Πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ως επιστημονικοί συνεργάτες γενικών & τεχνικών μαθημάτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd39df930-6ee6-4263-b95f-51911d86c324 399306

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

40 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού, επιστημονικών συνεργατών γενικών και τεχνικών καθηκόντων, για την κάλυψη παροδικών εκπαιδευτικών αναγκών των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού, διάρκειας μέχρι τεσσάρων (4) διδακτικών εξαμήνων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η ανάθεση διδακτικού έργου σε έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό (Ε.Ε.Π.) ειδικότητας επιστημονικών συνεργατών γενικών και τεχνικών καθηκόντων, διάρκειας ενός (1) έως τεσσάρων (4) διδακτικών εξαμήνων γίνεται έπειτα από προκήρυξη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με ωριαία αντιμισθία.

Τελευταία ενημέρωση

29/03/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για πρόσληψη ως έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό ειδικότητας επιστημονικών συνεργατών γενικών και τεχνικών μαθημάτων στις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση
    
    Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να καταθέσουν ένσταση ενώπιον του Συμβουλίου Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Σ.Α.Ε.Ν.) κατά των αρχικών και των προσωρινών πινάκων.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού για την κάλυψη παροδικών εκπαιδευτικών αναγκών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Εισήγηση, Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Υπηκοότητας Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών ΕΟΧ-ΕΖΕΣ. Για τους τελευταίους απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου

       Όχι Όχι

      • 2 Υγειονομικές Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν

       Όχι Όχι

      • 3 Στρατολογικές Οι άνδρες κατά τον χρόνο πρόσληψης πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

       Όχι Όχι

      • 4 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

       Όχι Όχι

      • 5 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ΄ άλλον νόμιμο τρόπο για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης (δ), έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.

       Όχι Όχι

      • 6 Μη στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

       Όχι Όχι

      • 7 Δικαστικές Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

       Όχι Όχι

      • 8 Εργασιακές Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση

       Όχι Όχι

      • 1 Πτυχίο ή δίπλωμα A.E.I, ή ισότιμο ιδρύματος της αλλοδαπής. Αποδεικτικό σπουδών

       Πτυχίο ή δίπλωμα A.E.I, ή ισότιμο ιδρύματος της αλλοδαπής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 Αναγνωρισμένος διδακτορικός τίτλος συναφούς με τη θέση που προκηρύσσεται αντικειμένου ειδικότητας. Αποδεικτικό σπουδών

       Αναγνωρισμένος διδακτορικός τίτλος συναφούς με τη θέση που προκηρύσσεται αντικειμένου ειδικότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 3 Αναλόγως με τη φύση του γνωστικού αντικειμένου για το οποίο προσλαμβάνεται ο εκπαιδευτικός, τέσσερα (4) έτη επαγγελματικής ή επιστημονικής δραστηριότητας από τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών και σε συναφή ειδικότητα με τη θέση που προκηρύσσεται. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

       Αναλόγως με τη φύση του γνωστικού αντικειμένου για το οποίο προσλαμβάνεται ο εκπαιδευτικός, τέσσερα (4) έτη επαγγελματικής ή επιστημονικής δραστηριότητας από τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών και σε συναφή ειδικότητα με τη θέση που προκηρύσσεται.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1244

      • 4 Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Αποδεικτικό σπουδών

       Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • Νόμος 14 2638 1998 204 Α

       Περιγραφή «Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980100204

      • Νόμος 4765 2021 6 Α

       Περιγραφή «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις.»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100006

      • Νόμος 5 3528 2007 26 Α

       Περιγραφή Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100026

      • Νόμος 29 4440 2016 224 Α

       Περιγραφή Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100224

      • 1 Εισήγηση Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής προς το Σ.Α.Ε.Ν

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Συναρμόδιος Φορέας ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Σχολής υποβάλει εισήγηση προς το Συμβούλιο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Σ.Α.Ε.Ν.) σχετικά με τις θέσεις έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή προτάσεων από το Σ.Α.Ε.Ν. προς το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών ΥΝΑΝΠ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Συμβούλιο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Σ.Α.Ε.Ν.) υποβάλλει προς το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών ΥΝΑΝΠ πρόταση σχετικά με τις θέσεις έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού οι οποίες απαιτείται να καλυφθούν κατόπιν και της εισήγησης του/των Εκπαιδευτικού/κών Συμβουλίου/ίων της/των Σχολής/ών.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση εγκριτικής απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών ΥΝΑΝΠ εκδίδει εγκριτική απόφαση σχετικά με τις θέσεις έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού η οποία υπογράφεται από τον αρμόδιο Υπουργό.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση προκήρυξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται η προκήρυξη για την πρόσληψη του έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού έπειτα από απόφαση του αρμόδιου Υπουργού σε συνέχεια της εισήγησης και πρότασης του Σ.Α.Ε.Ν.

       Όχι Όχι


      • 5 Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής ενστάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, συγκροτείται Τριμελής Επιτροπή εκδίκασης ενστάσεων, η οποία αποτελείται από προσωπικό Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.

       Σημειώσεις Έργο της Επιτροπής εκδίκασης ενστάσεων, αποτελεί η αξιολόγηση των ενστάσεων υποψήφιων, κατά των καταρτισθέντων από το ΣΑΕΝ αρχικών και προσωρινών πινάκων, αποκλειομένων και αξιολογικής κατάταξης υποψηφίων ανά προκηρυσσόμενη θέση. Ο ορισμός των μελών της Επιτροπής, μετά των αναπληρωματικών αυτών, γίνεται με όμοια απόφαση στην οποία θα ορίζεται και ο Πρόεδρος της Τριμελούς Επιτροπής.

       Όχι Όχι


      • 6 Παραλαβή αιτήσεων και δικαιολογητικών υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Γραμματεία των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού συγκεντρώνει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων.

       Όχι Όχι


      • 7 Κατάρτιση αρχικών πινάκων υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Η κατάταξη και επιλογή των υποψηφίων διενεργείται από το Συμβούλιο της ΑΕΝ (Σ.Α.Ε.Ν.) μετά από εισήγηση του οικείου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου (Ε.Σ), βάσει των κριτηρίων, που καταγράφονται με σειρά προτεραιότητας ανά κατηγορία.

       Όχι Όχι


      • 8 Υποβολή ενστάσεων υποψηφίων κατά αρχικών πινάκων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατά των αρχικών πινάκων (αξιολογικής κατάταξης και αποκλειομένων) οι υποψήφιοι δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του Συμβουλίου της ΑΕΝ.

       Όχι Όχι


      • 9 Κατάρτιση προσωρινών πινάκων υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Το Συμβούλιο της ΑΕΝ, εντός τριών (03) εργασίμων ημερών, από την παραλαβή τους, καταρτίζει με αιτιολογημένη απόφασή του, προσωρινό πίνακα κατ αξιολογική σειρά των υποψηφίων με πλήρη αναφορά των προσόντων που ελήφθησαν υπόψη για την κατάταξη στον πίνακα αξιολόγησης και πίνακα αποκλειομένων.

       Όχι Όχι


      • 10 Υποβολή ενστάσεων υποψηφίων κατά προσωρινών πινάκων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατά των προσωρινών πινάκων (κατάταξης και αποκλειομένων) υποψήφιοι, οι οποίοι επηρεάζονται από την κατόπιν εξέτασης ενστάσεων απόφαση του ΣΑΕΝ, μπορούν να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του Συμβουλίου της ΑΕΝ.

       Όχι Όχι


      • 11 Κατάρτιση οριστικών πινάκων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Το Σ.Α.Ε.Ν καταρτίζει με αιτιολογημένη απόφασή του, οριστικό πίνακα αποκλειομένων και κατ αξιολογική σειρά των υποψηφίων, με πλήρη αναφορά των προσόντων που ελήφθησαν υπόψη για την κατάταξη στον πίνακα αξιολόγησης.

       Όχι Όχι


      • 12 Έλεγχος νομιμότητας από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Με μέριμνα της ΑΕΝ αποστέλλονται, επί αποδείξει, άμεσα στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών για έλεγχο νομιμότητας και έκδοση των αποφάσεων πρόσληψης, μαζί με τα σχετικά πρακτικά, πίνακες (αποκλειομένων, κατ αξιολογική σειρά, με τον επιλεγέντα υποψήφιο), καθώς και τις αιτήσεις των υποψηφίων με τα συνημμένα σε αυτές δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 13 Έκδοση αποφάσεων πρόσληψης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Μετά τον έλεγχο νομιμότητας η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών εκδίδει τις Υπουργικές αποφάσεις πρόσληψης των εκπαιδευτικών και ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.