Πρόσληψη ωρομίσθιων , με σχέση εργασίας ι.δ.ο.χ., στη Δ/βάθμια Εκπαίδευση, κατόπιν τοπικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3f2f9e67-04cf-4e12-997c-d333224795a6 329674

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Τμήμα Γ΄ Προσωπικού της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία απευθύνεται: α) σε ιδιώτες, που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα διορισμού στη δημόσια Εκπαίδευση, του κλάδου/ ειδικότητας ή μουσικής ειδίκευσης της προκηρυσσόμενης θέσης, οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες υποψήφιων εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π. (πίνακες που συντάσσονται σύμφωνα με το Ν. 4589/2019), β) σε ιδιώτες εμπειροτέχνες μουσικούς, που έχουν γνώση των αντίστοιχων παραδοσιακών οργάνων. Ειδικότερα, από τη νομοθεσία προβλέπεται ότι για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της δημόσιας Εκπαίδευσης σε ώρες διδασκαλίας, συγκεκριμένων κλάδων/ειδικοτήτων εκπαιδευτικών, σε περίπτωση έλλειψης υποψήφιων ωρομισθίων για πρόσληψη (από τους πίνακες υποψήφιων εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π. του Ν.4589/2019), σε συγκεκριμένη περιοχή/ βαθμίδα Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 63 του Ν.4589/2019, όπως ισχύει κατόπιν προσθήκης με το άρθρο 114 του Ν.4763/2020, ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης εκδίδει τοπική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ωρομισθίων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας έως ενός (1) διδακτικού έτους. Τοπική πρόσκληση δύναται να εκδοθεί και για την πρόσληψη ωρομίσθιων ιδιωτών εμπειροτεχνών μουσικών, σε περίπτωση εξάντλησης των υποψηφίων του πίνακα ΕΜ16 του Υπουργείου Παιδείας και κατόπιν μη ανταπόκρισης εκπαιδευτικών μουσικών (ΠΕ79, ΤΕ16) σε τοπική πρόσκληση, για τις ίδιες μουσικές ειδικεύσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Τμήμα Γ΄ Προσωπικού της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης)

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

10 μήνες

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία υπόκειται στον έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π., στο οποίο κοινοποιείται η τοπική πρόσκληση, εφόσον αυτή απευθύνεται σε υποψηφίους που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα για πρόσληψη στην Εκπαίδευση. Στο Α.Σ.Ε.Π. υποβάλλονται επίσης οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης αυτών, για έλεγχο νομιμότητας. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί κατατάσσονται σε αξιολογικούς πίνακες επιλογής με βάση τον βαθμό του πτυχίου τους, ενώ σε περίπτωση ισοβαθμίας των τίτλων σπουδών, προηγούνται οι έχοντες τον παλαιότερο τίτλο. Κατά την επιλογή προτάσσονται όσοι υποψήφιοι διαθέτουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Για την κατάταξη των υποψήφιων εμπειροτεχνών μουσικών, ισχύουν τα κριτήρια κατάταξης σε πίνακες της αριθμ. 80062/Γ7/4-8-2006 (Β΄ 1201) ρυθμιστικής Υπουργικής Απόφασης. Η διαδικασία κατάταξης των ιδιωτών εμπειροτεχνών μουσικών δεν υπόκειται στον έλεγχο του ΑΣΕΠ, αλλά στον έλεγχο του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Οι προσλήψεις των εν λόγω υποψηφίων δύναται να πραγματοποιούνται καθ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους σε επαναλαμβανόμενες φάσεις αναλόγως των λειτουργικών αναγκών που εκτάκτως προκύπτουν.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση ωρομισθίου για πρόσληψη κατόπιν τοπικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σημειώσεις

Ο ακριβής τίτλος της αίτησης στην πράξη προσδιορίζεται από το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, από την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Για παράδειγμα, μπορεί να ορίζεται ως "Αίτηση υποψήφιου ωρομίσθιου κλάδου ΠΕ88.01 Γεωπόνων στο πλαίσιο τοπικής πρόσκλησης της Διεύθυνσης Δευτεροβαθμιας Εκπαίδευσης Δράμας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν.4763/2020" ή "Αίτηση υποψήφιου ιδιώτη εμπειροτέχνη μουσικού για τη διδασκαλία του παραδοσιακού οργάνου Ταμπουράς στο πλαίσιο τοπικής πρόσκλησης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν.4763/2020".

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π., κατά των πινάκων κατάταξης, σε περίπτωση διαφωνίας από μέρους του υποψηφίου.
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Η υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε διαδικασίες προσλήψεων στη δημόσια Εκπαίδευση δεν συνεπάγεται απαραίτητα την ικανοποίηση του αιτήματος για πρόσληψη. Στην προκειμένη περίπτωση, η νομοθεσία προβλέπει ότι η αρμόδια Αρχή του Α.Σ.Ε.Π. οφείλει να εξετάσει την υποβληθείσα ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης και, εφόσον ο υποψήφιος/ η υποψήφια δικαιούται αποκατάσταση, να απαντήσει μέσω των πινάκων, αναμορφώνοντάς τους αναλόγως.Άλλο

    Σύμφωνα με τη νομοθεσία (άρθρο 114 του Ν. 4763/2020/ΦΕΚ Α 254), κατά των πινάκων κατάταξης οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί δικαιούνται, σε περίπτωση αντιρρήσεων, να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής τους. Το Α.Σ.Ε.Π. ασκεί αυτεπάγγελτο έλεγχο νομιμότητας των πινάκων εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της υποβολής των πινάκων σε αυτό, από την αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και αποφαίνεται επί των ενστάσεων που υποβάλλουν οι υποψήφιοι εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της περιέλευσής τους σε αυτό. Επισημαίνεται ότι η προαναφερθείσα διαδικασία αφορά μόνο τους υποψηφίους που διαθέτουν απαιτούμενα τα τυπικά προσόντα διορισμού/ πρόσληψης της προκηρυσσόμενης θέσης στην Εκπαίδευση και όχι τους υποψήφιους ιδιώτες εμπειροτέχνες μουσικούς, οι οποίοι προσλαμβάνονται κατόπιν υπεύθυνης δήλωσής τους, περί επαρκούς γνώσης του παραδοσιακού μουσικού οργάνου της αντίστοιχης θέσης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Πρόσληψη ωρομισθίων από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατόπιν τοπικής προκήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

      Επίσημος τίτλος

      Πρόσληψη ωρομίσθιων, με σχέση εργασίας ι.δ.ο.χ., στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, κατόπιν τοπικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       ,,,,,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων δύναται να συμμετέχουν υποψήφιοι, οι οποίοι διαθέτουν τα τυπικά προσόντα διορισμού του οικείου κλάδου/ ειδικότητας ή μουσικής ειδίκευσης. Στην περίπτωση που η πρόσκληση απευθύνεται σε ιδιώτες μουσικούς, στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων δύναται να συμμετέχουν υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν γνώση των αντίστοιχων παραδοσιακών οργάνων.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Στο πρόσωπο των υποψηφίων δεν θα πρέπει να συντρέχει κώλυμα διορισμού/ πρόσληψης στο Δημόσιο, ενώ θα πρέπει να έχουν την υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν, σύμφωνα με τον υπαλληλικό κώδικα (Ν.3528/2007, Φ.Ε.Κ. 26/Α΄). Επίσης, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί δεν θα πρέπει να έχουν κώλυμα διορισμού στην Εκπαίδευση. Σύμφωνα με τις διατάξεις για την τοπική πρόσκληση, δεν θα πρέπει να εμπίπτουν στο κώλυμα διορισμού/ πρόσληψης στην Εκπαίδευση της παρ. 5Α του άρθρου 62 του Ν.4589/2019 (περί τριετή αποκλεισμού από διαδικασίες διορισμού/ πρόσληψης λόγω προηγούμενου διορισμού σε θέση μονίμου). Οι γενικές προϋποθέσεις και τα κωλύματα συμμετοχής στη διαδικασία αναφέρονται στην εκάστοτε τοπική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, που εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Τμήμα Γ Προσωπικού).

       Όχι Όχι

      • 3 Ταυτοπροσωπίας Η αίτηση και τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Όχι

      • 4 Στρατολογικές Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους (ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές). Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως Έλληνες πολίτες. Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους, ώστε να είναι δυνατή η πρόσληψή τους.

       Όχι Όχι

      • 5 Υπηκοότητας Η συγκεκριμένη προϋπόθεση ισχύει γενικά για την πρόσληψη στην Εκπαίδευση και ορίζεται σε κάθε σχετική πρόσκληση του Υ.ΠΑΙ.Θ., όπως και στις Προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π.. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι: α) Έλληνες πολίτες. β) Πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ν.2431/1996 (Α΄175). (γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.δ.3832/1958 (Φ.Ε.Κ. 128/Α΄), όπως ισχύει, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας.

       Όχι Όχι

      • 6 Χρονικής προθεσμίας Η χρονική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από την τοπική πρόσκληση (δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία).

       Όχι Όχι

      • 1 Τίτλος σπουδών. Αποδεικτικό σπουδών

       Τίτλος σπουδών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται το τυπικό προσόν διορισμού του οικείου κλάδου/ ειδικότητας ή μουσικής ειδίκευσης που απαιτείται από την τοπική πρόσκληση, για τη συγκεκριμένη θέση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που η τοπική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθύνεται σε ιδιώτες εμπειροτέχνες μουσικούς, οι υποψήφιοι καταθέτουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για την επαρκή γνώση του παραδοσιακού μουσικού οργάνου που καλούνται να διδάξουν.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρήσης

       Όχι 7320

      • 3 Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (ορίζεται από την τοπική προκήρυξη). Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (ορίζεται από την τοπική προκήρυξη).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οι υποψήφιοι κατά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από μέρους τους οφείλουν να αποδεικνύουν την ταυτότητά τους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 4 Αποδεικτικό παιδαγωγικής επάρκειας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Αποδεικτικό

       Αποδεικτικό παιδαγωγικής επάρκειας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η απόδειξη κατοχής παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας αποτελεί στοιχείο πρόταξης στους πίνακες κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε αξιολογικούς πίνακες επιλογής με βάση τον βαθμό του πτυχίου τους, ενώ σε περίπτωση ισοβαθμίας των τίτλων σπουδών, προηγούνται οι έχοντες τον παλαιότερο τίτλο. Κατά την επιλογή προτάσσονται όσοι υποψήφιοι διαθέτουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Στις τοπικές προσκλήσεις, τα αντίστοιχα αποδεικτικά της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αναφέρονται με παραπομπή σε πρόσφατες προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π. για τους εκπαιδευτικούς.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 3798

      • Νόμος 114 4763 2020 254 Α

       Περιγραφή Η συγκεκριμένη διάταξη, που αποτελεί τροποποίηση του άρθρου 63 (παρ. 5) του Ν.4589/2019, προβλέπει ότι σε περίπτωση έλλειψης υποψήφιων ωρομισθίων για πρόσληψη, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ισχύουσες ειδικές διατάξεις, ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης εκδίδει τοπική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ωρομισθίων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας έως ενός (1) διδακτικού έτους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100254

      • Νόμος 20 3475 2006 146 Α

       Περιγραφή Από τις διατάξεις αυτές προβλέπεται ότι σε περίπτωση έλλειψης υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδων μουσικής (δηλαδή, ΠΕ79 και ΤΕ16), η διδασκαλία των μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης και η άσκηση στα εργαστήρια στα μουσικά σχολεία ανατίθεται με ωριαία αντιμισθία σε εμπειροτέχνες ιδιώτες που έχουν γνώση των αντίστοιχων παραδοσιακών οργάνων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100146

      • Υπουργική Απόφαση 80062/Γ7 2006 1201 Β

       Περιγραφή Πρόκειται για τη ρυθμιστική Υπουργική Απόφαση που προβλέπει τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής των εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών για τη διδασκαλία μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης παραδοσιακών οργάνων και άσκησης στα εργαστήρια μουσικών σχολείων. Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται για την κατάρτιση των πινάκων υποψηφίων σε περίπτωση που η τοπική πρόκληση απευθύνεται σε εμπειροτέχνες μουσικούς, λόγω έλλειψης υποψήφιων εκπαιδευτικών για τις αντίστοιχες μουσικές ειδικεύσεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060201201

      • 1 Σύνταξη σχεδίου τοπικής πρόσκλησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Στο στάδιο αυτό, συντάσσεται η τοπική πρόσκληση (ή προκήρυξη) εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με σαφή προσδιορισμό: α) των κλάδων/ειδικοτήτων ή μουσικών ειδικεύσεων τους οποίους αυτή αφορά και του αριθμού των προκηρυσσόμενων θέσεων β) των ωρών απασχόλησης των εκπαιδευτικών ή ιδιωτών μουσικών προς πρόσληψη γ) των προθεσμιών υποβολής αιτήσεων από μέρους των υποψηφίων, δ) της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων (εντύπως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) και της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στην οποία οι υποψήφιοι οφείλουν να απευθυνθούν, ε) των αποδεικτικών (τυπικών προσόντων, άλλων) που οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν. Σε περίπτωση που πρόκειται για ιδιώτες εμπειροτέχνες μουσικούς, ζητείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης για τη γνώση των αντίστοιχων παραδοσιακών οργάνων.

       Σημειώσεις Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, εφόσον διαπιστώσει και επιβεβαιώσει, μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης Διορισμών-Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ., ότι υπάρχει έλλειψη υποψήφιων ωρομισθίων για πρόσληψη, για συγκεκριμένους κλάδους ή ειδικότητες εκπαιδευτικών ή ειδικεύσεις μουσικών, μπορεί να προβεί σε έκδοση τοπικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ωρομισθίων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας έως ενός (1) διδακτικού έτους, σε εφαρμογή του άρθρου 114 του Ν.4763/2020. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει εξασφαλίσει τις αναγκαίες πιστώσεις για την πρόσληψη του ωρομίσθιου προσωπικού στη Διεύθυνσή του.

       Όχι Όχι


      • 2 Έκδοση της τοπικής πρόσκλησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Στο στάδιο αυτό, η πρόσκληση εφόσον έχει ολοκληρωθεί και πρωτοκολληθεί, αναρτάται στην ιστοσελίδα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και στο πρόγραμμα Διαύγεια και κοινοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Διεύθυνση Διορισμών-Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), καθώς και στο Α.Σ.Ε.Π., εφόσον πρόκειται για υποψήφιους εκπαιδευτικούς.

       Σημειώσεις Οι ενέργειες αυτές (ανάρτησης και κοινοποίησης) συνήθως λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα.

       Όχι Όχι


      • 3 Συγκέντρωση των αιτήσεων των υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στο στάδιο αυτό, συγκεντρώνονται από την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης οι αιτήσεις των υποψηφίων, που υποβάλλονται εντός της προθεσμίας και σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει η πρόσκληση. Στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων δύναται να συμμετέχουν υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι διαθέτουν τα τυπικά προσόντα διορισμού του οικείου κλάδου/ ειδικότητας ή μουσικής ειδίκευσης. Εφόσον η πρόσκληση απευθύνεται σε ιδιώτες εμπειροτέχνες μουσικούς, στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων δύναται να συμμετέχουν υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν γνώση των αντίστοιχων παραδοσιακών οργάνων. Στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι υποβάλλουν ανάλογη αίτηση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.

       Σημειώσεις Για την υποβολή των αιτήσεων τάσσεται εύλογη προθεσμία, ώστε, αφενός, να συγκεντρωθούν εγκαίρως οι αιτήσεις των υποψηφίων κα να καλυφθούν άμεσα οι εκπαιδευτικές ανάγκες, αφετέρου, να λάβει η πρόσκληση τη δημοσιότητα που απαιτείται, ώστε να εκδηλωθεί το απαραίτητο ενδιαφέρον.

       Όχι Όχι


      • 4 Κατάρτιση των αξιολογικών πινάκων κατάταξης και κύρωσή τους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί κατατάσσονται σε αξιολογικούς πίνακες επιλογής με βάση τον βαθμό του πτυχίου τους, ενώ σε περίπτωση ισοβαθμίας των τίτλων σπουδών, προηγούνται οι έχοντες τον παλαιότερο τίτλο. Κατά την επιλογή προτάσσονται όσοι υποψήφιοι διαθέτουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Εφόσον οι πίνακες καταρτίζονται για εμπειροτέχνες μουσικούς, εφαρμόζεται η ρυθμιστική Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 80062/Γ7/4-8-2006 (Β΄ 1201) που ορίζει τα κριτήρια κατάταξης σε πίνακες ιδιωτών εμπειροτεχνών μουσικών.

       Σημειώσεις Οι αξιολογικοί πίνακες κατάταξης καταρτίζονται από το Τμήμα Γ Προσωπικού της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, κυρώνονται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Ο χρόνος κατάρτισης των πινάκων εξαρτάται από τον αριθμό των αιτούντων.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος νομιμότητας των πινάκων κατάταξης από το Α.Σ.Ε.Π.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ανεξάρτητη Αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το στάδιο αυτό αφορά τους πίνακες κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών (δηλαδή των υποψηφίων που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα διορισμού στην Εκπαίδευση). Ειδικότερα, οι αξιολογικοί πίνακες κατάταξης, που έχουν ήδη κυρωθεί από τον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης, υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας στο Α.Σ.Ε.Π. εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Η προθεσμία προβλέπεται από τη νομοθεσία (Άρθρο 114 Ν. 4763/2020). Σύμφωνα με την οικεία διάταξη, το Α.Σ.Ε.Π. ασκεί αυτεπάγγελτο έλεγχο νομιμότητας των πινάκων εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της υποβολής των πινάκων σε αυτό. Για τους ιδιώτες εμπειροτέχνες μουσικούς, η διαδικασία ολοκληρώνεται με την κύρωση και ανάρτηση των πινάκων κατάταξης στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

       Σημειώσεις Οι αξιολογικοί πίνακες επιλογής ισχύουν έως τη λήξη του οικείου διδακτικού έτους.

       Όχι Όχι


      • 6 Υποβολή ενστάσεων από μέρους των υποψήφιων εκπαιδευτικών και έλεγχος από το ΑΣΕΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ανεξάρτητη Αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων κατάταξης. Το Α.Σ.Ε.Π. αποφαίνεται επί των ενστάσεων που υποβάλλουν οι υποψήφιοι κατά των πινάκων εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της περιέλευσής τους σε αυτό.

       Σημειώσεις Οι προθεσμίες για την υποβολή των ενστάσεων από μέρους των υποψηφίων (3 ημέρες) και για την εξέταση αυτών από το Α.Σ.Ε.Π. (10 ημέρες) προβλέπονται από τη νομοθεσία.

       Όχι Όχι


      • 7 Διενέργεια πρόσληψης ωρομισθίων εκπαιδευτικών ή ιδιωτών εμπειροτεχνών μουσικών κατόπιν τοπικής πρόσκλησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή α) Στην περίπτωση των εκπαιδευτικών: ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης προσλαμβάνει τους ωρομισθίους με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου,, αμέσως μετά την ανάρτηση των αξιολογικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων, χωρίς να αναμένει τον αυτεπάγγελτο ή κατ ένσταση έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π. β) Στην περίπτωση των ιδιωτών εμπειροτεχνών μουσικών: ο Διευθυντής Εκπαίδευσης προσλαμβάνει τους εμπειροτέχνες ιδιώτες με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με την ιδιότητα του ωρομισθίου, αμέσως μετά την ανάρτηση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση αναμόρφωσης των πινάκων των υποψήφιων εκπαιδευτικών από το Α.Σ.Ε.Π., γεγονός που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, αυτή εκτελείται υποχρεωτικά από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης και οι μη δικαιούμενοι να προσληφθούν βάσει της νέας κατάταξης απολύονται. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.