Πρόσληψη ωρομίσθιων ιδιωτών μουσικών ειδικεύσεων, με σχέση εργασίας ι.δ.ο.χ., στα Μουσικά Σχολεία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση939efe4a-ee63-4827-8dac-7a5e1010cd39 652445

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην πρόσληψη ιδιωτών εμπειροτεχνών μουσικών με ωριαία αντιμισθία, στα Μουσικά Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και απευθύνεται σε ιδιώτες που έχουν γνώση των παραδοσιακών μουσικών οργάνων. Η συγκεκριμένη διαδικασία δεν υπόκειται στην Ανεξάρτητη Αρχή Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), καθώς δεν εμπίπτει στο πλαίσιο επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού για πρόσληψη στη δημόσια εκπαίδευση. Οι προσλήψεις του εν λόγω προσωπικού πραγματοποιούνται καθ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους σε επαναλαμβανόμενες φάσεις αναλόγως των λειτουργικών αναγκών που εκτάκτως προκύπτουν.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

10 μήνες

Παρατηρήσεις

Η πρόσληψη εμπειροτεχνών ιδιωτών που έχουν γνώση των παραδοσιακών οργάνων προβλέπεται από το νομικό πλαίσιο ειδικά για την κάλυψη των αναγκών των μουσικών σχολείων, στην περίπτωση που δεν επαρκούν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί από τους αντίστοιχους πίνακες των μουσικών ειδικεύσεων του Α.Σ.Ε.Π..

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση Ωρομισθίου σε Μουσικά Σχολεία για κλάδο ιδιωτών Εμπειροτεχνών Μουσικών ΕΜ16.00

Σημειώσεις

Στην αίτηση, η οποία υποβάλλεται στο πλαίσιο σχετικής Πρόσκλησης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων, δηλώνεται το μουσικό όργανο υποψήφιου εμπειροτέχνη μουσικού, καθώς και τα μουσικά σχολεία προτίμησης για πρόσληψη, εντός της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης επιλογής του υποψηφίου. Η αίτηση επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986 και υποβάλλεται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού (ΟΠΣΥΔ) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς ΟΠΣΥΔ, Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Η υποβολή αίτησης συμμετοχής σε διαδικασίες προσλήψεων δεν συνεπάγεται απαραίτητα την ικανοποίηση του αιτήματος.
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Η υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε διαδικασίες προσλήψεων έχει δυνητικό χαρακτήρα, ως εκ τούτου, η Διοίκηση δεν υποχρεούται να απαντήσει, σε περίπτωση μη ικανοποίησής της.Άλλο

    Η συμμετοχή σε διαδικασίες πρόσληψης στη δημόσια εκπαίδευση ενέχει πάντα τον κίνδυνο ο συμμετέχων/ η συμμετέχουσα να μην προσληφθεί, καθώς οι προσλήψεις εξαρτώνται από τις λειτουργικές ανάγκες της εκπαίδευσης, τις προτιμήσεις των υποψηφίων και τη σειρά κατάταξής τους στους πίνακες. Στην περίπτωση των ιδιωτών εμπειροτεχνών μουσικών, η πρόσληψή τους με ωριαία αντιμισθία προϋποθέτει την εξάντληση των υποψήφιων εκπαιδευτικών μουσικών, των αντίστοιχων ειδικεύσεων. Η μη πρόσληψη υποψηφίου είτε εκπαιδευτικού είτε ιδιώτη δεν συνεπάγεται την απόρριψη της αίτησής του.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Πρόσληψη ιδιωτών εμπειροτεχνών μουσικών (ΕΜ16) με ωριαία αντιμισθία στα Μουσικά Σχολεία

      Επίσημος τίτλος

      Πρόσληψη ωρομίσθιων εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών ειδικεύσεων, με σχέση εργασίας ι.δ.ο.χ., στα Μουσικά Σχολεία


      Μητρώα που τηρούνται

      Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΣΥΔ, Μητρώο Εκπαιδευτικών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Στο πρόσωπο των υποψηφίων δεν θα πρέπει να συντρέχει κώλυμα διορισμού/ πρόσληψης στο Δημόσιο, γενικά, και ειδικότερα στην Εκπαίδευση, ενώ θα πρέπει να έχουν την υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν, σύμφωνα με τον υπαλληλικό κώδικα (Ν.3528/2007, Α΄ 26). Οι γενικές προϋποθέσεις και τα κωλύματα συμμετοχής στη διαδικασία αναφέρονται στη σχετική Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, που εκδίδεται κάθε έτος.

       Όχι Όχι

      • 2 Στρατολογικές Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους (ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές). Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως Έλληνες πολίτες. Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν δηλώσει το σχετικό πεδίο στον ηλεκτρονικό τους φάκελο, ώστε να είναι δυνατή η πρόσληψή τους.

       Όχι Όχι

      • 3 Εργασιακές Γνώση ενός τουλάχιστον εκ των παραδοσιακών μουσικών οργάνων που αναφέρονται στη σχετική Πρόσκληση του Υ.ΠΑΙ.Θ.. Δεν απαιτείται αποδεικτικό, υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Οι υποψήφιοι δύνανται να δηλώσουν μόνο μία (1) μουσική ειδίκευση την οποία επιθυμούν να διδάξουν. Εφόσον είναι ήδη εγγεγραμμένοι ή διαθέτουν επικαιροποιημένο ηλεκτρονικό φάκελο στο ΟΠΣΥΔ, η μουσική ειδίκευση, καθώς και τα Μουσικά Σχολεία προτίμησής τους δηλώνονται μέσω της ηλεκτρονικής τους αίτησης. Στην περίπτωση νέων υποψηφίων, απαιτείται υποβολή υπεύθυνης δήλωσης (δια ζώσης), σε Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να εισαχθεί κωδικός υποψηφίου ΕΜ16 με την αντίστοιχη μουσική ειδίκευση στο Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΣΥΔ. Στη συνέχεια, είναι δυνατή η υποβολή αίτησης-δήλωσης προτιμήσεων Μουσικών Σχολείων από μέρους του υποψηφίου, μέσω του ΟΠΣΥΔ.

       Όχι Όχι

      • 5 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Η αίτηση-δήλωση ένταξης στον πίνακα εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) και επιλογής των Μουσικών Σχολείων στα οποία επιθυμούν να προσληφθούν οι υποψήφιοι υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά από τον ίδιο τον υποψήφιο στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) του Υ.ΠΑΙ.Θ., στο πλαίσιο σχετικής Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (εμπειροτεχνών ιδιωτών ΕΜ16) .

       Όχι Όχι

      • 6 Υπηκοότητας Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι: (α) Έλληνες πολίτες. (β) Πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ν.2431/1996 (Α’ 1750) (γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.δ. 3832/1958, όπως ισχύει, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας.

       Όχι Όχι

      • 7 Ταυτοπροσωπίας Η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό ηλεκτρονικά μέσω Ο.Π.ΣΥ.Δ. Η ταυτοποίησή του επιτυγχάνεται με κωδικούς Ο.Π.ΣΥ.Δ. που ήδη διαθέτει ο υποψήφιος, εφόσον διαθέτει ηλεκτρονικό φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. Σε περίπτωση που πρόκειται για νέο χρήστη, θα πρέπει να δημιουργήσει ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στον ιστότοπο του Ο.Π.ΣΥ.Δ. (https://opsyd.sch.gr /). Περαιτέρω, και για την ταυτοποίηση των στοιχείων τους και την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, οι νέοι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν σε μία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο. Μετά την εγγραφή τους στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. οι νέοι χρήστες μπορούν να προχωρήσουν σε υποβολή αίτησης.

       Σύνδεσμος https://opsyd.sch.gr/

       Όχι Όχι

      • 8 Χρονικής προθεσμίας Η αίτηση-δήλωση υποβάλλεται αποκλειστικά εντός της προθεσμίας που ορίζεται από τη σχετική Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στον πίνακα και δήλωσης Μουσικών Σχολείων εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) του Υ.ΠΑΙ.Θ.

       Όχι Όχι

      • 9 Άλλο Για όσους υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά, απαιτείται και απόδειξη της ελληνομάθειας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

       Όχι Όχι

      • 1 Αίτηση για πρόσληψη εμπειροτέχνη μουσικού Αίτηση

       Αίτηση για πρόσληψη εμπειροτέχνη μουσικού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μέσω της αίτησης, οι υποψήφιοι, εφόσον είναι ήδη εγγεγραμμένοι ή διαθέτουν επικαιροποιημένο ηλεκτρονικό φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΣΥΔ, δύνανται να δηλώσουν μόνο μία (1) μουσική ειδίκευση την οποία επιθυμούν να διδάξουν. Με την ίδια αίτηση δηλώνουν και τα Μουσικά Σχολεία προτίμησής τους, εντός της ίδιας Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης της επιλογής τους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6009

      • 2 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση που πρόκειται για νέο υποψήφιο, ο οποίος δεν διαθέτει ήδη φάκελο στο ΟΠΣΥΔ , κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση από τον ίδιο, σε Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης της επιλογής του, στην οποία δηλώνεται και η γνώση του παραδοσιακού οργάνου (μουσική ειδίκευση) στο οποίο επιθυμεί να προσληφθεί. Ομοίως, κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση στην περίπτωση παλαιότερου υποψηφίου, για τον οποίο απαιτείται επικαιροποίηση του ηλεκτρονικού φακέλου του (ή διόρθωση των στοιχείων του).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 7320

      • 3 Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το ταυτοποιητικό έγγραφο απαιτείται για την ταυτοποίηση των στοιχείων και την ολοκλήρωση της εγγραφής στο ΟΠΣΥΔ των νέων υποψηφίων και προσκομίζεται σε μία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μετά την εγγραφή τους στο ΟΠΣΥΔ οι νέοι χρήστες μπορούν να προχωρήσουν σε υποβολή αίτησης υποψήφιου εμπειροτέχνη μουσικού ΕΜ16.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 2244

      • 4 Αποδεικτικό ελληνομάθειας. Άλλο

       Αποδεικτικό ελληνομάθειας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για όσους υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά, απαιτούνται και αποδεικτικά στοιχεία για την ελληνομάθεια, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, και ειδικότερα, απολυτήριο Ελληνικού εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισότιμου σχολείου. Η ελληνομάθεια αποδεικνύεται, επίσης, με πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή με πιστοποιητικό για την άριστη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας, το οποίο χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (επίπεδο Γ2΄), ή με βεβαιώσεις ελληνομάθειας της επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων του άρθρου 14 παρ. 10 του ν. 1566/1985 (Α’ 167) για την πλήρη γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας και γνώση της Ελληνικής Ιστορίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 7475

      • 5 Δικαιολογητικά που επηρεάζουν την κατάταξη των υποψηφίων (τίτλοι σπουδών). Άλλο

       Δικαιολογητικά που επηρεάζουν την κατάταξη των υποψηφίων (τίτλοι σπουδών).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθενται προαιρετικά δικαιολογητικά που επηρεάζουν την κατάταξη των υποψηφίων, σύμφωνα με την αριθμ. 80062/Γ7/4-8-2006 (Φ.Ε.Κ. 1201/Β΄) Υ.Α., εφόσον υπάρχουν. Τα δικαιολογητικά αυτά (τίτλοι σπουδών) αναφέρονται στη σχετική Πρόσκληση υποψήφιων εμπειροτεχνών μουσικών του Υ.ΠΑΙ.Θ..

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7475

      • Υπουργική Απόφαση 7 104627/ΓΔ5 2020 3344 Β

       Περιγραφή Στις οικείες διατάξεις προβλέπεται ότι για την κάλυψη των αναγκών για τη διδασκαλία των μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης και για την άσκηση στα εργαστήρια στα μουσικά σχολεία, σε περίπτωση έλλειψης υποψήφιων εκπαιδευτικών, με πρόσκληση του αρμόδιου οργάνου του Υ.ΠΑΙ.Θ. καλούνται κατ΄ έτος εμπειροτέχνες ιδιώτες, που έχουν γνώση των αντίστοιχων παραδοσιακών οργάνων, σύμφωνα με τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής που ορίζονται στην αριθ. 80062/Γ7/4-8-2006 (Β΄ 1201) υπουργική απόφαση. Οι υποψήφιοι δηλώνουν μουσικά σχολεία μιας (1) Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203344

       ΑΔΑ 9ΕΒΕ46ΜΤΛΗ-7ΦΛ

      • Νόμος 28 4521 2018 38 Α

       Περιγραφή Με τις διατάξεις της παρ 5 του άρθρου 28 του Νόμου 4521/2018 (με τον οποίο ορίστηκαν, μεταξύ άλλων, οι νέοι κλάδοι και οι ειδικότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης), ορίζεται ότι η διάταξη της περίπτωσης β’ της παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 3475/2006 (Α’ 146) που αναφέρεται στους ιδιώτες εμπειροτέχνες μουσικούς εξακολουθεί να ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100038

      • Νόμος 20 3475 2006 146 Α

       Περιγραφή Με τις διατάξεις αυτές προβλέπεται ότι σε περίπτωση έλλειψης υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδων μουσικής, η διδασκαλία των μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης και η άσκηση στα εργαστήρια στα μουσικά σχολεία ανατίθεται με ωριαία αντιμισθία σε εμπειροτέχνες ιδιώτες που έχουν γνώση των αντίστοιχων παραδοσιακών οργάνων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100146

      • Υπουργική Απόφαση 80062/Γ7 2006 1201 Β

       Περιγραφή Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση ορίζει ότι η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται κατά σειρά που εξαρτάται από τον χρόνο προϋπηρεσίας τους ως εμπειροτεχνών σε Μουσικά Σχολεία. Αν συμπίπτει ο χρόνος προϋπηρεσίας, για τον ειδικότερο καθορισμό της σειράς, λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά συγκεκριμένα κριτήρια (κυρίως, τίτλοι άλλης μουσικής ειδίκευσης ή πτυχίο μη μουσικής ειδίκευσης). Τα κριτήρια αυτά συμπεριλαμβάνονται σε κάθε εκδοθείσα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων εμπειροτεχνών μουσικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060201201

      • 1 Έκδοση πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για ένταξη στον πίνακα και δήλωσης Μουσικών Σχολείων εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) για το οικείο σχολικό έτος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ένταξης στον πίνακα εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) και επιλογής των Μουσικών Σχολείων στα οποία οι ενδιαφερόμενοι/-ες επιθυμούν να προσληφθούν, εκδίδεται κάθε έτος από τη Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

       Σημειώσεις Στο πλαίσιο της ίδιας πρόσκλησης προβλέπεται και εγγραφή νέων υποψηφίων ιδιωτών εμπειροτεχνών ΕΜ16 στο ΟΠΣΥΔ, διόρθωση στοιχείων ήδη εγγεγραμμένων, καθώς και κατάθεση δικαιολογητικών που προβλέπονται από τη νομοθεσία Υπουργική Απόφαση 80062/Γ7/2006 (ΦΕΚ 1201/Β) και τα οποία λαμβάνονται υπόψη σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων, ως προς τα μόρια προϋπηρεσίας τους. Τα κριτήρια αυτά και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά περιγράφονται στην εκάστοτε πρόσκληση.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών από μέρους των υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Στο στάδιο αυτό υποβάλλονται οι αιτήσεις των υποψήφιων ιδιωτών εμπειροτεχνών μουσικών (ΕΜ16), με ηλεκτρονικό τρόπο στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) του Υ.ΠΑΙ.Θ. Επίσης, κατά τη διάρκεια υποβολής των αιτήσεων ελέγχονται από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιλογής των υποψηφίων: α) τα δικαιολογητικά που επιτρέπουν την εγγραφή νέων υποψηφίων ΕΜ16 στο ΟΠΣΥΔ, ήτοι ταυτοποιητικά αυτών στοιχεία, αποδεικτικά ελληνομάθειας και υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την επαρκή γνώση του οργάνου που οι ίδιοι προτίθενται να διδάξουν, ώστε να εισαχθεί ο κωδικός υποψηφίου (ΕΜ16) με την αντίστοιχη μουσική ειδίκευση στον ηλεκτρονικό τους φάκελο, β) τα δικαιολογητικά που αφορούν στην τροποποίηση των στοιχείων ήδη εγγεγραμμένων στο πληροφοριακό σύστημα ΟΠΣΥΔ, γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν στην κατάταξη των υποψηφίων, σε περίπτωση ισοβαθμίας τους, ως προς τα μόρια προϋπηρεσίας, τα οποία ορίζονται από την αντίστοιχη πρόσκληση εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών.

       Σημειώσεις Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προβαίνουν σε ενέργειες στο ΟΠΣΥΔ, αφού ελέγξουν τα σχετικά δικαιολογητικά που κατατίθενται αυτοπροσώπως από τους υποψηφίους.

       Όχι Όχι


      • 3 Ανάρτηση προσωρινών πινάκων εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, συντάσσονται και αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://e-aitisi.sch.gr του Υ.ΠΑΙ.Θ. οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) ανά μουσικό όργανο για τα Μουσικά Σχολεία, οι οποίοι καταρτίστηκαν σύμφωνα με την εκδοθείσα πρόσκληση. Η ανάρτηση αυτή ανακοινώνεται με σχετικό δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την ανακοίνωση των προσωρινών πινάκων, παρέχεται στους υποψηφίους η δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση διόρθωσης στοιχείων, μόνο ηλεκτρονικά, στο Τμήμα Β΄ της Διεύθυνσης Διορισμών-Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.).

       Σημειώσεις Οι υποψήφιοι γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι θα έχουν αυτή τη δυνατότητα ελέγχου των στοιχείων τους και υποβολής αιτήματος διόρθωσης, καθώς αυτό προβλέπεται από την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων. Η αίτηση διόρθωσης στοιχείων, υποβάλλεται μέσω των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπαίδευσης, στο Υ.ΠΑΙ.Θ. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της αναρτήσεως του προσωρινού πίνακα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας http://e-aitisi.sch.gr. Οι αιτήσεις αποστέλλονται αυθημερόν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (t09pde1@minedu.gov.gr), στην αρμόδια Υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Τμήμα Β΄ της Δ/νσης Διορισμών- Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης).

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση οριστικού πίνακα κατάταξης εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) για το συγκεκριμένο σχολικό έτος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση διόρθωσης στοιχείων του προσωρινού πίνακα, από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται, με σχετικό δελτίο τύπου, ότι αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://e-aitisi.sch.gr/ οι οριστικοί πίνακες κατάταξης εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) ανά μουσικό όργανο, για τα μουσικά σχολεία, για το οικείο σχολικό έτος.

       Σημειώσεις Δεν προβλέται κύρωση του οριστικού πίνακα με διοικητική πράξη.

       Όχι Όχι


      • 5 Διάθεση πιστώσεων στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, αναλόγως των αιτούμενων αναγκών τους σε ωρομίσθιο προσωπικό

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης είναι η ύπαρξη πίστωσης στο λογαριασμό τους. Κατόπιν αιτήματός τους δύναται να τους διατίθενται πιστώσεις για την πρόσληψη ιδιωτών εμπειροτεχνών μουσικών, προκειμένου να καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες τους σε ώρες διδασκαλίας, σύμφωνα με τις εγκρίσεις που χορηγούνται από το αρμόδιο όργανο.

       Σημειώσεις Η πρόσληψη εμπειροτεχνών μουσικών προϋποθέτει την εξάντληση των υποψήφιων ωρομίσθιων εκπαιδευτικών μουσικών κλάδων ΠΕ79 και ΤΕ16 στις αντίστοιχες ειδικεύσεις (άρθρο 20 του Ν.3475/2006). Η διάθεση ωρών στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέσω της Διεύθυνσης Διορισμών-Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γίνεται ενιαία για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ΠΕ79, ΤΕ16 και ιδιωτών με ωριαία αντιμισθία στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022-2023.

       Όχι Όχι


      • 6 Πρόσληψη εμπειροτεχνών μουσικών για τις μουσικές ειδικεύσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι προσλήψεις των υποψηφίων ΕΜ16 ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, γίνονται από τους οικείους Διευθυντές Δ/θμιας Εκπαίδευσης, με βάση τη σειρά κατάταξής τους στον πίνακα ανά μουσική ειδίκευση και τη δήλωση των προτιμήσεών τους.

       Σημειώσεις Οι προσληφθέντες/προσληφθείσες ειδοποιούνται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, για την πρόσληψή τους και την επικείμενη ανάληψη υπηρεσίας από μέρους τους.

       Όχι Όχι


      • 7 Ανάληψη υπηρεσίας και σύναψη σύμβασης ιδιώτη-εμπειροτέχνη με ωριαία αντιμισθία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι προσληφθέντες συνάπτουν σύμβαση ιδιώτη-εμπειροτέχνη με ωριαία αντιμισθία, κατ’ ανώτατο όριο είκοσι (20) ώρες εβδομαδιαίως παρ. 1 της αριθμ. 2/64978/0022/14-11-2006 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.1671 Β΄).

       Σημειώσεις Η σύμβαση εργασίας των εμπειροτεχνών μουσικών λύεται αυτοδικαίως: α) όταν πάψουν να συντρέχουν οι λόγοι που επέβαλαν την πρόσληψη και ιδίως με την ανάληψη υπηρεσίας μόνιμων ή αναπληρωτών εκπαιδευτικών, β) με τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος για το οποίο έχουν προσληφθεί, γ) με καταγγελία για σπουδαίο λόγο, και δ) εφόσον δεν συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι, την 21η Ιουνίου, όπως για τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς παρ.4 και 6 του άρθρου 6 της αριθμ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 3344/Β΄).

       Όχι Όχι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.