Πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών σε ΙΕΚ ΔΥΠΑ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση008cdf45-e711-4ce4-9130-be2f46486ff5 205037

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης, ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην πρόσληψη Εκπαιδευτών στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες, των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), σε ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Η πρόσληψη αποτελεί επαναλαμβανόμενη ετήσια διαδικασία. Στην ετήσια Προκήρυξη αναφέρονται αναλυτικά ανά Ι.Ε.Κ. οι ζητούμενες ειδικότητες Εκπαιδευτών ανά κλάδο και Ειδικότητα.

Τελευταία ενημέρωση

16/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ηλεκτρονική Αίτηση Υποψηφίου Εκπαιδευτή/τριας Ι.Ε.Κ. Δ.ΥΠ.Α.

Σημειώσεις

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr: https://www.gov.gr/ Η διαδρομή είναι: gov.gr --> Εκπαίδευση --> Κατάρτιση και εκπαιδευτικό περιεχόμενο --> Αίτηση ωρομισθίων εκπαιδευτών ΙΕΚ-ΔΥΠΑ. Ανέβασμα σε pdf , όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, βάσει της ετήσιας Προκήρυξης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση ή και Αίτηση Θεραπείας
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Υποχρεωτική Απάντηση από την Δ.ΥΠ.Α.Άλλο

    Σε περίπτωση ένστασης, η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονική αίτησης του Υποψηφίου με τη διαδικασία που ορίζει η σχετική Προκήρυξη.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Προκήρυξη Ειδικοτήτων για την πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτών στα Ι.Ε.Κ. Δ.ΥΠ.Α., Προκήρυξη ωρομισθίων Ι.Ε.Κ. Δ.ΥΠ.Α., Πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών σε Ι.Ε.Κ. Δ.ΥΠ.Α.

      Επίσημος τίτλος

      Πρόσληψη Εκπαιδευτών στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την είσοδο στην ηλεκτρονική Εφαρμογή απαιτούνται οι προσωπικοί κωδικοί taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές O βασικός τίτλος σπουδών του υποψηφίου να αναφέρεται στην προκήρυξη

       Όχι Όχι

      • 3 Προϋπηρεσίας Για την απόδειξη εργασιακής εμπειρίας υποψηφίου απαιτείται Λογαριασμός Ασφαλισμένου ΕΦΚΑ, στον οποίο αναγράφεται ο κωδικός ειδικότητας του υποψηφίου.

       Όχι Όχι

      • 1 Βασικός τίτλος σπουδών Αποδεικτικό σπουδών

       Βασικός τίτλος σπουδών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο τίτλος σπουδών καθώς και ο κλάδος και η ειδικότητα, που αφορά στον Τίτλο Σπουδών του υποψηφίου, πρέπει να αναφέρονται στην ετήσια Προκήρυξη.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 Λογαριασμός ασφαλιστικού φορέα Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Λογαριασμός ασφαλιστικού φορέα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Από τον λογαριασμό ασφαλιστικού φορέα πρέπει να προκύπτει η υλοποίηση εργασιακής εμπειρίας στην προκηρυσσόμενη και αιτούμενη ειδικότητα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • 3 Βεβαίωση Εργοδότη Βεβαίωση

       Βεβαίωση Εργοδότη

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η εργασιακή εμπειρία αποδεικνύεται συνδυαστικά από Βεβαίωση εργοδότη και από Λογαριασμό Ασφαλισμένου ΕΦΚΑ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Απόφαση Επικεφαλής Ν.Π.Δ.Δ.

       Περιγραφή Έκδοση της Απόφασης Πρόσληψης Υποδιοικητή Γ΄ Δ.ΥΠ.Α. Οι προσλήψεις αφορούν σε 9 μήνες κατάρτισης και λαμβάνουν ανά έτος διαφορετικό αριθμό ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ είναι ετήσιες και λαμβάνουν ανά έτος διαφορετικό αριθμό ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ


      • Υπουργική Απόφαση 32158/Δ1/11297 2018 2228 Β

       Περιγραφή Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτών ενηλίκων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ))

       Νομικές παραπομπές https://www.dypa.gov.gr/documents/10195/1847926/2.%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%99%CE%95%CE%9A%202018.pdf

      • Απόφαση Επικεφαλής Ν.Π.Δ.Δ. 70958 2021

       Περιγραφή Προκήρυξη Ειδικοτήτων για την πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών στα ΙΕΚ ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) Οι Προκηρύξεις είναι ετήσιες και λαμβάνουν ανά έτος διαφορετικό αριθμό ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ

       Νομικές παραπομπές https://www.dypa.gov.gr/documents/10195/2185103/2.%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97%20%CE%A9%CE%937%CE%9C4691%CE%A92-895.pdf

      • 1 Έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Συναρμόδιος Φορέας ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτών ενηλίκων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Δ.ΥΠ.Α..

       Όχι Όχι


      • 2 Σύνταξη και έκδοση ετήσιας Προκήρυξης Ειδικοτήτων για την πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτών στα Ι.Ε.Κ. Δ.ΥΠ.Α. Δ.ΥΠ.Α.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 3 Ανάρτηση ετήσιας Προκήρυξης Ειδικοτήτων για την πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτών στα Ι.Ε.Κ. Δ.ΥΠ.Α.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Συναρμόδιος Φορέας ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)


       Όχι Όχι


      • 4 Δημοσιοποίηση ενημέρωση Υπηρεσιών Δ.ΥΠ.Α. Πρωτόκολλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Τμήμα Διεκπεραίωσης και Αρχείου

       Ναι Όχι


      • 5 Δημοσιοποίηση / Ενημέρωση Πολιτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων ενημέρωση με Δελτίο Τύπου στον ημερήσιο τύπο και σε λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων

       Ναι Όχι


      • 6 Ανάρτηση προκήρυξης σε ψηφιακά μέσα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. (Νέα Ανακοινώσεις & Κατάρτιση) καθώς και στο gov.gr ->Εκπαίδευση->Κατάρτιση και Εκπαιδευτικό περιεχόμενο->Αίτηση ωρομισθίων εκπαιδευτών Ι.Ε.Κ. Δ.ΥΠ.Α.

       Ναι Όχι


      • 7 Προετοιμασία ηλεκτρονικών συστημάτων για την υποδοχή και την μοριοδότηση των ηλεκτρονικών αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση       Ναι Όχι


      • 8 Κατάθεση ηλεκτρονικών αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση       Όχι Όχι


      • 9 Συγκρότηση πρωτοβάθμιας Επιτροπής για την αξιολόγηση και μοριοδότηση των αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση       Όχι Όχι


      • 10 Κατάρτιση Πινάκων προσωρινής κατάταξης υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση       Όχι Όχι


      • 11 Κατάθεση Ενστάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση       Όχι Όχι


      • 12 Συγκρότηση Δευτεροβάθμιας Επιτροπής για την αξιολόγηση και μοριοδότηση των Ενστάσεων και την έκδοση Οριστικών πινάκων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση       Όχι Όχι


      • 13 Έκδοση και Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση       Όχι Όχι


      • 14 Προσλήψεις Εκπαιδευτών Ι.Ε.Κ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση Αποφάσεων Πρόσληψης Υποδιοικητή Γ΄ και Ανάρτηση αυτών στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.