Πρόσληψη Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση62eedd41-8644-451c-9772-e639d61be31b 962572

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Αστυνομικά Τμήματα, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5

Κόστος

20 €

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έτος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην πρόσληψη Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου και απευθύνεται σε ιδιώτες, οι οποίοι προσλαμβάνονται με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια), ως ιδιαίτερης κατηγορίας ένστολου προσωπικού, με ετήσια θητεία, η οποία δύναται να ανανεώνεται κάθε έτος.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Ο αριθμός των θέσεων αυτών μπορεί να αυξάνεται με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση συμμετοχής του/της ενδιαφερομένου/νης.

Σημειώσεις

Ο ενδιαφερόμενος/νη με την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, επισυνάπτει δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες διαστάσεων 3 χ 4 εκ.). Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ν’ αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/ης υποψήφιου/ας ευκρινώς.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας ή Ιεραρχική Προσφυγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση, ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας) είτε από την αρχή η οποία προϊσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση, οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της, για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική νομοθεσία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Συνοριακοί Φύλακες Ορισμένου Χρόνου

      Επίσημος τίτλος

      Πρόσληψη Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,


      • 1 Ηλικιακές Οι υποψήφιοι δε θα πρέπει να υπερβαίνουν το 28ο έτος της ηλικίας τους. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησής τους.

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Να είναι απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής Εσωτερικού ή Εξωτερικού.

       Όχι Όχι

      • 3 Στρατολογικές Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πρόσληψης. Δεν γίνονται δεκτοί υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

       Όχι Όχι

      • 4 Υγειονομικές Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τη σωματική ικανότητα των υποψηφίων των σχολών στρατού ξηράς (κατεύθυνση όπλων), κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 11/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄-17), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

       Όχι Όχι

      • 5 Υπηκοότητας Να είναι άνδρες/γυναίκες Έλληνες/ίδες πολίτες.

       Όχι Όχι

      • 6 Θρησκευτικών πεποιθήσεων & αφοσίωσης στην πατρίδα Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

       Όχι Όχι

      • 7 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση, απόπειρα ή κάθε μορφή συμμετοχής σε κακούργημα ή σε εγκλήματα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του δημοκρατικού πολιτεύματος, προσβολών της διεθνούς υπόστασης της χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά των πολιτειακών και πολιτικών οργάνων, παραχάραξης νομίσματος και άλλων μέσων πληρωμής, πλαστογραφίας, ψευδούς κατάθεσης, ψευδούς καταμήνυσης, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχόμενης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, υπεξαίρεσης, επικίνδυνης σωματικής βλάβης, συμπλοκής, εκβίασης, απάτης, απιστίας, δωροδοκίας, παράνομης βεβαίωσης ή είσπραξης δικαιωμάτων του Δημοσίου, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, περί αλλοδαπών, περί αρχαιοτήτων, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο απειλείται στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον τριών μηνών. Υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα, μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, αλλά δεν προσλαμβάνονται, αν, μέχρι το χρόνο έκδοσης της διαταγής πρόσληψης, δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα.

       Όχι Όχι

      • 8 Δικαστικές Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.

       Όχι Όχι

      • 9 Δικαστικές Να μην έχουν τεθεί σε καμίας μορφής δικαστική συμπαράσταση (ΑΚ 1666 επόμενα).

       Όχι Όχι

      • 10 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Να κατοικούν την τελευταία διετία ή κατοικούσαν από τη γέννησή τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους στην Περιφέρεια στην οποία ανήκει η συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα ή Νησί, όπου λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης, Διαχείρισης Μετανάστευσης, Φύλαξης των θεσμοθετημένων σημείων εισόδου - εξόδου της Επικράτειας, ιδίως Αεροδρομίων ή Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών και κατά προτίμηση ή αποκλειστικά στις περιοχές της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας ή νησιού.

       Όχι Όχι

      • 11 Υγειονομικές Να μην φέρουν δερματοστιξία (τατουάζ) στο σώμα τους, η οποία: α) είναι και με την ενδυμασία (θερινή και χειμερινή στολή) εξωτερικά εμφανής και επιπλέον β) οι σχετικές απεικονίσεις, ως εκ του περιεχομένου τους, είτε αναιρούν την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα ουδετερότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου είτε προκαλούν κατά τρόπο, ο οποίος δεν συνάδει προς την ιδιότητα και τα καθήκοντά τους.

       Όχι Όχι

      • 12 Υγειονομικές Να έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου.

       Όχι Όχι

      • 13 Σωματικής διάπλασης Να έχουν ανάστημα χωρίς υποδήματα, οι άνδρες τουλάχιστον ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70μ.) και οι γυναίκες) ένα μέτρο και εξήντα τρία εκατοστά (1,63μ.).

       Όχι Όχι

      • 14 Δικαστικές Να μην έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών, ανεξάρτητα αν τους επιβλήθηκε ή όχι ποινή για την πράξη τους αυτή.

       Όχι Όχι

      • 1 Άσκηση ένστασης ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησης των πινάκων των κατ΄ αρχήν πληρούντων τα προσόντα, επισυνάπτοντας παράβολο η αξία του οποίου αναπροσαρμόζεται, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 20 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8223

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Βεβαίωση δήμου ή κοινότητας που ανήκει στην ίδια Περιφέρεια με την Περιφερειακή ενότητα ή νησί, ότι κατοικούν κατά την τελευταία διετία ή από την γέννησή τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους εκεί (δήμο ή κοινότητα). Βεβαίωση

       Βεβαίωση δήμου ή κοινότητας που ανήκει στην ίδια Περιφέρεια με την Περιφερειακή ενότητα ή νησί, ότι κατοικούν κατά την τελευταία διετία ή από την γέννησή τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους εκεί (δήμο ή κοινότητα).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.). Βεβαίωση

       Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν τα προσόντα που αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη (προσόντα υποψηφίων - προϋποθέσεις). Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν τα προσόντα που αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη (προσόντα υποψηφίων - προϋποθέσεις).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Χωρίς να απαιτείται η αναλυτική περιγραφή αυτών και ότι δέχονται να αναγραφεί η σωματική τους ικανότητα στα πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ που τυχόν αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές (ισχύει για άνδρες υποψήφιους και γυναίκες υποψήφιες, που δήλωσαν ότι έχουν προηγούμενη στρατιωτική θητεία).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε προκήρυξη. Αποδεικτικό σπουδών

       Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε προκήρυξη.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: α. Απολυτήριο Λυκείου ή Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου για τους υποψηφίους της κατηγορίας Α΄ (80% των θέσεων) . Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: Βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εικοσάβαθμη κλίμακα. Περαιτέρω, για τίτλους Δευτεροβάθμιας μη τεχνικής ή μη επαγγελματικής εκπαίδευσης βεβαίωση αντιστοιχίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και για τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της Επιτροπής Ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) β. Οι υποψήφιοι/ες που κατέχουν πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμο με αυτό τίτλο και απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμο τίτλο και επιθυμούν να διεκδικήσουν τις θέσεις της κατηγορίας Β΄ (20% των θέσεων) πρέπει να προσκομίσουν και τους δύο προαναφερόμενους τίτλους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 5 Πρόσθετα Δικαιολογητικά για Υποψηφίους που Κατέχουν Πρόσθετα Προσόντα. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Πρόσθετα Δικαιολογητικά για Υποψηφίους που Κατέχουν Πρόσθετα Προσόντα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Προσκόμιση βεβαίωσης κατοικίας για λήψη πρόσθετης μοριοδότησης, από τους υποψήφιους που κατοικούν κατά την τελευταία διετία ή από τη γέννησή τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους σε δήμο ή δημοτική κοινότητα ή δημοτικό διαμέρισμα ή κοινότητα ή οικισμό, που ανήκει στην Περιφερειακή ενότητα ή νησί, για τις οποίες καθορίζεται αριθμός προσλαμβανομένων. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή πτυχίου αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής, γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον καλής γνώσης (Β2), Φωτοαντίγραφο Πτυχίου Δημοσίου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών» ή «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας», Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης, για τους υποψήφιους που υπηρέτησαν μέχρι και την απόλυσή τους ως έφεδροι αξιωματικοί ή σε ειδικές δυνάμεις ή ως εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) ή ως επαγγελματίες οπλίτες στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στην Προεδρική Φρουρά και δεν τους έχει αφαιρεθεί η αντίστοιχη ειδικότητα, Φωτοαντίγραφο της κατεχόμενης άδειας οδήγησης (μοτοποδηλάτου, μοτοσικλέτας ή αυτοκινήτου), Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι είναι τέκνα προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που δολοφονήθηκε ή τραυματίσθηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού, Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής Αρχής, με ημερομηνία έκδοσης όχι προγενέστερη των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, καθώς και άλλα δικαιολογητικά που προσκομίζονται από υποψηφίους ειδικών κατηγοριών, που ορίζονται στην εκάστοτε προκήρυξη.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • Νόμος 2622 1998 138 Α

       Περιγραφή Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης - Δήλωση περιουσιακής κατάστασης αστυνομικών και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980100138

      • Νόμος 28 4305 2014 237 Α

       Περιγραφή Έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100237

      • Νόμος 17 4647 2019 204 Α

       Περιγραφή Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100204

      • Υπουργική Απόφαση 6000/14/17-γ΄ 2019 4937 Β

       Περιγραφή Προσόντα, δικαιολογητικά και διαδικασία πρόσληψης Συνοριακών Φυλάκων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190204937

      • Υπουργική Απόφαση 1 6000/14/17-ιθ΄ 2021 4212 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπό στοιχεία 6000/14/17-γ΄/31.12.2019 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη « Προσόντα, δικαιολογητικά και διαδικασία πρόσληψης Συνοριακών Φυλάκων» (Β΄ 4937).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210204212

      • Υπουργική Απόφαση 1 6000/14/17-κθ΄ 2022 1386 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπό στοιχεία 6000/14/17-γ΄/31.12.2019 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη « Προσόντα, δικαιολογητικά και διαδικασία πρόσληψης Ειδικών Φρουρών» (Β΄ 4937).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220201386

      • 1 Εισήγηση για λήψη απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εισήγηση για λήψη απόφασης, αναφορικά με τον αριθμό προσλήψεων στην Περιφερειακή Ενότητα ή Νησί που θα προκηρυχθούν οι προς πλήρωση θέσεις.

       Όχι Όχι


      • 2 Έκθεση αναγκαιότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Γραμματέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Για τη σύνταξη της έκθεσης αναγκαιότητας απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έκθεση κάλυψης δαπάνης από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ή από τη Διεύθυνση Υποστήριξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Στην εν λόγω έκθεση, εμφαίνεται η δαπάνη που θα προκληθεί από την πρόσληψη.

       Όχι Όχι


      • 3 Υποβολή αιτήματος στην επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 για την έγκριση της πρόσληψης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Οι καθορισθείσες ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας σε Συνοριακούς Φύλακες Ορισμένου Χρόνου (πρόσληψη), υποβάλλονται υπό μορφή αιτήματος στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αφού το επεξεργαστεί με τη συνδρομή του Υπουργείου Οικονομικών, εισηγείται ανάλογα στη Διμελή Επιτροπή του άρθρου 2 παρ. 1 της 33/2006 Π.Υ.Σ. (Φ.Ε.Κ. Α΄-280) όπως ισχύει (Υπουργός Εσωτερικών και Οικονομικών), η οποία εκδίδει σχετική απόφαση.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση Υπουργικής απόφασης κατανομής θέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ύστερα από την έγκριση, του αριθμού των προς πρόσληψη Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου στην Ελληνική Αστυνομία, από την Επιτροπή της Π.Υ.Σ. 33/2006, εκδίδεται Υπουργική απόφαση που θα ορίσει την Περιφερειακή Ενότητα ή Νησί και τον αριθμό ανά περιοχή προκήρυξης θέσεων.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση προκήρυξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρχηγός Σωμάτων Ασφαλείας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού πρόσληψης για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και υποβολή αιτήσεων συμμετοχής.

       Όχι Όχι


      • 6 Αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών για έκδοση απόφασης Κατανομής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄28) για το μόνιμο προσωπικό πραγματοποιείται κατόπιν έκδοσης απόφασης κατανομής του Υπουργού Εσωτερικών.

       Όχι Όχι


      • 7 Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής για τον έλεγχο δικαιολογητικών υποψηφίων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρχηγός Σωμάτων Ασφαλείας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, συγκροτείται τριμελής επιτροπή για την πρόσληψη των υποψηφίων, η οποία συνεδριάζει στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και αποτελείται από έναν (1) ανώτατο Αξιωματικό ως Πρόεδρο και δύο (2) ανώτερους Αξιωματικούς ως μέλη, με ισάριθμους αναπληρωματικούς, προερχόμενους από Διευθύνσεις Κλάδων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται Αξιωματικός ως γραμματέας.

       Όχι Όχι


      • 8 Έκδοση πίνακα των κατ΄ αρχήν πληρούντων τα προσόντα και πίνακα υποψηφίων που δεν πληρούν τα προσόντα κατά φθίνουσα σειρά μορίων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Τριμελής Επιτροπή ελέγχου δικαιολογητικών υποψηφίων, ελέγχει την πληρότητα και την ακρίβεια των δικαιολογητικών των υποψηφίων και συντάσσει κατά αλφαβητική σειρά, πίνακα υποψηφίων που συγκεντρώνουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη και πίνακα υποψηφίων που δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα προς τούτο προσόντα και προϋποθέσεις.

       Όχι Όχι


      • 9 Δημοσίευση του πίνακα κατ΄ αρχήν πληρούντων τα προσόντα και αυτών που δεν πληρούν τα προσόντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Από τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας παραδίδονται στο Γραφείο της Επικοινωνίας και Ενημέρωσης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε ηλεκτρονική μορφή, οι κυρωμένοι πίνακες κατά σειρά επιτυχίας και κατηγορία, προκειμένου να ενημερωθεί η ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr και παράλληλα αναρτώνται σε εμφανές μέρος των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Χώρας για ενημέρωση των υποψηφίων, οι οποίοι με δική τους ευθύνη λαμβάνουν γνώση της ανάρτησης των πινάκων.

       Όχι Όχι


      • 10 Υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων των κατ΄ αρχήν πληρούντων τα προσόντα και αυτών που δεν πληρούν τα προσόντα ενώπιον του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ανεξάρτητη Αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Κατά των ανωτέρω πινάκων, επιτρέπεται, βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 5 του ν. 4765/2021 (Φ.Ε.Κ. Α ́ 6), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η άσκηση ένστασης ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησής τους. Η ένσταση, ασκείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Το Α.Σ.Ε.Π. εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις, αποφαίνεται επ’ αυτών και ενημερώνεται ο/η ενιστάμενος/η. Η αρμόδια Τριμελής Επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 6 της υπ. αριθ. 6000/14/17-γ΄ από 31-12-2019 Υπουργικής απόφασης (Φ.Ε.Κ. Β΄ -4937) προβαίνει, αν απαιτείται, στις αναγκαίες διορθώσεις, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. Στη συνέχεια, οι αναμορφωμένοι πίνακες κυρώνονται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και δημοσιεύονται Στη συνέχεια, οι αναμορφωμένοι πίνακες στους οποίους εμφαίνεται η βαθμολογία των υποψηφίων ανά κριτήριο και συνολικά, κυρώνονται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι


      • 11 Δημοσίευση Τελικών Αναμορφωμένων Κυρωμένων Πινάκων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Από τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας παραδίδονται στο Γραφείο της Επικοινωνίας και Ενημέρωσης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε ηλεκτρονική μορφή, οι τελικοί κυρωμένοι αναμορφωμένοι πίνακες κατά σειρά επιτυχίας και κατηγορία των κατ΄ αρχήν πληρούντων τα προσόντα και αυτών που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη, προκειμένου να ενημερωθεί η ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr και παράλληλα αναρτώνται σε εμφανές μέρος των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Χώρας για ενημέρωση των υποψηφίων, οι οποίοι με δική τους ευθύνη λαμβάνουν γνώση της ανάρτησης των πινάκων.

       Όχι Όχι


      • 12 Κλήση υποψηφίων για Προκαταρκτικές Εξετάσεις - Ψυχομετρικές / Υγειονομικές / Αθλητικές εξετάσεις και δοκιμασίες.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Κλάδου

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Από τους κυρωμένους πίνακες των κατ’ αρχήν πληρούντων τα προσόντα και μέσω των οικείων Διευθύνσεων Αστυνομίας καλούνται οι υποψήφιοι, κατά σειρά επιτυχίας και σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των προσλαμβανόμενων, προσαυξημένο κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), με διαταγή του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, να προσέλθουν εντός ορισμένων προθεσμιών, προκειμένου να εξετασθούν ως προς τα σωματικά, ψυχικά και διανοητικά τους προσόντα από τις αντίστοιχες επιτροπές.

       Σημειώσεις Οι επιτροπές προκαταρκτικών εξετάσεων αποφαίνονται για τη σωματική, ψυχική και διανοητική ικανότητα των υποψηφίων σε πρώτο και τελευταίο βαθμό και οι αποφάσεις τους δεν υπόκειται σε ένσταση - προσφυγή, ενώ σε κάθε περίπτωση τυγχάνουν εφαρμογής οι γενικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

       Όχι Όχι


      • 13 Πρόσληψη επιλεγομένων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Κλάδου

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Οι υποψήφιοι που καταλαμβάνουν προσλήψιμη θέση και κρίνονται ικανοί/ές από τις Υγειονομικές, Ψυχοτεχνικές και Αθλητικές Επιτροπές, προσλαμβάνονται ως Συνοριακοί Φύλακες Ορισμένου Χρόνου, με απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

       Σημειώσεις Η πρόσληψη γίνεται στη Διεύθυνση Αστυνομίας όπου υπάγονται οι Υπηρεσίες στις οποίες οι υποψήφιοι είχαν υποβάλλει την αίτηση συμμετοχής, σε ημερομηνία που ορίζεται με διαταγή του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι


      • 14 Έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών και προϋποθέσεων πρόσληψης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας μετά τη λήψη της διαταγής πρόσληψης, ενεργούν ως εξής: α. Ειδοποιούν, με αποδεικτικό, μέσω των κατά τόπους Αστυνομικών Τμημάτων, τους υποψηφίους που προσλαμβάνονται, να μεταβούν σ’ αυτές την καθορισμένη με τη διαταγή του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας ημερομηνία, β. Ενεργούν έλεγχο νομιμότητας των δικαιολογητικών πρόσληψης που υπέβαλαν οι υποψήφιοι προς πρόσληψη, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. γ. Αναζητούν αυτεπαγγέλτως τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 4 της υπ. αριθ. 6000/14/17-γ΄ από 31-12-2019 Υπουργικής απόφασης (Φ.Ε.Κ. Β΄ -4937). δ. Ενεργούν αμέσως δακτυλοσκόπηση των υποψηφίων, δια των Γραφείων Εγκληματολογικών Ερευνών (Γ.Ε.Ε.) ή εξειδικευμένου στη λήψη των αποτυπωμάτων προσωπικού, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει προβλεφθεί από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, αποστέλλει πριν από την ημερομηνία πρόσληψης τις απαντήσεις της στις ανωτέρω Υπηρεσίες. ε. Καλούν τους προς πρόσληψη υποψήφιους, να δώσουν τον προβλεπόμενο όρκο ή σχετική διαβεβαίωση, εφόσον από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και τη δακτυλοσκοπική εξέταση δεν προκύπτει κώλυμα πρόσληψης και ορκωμοσίας, συντάσσοντας για κάθε έναν από τους προσλαμβανόμενους, πρακτικό πρόσληψης και ορκωμοσίας, καθώς και Φύλλο Μητρώου.

       Όχι Όχι


      • 15 Διαγραφή υποψηφίων από τον κυρωμένο πίνακα των κατ’ αρχήν πληρούντων τα προσόντα.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Κλάδου

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, που κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους, διαγράφονται από τον κυρωμένο πίνακα των κατ’ αρχήν πληρούντων τα προσόντα, οι υποψήφιοι/ες που: α. Στερούνται έστω και ενός προς πρόσληψη προσόντος μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της βασικής τους εκπαίδευσης. β. Καλούνται και δεν προσέρχονται για υγειονομική, ψυχοτεχνική και αθλητική εξέταση ή για πρόσληψη μέσα στις οριζόμενες προθεσμίες, εκτός των περιπτώσεων διαπιστωμένης ανώτερης βίας, όχι όμως πέραν του 10ημέρου. γ. Κρίνονται ως μη ικανοί/ές από τις Υγειονομικές, Ψυχοτεχνικές και Αθλητικές Επιτροπές Κατάταξης, ή όσοι παραιτηθούν μέχρι την ημερομηνία έναρξης της εκπαίδευσης. δ. Διαπιστωθεί ότι προκάλεσαν δόλια τον παράνομο διορισμό τους, ιδίως μέσω της υποβολής μη νόμιμων δικαιολογητικών, που συνοδεύουν την αίτηση συμμετοχής τους ή μέσω της υποβολής ψευδούς δήλωσης, πέραν των τυχόν ποινικών συνεπειών που επέρχονται σε βάρος του υποψηφίου.

       Όχι Όχι


      • 16 Κλήση επιλαχόντων υποψηφίων για πλήρωση κενών θέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Κλάδου

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η συμπλήρωση των θέσεων που μένουν κενές λόγω διαγραφής υποψηφίων από τον κυρωμένο πίνακα των κατ΄ αρχήν πληρούντων τα προσόντα ή λόγω παραίτησης κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας από επιλαχόντες της αντίστοιχης κατηγορίας της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας ή νησιού.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.