντων τα προσόντα, οι υποψήφιοι που: α. Στερούνται έστω και ενός προς πρόσληψη προσόντος μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της βασικής τους εκπαίδευσης. β. Καλούνται και δεν προσέρχονται για υγειονομική, ψυχοτεχνική και αθλητική εξέταση ή για πρόσληψη μέσα στις οριζόμενες προθεσμίες, εκτός των περιπτώσεων διαπιστωμένης ανώτερης βίας, όχι όμως πέραν του 10ημέρου. γ. Κρίνονται ως μη ικανοί από τις Υγειονομικές, Ψυχοτεχνικές και Αθλητικές Επιτροπές Κατάταξης, ή όσοι παραιτηθούν μέχρι την ημερομηνία έναρξης της εκπαίδευσης. δ. Διαπιστωθεί ότι προκάλεσαν δόλια τον παράνομο διορισμό τους, ιδίως μέσω της υποβολής μη νόμιμων δικαιολογητικών, που συνοδεύουν την αίτηση συμμετοχής τους ή μέσω της υποβολής ψευδούς δήλωσης, πέραν των τυχόν ποινικών συνεπειών που επέρχονται σε βάρος του υποψηφίου.

        Όχι Όχι


       • 15 Κλήση επιλαχόντων υποψηφίων για πλήρωση κενών θέσεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


        Περιγραφή Η συμπλήρωση των θέσεων που μένουν κενές λόγω διαγραφής υποψηφίων από τον κυρωμένο πίνακα των κατ΄ αρχήν πληρούντων τα προσόντα ή λόγω παραίτησης κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας από επιλαχόντες της αντίστοιχης κατηγορίας της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας ή νησιού.

        Όχι Όχι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.