Πρόσληψη ιδιωτών στην Ελληνική Αστυνομία έπειτα από εξαίρετη πράξη

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηdd64e20c-b43c-43eb-9597-8511dfe83e00 891408

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση αστυνομικού προσωπικού / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έτος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην πρόσληψη ιδιωτών στην Ελληνική Αστυνομία έπειτα από εξαίρετη πράξη. Όποιος συμμετέχει ενεργά στην καταδίωξη ή σύλληψη δραστών σοβαρών εγκληματικών πράξεων ή σε αστυνομική επιχείρηση προς πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος ή σε επιχείρηση του Πυροσβεστικού Σώματος προς κατάσβεση πυρκαγιάς ή διάσωση κινδυνευόντων προσώπων, εκθέτοντας αποδεδειγμένα τη ζωή του σε κίνδυνο, εισάγεται καθ` υπέρβαση και χωρίς εξετάσεις στη Σχολή Αστυφυλάκων ή Πυροσβεστών, μετά από αίτηση του, η οποία υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ετών από την απόκτηση των απαραίτητων προσόντων διορισμού του σε οποιαδήποτε θέση, πλην του αναστήματος. Η συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών διαπιστώνεται με Ένορκη Διοικητική Εξέταση, που ενεργείται μετά την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Απευθύνεται σε όσους πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση αστυνομικού προσωπικού / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτημα ενδιαφερομένου/ης, για την καθ υπέρβαση και χωρίς εξετάσεις κατάταξή του/της στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σημειώσεις

Αίτημα ενδιαφερομένου/ης, για την καθ υπέρβαση και χωρίς εξετάσεις κατάταξή του/της στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας,ένεκα ενεργού συμμετοχής του στην καταδίωξη ή σύλληψη δραστών σοβαρών εγκληματικών πράξεων ή σε αστυνομική επιχείρηση προς πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος ή σε επιχείρηση του Πυροσβεστικού Σώματος προς κατάσβεση πυρκαγιάς ή διάσωση κινδυνευόντων προσώπων, εκθέτοντας αποδεδειγμένα τη ζωή του σε κίνδυνο.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση ακύρωσης της απόφασης.
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Κατάταξη ιδιωτών που διακρίνονται για εξαίρετες πράξεις, στην Ελληνική Αστυνομία. Κατάταξη στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, πολιτών που διακρίνονται για εξαίρετες πράξεις

      Επίσημος τίτλος

      Πρόσληψη ιδιωτών στην Ελληνική Αστυνομία έπειτα από εξαίρετη πράξη


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Υπηκοότητας Δικαίωμα αίτησης για κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία ως Δόκιμοι Αστυφύλακες ύστερα απο εξαίρετη πράξη, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 31 του Ν. 2800/2000 (ΦΕΚ Α-41) ως αντικ. με την παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ Α-63), έχουν άνδρες και γυναίκες, Έλληνες πολίτες ή ομογενείς από τη Βόρειο Ήπειρο, την Κύπρο και την Τουρκία. Οι ομογενείς που κατατάσσονται στην Ελληνική Αστυνομία, αποκτούν αυτοδίκαια την Ελληνική Ιθαγένεια από την κατάταξή τους.

       Όχι Όχι

      • 2 Ηλικιακές Να μην υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους. Για τον υπολογισμό της ηλικίας, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.

       Όχι Όχι

      • 3 Εκπαιδευτικές Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών, που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) της Χώρας. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να είναι κάτοχοι οποιουδήποτε απολυτήριου τίτλου, όλων των τύπων Λυκείου, (Εκκλησιαστικών, Μουσικών, Γενικών, Ενιαίων κ.λπ.), περιλαμβανομένων και των απολυτηρίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) ή πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) Β’ κύκλου ή ισότιμων με τα ανωτέρω τίτλων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με εξαίρεση εκείνους του Α΄ Κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ Α΄ Κύκλου), των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (ΤΕΣ), των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) και των Σχολών ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).

       Όχι Όχι

      • 4 Υγειονομικές Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστωμένη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις για τη σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών του Στρατού Ξηράς (Κατεύθυνση Όπλων), κατά τα οριζόμενα στο ΠΔ 11/2014 (ΦΕΚ Α΄-17), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

       Όχι Όχι

      • 5 Υγειονομικές Να έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου.

       Όχι Όχι

      • 6 Θρησκευτικών πεποιθήσεων & αφοσίωσης στην πατρίδα Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

       Όχι Όχι

      • 7 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή των εγκλημάτων ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της Χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανώμοτης κατάθεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχομένης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμησης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, επαιτείας, δωροδοκίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, μπορούν να αιτηθούν την κατάταξή τους στη Σχολή Αστυφυλάκων με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 31 του Ν. 2800/2000 (ΦΕΚ Α-41) ως αντικ. με την παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ Α-63), αλλά δεν κατατάσσονται, αν μέχρι το χρόνο έκδοσης της διαταγής κατάταξης δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα.

       Όχι Όχι

      • 8 Δικαστικές Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.

       Όχι Όχι

      • 9 Δικαστικές Να μην τελούν υπό απαγόρευση ή δικαστική συμπαράσταση.

       Όχι Όχι

      • 1 Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες διαστάσεων 3 χ 4 εκ.). Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ν’ αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/ης υποψήφιου/ας ευκρινώς. Φωτογραφία

       Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες διαστάσεων 3 χ 4 εκ.). Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ν’ αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/ης υποψήφιου/ας ευκρινώς.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/myphoto-gia-polites

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: MyPhoto για πολίτες

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 2 Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητάς τους. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητάς τους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που στοιχεία του δελτίου ταυτότητας έχουν μεταβληθεί, αυτά δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση. Οι ομογενείς από τη Βόρειο Ήπειρο, την Κύπρο και την Τουρκία, υποβάλουν ευκρινές φωτοαντίγραφο του νόμιμου τίτλου παραμονής τους στην Ελλάδα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 3 Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, περί της κατοχής των προς κατάταξη προσόντων / προϋποθέσεων. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, περί της κατοχής των προς κατάταξη προσόντων / προϋποθέσεων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Χωρίς να απαιτείται η αναλυτική περιγραφή αυτών. Επιπρόσθετα, οι έγγαμοι/ες με αλλογενείς αλλοδαπούς, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνουν την υπηκοότητα του/ης συζύγου τους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Νόμος 31 2800 2000 41 Α

       Περιγραφή Ως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ Α-63) Κατάταξη στις Σχολές Αστυφυλάκων και Πυροσβεστών, πολιτών που διακρίνονται για εξαίρετες πράξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100041

      • 1 Υποβολή αιτήματος του/της ενδιαφερομένου/ης, για την καθ υπέρβαση και χωρίς εξετάσεις κατάταξή του/της στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, ένεκα ενεργού συμμετοχής του στην καταδίωξη ή σύλληψη δραστών σοβαρών εγκληματικών πράξεων ή σε αστυνομική επιχείρηση προς πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος ή σε επιχείρηση του Πυροσβεστικού Σώματος προς κατάσβεση πυρκαγιάς ή διάσωση κινδυνευόντων προσώπων, εκθέτοντας αποδεδειγμένα τη ζωή του σε κίνδυνο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το αίτημα υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ετών από την απόκτηση των απαραίτητων προσόντων διορισμού.

       Σημειώσεις Την αποκλειστική προθεσμία των δύο (2) ετών απο την τέλεση της εξαίρετης πράξης, προβλέπει το άρθρο 31 του Ν. 2800/2000 (ΦΕΚ Α-41) ως αντικ. με την παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ Α-63).

       Όχι Όχι


      • 2 Έκδοση διαταγής για διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, σύμφωνα με την παρ. 3 εδ. δ΄ του άρθρου 27 του Π.Δ. 120/2008, σε συνδ. με το άρ. 31 του Ν. 2800/2000, ως αντικ. με την παρ. 1 του αρ. 25 του Ν. 4058/2012.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η συνδρομή των προϋποθέσεων της καθ' υπέρβαση και χωρίς εξετάσεις κατάταξης στη Σχολή Αστυφυλάκων, ένεκα ενεργούς συμμετοχής στην καταδίωξη ή σύλληψη δραστών σοβαρών εγκληματικών πράξεων ή σε αστυνομική επιχείρηση προς πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος ή σε επιχείρηση του Πυροσβεστικού Σώματος προς κατάσβεση πυρκαγιάς ή διάσωση κινδυνευόντων προσώπων καθώς και της αποδεδειγμένης έκθεσης τη ζωή του αιτούντος σε κίνδυνο, διαπιστώνεται με Ένορκη Διοικητική Εξέταση, που ενεργείται μετά την υποβολή του σχετικού αιτήματος.

       Σημειώσεις Άρθρο 31 του Ν. 2800/2000 (ΦΕΚ Α-41) ως αντικ. με την παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ Α-63).

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση απόφασης επί του πορίσματος της διενεργηθείσας κατά τα ανωτέρω Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, για την εισαγωγή του αιτούντος στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Με τη διενεργηθείσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση, διαπιστώνεται αν πως συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος, οι προϋποθέσεις για την καθ υπέρβαση και χωρίς εξετάσεις κατάταξή του στη Σχολή Αστυφυλάκων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 31 του Ν. 2800/2000 (ΦΕΚ Α-41) ως αντικ. με την παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ Α-63).

       Σημειώσεις Μετά το πέρας διενέργειας της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης και την έκδοση του πορίσματος σύμφωνα με το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις, για την καθ΄ υπέρβαση κατάταξή του στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, ενημερώνεται σχετικά ο ενδιαφερόμενος από την αρμόδια Υπηρεσία του Σώματος.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης επί του πορίσματος της διενεργηθείσας κατά τα ανωτέρω Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, για τη μη εισαγωγή του αιτούντος στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την καθ' υπέρβαση και χωρίς εξετάσεις κατάταξη στη Σχολή Αστυφυλάκων, ένεκα ενεργούς συμμετοχής στην καταδίωξη ή σύλληψη δραστών σοβαρών εγκληματικών πράξεων ή σε αστυνομική επιχείρηση προς πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος ή σε επιχείρηση του Πυροσβεστικού Σώματος προς κατάσβεση πυρκαγιάς ή διάσωση κινδυνευόντων προσώπων καθώς και της αποδεδειγμένης έκθεσης τη ζωή του αιτούντος σε κίνδυνο.

       Σημειώσεις Απόρριψη του αιτήματος.

       Ναι Όχι


      • 5 Ενημέρωση του/της αιτούντα/ούσας, αναφορικά με την απόρριψη επί του αιτήματός του/της και επίδοση της απάντησης στον/στην ενδιαφερόμενο/η.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Απορριπτική επί του αιτήματος απάντηση της διοίκησης και επίδοση αυτής.

       Ναι Ναι


      • 6 Αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών για έκδοση Απόφασης Κατανομής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α` 28) για το μόνιμο προσωπικό, πραγματοποιείται κατόπιν έκδοσης απόφασης κατανομής του Υπουργού Εσωτερικών.

       Σημειώσεις Άρθρο 9 παρ. 21 του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ Α-54)

       Ναι Όχι


      • 7 Κλήση υποψηφίου/ας για Προκαταρκτικές Εξετάσεις - Ψυχοτεχνικές / Υγειονομικές / Αθλητικές εξετάσεις και δοκιμασίες.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο/Η αιτών/ούσα, υποβάλλεται σε προκαταρκτικές εξετάσεις, δεσμευτικά εντός του χρόνου λειτουργίας των αρμόδιων Επιτροπών. Οι εξετάσεις αυτές περιλαμβάνουν ψυχοτεχνική δοκιμασία, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες.

       Σημειώσεις Οι Επιτροπές προκαταρκτικών εξετάσεων αποφαίνονται για τη σωματική, ψυχική και διανοητική ικανότητα των υποψηφίων σε πρώτο και τελευταίο βαθμό και οι αποφάσεις τους δεν υπόκεινται σε ένσταση – προσφυγή, δεδομένου ότι αυτό δεν προβλέπεται από το νόμο, ενώ σε κάθε περίπτωση τυγχάνουν εφαρμογής οι γενικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

       Όχι Όχι


      • 8 Έλεγχος νομιμότητας δικαιολογητικών συμμετοχής και λοιπών προϋποθέσεων για την κατάταξη.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Με μέριμνα των καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιων Διευθύνσεων Αστυνομίας, ελέγχεται η εγκυρότητα (γνησιότητα) των δικαιολογητικών κατάταξης και εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποια εκ των δικαιολογητικών είναι πλαστά, δεν πραγματοποιείται η κατάταξη, ενώ σε περίπτωση κατάταξης, θα ακολουθήσει ανάκληση της απόφασης κατάταξης, πέραν της ποινικής ευθύνης του/της αιτούντος/σας.

       Όχι Όχι


      • 9 Έκδοση απόφασης κατάταξης στη Σχολή Αστυφυλάκων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο/Η αιτών/ούσα κατατάσσεται στη Σχολή Αστυφυλάκων ώς Δόκιμος Αστυφύλακας. Οι αποφοιτήσαντες/σες από τη Σχολή Αστυφυλάκων, υποχρεούνται να υπηρετήσουν στην Ελληνική Αστυνομίας γιά οκτώ (8) έτη από την κατάταξή τους, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπαίδευσης.

       Όχι Όχι


      • 10 Σύνταξη Πρακτικού Κατάταξης και Αποδοχής Διορισμού.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η κατάταξη γίνεται στη Διεύθυνση Αστυνομίας, όπου υπάγεται η Υπηρεσία, στην οποία ο/η υποψήφιος/α είχε υποβάλει αίτηση για την καθ υπέρβαση και χωρίς εξετάσεις εισαγωγή του/της στη Σχολή Αστυφυλάκων, σε ημερομηνία που ορίζεται με διαταγή του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι


      • 11 Σύνταξη Πρακτικού Ορκωμοσίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η ορκωμοσία ως Δοκίμου Αστυφύλακα, πραγματοποιείται στη Σχολή Αστυφυλάκων, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.